referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Pranie špinavých peňazí - dosah na politický vplyv
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: paulomat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 463
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 
Boj proti praniu špinavých peňazí na území SR
Právna úprava v Slovenskej republike v danej oblasti, t. j. zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v nadväznosti na úlohy deklarované v negociačnej pozícii v značnom rozsahu, poňala vecnú podstatu smernice Rady 91/308/EHS.
Predmetný zákon zrušil definíciu pojmu “podozrivá banková operácia“ a bol zavedený nový pojem “neobvyklá obchodná operácia“. Zároveň v danej právnej úprave bola rozšírená aj ohlasovacia povinnosť bánk na všetky finančné inštitúcie. Týmto zákonom bol zároveň novelizovaný zákon o bankách, ktorého úpravou sa zrušila výnimka z povinnosti požadovať preukázanie totožnosti klienta pri nakladaní s finančnými prostriedkami na doručiteľa.

Slovenský zákon o ochrane proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vychádza z:

 • článkov 3, 56, 58 Zmluvy o ES,
 • článkov 2, 3, 6, 29, 30 ods. 1 písm. a, b Zmluvy o EÚ,
 • článkov 6, 69, 70 Európskej dohody o pridružení,
 • smernice Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
 • smernice Rady 91/308/ES o predchádzaní používania finančného sektora na pranie špinavých peňazí v znení neskorších zmien.

V danom kontexte možno konštatovať, že európske právne normy mali vplyv na prípravu a tvorbu slovenského zákona. Ustanovenie článku 1 smernice Rady 91/308/EHS vymedzuje subjekty, na ktoré sa smernica vzťahuje, t. j. na finančné a úverové inštitúcie.

Podľa slovenskej právnej úpravy sa zákon vzťahuje na tzv. “povinné osoby", ku ktorým patria:

 • Exportno-importná banka SR alebo pobočka zahraničnej banky,
 • správcovská spoločnosť a depozitár, organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, stredisko cenných papierov, komoditná burza, poisťovňa,
 • pošta, audítor, daňový poradca,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, finančný prenájom (finančný leasing) alebo iné finančné činnosti uvedené v osobitnom zákone,
 • prevádzkovateľ kasína, stávkovej kancelárie, realitnej kancelárie, zmenárne, záložne,
 • právnická osoba prevádzkujúca lotérie a iné podobné hry,
 • iná právnická alebo fyzická osoba, ak to ustanoví zákon.

Ustanovenie článku 2 zákona sa v meritórnom rozsahu zhoduje s ustanovením článku 1 smernice Rady 91/308/EHS. Podľa slovenskej právnej úpravy sa za pranie špinavých peňazí považuje:

 • legalizácia príjmov z trestnej činnosti, ktorá znamená použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo iným majetkom pochádzajúcim z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,
 • použitie príjmov alebo iného majetku uvedeného v predchádzajúcom bode,
 • nakladanie s príjmami alebo s iným majetkom uvedeným v prvom a druhom bode s cieľom zatajiť alebo zmariť možnosť zistenia pôvodu takéhoto majetku alebo jeho vlastníka.

Slovenská právna úprava ďalej modifikuje ustanovenie európskej právnej normy o povinnosti identifikácie klienta v článku 5, ktorý zakotvuje, že každá fyzická alebo právnická osoba podlieha identifikácii pri vykonávaní obchodnej operácie vo výške 100.000,- Sk. S európskou právnou úpravou sa tak isto zhodujú ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti a poskytovania informácií v dobrej viere. Správa Európskej Komisie o dosiahnutom pokroku za rok 2001 neobsahuje ustanovenia, z ktorých by vyplývalo, že Slovenská republika nemá vytvorený vhodný kompatibilný právny rámec pre oblasť prania špinavých peňazí. Celkove možno zhrnúť, že do slovenského právneho predpisu upravujúceho problematiku prania špinavých peňazí boli vo väčšom rozsahu implementované prvky relevantnej právnej úpravy. Z hľadiska právnej zlučiteľnosti môžeme hovoriť o úplnej zlučiteľnosti a o dosiahnutí pokroku v prístupovej stratégii.

Skutočný boj?
Je pekné, že na území Slovenskej republiky je prijatá legislatíva, ktorá z väčšej miery bola implementovaná z iných právnych úprav štátov, ktoré sú v tomto boji oveľa ďalej ako my. Avšak ešte pretečie dolu Dunajom veľa vody a v politike sa vystrieda ešte veľa politikov až si samotný zákonodarný a výkonných funkcionári volený ľudom začnú uvedomovať, že nemôžu zastupovať len práva určitých skupín, resp. jednotlivcov. Podľa mňa v súčasnej dobe ešte unás nedospel politický pluralizmus do takej úrovne ako je to v iných členských štátov Európskej únie.

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Jeffrey Robinson – Pánové z prádelny špinavých peněz, JUDr. Daniela Nováčková PhD – Pranie špinavých peňazí, Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Smernice, nariadenia a Zmluvy EÚ, Správa SITA zo dňa 14. júla 2000, Denník SME 4. augusta 2004
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.