referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Slovenská národná akreditačná služba
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: čučoriedka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 382
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 43.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 73m 0s
Pomalé čítanie: 109m 30s
 
3. APLIKÁCIA POSUDZOVANIA ZHODY V STAVEBNÍCTVE

3.1 Stavebníctvo v oblasti transformácie hospodárstva SR

V súčasnom období v ekonomike Slovenskej republiky prebieha ešte stále proces adaptácie a transformácie podnikovej hospodárskej sféry na nové podmienky spojené s prechodom na trhové hospodárstvo. Transformácia sa dotýka predovšetkým vlastníckych vzťahov a s nimi súvisiaceho postupného formovania nových vlastníckych štruktúr. Spolu so vstupom zahraničného kapitálu, ako i vznikom kapitálového trhu podstatne sa mení ekonomické prostredie, v ktorom dominujú trhovo-konkurenčné vzťahy. Do popredia sa preto dostáva otázka informovanosti na každej úrovni hospodárenia ako základu pre rozhodovací proces o diverzifikácií a znižovaní rizík z podnikateľskej, výrobnej, obchodnej a inej činnosti.

Pri nedostupnosti informácii o výsledkoch hospodárenia niektorých podnikateľských subjektov, nie je možné zhodnotenie "bonity" subjektu, resp. klienta len na základe porovnateľnosti dvoch príbuzných podnikov, v dôsledku čoho zvyšuje sa význam finančných analýz v agregovanej podobe.

Porovnanie výsledkov individuálneho subjektu s komparatívnou bázou umožňuje zaradenie klienta medzi subjekty dosahujúce priemerné výsledky, lepšie, alebo horšie ako priemerné. Túto úlohu umožňuje plniť odvetvová finančná analýza vypracovaná BZCS, a. s. za aktívnej spoluúčasti pracovníkov bánk a Ministerstva financií SR ako informačná podpora bankového sektora pri rozhodovaní predovšetkým v oblasti úverového financovania. Analýza obsahuje vzorové "odborové" hodnoty ukazovateľov podľa jednotlivých odvetví stanovené strednou hodnotou polohy - mediánom.

Hodnotenie finančno-ekonomickej situácie odvetvia na základe jedného reprezentatívneho čísla neumožňuje jednoznačne posúdiť významnosť odchýlky ukazovateľa individuálneho subjektu od odborovej hodnoty odvetvia z komparatívnej bázy. Riešením je doplnenie strednej hodnoty o číselné informácie popisujúce rozloženie hodnôt daného ukazovateľa v nadväznosti na početnosť subjektov stanovených kvartilmi, resp. percentilmi. Grafické znázornenie veľkosti týchto hodnôt, ich rozvrstvenie v rámci súboru v hodnotenom období ako aj v časovom rade formou boxplotov (grafické znázornenie veľkosti odborových hodnôt ukazovateľa a ich rozvrstvenie podľa percentuálnej početnosti subjektov) sú obsahom Trendovej finančnej analýzy odvetví, ktoré spracováva BZCS, a.s. Trend časového radu, vytvorený z "odborových" hodnôt ukazovateľa za dlhšie časové obdobie, v našom prípade za roky 1993 - 1997, poskytuje súhrnnú informáciu o hlavnej tendencii vo vývoji analyzovaného ukazovateľa v čase, a tým aj ekonomický vývoj daného odvetvia.

