Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Smernica: Organizačné zabezpečenie zimnej služby

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZIMNEJ SLUŽBY A ÚDRŽBY NA KOMUNIKÁCIACH V OBCI BERNOLÁKOVO


SCHVÁLIL: STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVO
VYPRACOVAL: MIŠČÍ MICHAL
VYDAL: BERNOLÁKOVO, OBECNÝ ÚRAD
PLATNÉ: OD JANUÁR 2000


Starosta obce Bernolákovo podľa § 13, ods. 2, písm. d, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov vydáva túto smernicu na technicko-organizačné zabezpečenie zimnej služby a údržby na komunikáciach v správe a zodpovednosti obce Bernolákovo.


1. Úvod

Pri zabezpečovaní zimnej údržby na miestných komunikáciach platí zásada vzájomnej spolupráce a bezodkladného a disciplinovaného plnenia úloh.

Zmyslom týchto opatrení je zabezpečiť organizačne a technicky jednotnú prípravu a výkon údržby pozemných komunikácií v zimnom období tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť (schodnosť) podľa štandardu zimnej údržby, zohľadňujúceho finančné možnosti obce (ako správcu miestných komunikácií).

Zimnú službu začína obec vykonávať iniciatívne a včas na základe vlastného pozorovania vývoja, resp. predpovede počasia.


2. Základné pojmy

Zimná služba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) cestných komunikácií, chodníkov a verejných plôch v zimnom období, tj. odstraňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. Trvá spravidla od 15.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

Zjazdnosť cestných komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidliel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďaľším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

Schodnosť komunikácií určených pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďaľším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.

Závady v zjazdnosti sú také zmeny spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú najmä :

- ojedinelé výtlky, výmole a hrboly v inak vyhovujúcom povrchu súvislého úseku vozovky, nevhodne uložený materiál, spadnuté stromy, dopravné značky, ktoré neplnia svoju funkciu, poškodené kanálové poklopy a iné prekážky, ak sa na ne predpísaným spôsobom neupozorňuje.

- znečistenie vozovky, poškodenie vozovky a iné závady spôsobené užívateľmi komunikácie.

- Ojedinelé mieta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody na vozovku z okolia, alebo vôd stojacich na vozovke.

Závady v zjazdnosti vyplývajúce zo zimnej poveternosti sa odstraňujú zimnou údržbou len na cestách (úsekoch) určených pre zimnú údržbu.

Závady v schodnosti komunikácií určených pre chodcov sú obdobné závadám v zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb chodcov bez ohrozenia a zhoršenia podmienok bezpečnosti.
Poveternostné podmienky, ktoré môžu podstatne zhoršiť zjazdnosť ciest, alebo môžu spôsobiť neprejazdnosť ciest, resp. ich úsekov, prípadne schodnosť komunikácií sú najmä :

- fujavice a intenzívne dlhodobé sneženie
- víchrice a mimoriadne vodné zrážky
- povodne a prívalové vody
- vznik poľadovice
- hmly a odmäky
- mrznúci dážď a mrznúce mrholenie

Nezjazdný úsek je taký úsek pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä šmykľavosť alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný prejazd.

Neprejazdný úsek je úsek pozemnej komunikácie, v ktorom sú prekážky neumožňujúce prejazd vozidiel. Za prekážku neumožňujúcu prejazd sa považuje aj snehová vrstva nad 10 cm.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti zahrňuje predovšetkým tieto činnosti
- posyp inertnými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy
- pluhovanie, prípadne použitie ďaľších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev
- odvádzanie vody z topiaceho sa snehu na vozovkách


3. Organizácia zimnej údržby

Zimnú službu na cestách miestných komunikácií a verejných priestranstvách zabezpečuje :

- starosta obce

- vedúci oddelenia ochrany životného prostredia a prevádzkových činností, ktorý zároveň zastupuje starostu obce v jeho neprítomnosti

- dispečer zimnej údržby

- pracovníci zimnej služby

Starosta obce vrcholovo riadi, organizuje a kontroluje výkon zimnej údržby v súlade s operačným plánom zimnej údržby určuje dispečérov zimnej údržby a schvaľuje rozpis pohotovosti pracovníkov ZS.

Vedúci oddelenia ochrany životného prostredia a prevádzkových činností navrhuje a organizuje prípravu zimnej údržby, spracúva plán rozpisu pohotovosti jednotlivých pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu, zabezpečuje posypový materiál, vedie evidenciu zásob posypového materiálu, zabezpečuje údržbu a opravu mechanizmov vyčlenených na zimnú údržbu, zabezpečuje pohonné hmoty potrebné na výkon zimnej údržby a vedie ich evidenciu.

Dispečer zimnej údržby určuje a organizuje výkon zimnej služby, priamo riadi pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu, vedie evidenciu o zjazdnosti (schodnosti) komunikácií

Pracovníci zimnej služby vykonávajú zimnú údržbu.

Aktivovanie zimnej služby a jej ukončenie je v kompetencii starostu obce (počas jeho dlhodobejšej neprítomnosti prednostu obecného úradu), ktorý nariaďuje začatie a ukončenie zimnej údržby podľa vývoja počasia a jeho vplyvu na zjazdnosť komunikácií.

Výkon zimnej služby po jej aktivovaní je organizovaný v nepretržitom režime, tj. 24 hod. režime, vrátane dní pracovného voľna, pokoja, ako aj počas sviatkov. Výkon zimnej služby je zabezpečovaný predovšetkým vlastnými kapacitami, prípadne zmluvne zabezpečenými externými kapacitami.

Zaradenie osôb a mechanizmov do výkonu zimnej služby určuje operačný plán zimnej služby. Stanovištia jednotlivých mechanizmov sú určené v operačnom pláne.

Rozpis pohotovosti jednotlivých pracovníkov zabezpečujúcich a vykonávajúcich ZS do smien sa vykonáva vždy na 1 kalendárny mesiac dopredu s takým predstihom, aby po jeho schválení boli pracovníci v ňom zahrnutí, oboznámení o jeho obsahu minimálne 5 praconých dní vopred. Pohotovosť smien sa určuje na 24 hodín, so začiatkom o 1500 hod. a ukončením o 1500 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa. Rozpis pohotovosti tvorí prílohu OPZS.
4. Príprava na zimnú údržbu

Prípravu na zimnú službu organizuje vedúci prevádzky (obecného podniku) podľa vlastného harmonogramu technicko-organizačných príprav na zimnú údržbu. Príprava musí byť vykonaná tak, aby bola ukončená najneskôr do 1.11. príslušného roka.

Príprava pozostáva najmä z :
- odstránenia prekážok a nerovností na vozovkách
- prípravy a preskúšania strojov a dopravných prostriedkov
- vytvorenia zásob posypových materiálov


5. Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej služby (OPZS) je riadiacim dokumentom zimnej služby pre riadenie zimnej údržby v bežných zimných podmienkach a v mimoriadných situáciach.

Spracúva sa vždy s ročnou aktualizácou. Po jeho schválení starostom obce, je každá osoba v ňom zahrnutá v prípade zmien svojích údajov (napr. zmena tel. čísla) povinná túto zmenu nahlásiť spracovateľovi plánu.

Poradie údržby ciest stanovené operačným plánom je pre pracovníkov zabezpečujúcich a vykonávajúcich zimnú službu záväzné. Zmenu poradia údržby vo výkone zimnej údržby je oprávnený dispečérovi operatívne nariadiť len starosta obce.

Operačný plán sa vyhotovuje pre potreby pracovníkov zabezpečujúcich zimnú údržbu a spracováva ho oddelenie správy majetku v spolupráci s vedúcim prevádzky (obecného podniku) a musí obsahovať :

a) mapu komunikačnej siete vozoviek s vyznačením :
- poradia udržiavania jednotlivých úsekov (podľa dopravného významu komunikácie, intenzity dopravy, potreby zásobovania obyvateľstva, zabezpečenia zdravotnej a požiarnej služby, iných územných okolností a pod.)
- stanoviska mechanizmov pre ZS
- stanovíšť skládok posypového materiálu
- úsekov s vylúčením chemického posypu

b) mapu komunikačnej siete chodníkov a verejných plôch udržiavaných pri zimnej údržbe s vyznačením poradia udržiavania
- Zoznam pracovníkov zodpovedných za výkon zimnej služby a zoznam výkonných pracovníkov s udaním ich pracovného zaradenia, adresy bydliska a telefónneho spojenia
- Zoznam dopravne dôležitých miest v obci
- Zoznam ciest podľa poradia dôležitosti udržiavania
- Zoznam nebezpečných miest a úsekov
- Zoznam úsekov, na ktorých je vylúčený chemický posyp s udaním ich dĺžky
- Zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov vyčlenených na zimnú údržbu
- Zoznam neudržiavaných komunikácií, alebo ich úsekov
- Zoznam chodníkov a verejných plôch podľa dôležitosti udržovania
- Zoznam organízácií zmluvne dohodnutých na výkon zimnej služby (ak sú)
- Zásoby posypového materiálu s udaním ich miesta6.Štandard zimnej údržby

Bežné podmienky :

Odstraňovanie snehu

na štátnych cestách udržiavaných po dohode so SSC obcou z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 3 cm
na vozovkách miestných komunikácií zaradených v prvom poradí udržiavania z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy na vozovke neprevyšovala 3 cm. Pri intenzívnom snežení sa udržiava pre obojsmernú dopravu len jeden jazdný pruh s výhybňami, resp. s regulovanou dopravou, avšak so zabezpečením obojstranného prejazdu v križovatkách.

na ostatných vozovkách II. a III. poradia údržby sa udržiava pre dopravu obojsmerne len jeden jazdný pruh s výhybňami, avšak so zabezpečením obojstranného prejazdu v križovatkách.

na udržiavaných chodníkoch a verejných plochách za účelom udržiavania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy tak, aby bola zabezpečená schodnosť.


Posyp komunikácií

na štátnych cestách udržiavaných po dohode so SSC obcou a na vozovkách miestných komunikácií zaradených v prvom poradí udržiavania podľa technologickej potreby variantne rozmrazovacími, zdrsňovacími materiálmi, alebo ich zmesou. Rozmrazovacie prostriedky a ich zmesi sa nepoužijú v úsekoch s vylúčeným chemickým posypom.

na ostatných vozovkách II. a III. poradia údržby podľa úvahy dispečéra.
Mimoriadne podmienky (kalamitné stavy)


Odstraňovanie snehu

na štátnych cestách udržiavaných po dohode so SSC obcou z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala hrúbku 5 cm.

na vozovkách miestných komunikácií zaradených v prvom poradí udržiavania, pri hustom snežení za účelom udržovania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy tak, aby bol umožnený bezpečný prejazd minimálne v jednom jazdnom pruhu obojsmerne s výhybňami a zabezpečením obojstranného prejazdu v križovatkách.

na ostatných vozovkách II. a III. poradia údržby miestných komunikácií v jednom jazdnom pruhu s výhybňami a zabezpečením obojstranného prejazdu v križovatkách tak, aby snehová vrstva neprevyšovala 15 cm.

na udržiavaných chodníkoch a verejných plochách za účelom udržania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy tak, aby bola zabezpečená schodnosť.


Posyp komunikácií

na štátnych cestách udržiavaných po dohode so SSC obcou a na vozovkách miestných komunikácií zaradených v prvom poradí udržiavania rozmrazovacími materiálmi po ukončení sneženia.

pri poľadovici podľa technologickej potreby variantne rozmrazovacími alebo zdrsňovacími materiálmi, alebo ich zmesou na štátnych cestách po dohode so SSC udržiavaných obcou a na vozovkách miestných komunikácií zaradených v prvom poradí udržiavania v celej šírke vozovky. U ostatných miestných komunikácií v strede vozovky, v šírke jedného jazdného pruhu. Na udržiavaných chodníkoch a verejných plochách v ich celej šírke.


7. Dispečerská služba zimnej údržby

Dispečerská služba zimnej údržby sa zriaďuje pre potreby operatívneho riadenia zimnej služby a pre informovanie starostu obce o situácii na komunikáciách z hľadiska ich zjazdnosti, prejazdnosti ako i plynulosti dopravy. Aktivuje sa súbežne s aktivovaním ZS starostom obce. V tomto období funkciu dispečera zimnej údržby počas pracovných dní v pracovnom čase (od 700 do 1500) vykonáva vedúci oddelenia ochrany životného prostredia a prevádzkových činností. Vo zvyšnom čase starostom obce poverení pracovníci obce podľa rozpisu služieb.
Dispečérsku službu z dôvodu operatívnosti nemôžu vykonávať osoby bývajúce mimo obce Bernolákovo.

Základné úlohy a povinnosti pracovníkov dispečérskej služby

Pracovníci dispečérskej služby :

- Zodpovedajú v priebehu služby za výkon zimnej služby v rozsahu, ktorý stanovuje toto opatrenie a operačný plán zimnej služby

- počas výkonu svojej funkcie podliehajú výlučne starostovi obce
- priamo riadia výkonných pracovníkov zimnej služby
- vedú knihu dispečéra, v ktorej sa chronologicky evidujú všetky oznámenia, pokyny a príkazy týkajúce sa ZS
- sledujú meteorologickú situáciu na základe informácii o predpovedi počasia a pokiaľ je to možné v predstihu prijímajú príslušné opatrenia
- vyhodnocujú zjazdnosť a schodnosť udržiavaných komunikácií
- pri zhoršení meteorologickej situácie zabezpečujú spohotovostnenie pracovníkov a strojov určených pre výkon zimnej služby
- vydávajú príkaz na jazdu s určením technológie údržby (druh práce). Tieto príkazy evidujú v knihe dispečéra.
- vedú a zodpovedajú za prvotnú evidenciu o spotrebe materiálov, výkonov pracovníkov a mechanizmov realizovaných v priebehu smeny.


8. Vyhodnotenie zimnej služby

Vyhodnotenie zimnej služby po skončení zimného obdobia slúži k spresňovaniu plánovaných nákladov pre nasledujúce zimné obdobie, k zhodnoteniu materiálových podmienok … a obsahuje najmä :

- zhodnotenie organizácie práce, vrátane DS
- spotrebu pohonných hmôt
- spotrebu posypových materiálov
- zostatok posypových materiálov
- mzdové náklady
- výšku prípadných škôd, ktoré vznikli pri výkone zimnej údržby
- celkové náklady na zimnú údržbu

Toto vyhodnotenie spracované v písomnej forme predkladá vedúci oddelenia ochrany životného prostredia a prevádzkových činností starostovi obce v písomnej forme najneskôr do 15.4. príslušného roku a poslancom OZ vo forme informácie na najbližšom zasadnutí OZ po skončení zimnej údržby prednosta obecného úradu.


9. Technológie zimnej údržby pozemných komunikácií

Všeobecné zásady

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií, spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Toto zmieňovanie závad sa vykonáva :

- zmierňovaním šmykľavosti pozemných komunikácií pri poľadovici, alebo utlačenej snehovej vrstvy posypom
- odstraňovaním poľadovice, snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy odsluhovaním

Zmierňovanie šmykľavosti pozemnej komunikácie spôsobenej poľadovicou, alebo utlačenou vrstvou snehu.
Zmierňovanie šmykľavosti komunikácií sa zabezpečuje zdrsnením ich povrchu posypom inertným materiálom, prípadne jeho zmesou s chemickým materiálom a to :

- pri poľadovici – max. veľkosť zŕn do 4 mm

- pri ujazdenej vrstve snehu – max. veľkosť zŕn do 8 mm

Ako inertný posypový materiál sa v zásade používa ostrohranný piesok, alebo kamenivo. Dávkovanie zdrsňujúcich inertných materiálov alebo ich zmesí závisí od dopravných pomerov, od výškových parametrov úseku cesty, od intenzity dopravy, stavu povrchu vozovky a od vlastnosti a druhu posypového materiálu. Odporúčané dávky inertného materiálu sú nasledovné :

Úsek cestyDávkovanie v g/m2
Rovinné úseky70 – 100
Zľadovatené rovinné úseky100 – 150
Stúpania – klesania150 – 250
Zľadovatené stúpania – klesania250 – 400

Zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže používať iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp, pričom množstvo chemického materiálu nesmie presiahnuť povolené dávky pre chemický materiál.

Odstraňovanie poľadovice, utlačenej snehovej vrstvy a snehovej vrstvy chemicky

Poľadovica, ujazdená vrstva snehu a snehová vrstva sa odstraňuje chemickými rozmrazovacími prostriedkami, okrem úsekov, kde je ich používanie zakázané. Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály v kryštalickej, alebo kvapaľnej forme a to chlorid sodný, chlorid vápenatý, ich zmes, soladin, tonacal, cardamid (močovina). Prípadný iný druh chemického materiálu možno použiť iba po získaní atestu schváleného okresným hygienikom.

Dávkovanie posypu závisí od hrúbky poľadovice alebo od hrúbky snehovej vrstvy a od druhu použitej posypovej látky. Odporúčané dávkovanie rozmrazovacích chemických látok je nasledovné :

PodmienkyDávka (g/m2)Použitá chemická látka
NaClTonacalCaCl2
Poľadovica do 2 mm20
Do -50C

Do -100C

do -150C

Poľadovica nad 2 mm40
Sneh do 3 cm20
Mimoriadne podmienky40 – 60

Vyššie dávky jako 40 g/m2 sa môžu použiť iba vo výnimočných prípadoch, pričom celkový súčet posypov nesmie pri jednom zásahovom dni prekročiť dávku 60 g/m2 chemických látok. Vyššie dávky sa môžu použiť len za mimoriadných podmienok, ktoré je potrebné zaevidovať a zdôvodniť v denníku dispečéra zimnej služby.
Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pozemných komunikácií mechanicky

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek sa vykonáva mechanicky pluhovaním.

Pluhovaním sa odstraňuje sneh, snehová kaša a pod. tak, aby ich vrstva při bežných podmienkach výkonu zimnej údržby nepresahovala hrúbku do 3 cm. V prípade pretrvávania snehových zrážok a vytvárania sa vyššej snehovej vrstvy, odstraňuje sa sneh na dopravne dôležitých cestách (štátne cesty III. triedy a miestné komunikácie zaradené v prvom a druhom poradí udržiavania) opakovaným pluhovaním, až do jej zníženia pod 3 cm.
Na ostatných cestách pri pretrvávajúcom snežení sa pluhovaním zabezpečuje rovinnosť snehovej vrstvy nezávisle na jej hrúbke s tým, že po skončení sneženia a ukončení prác na dopravne dôležitých cestách sa upraví tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť a prejazdnosť.

Pri trvalom snežení a opakovanom pluhovaní je neprípustné použiť posyp chemickými rozmrazovacími materiálmi. Posyp možno vykonať iba inertnými materiálmi, a to iba v prípade mimoriadných udalostí, alebo na vytypovaných úsekoch ciest (prudké stúpania a klesania apod.), vždy však súbežne s upravením snehovej vrstvy pluhovaním na čo najnižšiu možnú hrúbku.

Na verejných plochách, odstavných plochách a parkoviskách zaradených do zimnej údržby musí byť sneh odstránený tak, aby tieto zariadenia mohli plniť svoju funkciu i keď v obmedzenom rozsahu.

Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu. V bežných podmienkach zimnej údržby sa odstraňuje sneh z celej plochy križovatky s udržaním jeho maximálnej vrstvy do 3 cm.

V Bernolákove dňa 14.1.2000

Ing. Ľubomír Poór
starosta obce

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk