Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Unesco

Názov organizácie : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Skrátený názov : UNESCO
Slovenský názov : Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Sídlo organizácie : Paríž
Vznik organizácie : 1945
Najvyšší predstaviteľ : generálny riaditeľ Koichiro Matsuura (od r. 1999)
Členské krajiny (počet) : 190
Úradné jazyky : angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština
Štruktúra (hlavné orgány) : Generálna konferencia, Výkonná rada, Sekretariát, národné komisie v členských krajinách

Ciele a charakteristika organizácie
"Rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie, a životného prostredia".

Prvoradým zámerom organizácie je prostredníctvom spolupráce a programov v uvedených oblastiach prispievať k upevňovaniu mieru vo svete.

UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Je tiež jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií. Stála pri zrode Európskeho strediska pre jadrový výskum, alebo Medzinárodného strediska pre štúdium konzervácie a reštaurovania pamiatok. Podnietila vznik veľkých medzivládnych programov v oblasti hydrológie, oceánografie, geológie, je priekopníkom ochrany životného prostredia.

Medzinárodné uznanie si vyslúžila akciami na záchranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ale tiež ochranou ľudských práv významných intelektuálnych osobností. V súčasnosti podporuje prudko sa rozvíjajúcu oblasť komunikácií a informatiky. Pod patronátom UNESCO vznikol rad medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa na autorské práva, ochranu pamiatok ai.

UNESCO podporuje mnohostrannú regionálnu spoluprácu. V Európe spolupracuje najmä s Európskou úniou, Európskou hospodárskou komisiou a s Radou Európy /RE/. Ako príklad spolupráce s EÚ je možno uviesť projekt zameraný na protidrogovú prevenciu a na predchádzanie negatívnym javom spojeným s Internetom.

S nástupom generálneho riaditeľa /GR/ Federica Mayora v r.1987 nastala rozsiahla reforma UNESCO, významné úsporné opatrenia v aparáte. Súčasný GR Koichiro Matsuura ide v reforme ešte ďalej radikálnym znižovaním počtu riadiacich pracovníkov, ako aj počtu Úradov UNESCO po svete, zjednodušovaním štruktúry Sekretariátu aj programov UNESCO a decentralizáciou. V rámci nej sa realizuje zásadný presun aktivít a zodpovedností na národné komisie pre UNESCO. Ako prejav ocenenia uvedenej zásadnej reformy bolo oznámenie USA v r. 2002 o návrate do UNESCO.

Zdroje:
Zdroj - www.unesco.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk