Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štatistika pracovného času

Štatisktika pracovného času

Jej úlohou je skúmať využitie pracovného času.
Pracovný čas možno merať: - v odpracovaných hodinách
- v odpracovaných dňoch
- v odpracovaných mesiacoch.
FOND PRACOVNÉHO ČASU
- využitie pracovného času sa zisťuje porovnaním odpracovaného času s časom, ktorý bol v sledovanom období k dispozícii, t. j. s tzv. fondom pracovného času.
- štatistika rozlišuje: kalendárny fond pracovného času
nominálny fond pracovného času
použiteľný fond pracovného času.

Ukážka výpočtu použiteľného fondu pracovného času:
PRÍKLAD:
a. s. výrobný podnik s plánovaným priemerným evidenčným počtom 100 pracovníkov pre rok, ktorý má 365 dní, 7 zákonom uznaných sviatkov, v podniku je zavedený 42,5 hodinový 5-dňový pracovný týždeň, pracovníci čerpali spolu za rok 1 500 dní riadnej dovolenky, odpracovali 5 000 h práce nadčas.

Pri výpočte použiteľného fondu pracovného času sa vychádza z kalendárneho fondu pracovného času, ktorý vypočítame podľa vzorca:

POČET PRACOVNÍKOV x KALENDÁRNY POČET DNÍ V ROKU = KALENDÁRNY FOND PRACOVNÉHO ČASU

v príklade 100 x 365 = 36 500 dní

Kalendárny rond pracovného času vynásobíme 8,5 h práce za deň, dostaneme kalendárny fond pracovného času v hodinách. ( 36 500 x 8,5 = 310 250 hodín ).

Dni pracovného pokoja a riadna dovolenka sjú lurčené zákonom a nijaký podnik na nich nemôže nič meniť. Preto sa o ne zmenšuje celkový fond, daný evidenčným počtom pracovníkov.

KALENDÁRNY FOND PRACOVNÉHO ČASU - SOBOTY, NEDELE, SVIATKY = NOMINÁLNY FOND PRAC. ČASU

NOMINÁLNY FOND PRAC. ČASU - RIADNA DOVOLENKA + NADČASY = POUŽITEĽNY FOND PRAC. ČASU

Výpočet:

100 x 365 = 36 500 x 8,5 = 310 250

310 250 - (52 + 52 + 7) = 111 x 100 - 11 100 x 8,5 = -94 350

NFPč 25 400 , 215 900
- 1 500 dovolenka , - 12 750

23 900 , 203 150
, + 5 000

PFPč 23900 , 208 150
dní , hodiny

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk