referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Sobota, 9. decembra 2023
Slovenská národná akreditačná služba
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: čučoriedka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 382
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 43.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 73m 0s
Pomalé čítanie: 109m 30s
 
2.1.1 Výhody certifikácie

Certifikát môže priniesť pre výrobcu takéto výhody:
q uľahčuje prístup na nové trhy a porporuje dobré meno podniku. To umožňuje znížiť náklady na činnosti, ktorých cieľom je dosiahnutie odbytového úspechu (marketing, cenová konkurencia)
q umožňuje odlíšiť vlastnú produkciu od produkcie konkurencie, ktorá nezískala hodnoverné potvrdenie zhody s požiadavkami. Znížujú sa náklady na podporu predaja (na reklamu, public relations a pod.)
q znížujú sa náklady pri zavádzaní nového výrobku
q výrobca získava nezávislú kontrolu (audit systému riadenia kvality), čím znížuje vlastné výdavky na kontrolu kvaity výrobkov

Certifikácia je dôležitá aj pre sprostredkovateľov, ku ktorým patria predovšetkým obchodné organizácie. Pri svojej činnosti nielen hodnotia produkty, ktoré odoberajú od výrobcov, ale navyše ich aj ponúkajú a ich ponuka je hodnotená odberateľom. Certifikáciu teda môžu využívať dvakrát – pri vstupe aj výstupe. Medzi najdôležitejšie výhody pre sprostredkovateľské organizácie patria:
q podpora tvorby dobrého mena (goodwillu a imidžu) vyplývajúca z orientácie na kvalitné tovary znižuje hlavne marketingové náklady
q zníženie pravdepodobnosti reklámacie a zvýšenie istoty jej rýchlejšieho a bezproblémovejšieho vybavenia výrobcom
q zníženie nákladov na ohodnotenie a ocenenie tovaru priamo zlepšuje finančnú situáciu podniku

Pre spotrebiteľa pri nedostatku technických informácií a možnosti individuálneho overenia ich dodržiavania pri výrobe výrobku je certifikát vhodným nezávislým informačným zdrojom a zárukou kvality. Na základe toho sa môže stať certifikát dôležitým činiteľom ovplyvňujúcim rozhodovanie o výbere tovaru.

Nemalé sú aj potenciálne výhody pre celú spoločnosť a národné hospodárstvo. Spoločenský prospech certifikácie je spätý aj s možnosťou úpravy legislatívy certifikácie a jej záväznosti v určitej strategickej oblasti. Podobná, výnimočná úprava, by sa dala využíť pri presadzovaní požiadaviek ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti človeka pri špecifických výrobkoch a výrobách. Poskytnutím záruky certifikovaných produktov a produkcie na trhu vzrastá v občanoch aj dôvera v trhový systém, v rámci štátu alebo štátov združených v záujme obchodu, čo predstavuje tiež spoločenský prospech.

Národohospodárska certifikácia podporuje vývoz a rozvoj svetového obchodu, hospodárne využívanie prírodných zdrojov a efektívnosť importu. Využitie certifiácie vo vzťahu k iným krajinám však môže slúžiť aj ako prostriedok ochrany domácich výrobcov, resp. domáceho trhu.

2.1.2 Postup pri certifikácii a certifikačné značky

Certifikácia je podľa zákona č. 264/1999 Z.z. (ďalej len "zákon"), činnosť autorizovanej osoby, ktorá vydaním certifikátu osvedčí, že vlastnosti určeného výrobku a činnosti súvisiace s výrobou alebo vlastnosti určeného výrobku alebo činnosti súvisiace s výrobou sú v súlade s technickými požiadavkami na určené výrobky v technických predpisoch.

Novela zákona č. 618/1992 určila, že vybrané dovážané výrobky musia mať atest. Za atest sa považuje rozhodnutie o schválení výrobku skúšobňou u výrobkov určených na schválenie. Od 01.05.1994 za potrebný atest bol určený certifikát, ktorý vydáva príslušná notifikovaná, autorizovaná a akreditovaná skúšobňa podľa zákona o skúšobníctve a predpisoch o certifikácii. Výrobky podliehajúce certifikácii určí Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR) svojím výmerom vo vestníku ÚNMS SR obsahujúcim zoznam výrobkov, právnych predpisov a rozsah skúšok, ktoré je potrebné pri certifikácii vykonať.

Ak dovozca dováža výrobky uvedené vo výmere, je povinný ich prihlásiť na povinnú certifikáciu. Prihlasovanie sa vykonáva prihláškou. Tlačivo prihlášky poskytuje autorizovaná skúšobňa, spolu s prihláškou sa vyžaduje ďalšia dokumentácia, napr.:
- výpis z obchodného registra
- výsledok skúšok, ktoré boli podkladom súhlasu na dovoz
- doklad o tom, že výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie kvality výrobkov.
Pri certifikácii výrobkov sa zisťujú a vydaním cedtifikátu s potvrdzujú:
- zhoda vlastností certifikovaného výrobku s určenými technickými normami, príp. právnymi predpismi a technickými dokumentmi
- predpoklady prihlasovateľa na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaného výrobku vo výrobe.

Postup skúšobne pri certifikácii je stanovený Metodickými pokynmi a je pre skúšobňu záväzný. Skúšobňa musí dodržať vecnú a časovú postupnosť procesného konania podľa Metodických pokynov, určiť požadovanú technickú a sprievodnú dokumentáciu, podmienky odberu vzoriek, posúdiť úroveň technických noriem a stanoviť tiež rozsah a spôsob zisťovania predpokladov výrobcu na trvalé dodržiavanie stálej kvality certifikovaných výrobkov.

Zhoda vlastnosti certifikovaného typu výrobku sa zisťuje porovnavaním hodnôt vlastností zistených určenými metódami na vzorke s hodnotami vlastností ustanovenými technickými normami, technickými dokumentmi alebo právnymi predpismi.

Predpoklady výrobcu na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe sa zisťuje auditom systému zabezpečovania kvality výrobkov, a to najmä previerkou:
- stavu výrobného zariadenia a úrovne používanej technológie
- systémov kontroly
- stavu výrobno-technickej dokumentácie na výrobu certifikovaných výrobkov
- stavu skúšobného zariadenia a metrologického zabezpečenia.

Podľa povahy výrobku ide o posúdenie a preverenie komplexu organizačných, riadiacích, výrobných a kontrolných činností výrobcu v potrebnom rozsahu, ktoré majú priamu, resp. nepriamu súvislosť s kvalitou finálneho výrobku.

Skúšobňa overí vlastností výrobku a predpoklady výrobcu na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe. Certifikát vydá najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa odobratia vzorky výrobku.

Certifikát, rozhodnutie o odmietnutí certifikovať výrobok alebo rozhodnutí o odobratí certifikátu zasiela štátna skúšobňa výrobcovi, prihlasovateľovi, ak nie je výrobcom, a úradu. Pri odmietnutí certifikovať výrobok alebo po odobratí z dôvodu nedodržiavania určených vlastností zasiela štátna skúšobňa rozhodnutie aj príslušným orgánom štátnej správy. Orgánu medzinárodného certifikačného systému sa certifikát zasiela, ak to vyplýva z medzinárodnej dohody.

Výsledky certifikácie výrobkov a ich zmeny eviduje štátna skúšobňa. Do evidencie certifikovaných výrobkov má právo nahliadnuť každý, kto prejaví záujem.

Odber vzorky výrobku sa vykonáva podľa technických noriem alebo iným obvyklým spôsobom, príp. v súlade s medzinárodnou dohodou. Vzorkou výrobku sa rozumie ekonomicky a technicky nevyhnutne potrebné množstvo výrobkov určené štátnou skúšobňou, ak toto množstvo nevyplýva z príslušnej technickej normy.

Ak štátna skúšobňa odoberá vzorku výrobku u inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako u prihlasovateľa, oznámi prihlasovateľovi odber vzorky výrobku do 30 dní po jej odobratí. Prihlasovateľ do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odber vzorky výrobku tieto výrobky nahradí alebo uhradí, ak sa s organizáciou, v ktorej sa odber vykonal, nedohodne inak.

Podľa vyhlášky ÚNMS SR č. 246/1995 Z.z. existujú tri varianty slovenskej certifikačnej značky podľa charakteru dokumentu, ktorého požiadavky sa certifikátom potvrdzujú ako splnené.

1. Slovenská všeobecná certifikačná značka, ktorá sa udeľuje vtedy, ak sa preukázala zhoda vlastností výrobku s technickými dokumentmi alebo právnymi predpismi uvedenými v certifikate a výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie certifikovaných výrobkov.

2. Slovenská certifikačná značka zhody s technickou normou sa udeľuje výrobku, ak bola preukázana zhoda vlastností výrobku so všetkými slovenskými technickými normami a právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na výrobok uvedený v certifikate a ak výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov.

3. Slovenská certifikačná značka európskaj zhody sa udeľuje výrobku, ak bola pri jeho certifikácii preukázaná zhoda jeho vlastností s európskymi normami prevzatými do sústavy slovenských technických noriem uvedených v certifikate a ak vlastnosti výrobku nie sú v rozpore s ostatnými európskymi technickými normami a výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov.

Certifikačná značka sa umiestňuje na výrobok, na obal alebo sa uvedie v dokumentácii . Štátna skúšobňa v certificate určí záväznosť a prípadne ďalšie podmienky používania certifikačnej značky prihlasovateľom. Záväzne určenú certifikačnú značku je prihlasovateľ povinný používať spôsobom, ktorý určí štátna skúšobňa.

2.2 Posudzovanie zhody

Od 01.01.2000 nadobudol účinnosť zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon je implementáciou smerníc, nariadení a rozhodnutí, ktoré sa pre oblasť posudzovania zhody používajú v štátoch Európskej únie. Zákon charakterizuje postupy posudzovania zhody tým, že konkrétna podrobná charakteristika postupov pre jednotlivé skupiny určených výrobkov v závislosti od miery nebezpečenstva s ich používaním je určená v náriadeniách vlády Slovenskej republiky.

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "zákon") mal prechodné obdobie do 31. decembra 2002. Prechodné obdobie malo za cieľ zabezpečiť postupný prechod na nový systém posudzovania zhody v SR. Ale tak nariadenia vlády, ako aj vykonávacie predpisy k zákonu mali tiež prechodné obdobie z rovnakých dôvodov.

Štyri zo šiestich nariadení vlády s účinnosťou od 1. januára 2000 však mali prechodné obdobia, ktoré v skutočnosti zabezpečovali postupný prechod od povinnej certifikácie na systém posudzovania zhody zhodný s postupmi používanými v štátoch EÚ.

V roku 2001 sa zákon č. 264/1999 Z.z. novelizoval zákonom č. 436/2001 Z.z., ale zároveň stúpol aj počet implementovaných smerníc vo forme nariadení vlády na 13, a to bez prechodných období. V súčasnosti je u nás implementovaných 25 nariadení vlády Nového prístupu.

Ďalších 7 nariadení vlády sa týka aplikácie smernice Rady (92/75/EEC) z 22. septembra 1992 o označovaní pomocou etikiet a štandardných informácií o výrobku, týkajúcich sa spotreby energie domácich spotrebičov. Ich účinnosť nastala 1. mája 2002.
2.2.1 Požiadávky na posudzovanie zhody
Posudzovanie zhody - je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi posudzovania zhody. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.
Postupmi posudzovania zhody sú:
1.posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,
2.posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku),
3.posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku,
4.posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie dohľadu nad jeho riadnym fungovaním,
5.posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie dohľadu nad jeho riadnym fungovaním,
6.overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva výrobca, dovozca alebo autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke,
7.overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou,
8.dohľad nad riadnym fungovaním systému kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku,
9.iné postupy posudzovania zhody, ak je to nevyhnutné na dodržanie obsahu technického predpisu vydaného orgánmi Európskeho Spoločenstva.
Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku, ako aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami.

Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie. Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Technickými požiadavkami na výrobok alebo službu je technická špecifikácia obsiahnuta v technickom predpise alebo v technickej norme. Technické špecifikácie ustanovujú požadované charakteristiky výrobku alebo požadovaný účel a spôsob vykonania služby, ktorými sú:
1.úroveň kvality
2.úžitkové vlastnosti
3.bezpečnosť
4.rozmery
5.názov, pod ktorým sa predáva
6.značky
7.skúšanie výrobku a skúšobné metódy
8.balenie
9.označovanie výrobku alebo vybavenie štítkom
10.postupy posudzovania zhody výrobku s právnými predpismi alebo s technickými normami
11.výrobné metódy a procesy, ktoré majú vplyv na výrobky, alebo na konanie zadávateľa, alebo poskytovateľa služby
12.iné požiadavky nevyhnutné z dôvodov ochrany oprávneného záujmu alebo ochrany spotrebiteľa, ktoré sa týkajú životného cyklu výrobku po uvedení na trh, napr. podmienky používania, recyklacie, opätovného použitia alebo zneškodnenia výrobku, ak tieto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo povahu výrobku alebo jeho uvedenie na trh.
Postupy posudzovania zhody uvedené v predchádzajúcich odsekoch určujú činnosti jednotlivých subjektov a zároveň zohľadňujú skutočnosť, že dovozca, ak nie je autorizovaným zástupcom výrobku, nemôže niektoré postupy posudzovania zhody alebo ich časti vykonávať. Nemôže napr. zabezpečiť homogénnu výrobu tak, aby bola v zhode so vzorkou prezentovanou na posúdenie autorizovanej osobe.

Uvedené podmienky posudzovania zhody sa uplatnia na výrobky, na ktoré sa vzťahujú preberané smernice EU zahŕňujúce právne, technické a procesné záležitosti posudzovania zhody. Tým sa zároveň umožňuje plynulý prechod od rôznych postupov posudzovania zhody, uplatňovaných podľa súčasnych predpisov posudzovaniu zhody, ktoré je z hľadiska rozsahu a používaných postupov kompatibilné s právom Európskej únie.

Najnovšie zmeny v posudzovaní zhody sa týkajú hlavne aplikácie nariadení vlády po skončení prechodného obdobia, a to nariadenia vlády č. 392/1999 Z.z. o elektrických zariadeniach nízkeho napätia a nariadenia vlády č. 394/1999 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite v zneniach neskorších predpisov. Od 1. januára 2003 sa v oboch nariadeniach vlády postupuje v procese posudzovania zhody rovnako ako v štátoch EÚ. V praxi to znamená, že sa dôsledne uplatňuje postup posudzovania zhody (modulu) a, v ktorom výrobca alebo dovozca sám vystaví vyhlásenie o zhode na základe vlastných alebo prevzatých výsledkov skúšok.

Pre výrobcov to však znamená prevziať úplnú zodpovednosť za svoje výrobky aj za škody spôsobené výrobcom čo je vzhľadom na veľmi vysoké sankcie dostatočný dôvod na dodržiavanie postupov posudzovania zhody.

Takýto spôsob posudzovania zhody výrobcom alebo dovozcom značne zjednodušila novela zákona o zhode. Novela rozširuje kategóriu možných laboratórií na skúšanie určených výrobkov tak, že prakticky nie sú žiadne ohraničenia. Z toho vyplýva, že sa od výrobcu alebo dovozcu vyhlasujúceho zhodu nepožaduje preukázanie kvalifikácie skúšobného laboratória. Tento naozaj liberálny postup prenáša celú zodpovednosť na toho, kto takéto vyhlásenie vystavil.

Ďalšou významnou zmenou v oblasti posudzovania zhody vyplývajúcej z novely zákona o zhode je zavedenie pomenovania splnomocnenec. Toto pomenovanie po našom vstupe do EÚ nadobudne plný význam spolu s ďalšou zmenou, ktorou je používanie európskej značky zhody CE.

Po skončení prechodného obdobia zákona o zhode sa začala ďalšia etapa v posudzovaní zhody v SR nadobudnutím účinnosti PECA (01.07.2003). Z uvedeného vyplýva, že sa v posudzovaní zhody výrobkov sú tri významné etapy:
1.od skončenia prechodného obdobia zákona a nariadení vlády (01.01.2003) do nadobudnutia účinnosti PECA,
2.od účinnosti PECA do vstupu SR do EÚ (01.05.2004),
3.po vstupe do EÚ.

V 1. etape nastali pre väčšinu výrobkov nepodstatné zmeny, okrem elektrotechnických zariadení nízkeho napätia a ich elektromagnetickej kompatibility, ktorým sa prechodné obdobie skončilo 31. decembra 2002. Pri posudzovaní zhody sa od tohto dátumu pokračuje rovnako ako doteraz, teda podľa zákona o zhode.

V 2. etape nastávajú pre podnikateľov, výrobcov a dovozcov veľmi významné zmeny pri posudzovaní zhody. Pre dohodnutú oblasť výrobkov, a to pre:
-stroje
-elektrické zariadenia nízkeho napätia
-elektromagnetickú kompatibilitu
-osobné ochranné prostriedky
-zariadenia určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu,
platia od dátumu účinnosti PECA rovnaké pravidlá ako pre členov jednotného európskeho trhu. Z toho vyplýva, že takéto výrobky sa budú slobodne pohybovať na území SR a EÚ, pravda, ak aspoň v jednej z uvedených krajín bola posúdená ich zhoda. Pre dovozcov to znamená, že výrobok, ktorý budú dovážať, sa už nebude v SR posudzovať a ani dovozca nebude vykonávať žiadne úkony súvisiace s posudzovaním zhody. Vlastne už nebude dovozcom, iba kupujúcim-distribútorom, pretože budeme v jednom európskom trhovom priestore. Podobne výrobca, ktorý posúdi zhodu alebo si ju dá posúdiť notifikovanému slovenskému subjektu, môže bez ďalšieho posudzovania zhody uvádzať výrobky na jednotný európsky trh.

V 3. etape, teda po 1. máji 2004, po vstupe SR do EÚ, bude platiť pre všetky výrobky rovnaký postup, aký bol uvedený v 2. etape, čo bude znamenať zásadný rozdiel.

PECA je medzištátna dohoda medzi členskými štátmi EÚ a SR, ktorá má v dohodnutej oblasti plne harmonizované technické predpisy a príslušnú štruktúru zabezpečujúcu jej realizáciu a slobodný pohyb tovaru medzi stranami dohody v dohodnutej oblasti výrobkov. Takáto dohoda umožňuje prístupovej krajine uplatniť sa so svojimi výrobkami na jednotnom európskom trhu, akoby už bola členom EÚ. Dovozcom to veľmi zjednodušuje dovoz výrobkov na územie prístupovej krajiny, pretože z hľadiska posudzovania zhody pre nich nevyplývajú žiadne povinnosti, pričom, samozrejme, ostatné povinnosti platia (colné, daňové atď.). Autorizované osoby v SR a akreditované v európskom akreditačnom systéme budú notifikované v EÚ a pre nich z toho vyplýva možnosť priamo sa uplatňovať na európskom trhu skúšobných laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov.

Z prístupových krajín majú v súčasnosti účinný PECA v Maďarsku, Slovinsku a v Českej republike.

PECA sa podpisujú medzi členskými štátmi EÚ a príslušnou prístupovou krajinou. Nie sú teda platné medzi jednotlivými prístupovými krajinami. Plne využívať slobodný pohyb tovaru medzi prístupovými krajinami s účinnou PECA umožňuje dohoda, ktorá dostala názov paralelná PECA. Jej odporúčaná forma je rovnaká ako PECA, ale rozsah výrobkov je stanovený smernicami, ktoré sú v oboch krajinách rovnaké. Účinnostou paralelných PECA vznikne pri výmene tovaru medzi nimi stav absolútneho uznávania výrobkov v dohodnutom rozsahu.

Výhody pri výmene tovarov sú rovnaké ako vo vzťahu prístupovej krajiny a EÚ. V súčasnosti majú medzi sebou podpísanú paralelnú PECA iba ČR a Maďarsko.

2.2.2 Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov
Určené výrobky - sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 písm. f) a posudzovanie zhody podľa § 12 zákona č.264/1999 Z.z., ak nie sú určené osobitným predpisom.

Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi. Určené výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh ako použité alebo ktoré sa po podstatnej úprave opätovne uvádzajú na trh, sa považujú za určené výrobky prvýkrát uvedené na trh podľa § 2 písm. e) tohto zákona.

Úrad môže na základe žiadosti ministerstva určiť, že výrobok sa nepovažuje za určený výrobok, ak hrozí hospodárska škoda alebo ohrozenie zdravia a toto určenie je nevyhnutné na odstránenie škody a ak niet iných výrobkov, ktoré by spĺňali uvedený účel (havária, experimentálne účely a pod).

Rozhodnutie o určení podľa odseku 5, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia oznamuje ministerstvo úradu, ktorý ho uverejní vo vestníku.

Autorizácia - je poverenie podnikateľa alebo inej právnickej osoby na vykonávanie posudzovania zhody. Poverenie vydáva úrad alebo príslušné ministerstvo rozhodnutím. Držiteľ poverenia (ďalej len “autorizovaná osoba”) môže byť podľa rozsahu poverenia a obsahu činnosti pri posudzovaní zhody autorizovaný na:
a) certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku,
b) vykonávanie inšpekcie a
c) skúšanie určených výrobkov.
Na autorizáciu nie je právny nárok. Úrad rozhodne o autorizovanej osobe po dohode s príslušným ministerstvom. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, určí autorizovanú osobu na návrh úradu vláda. Rozhodnutie o autorizácii na základe určenia vlády vydá úrad. V rozhodnutí o autorizácii sa určia podmienky a rozsah dodržiavania jednotného postupu autorizovaných osôb. Ak o autorizácii rozhoduje ministerstvo podľa osobitných predpisov, úrad metodicky usmerňuje spoluprácu autorizovaných osôb.

Úrad alebo ministerstvo môžu rozhodnúť o autorizácii na základe žiadosti osoby uvedenej v § 1 písm. d) a preukázania splnenia týchto podmienok:
qzamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti v procese posudzovania zhody a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri činnosti autorizovanej osoby,
qmá technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie postupov posudzovania zhody alebo má prístup k takýmto zariadeniam,
qje schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti pri posudzovaní zhody, objektivitu a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich, ako aj technických zamestnancov, zhrnúť a nezaujato vyhodnotiť oznámené a vlastné zistenia a návrhy všetkých zainteresovaných subjektov,
qje schopná prijímať nezaujaté rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku posudzovania zhody prospech,
qje schopná zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
qmá zmluvné zabezpečenie tých úkonov, ktoré pri posudzovaní zhody nemôže sám vykonať,
qmá poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené činnosťou autorizovanej osoby,
qmá sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.
Autorizovaná osoba vedie dokumentáciu a evidenciu, ktorá preukazuje plnenie uvedených podmienok autorizácie.
Pri autorizácii sa môže uznať osvedčenie o akreditácii, prípadne iné nálezy svedčiace o splnení podmienok autorizácie. V rozhodnutí o autorizácii úrad o autorizovanej osobe uvedie
a) obchodné meno a sídlo,
b) identifikačné číslo,
c) technický predpis, podľa ktorého autorizovaná osoba bude vykonávať posudzovanie zhody, postupy posudzovania zhody a rozsah určených výrobkov, na ktorý sa autorizácia vzťahuje,
d) právnu formu,
e) meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene autorizovanej osoby,
f)dobu platnosti autorizácie.

Autorizovaná osoba zabezpečuje činnosti súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov s požiadavkami technických predpisov. Je povinná najmä:
a) vykonávať technické zistenia objektívne a na úrovni poznatkov vedy a techniky známych v čase, keď sa zistenia vykonávajú,
b) vydávať na základe technických zistení certifikáty alebo iné dokumenty,
c) bezodkladne oznamovať úradu všetky zmeny podmienok určených na autorizáciu,
d) na základe žiadosti poskytovať rovnopisy certifikátov a iných dokumentov vrátane súvisiacich dokladov úradu, a ak je to nevyhnutné, aj iným autorizovaným osobám, a v prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, aj zahraničným osobám,
e)spolupracovať s orgánmi dohľadu.

Autorizovaná osoba je oprávnená:
a) zrušiť platnosť ňou vydaného certifikátu alebo iného dokladu, ak zistí, že neboli dodržané podmienky vydania certifikátu,
b) pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie, týkajúcej sa posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladových a obchodných priestorov,
c)používať na dokumentoch, ktoré podľa tohto zákona vydáva, pečiatku so štátnym znakom, ktorá je evidovaná úradom.

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu, či ním autorizované osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii.

Ak autorizovaná osoba prestala spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a určené v rozhodnutí o autorizácii alebo ak vo svojej činnosti porušila právny predpis týkajúci sa rozsahu poverenia a obsahu činnosti, alebo ak o to autorizovaná osoba požiada, alebo ak zanikne potreba na autorizáciu, úrad po dohode s ministerstvom rozhodnutie o autorizácii zmení alebo zruší. Ak autorizovaná osoba požiada o zrušenie autorizácie, musí tak urobiť najmenej šesť mesiacov pred navrhovaným termínom zrušenia.

Úrad vo vestníku oznamuje rozhodnutia o autorizácii, o zmene autorizácie alebo o zrušení autorizácie, ako aj zánik autorizovanej osoby.

Ak nie je posudzovaním zhody určeného výrobku poverená autorizovaná osoba, zabezpečí posúdenie zhody úrad. Pri tejto činnosti využíva technické zistenia vykonané akreditovanými osobami alebo technické zistenia zahraničných subjektov.

2.3 Normalizácia

Vrámci integračných snáh je potrebné zosúladiť systémy normalizácie krajín strednej a východnej Európy so systémom Európskej únie.

Prvou etapou je, aby dané krajiny mali orgány pre normalizáciu začlenené do CEN, CENELEC a ETSI . Takéto orgány musia mať schopnosť dosiahnuť dohodu, formulovať národné stanoviská, pretransformovať európske normy na národné normy, zaručiť, že v prípravnej fáze európskej normy sa nezavedú žiadne nové národné normy, pretransformovať európske normy do národných noriem bez zmeny a bez toho, aby sa dostali do rozporu s národnými normami.

Druhou etapou je úplné prijatie súboru európskych noriem. V tejto etape je potrebné, aby sa národné orgány pre normalizáciu v plnej miere zúčastňovali na práci európskych odgánov pre normalizáciu a aby v plnej miere prevzali záväzky členov .

V nadväznosti na zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody bol Slovenský ústav technickej normalizácie určený za štátom uznanú národnú normalizačnú organizáciu a za národný normalizačný orgán, ktorý reprezentuje SR v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách . Týmto došlo k nezávislému inštitucionálnemu zabezpečeniu tejto činnosti. Vo februári 2000 ústredné sekretariáty IEC a CENELEC korešpondenčne schválili transfer členstva zo Slovenského elektrotechnického výboru pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SEV/ÚNMS SR na SEV/SÚTN. Transfer členstva z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo na Slovenský ústav technickej normalizácie v Medzinárodnej normalizačnej organizácii ISO sa uskutočnil korešpondenčne v apríli 2000 . Transfer afilovaného členstva v CEN akceptačným listom tejto organizácie z apríla 2000. Slovenský ústav technickej normalizácie podpísal tiež "memorandum of understanding" s Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy - ETSI.

Podľa smerníc ISO SÚTN má právo sa zúčastňovať na prácach v technických komisiách alebo subkomisiách. Vždy musí jasne oznámiť, či chce pracovať ako "P" člen, t.j. aktívne sa zúčastňovať na prácach s povinnosťou hlasovať o všetkých otázkach oficiálne predložených na hlasovanie v rámci komisie (TC) alebo subkomisie (SC) a o návrhoch medzinárodných noriem. "P" člen sa má zúčastňovať na zasadaniach ISO a "O" člen sleduje prácu len ako pozorovateľ. Dostáva materiály komisie, má právo predkladať pripomienky a zúčastňovať sa na zasadaniach. Okrem toho sa národný normalizačný orgán môže rozhodhuť nebyť ani "P" členom ani "O" členom. Potom nebude mať povinnosti ani práva, ako bolo skôr uvedené.

Na riešenie komplexného riešenia všetkých otázok technickej normalizácie vo vymedzenom rozsahu pôsobnosti zriaďuje SÚTN technické normalizačné komisie (ďalej len TNK). Činnosť TNK je založená na princípoch záujmov rôznych sfér spoločnosti s cieľom dosiahnuť vzájomne výhodné normalizačné riešenie prostredníctvom poverených zástupcov právnych subjektov zastúpených v TNK. Aktívne by mali byť v TNK zastúpení zástupcovia:
- výroby
- spotrebiteľov
- obchodu a služieb
- orgánov štátnej správy
- certifikačných orgánov
- vedy, výskumu, školstva a pod.

TNK pracujú podľa štátutu technických normalizačných komisii a sú podľa toho oprávnení:
·prekladať iniciatívne návrhy k programu činnosti TNK, ako i uplatňovať stanoviská záujimových sfér, ktoré zastupujú pri prerokúvaní všetkých pracovných otázok TNK
·uplatňovať nesúhlasné stanovisko k navrhovanému riešeniu
·požadovať podklady, vysvetlenia k podkladom a návrhom
·aktívne sa zúčastňovať na medzinárodnej, resp. európskej spolupráci s povinnosťou hlasovať o návrhoch medzinárodných noriem, ako aj na zasadaniach príslušných technických komisií (TC) alebo subkomisií (SC), ak sú zodpovední za odbornú činnosť "P" člena v príslušných TC, resp. SC
·sledovať medzinárodnú, resp. európsku spoluprácu a mať prístup k dokumentom príslušných technických komisií alebo subkomisií. Majú právo tieto dokumenty pripomienkovať a v prípade, ak sú zodpovední za odbornú činnosť "O" člena v príslušných TC, resp. SC, zúčastňovať sa na zasadaniach príslušných TC a SC.
Členovia TNK sú menovaní riaditeľom SÚTN na základe poverenia zamestnávateľa.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Biela kniha - Príloha: Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Únie. Bratislava: JORI-PRESS, 1995., KOLLÁR,V.-KRISTOVÁ,Ľ.: Technické prekážky obchodu. Bratislava: EKONÓM, 2001, s.172., KOLLÁR,V.: Systém a špecifiká produktovej politiky. Bratislava: SPRINT, 1999, s.385., Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z. , Normalizácia, roč.9, 2003, č.5., Verejná správa, 1995, č.5., Verejná správa, 1995, č. 6, , , , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.