Stručná charakteristika odvetvia

Význam stavebníctva, ktoré tradične bolo v SR jedným z ťažiskových odvetví a multiplikačným faktorom na tvorbe HDP sa ani v budúcnosti nemení. Je jedným z výrobných odvetví, ktoré zabezpečuje všetky práce spojené s výstavbou, prestavbou, rozšírením, obnovou a údržbou stavebných objektov vrátane montážnych prác stavebných konštrukcií, t.j. od prípravy staveniska, prieskumných prác, pozemných inžinierskych stavieb, konštrukcie hrubej stavby, stavebnej inštalácie po kompletizačné a dokončovacie práce. Pre toto výrobné odvetvie je charakteristické a zároveň od ostatných výrobných odvetví ho odlišuje:

qsezónny charakter prác,
qdĺžka a nepravideľnosť výrobného cyklu, ktorý spravidla presahuje jeden rok, s čím úzko súvisí viazanosť finančných prostriedkov v rôznych formách a z tohto dôvodu i značná investičná náročnosť odvetvia,
qvysoká cena, dlhá životnosť, viazanosť produktu na jedno miesto, vysoká variabilnosť činností v súvislosti so zvyšovaním požiadaviek na komplexnosť a kvalitu stavebných prác, stavby "na kľúč",
qspôsob financovania a fakturácie počas výstavby (vysoké zálohy a preddavky).
Stavebníctvo v prechodnom období
V nových podmienkach trhového mechanizmu stavebníctvo prechádza zložitým procesom. Pokiaľ stavebnú výrobu v roku 1991 zabezpečovalo asi 1 186 podnikateľských subjektov, do roku 1997 vzrástol ich počet viac ako trojnásobne, t. j. na 4 033, pričom prevažnú väčšinu (asi 60 %) tvorili podniky s počtom do 10 zamestnancov.
Nárast počtu subjektov za hodnotené obdobie bol sprevádzaný zmenou existujúcich subjektov a vznikom nových organizačných foriem. Prevažne štátne a družstevné podniky sa postupne pretransformovali na obchodné spoločnosti, napr. akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejno-obchodné spoločnosti a vznikali i nové subjekty. Napr. deetetizáciou sa znížil počet štátnych podnikov v stavebníctve z 248 v roku 1991 na 10 v roku 1997, počet akciových spoločností vzrástol z 33 na 233 v roku 1997. V tomto odbore činnosti došlo k podstatnému nárastu súkromne podnikajúcich občanov (živnostníkov), ktorých do konca roku 1996 bolo 33 341, pričom v roku 1997 sa ich počet znížil o 378.
Podľa štatistických údajov, podiel stavebníctva na hrubom domácom produkte v roku 1996 v porovnaní s rokom 1992 poklesol zo 7 % na 5 %, t.j. o 2 body, pri výraznej zmene podielu súkromného sektora na celkovom objeme stavebnej produkcie zo 45,6 % v roku 1992 na 83,4 % v roku 1996. Počet zamestnancov v stavebníctve počas tohto obdobia poklesol takmer o 20 %.
Stavebníctvo patrí medzi odvetvia, ktorých sa veľmi citeľne dotýkajú všetky zmeny v ekonomike. Jeho prosperita úzko súvisí s ekonomickým cyklom a s nim súviacou zmenou životného štýlu. Odbúranie dotácií, nedostupnosť už i tak drahých úverových zdrojov ako i nízka solventnosť odberateľov sa prejavila v prudkom poklese objemu stavebnej výroby (najvýraznejšie v roku 1994, keď objem produkcie dosiahol necelých 50 % z produkcie v roku 1989).
Tabuľka č. 2 HDP vytvorený v odvetví stavebníctva a podiel stavebníctva na HDP
Názov ukazovateľa200020012002
Hrubý domáci produkt vytvorený v stavebníctve (v mil.Sk, bežné ceny)44 27945 60553 095
Hrubý domáci produkt vytvorený v stavebníctve (v mil.Sk, bežné ceny)24 27023 89925 759
Podiel HDP v stavebníctve v SR spolu (z bežných cien)4,94,64,6
Podiel HDP v stavebníctve v SR spolu (zo stalých cien)3,53,43,4

Použité pramene podľa príslušnosti k uvádzanej kategórii informácií:

[1] Makroekonomické ukazovatele štvrťročných národných účtov a pridaná hodnota za 1. štvrťrok 2002 (revidované údaje), za 1.- 4. štvrťrok 2002, ŠÚ SR Bratislava, 2002, 2003
[2] Rok 2002 doplnený podľa Štatistickej správy o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. až 3. štvrťroku 2003.

Poznámky:

1) Zákon NR SR č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci definuje malé a stredné podniky v súlade so súčasnou metodikou Európskej komisie nasledovne:qmalé podniky s počtom zamestnancov 0 – 49qstredné podniky s počtom zamestnancov 50 – 249qveľké podniky s počtom zamestnancov 250 a viac.Okrem týchto právnickych osôb do malého a stredného podnikania sa zahrňuje i podnikanie fyzických osôb. V stavebníctve sú to živnostníci - fyzické osoby podnikajúce podľa živnostenského zákona a zapísané v živnostenskom registri.
2) Odhad
3) Produktivita práce je vyjadrená podielom stavebnej produkcie vykonanej vlastnými zamestnancami, ktorý pripadá na jedného zamestnanca.
4) Priemerná mesačná mzda je vypočítaná z miezd spolu (bez ostatných peňažných plnení).
Použité pramene podľa príslušnosti k uvádzanej kategórii informácií:
[1] Štatistická ročenka SR 2001, ŠÚ SR, Veda, Bratislava 2001
[2] Ročenka stavebníctva 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ŠÚ SR, Bratislava 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

3.2 Preukazovanie zhody stavebných výrobkov

Slovenská republika plne prevzala smernicu Rady Európskej únie 89/106/EHS o zbližovaní zákonov a ďalších právnych a správnych predpisov členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov do svojho práva v zákone o stavebných výrobkoch. Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z.z. vyšlo v Zbierke zákonov SR pod č. 521/2001 Z.z. a dopĺňa ho vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 520/2001 Z.z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.

Obsahom preukazovania zhody podľa zákona o stavebných výrobkoch je overovanie vlastnosti stavebného výrobku vykonaním skúšok, predpísaných meraní a ďalších kontrolných úkonov a porovnanie ich výsledkov s ukazovateľmi úžitkových vlastnosti podľa technických špecifikácii vo vzťahu k použiteľnosti stavebného výrobku v stavbe. Rozsah vhodnosti použitia v stavbe sa uvedie v certifikáte preukázania zhody alebo vo vyhlásení výrobcu o preukázaní zhody.

Podľa tohto zákona na trh možno uvádzať iba stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe na zamyšľaný účel. Pretože v praxi sa vyskytuje rad vyrobkov,ktoré môžu byť stavebnými výrobkami rovnako ako aj výrobkami bežnej spotreby, za stavebný vyrobok sa považuje taký výrobok, ktorý je trvalo zabudovaný do stavby. Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie stavebného výrobku do stavby:
- ak jeho prípadné odstránenie zo stavby je nemožné alebo je možné iba so znížením úžitkových vlastnosti stavby
- ak činnosti, ktorými sa do stavby zabuduje alebo sa zo stavby odstráni, sú stavebnými prácami.

Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak pri použití v stavbe:

a). nespôsobí z hľadiska požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby

- zrútenie stavby alebo jej časti
- neprípustnú deformáciu stavby
- poškodenie iných častí stavby alebo zariadení pripojených k nosnej konštrukcii stavby ani inštalovaných zariadení ako následok deformácie nosnej konštrukcie stavby
- poškodenie sravby, ktoré by bolo neprimerané väčšie, než zodpovedá príčine jej poškodenia

b). umožní z hľadiska požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby

- zachovať na čas určený technickou špecifikáciou nosnosť a stabilitu konštrukcie stavby
- obmedziť šírenie požiaru a splodín horenia v stavbe
- obmedziť možnosť rozšírenia požiaru na iné časti stavby a na susediacé stavby a možnosť uniknúť ľuďom a zvieratám zo stavby alebo zachraniť sa iným spôsobom, zaistiť bezpečnosť záchranných jednotiek

c). neohrozí z hľadiska hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia zdravie užívateľov stavby a susedov

- vypúšťaním toxických plynov
- prítomnosťou nebezpečných častíc alebo plynov v ovzduší emisiou nebezpečného žiarenia
- znečistením alebo zamorením vody alebo pôdy
- nedostatočným zneškodňovaním odpadových vôd, dymu alebo tuhého či kvapalného odpadu
- výskytom vlhkosti v stavebných konštukciách alebo na ich povrchu vnútri stavby

d). nevytvorí z hľadiska požiadavky na bezpečnosť stavby pri jej užívaní zvýšené nebezpečenstvo úrazu najmä pošmyknutím, pádom z výšky, nárazom, popálením, elektrickým prúdom alebo výbuchom

e). nespôsobí z hľadiska požiadavky ochrany pred hlukom, že hluk vnímaný užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti nebude možné udržať na úrovni, ktorá neohrozuje ich zdravie a dovoľuje im pracovať, odpočívať a spať v uspokojivých podmienkach

f). umožní z hľadiska požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla v stavbe také vykurovanie, chladenie a vetranie, že energia spotrebovaná pri prevádzke je nízka vo vzťahu ku klimatickým podmienkam miesta stavby a k požiadavkám jej užívateľov.

Vlastnosti stavebných výrobkov sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými špecifikáciami. Technickými špecifikáciami sú tie slovenské technické normy (STN), ktoré sa vzťahujú na stavebné výrobky, na projektovanie stavieb a na stvebné práce. V prípade, že na stavebný výrobok neexistuje vhodná STN na preukazovanie zhody, pred saým preukázaním zhody je potrebné vypracovať konkrétnu technickú špecifikáciu - technické osvedčenie.

Zákon, na rozdiel od dosiaľ zaužívaného spôsobu overovania výrobkov výlučne certifikáciou, rozlišuje štyri postupy preukazovania zhody v súlade so smernicou. Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto postupov:
a). D-vyhlasovaním výrobcu o preukázaní zhody (ďalej len "vyhlásenie o zhode")
b). B-vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené posúdením uplatňovanej vnútropodnikovej kontroly alebo jej certifikátom
c). C-vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené preukaznou skúškou vzoriek stavebného výrobku (ďalej len "preukazná skúška")
d). A-certifikáciou preukázania zhody (A - bez kontrolných skúšok, A+ s kontrolnými skúškami).

Preukazovanie zhody certifikáciou može nahradiť všetky postupy preukazovania zhody. Do činností vykonávaných podľa bodov b, c, d je vždy zapojená nezávislá tretia strana - autorizovaná (fyzická alebo právnická) osoba, ktorá splnila podmienky zákona a Ministerstvo výstavby a verejných prác SR jej na túto činnosť udelilo autorizáciu. Podľa postavenia a obsahu činnosti v preukazovaní zhody autorizovaná osoba môže byť autorizovaná:
- na vykonávanie certifikácie preukázania zhody
- na vykonávanie inšpekcie alebo
- ako skúšobné laboratórium.

Pri postupoch:
1.a (D), b (B), c (C) a ak existuje STN musí výrobca, resp. splomocnený zástupca poslať Oznámenie o začatí konania o preukazovananí zhody stavebného výrobku Odboru preukazovania zhody MVRR SR.
2.b (B) musí výrobca, resp. splnomocnený zástupca poslať Žiadosť o vykonanie počiatočnej inšpekcie príslušnej autorizovanej osobe, ktorú mu v potvrdení prijatia Oznámenia odporučí MVRR SR.
3.c (C) musí výrobca, resp. splnomocnený zástupca poslať Žiadosť o vykonanie preukaznej skúšky príslušnej autorizovanej osobe, ktorú mu v potvrdení prijatia Oznámenia odporučí MVRR SR.
4.d (D) musí výrobca, resp. splnomocnený zástupca poslať Žiadosť o preukázanie zhody certifikáciou príslušnej autorizovanej osobe
5.V prípade, že na výrobok neexistuje norma STN, musí výrobca, resp. splnomocnený zástupca podať Žiadosť o vypracovanie technického osvedčenia na osvedčovacie miesto.

Autorizované osoby a osvedčovacie miesto oprávňuje MVRR SR na základe kritérií na autorizáciu a posúdenia plnenia týchto kritérií komisiou na vykonávanie činnosti podľa určenia ministerstva a podľa prílohy k rozsahu osvedčenia o autorizácii.

O tom, ktorý postup si vybrať na preukazovanie zhody stavebného výrobku hovorí príloha k vyhláške č. 520/2001 Z.z., ktorá triedi výrobky podľa ich použitia v stavbe, od podzemných konštrukcií, základov, nosných prvkov cez technické zariadenie budov a vybavenie interiéru až po strešné konštrukcie, čo umožňuje dôslednejšie aplikovať zaradenie výrobkov, resp. systémov podľa účelu a spôsobu použitia v stavbe.

Na správne zaradenie je potrebné poznať odpoveď na §3 vyhlášky, t.j. či sú výrobky horľavé, neľahko horľavé a ťažko horľavé alebo či sú z materiálov, pre ktoré charakteristická z hľadiska reakcie na oheň:
- nie je náchylná na zmenu počas výroby a pri výrobe sa nepoužívajú prostriedky na znížovanie horľavosti výrobku alebo
- je náchylná na zmenu počas výroby a pri výrobe sa používajú prostriedky na znížovanie horľavosti výrobku.

V prípade, že výrobok možno zaradiť do viacerých skupín, rozhodujúci je účel jeho použitia v stavbe. Výrobok, pri ktorom bola preukázana zhoda podľa uvedeného zákona, nusí byť označený značkou zhody, ktorú určí príslušná autorizovaná osoba v tvare CSK.

ZÁVER

Zabezpečenie atraktivity slovenského trhu pre čo najširší okruh investorov a zároveň vytvorenie prostredia priaznivého pre to, aby sa u nás neprodukovali výrobky a k nám neimportovali tovary, technológie a zariadenia, ktoré už nesplňajú požiadavky platné na komunitárnom trhu, určujú význam a dôležitosť certifikačnej a akreditačnej služby, ktorá v konečnom dôsledku vplýva svojou činnosťou na ochranu zdravia a života ľudí, ochranu zvierat, rastlin a životného prostredia. Zabezpečuje potrebnú úroveň kvality výrobkov, ich funkčnú spôsobilosť, spoľahlivosť a spája sa i s otázkami národnej bezpečnosti.

Stratégia slovenskej vlády priaznivá pre prílev zahraničného kapitálu, musí byť doplnená aj urýchleným zosúlaďovaním požiadaviek na výrobky s krajinami Európskej únie. Iba tak môže byť slovenský trh atraktívny pre investorov. Vytvorenie jedinej integrovanej zóny s voľným pohybom tovarov, služieb, osôb a kapitálu je nevyhnutným predpokladom integrácie krajín Európskej únie s cieľom vytvoriť spoločný trh a súčasne ako nevyhnutné požiadavky kladené na krajiny deklarujúce svoju snáhu o pridruženie sa k EU a získanie plnoprávneho členstva v tomto integračnom zoskupení.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Biela kniha - Príloha: Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Únie. Bratislava: JORI-PRESS, 1995., KOLLÁR,V.-KRISTOVÁ,Ľ.: Technické prekážky obchodu. Bratislava: EKONÓM, 2001, s.172., KOLLÁR,V.: Systém a špecifiká produktovej politiky. Bratislava: SPRINT, 1999, s.385., Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z. , Normalizácia, roč.9, 2003, č.5., Verejná správa, 1995, č.5., Verejná správa, 1995, č. 6, , , , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.