Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave AETR

Ciele:
- podporiť rozvoj a zlepšenie medzinárodnej osobnej a nákladnej cestnej dopravy,
- zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upraviť niektoré podmienky práce v medzinárodnej cestnej doprave v súlade so zásadami Medzinárodnej organizácie práce
- urobiť niektoré opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo dodržiavanie takej úpravy,

V úvode tejto dohody sú základné definície: vozidlo, motorové vozidlo, príves, náves, člen osádky, pomocník vodiča, vodič, týždeň, denný odpočinok atd.

"vozidlo" znamená každé motorové vozidlo alebo príves; tento výraz zahŕňa aj každú súpravu vozidiel;
"vodič" znamená každú osobu dostávajúcu alebo nedostávajúcu mzdu, ktorá vedie vozidlo hoci aj len krátky čas alebo je vo vozidle, aby ho prípadne mohla viesť;

Rozsah platnosti:
Táto dohoda platí na území každej zmluvnej strany pre všetku medzinárodnú cestnú dopravu vykonávanú akýmkoľvek vozidlom evidovaným na území spomenutej zmluvnej strany.

Dve zmluvné strany, ktorých územie spolu susedí, sa môžu dohodnúť, že pre medzinárodnú cestnú prepravu obmedzenú na ich dve územia platia iba ustanovenia právneho poriadku štátu, v ktorom je vozidlo evidované.

Táto dohoda sa nevzťahuje na:
- na medzinárodnú nákladnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom, ktorého prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 3,5 tony.
- na medzinárodnú cestnú prepravu obmedzenú na jej územie a na územie susedného štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody

Podmienky, ktorým musia vyhovovať vodiči:
Vodiči zamestnaní v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave musia dovŕšiť:

- pre vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 7,5 tony najmenej 18. rok veku;
- pre ostatné vozidlá:
I. najmenej 21. rok veku alebo
II. najmenej 18. rok veku, ak dotyčná osoba má osvedčenie o spôsobilosti na výkon povolania uznávané zmluvnou stranou, na území ktorej je vozidlo evidované

Vodiči zamestnaní v medzinárodnej cestnej osobnej doprave musia mať dovŕšený 21. rok svojho veku.

Denný odpočinok:
1. Každý člen osádky pridelený k medzinárodnej nákladnej cestnej doprave nepretržitý denný odpočinok najmenej jedenásť hodín v priebehu 24 hodín
2. Tento odpočinok možno skrátiť až na deväť nepretržitých hodín najviac dva razy týždenne za predpokladu, že sa odpočinok môže stráviť v obvyklom mieste bydliska člena osádky, alebo až na osem nepretržitých hodín najviac dva razy týždenne v prípadoch, keď sa odpočinok nemôže z prevádzkových dôvodov stráviť obvyklom mieste bydliska člena osádky.
3. Ak sú vo vozidle dvaja vodiči a ak vozidlo nemá ležadlo umožňujúce členom osádky pohodlne si ľahnúť, musí mať každý člen osádky nepretržitý denný odpočinok počas najmenej desiatich hodín v priebehu dvadsiatich siedmich hodín pred ktorýmkoľvek okamihom niektorého z výkonov svojho povolania.
4. Ak sú vo vozidle dvaja vodiči a ak vozidlo má ležadlo umožňujúce členom osádky pohodlne si ľahnúť, musí mať každý člen osádky nepretržitý denný odpočinok počas najmenej ôsmich hodín v priebehu tridsiatich hodín pred ktorýmkoľvek okamihom niektorého z výkonov svojho povolania.

Denný čas vedenia, maximálny týždňový a dvojtýždňový čas vedenia

Celkový čas vedenia medzi dvoma po sebe nasledujúcimi časmi denného odpočinku nesmie byť dlhší ako osem hodín. Dĺžka času vedenia nesmie prekročiť štyridsaťosem hodín za týždeň alebo deväťdesiatdva hodín za štrnásť dní.
Maximálny nepretržitý čas vedenia:
Nepretržitý čas vedenia nesmie byť nikdy dlhší ako štyri hodiny okrem prípadov, keď vodič nemôže dôjsť na vyhovujúce miesto zastávky alebo na miesto určenia. Po uplynutí tejto doby musia prerušiť jazdu aspoň na jednu hodinu, môžu to nahradiť dvoma aspoň tridsaťminútovými prestávkami vsunutými do denného času vedenia.

Cez prestávky nesmie vodič vykonávať žiadnu činnosť vyžadovanú jeho povolaním okrem dozoru nad vozidlom a jeho nákladom.

Osobná kontrolná knižka:
Každý vodič alebo pomocník vodiča je povinný zapisovať do osobnej kontrolnej knižky postupne v priebehu dňa výkaz výkonov svojho povolania a hodín odpočinku. Túto knižku musí mať pri sebe a na vyzvanie ju predložiť kontrolným orgánom.

Opatrenia zabezpečujúce vykonávanie dohody:
Každá zmluvná strana urobí všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení tejto dohody, najmä kontrolami na cestách a v miestnostiach podniku. Príslušné správne orgány zmluvných strán si budú navzájom oznamovať všeobecné opatrenia vykonané za týmto účelom.

Na záver dohody AETR sú Prechodné a Záverečné ustanovenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk