referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Slovenská národná akreditačná služba
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: čučoriedka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 382
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 43.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 73m 0s
Pomalé čítanie: 109m 30s
 
1.2.2 Organizačná štruktúra SNAS

Slovenská národná akreditačná služba plní funkciu národného akreditačného orgánu (NAO) v SR a z tejto funkcie vyplývajúce úlohy v súlade s EN série 45000. Vystupuje vo vzťahu k zahraničiu a uskutočňuje a garantuje jednotný, nestranný, nezávislý, objektívny a odborný priebeh akreditačného procesu v SR a jeho kompatibilitu v rámci požiadaviek EÚ podľa nevyhnutnosti uznávania výsledkov skúšok a certifikátov v medzinárodnom meradle vytvára predpoklady vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov na základe preukázateľnej vzájomnej dôvery a kompetentnosti orgánov. Jeho úlohou je vytvárať základné predpoklady uznávania kompetencie slovenských akreditovaných subjektov v zahraničí, ktoré sú podmienkou ich notifikácie v príslušných medzinárodných orgánoch alebo organizáciách.

ÚNMS SR
Predseda ÚNMS SR
Odbor akreditácie ÚNMS SR
Slovenská akreditačná rada (SAR)

Akreditačná komisia (AK)
Technické výbory pre akreditáciu (TVA)1.skúšobných laboratórií2.kalibračných laboratórií3.certifikačných orgánov4.inšpekčných orgánov

Skúšobné laboratóriá
Kalibračné laboratóriá
Certifikačné orgány
Inšpekčné orgány
Akreditované subjekty

Obr. 2 Organizačná štruktúra SNAS

Základom SNAS je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), pri ktorom je vytvorená slovenská akreditačná rada (SAR). Súčasťou SNAS je akreditačná komisia a technické výbory pre akreditáciu skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií, certifikačných orgánov pre výrobky, systémy kvality a personál a inšpekčné orgány.

Akreditačná rada je zostavená z orgánov , ktoré sú činné v regulovanej aj neregulovanej oblasti. ÚNMS zodpovedá za všetky otázky posudzovania zhody (skúšanie, certifikáciu, dozor, akreditáciu, technickú normalizáciu a metrológiu). Úrad organizačne zastrešuje systém skúšobníctva a certifikácie v SR. Hospodársky nezávisí od štátnej správy a podnikateľských subjektov, aj keď v prechodnom období pri tvorbe harmonizovaného systému technických noriem a predpisov s legislatívno-právnou oblasťou EÚ v oblasti rozhodovacích postupov a procesov akceptuje požiadavky subjektov štátnej správy, na ktoré sa vzťahuje. ÚNMS SR zabezpečuje väzbu SNAS s ostatnými orgánmi štátnej správy, príslušné medzinárodné a regionálne organizácie, združenia a inštitúcie v zahraničí Zabezpečuje plnenie funkcie sekretariátu SAR a AK. SNAS nezasahuje do kompetencie a zodpovednosti orgánov štátnej správy ktoré plnia úlohy vyplývajúce zo zákona v regulovanej sfére.

Slovenská akreditačná rada (SAR) je dozorným orgánom SNAS. Sleduje a hodnotí funkciu a efektívnosť SNAS, jeho medzinárodnú kompatibilitu, dohliada na objektívnosť a nestrannosť procesu akreditácie. Pozostáva z delegovaných zástupcov ústredných orgánov, inštitúcií, záujmových a profesijných združení, ktoré majú oprávnený záujem, aby sa princípy akreditácie dôsledne plnili.

Akreditačná komisia (AK) je metodicko-riadiacim a kontrolným orgánom SNAS. Prerokováva súhrnné správy o výsledkoch posudzovania žiadateľov o akreditáciu a schvaľuje návrhy na udelenie osvedčenia o akreditácii.

Technické výbory pre akreditáciu (TVA) sú výkonné orgány SNAS s delegovanou právomocou posudzovať plnenie kritérií žiadateľov o akreditáciu. Sú to nezávislé subjekty, ktorých činnosť je nezisková a hradená z vlastných príjmov.

Akreditované subjekty predstavujú skúšobne, kalibračné laboratóriá, orgány certifikujúce výrobky, systémy riadenia kvality a inšpekčné orgány, ktorým bola udelená akreditácia. Organizačný poriadok Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len služby) v súlade so všeobecne záväznými predpismi a štatútom služby ustanovuje vnútorne organizačné členenie služby, rozsah pôsobností a zodpovednosť vedúcich zamestnancov služby, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov služby. Služba sa organizačne člení na:

Obr. 3 Organizačný poriadok SNAS

Hlavné znaky akreditácie SNAS :

Otvorenosť - o akreditáciu v rámci SNAS môže požiadať každá fyzická alebo právnická osoba, pričom SNAS uplatňuje pri svojej činnosti nediskriminačný prístup založený na princípe vzájomnej dohody medzi žiadateľom o akreditáciu a akreditačným orgánom.

Dobrovoľnosť - akreditácia je dobrovoľná, nie je podmieňovaná žiadnymi obmedzujúcimi podmienkami ani diferencovanými finančnými požiadavkami.

Transparentnosť - štruktúra, riadiace a rozhodovacie postupy v SNAS sú plne transparentné.

Nezávislosť - prijaté opatrenia nepripúšťajú závislosť orgánov SNAS a akreditovaných subjektov na komerčných alebo iných finančných záujmoch vedúcich k nežiadúcemu ovplyvneniu ich rozhodnutí a konania.

Nestrannosť - v SNAS je vylúčená jednostrannosť jej orgánov a akreditovaných subjektov pri ich rozhodovaní a deklarovaní výsledkov svojich zistení.

Odbornosť - činnosti orgánov SNAS ako aj posudzovanie pri akreditácii vykonávajú špičkoví odborníci v danej problematike z oblasti vedy, techniky a praxe v SR, ktorí sú dostatočne oboznámení so zásadami akreditácie.

Dôvernosť - SNAS má prijaté opatrenia na dôsledné dodržovanie zásad ochrany autorských práv a dôverných informácií na všetkých stupňoch činnosti, kde sa uvedené informácie vyskytujú.

Jednotnosť - pri uskutočňovaní procesu akreditácie SNAS uplatňuje rovnaké a jednotné zásady, akreditačné kritéria, metódy práce i príslušné smernice podľa oblasti akreditácie pre každého žiadateľa o akreditáciu.

Integrálnosť - SNAS uskutočňuje na Slovensku akreditáciu všetkých činností v zmysle bodu 2.3 v celom rozsahu potrieb hospodárstva SR, t.j. vrátane regulovanej oblasti.

Kompatibilnosť so zahraničím - činnosť orgánov SNAS je v súlade s medzinárodne prijatými princípmi akreditácie, a Globálnej koncepcie pre certifikáciu a skúšanie EK.

SNAS sleduje a operatívne zabezpečuje vecnú kompatibilitu vykonávaných akreditačných postupov a súvisiacich činností s praxou akreditačných orgánov v zahraničí s cieľom trvalo zabezpečiť plnenie kritérií medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Biela kniha - Príloha: Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Únie. Bratislava: JORI-PRESS, 1995., KOLLÁR,V.-KRISTOVÁ,Ľ.: Technické prekážky obchodu. Bratislava: EKONÓM, 2001, s.172., KOLLÁR,V.: Systém a špecifiká produktovej politiky. Bratislava: SPRINT, 1999, s.385., Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z. , Normalizácia, roč.9, 2003, č.5., Verejná správa, 1995, č.5., Verejná správa, 1995, č. 6, , , , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.