Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ošetrovateľský proces - interné oddelenie

Ošetrovateľstvo, PF KU, detaš. Košice

1. Bolesť v súvislosti s operačnou ranou prejavujúca sa výrazom utrpenia v tvári (vyhasnutý pohľad, strnulosť, bolestivé grimasy).

Cieľ: zmierniť bolesť

Kritériá:

P/K – vyjadrí úľavu od bolesti
- zaujme aktívnu polohu
- plní th-požiadavky
- pozná spôsoby prinášajúce úľavu (relaxačné techniky, rozptýlenie pozornosti, predýchavanie...)
- pri kašli si pridržiava operačnú ranu
- je informovaný o podaných analgetikách
- vie lokalizovať miesto a intenzitu bolesti
- pozná faktory vyvolávajúce / zhoršujúce bolesť
- má stabilizované FF
- hovorí so S o svojich ťažkostiach
-upozorní S na zvyšujúcu sa intenzitu bolesti
-pozná NÚ analgetík

Intervencie:

Sestra  vykoná dôkladný rozbor bolestí z hľadiska lokalizácie, intenzity, druhu, trvania a častosti výskytu
 zistí vyvolávajúce a zhoršujúce faktory
 všíma si časový výskyt bolestí
 sleduje FF
 všíma si prejavy P/K pri zhoršujúcej sa intenzite bolesti
 doporučí P/K, aby obmedzil akúkoľvek telesnú aktivitu
 rozptyľuje pozornosť P/K hudbou,TV,knihou...
 poučí P/K, ako predchádzať bolesti (kompresia operačnej rany pri kašli, pevné lôžko,...)
 hovorí s P/K o jeho ťažkostiach
 zabezpečí tiché a pokojné prostredie
 oboznámi P/K o používaní signalizačného zariadenia v prípade náhlej bolesti
 všíma si stav operačnej rany a prejavy zápalu
 venuje pozornosť všetkým P/k prejavom bolestí
 rešpektuje výrazy, ktorými P/K svoju bolesť popisuje
 zistí, aké má P/K predstavy o th-postupe
 požiada P/K, aby hlásil bolesť ihneď, ako sa objaví
 snaží sa určiť hraničnú bolesť, ktorú P/K ešte znesie
 oboznámi P/k o relaxačných technikách
 podá analgetiká podľa ordinácie lekára
 edukuje P/K o NÚ analgetík
 informuje P/K o podaní analgetík
 všíma si reakcie P/K po podaní analgetík
 upozorní lekára na mimoriadne, kolísavé alebo na liečbu refraktérne bolesti
 dokumentuje výskyt, intenzitu bolesti, podanie liekov a efekt ich účinku

Realizácia:

Sestra  vykonala dôkladný rozbor bolestí z hľadiska lokalizácie, intenzity, druhu, trvania a častosti výskytu
 zistila vyvolávajúce a zhoršujúce faktory
 všímala si časový výskyt bolestí
 sledovala FF á 2 hod
 doporučila P/K, aby obmedzil akúkoľvek telesnú aktivitu
 poučila P/K, ako predchádzať bolesti (kompresia operačnej rany pri kašli, pevné lôžko,...)
 zabezpečila tiché a pokojné prostredie
 oboznámila P/K o používaní signalizačného zariadenia v prípade náhlej bolesti
 všímala si stav operačnej rany a prejavy zápalu
 venovala pozornosť všetkým P/k prejavom bolestí
 požiadala P/K, aby hlásil bolesť ihneď, ako sa objaví
 snažila sa určiť hraničnú bolesť, ktorú P/K ešte znesie
 oboznámila P/k o relaxačných technikách
 podala analgetiká podľa ordinácie lekára
 edukovala P/K o NÚ analgetík
informovala P/K o podaných analgetikách
 všímala si reakcie P/K po podaní analgetík
 dokumentovala výskyt, intenzitu bolesti, podanie liekov a efekt ich účinku

Vyhodnotenie:

Cieľ sa splnil - P/K zaujal aktívnu polohu a verbalizoval úľavu od bolesti.

2. Bezmocnosť v súvislosti so stratou kontroly nad vlastnou liečbou, prejavujúca sa depresiou a uzavretosťou.

Cieľ: zmierniť pocit bezmocnosti

Kritériá:

P/K – má kontrolu nad súčasnou situáciou
- má kontrolu nad ďalším vývojom ochorenia
- spolupracuje pri Th-procese
- pozná oblasti, ktoré má pod kontrolou
- je zmierený so skutočnosťou, že niektoré oblasti pod kontrolou nemá
- komunikuje so S o svojich pocitoch
- má podporu v rodine a priateľoch
- má informácie o zlepšení svojho zdrav. stavu
- podstupuje potrebné th-výkony
- je v kontakte s ľuďmi s podobnými problémami
- zúčastňuje sa na konzultáciách s psychológom

Intervencie:

Sestra – poskytne P/K informácie o zlepšení stavu
- kontaktuje rodinu za účelom psychickej podpory
- ak P/K súhlasí, dohodne konzultácie s psychológom
- pomôže P/K nájsť zmysel života
- komunikuje s P/K o jeho pocitoch
- dá P/K možnosť aktívne sa zúčastniť na th-procese
- pomôže P/K zmieriť sa so skutočnosťou, že niektoré oblasti nemá pod kontrolou
- vedie P/K k sebestačnosti
- zistí okolnosti, ktoré vyvolali pocit bezmocnosti
- zistí, ako P/K vníma svoje ochorenie
- sleduje reakcie P/K na liečbu
- motivuje P/K k zodpovednosti za svoje zdravie
- zdôrazní P/K pozitívne stránky jeho života
- všíma si prejavy, ktorými P/K dáva najavo, že niečo vzdáva
- všíma si obavy, strach, nezáujem
- pristupuje k P/K ako k plnohodnotnej osobe
- zabezpečí si dostatok času na to, aby vypočula P/K sťažnosti a obavy
- je znášanlivá voči všetkým P/K prejavom hnevu a bezradnosti
- vzbudí u P/K nádej na zlepšenie stavu
- nechá na P/K, aby sa sám rozhodol, čo zvládne a čo nie
- zadáva P/K len toľko úloh, koľko dokáže zvládnuť
- snaží sa vhodným spôsobom usmerňovať myšlienky P/K od trpkej prítomnosti k sľubnej budúcnosti
- vykonáva u P/K krátke pravidelné návštevy
- do th-procesu zapojí rodinu a priateľov

Realizácia:

Sestra - kontaktovala rodinu za účelom psychickej podpory
- dohodla konzultácie s psychológom
- komunikovala s P/K o jeho pocitoch
- aktívne P/K zapájala do th-procesu
- pomohla P/K zmieriť sa so skutočnosťou, že niektoré oblasti nemá pod kontrolou
- viedla P/K k sebestačnosti
- sledovala reakcie P/K na liečbu
- pristupovala k P/K ako k plnohodnotnej osobe
- vzbudila u P/K nádej na zlepšenie stavu
- nechala na P/K, aby sa sám rozhodol, čo zvládne a čo nie
- zadávala P/K len toľko úloh, koľko dokázal zvládnuť
- vykonávala u P/K krátke pravidelné návštevy

Vyhodnotenie:

Cieľ sa splnil čiastočne - P/K sa aktívne zapája do th-procesu, ale naďalej má obavy z budúcnosti a depresie.

3. Riziko aspirácie v súvislosti so zavedenou NGS.

Cieľ: znížiť riziko aspirácie

Kritériá:

P/K - pozná rizikové faktory aspirácie
- je informovaný o následkoch aspirácie a o bezpečnostných opatreniach pri kŕmení sondou
- je informovaný o všetkých vplyvoch, ktoré zvyšujú vnútrobrušný tlak (zvýšená námaha, rozprávanie počas kŕmenia, tesné prádlo / odev)
- kŕmi len kvalifikovaná S
- je kŕmený v pokojnom a tichom prostredí
- má dostatok času na príjem potravy
- má pred kŕmením odsaté DC
- dostáva stravu s vhodnou teplotou
- pred kŕmením má skontrolovanú priechodnosť NGS
- má NGS zabezpečenú proti zmene polohy
- pred kŕmením  NGS má skontrolovaný obsah žalúdka
- pri kŕmení je uložený do Fowlerovej polohy
- NGS má v správnej polohe
- užíva lieky pľ. ord. lekára

Intervencie:

Sestra - edukuje P/K o rizikových faktoroch
- pozná opatrenia pri prípadnej aspirácii
- zabezpečí pri kŕmení pokojné a tiché prostredie
- pred kŕmením NGS zistí stav vedomia P/K
- na kŕmenie si nechá dostatok času
- pred kŕmením odsaje P/K DC
- skontroluje, či P/K na brucho netlačí odev / prádlo
- uloží P/K do Fowlerovej polohy
- počas kŕmenia udržiava priechodné DC
- pred kŕmením skontroluje polohu NGS
- pred kŕmením skontroluje priechodnosť NGS 
- pred podaním stravy cez NGS skontroluje obsah žalúdka 
- všíma si prítomnosť reflexu kašľania / zvracania
- potravu cez  NGS aplikuje do žalúdka pomaly
- strava má primeranú teplotu
- podáva lieky pľ. ord. lekára
- po nakŕmení NGS prepláchne čajom a uzavrie peánom
- po nakŕmení auskultačne sleduje kvalitu dýchania
- zaznamená sledovanie polohy NGS
- zaznamená ťažkosti pri kŕmení
- zaznamená všetky prejavy spojené s aspiráciou

Realizácia:

Sestra - eduovala P/K o rizikových faktoroch
- zabezpečila pri kŕmení pokojné a tiché prostredie
- pred kŕmením NGS zistila stav vedomia P/K
- na kŕmenie si nechala dostatok času
- pred kŕmením odsala P/K DC
- uložila P/K do Fowlerovej polohy
- pred kŕmením skontrolovala polohu NGS
- pred kŕmením skontrolovala priechodnosť NGS 
- pred podaním stravy cez NGS skontrolovala obsah žalúdka 
- potravu cez NGS aplikovala do žalúdka pomaly 
- dbala o správnu teplotu stravy
- podávala lieky pľ. ord. lekára
- po nakŕmení NGS prepláchla čajom a uzavrela peánom
- po nakŕmení auskultačne sledovala kvalitu dýchania
- zaznamenala sledovanie polohy NGS

Vyhodnotenie:

Cieľ sa splnil - pacient neprejavoval známky aspirácie


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk