Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Eblida

Keďže knihovníctvo je oblasťou, ktorá nie je bohužiaľ príliš podporovaná štátom, alebo iným orgánom, je nutné, aby si hľadalo prostriedky z iných zdrojov. A nie je to len Slovenský, ale je to celosvetový problém, tak si knižnice a informačné inštitúcie začali medzi sebou vypomáhať a začali sa tvoriť rôzne organizácie a združenia. Existujú či už na národnej, medzinárodnej alebo dokonca aj Európskej úrovni. Každá organizácia je niečím špecifická. Jednou z nich je aj Európska asociácia EBLIDA.

1Eblida

Skratka: European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

EBLIDA, Európsky výbor knižničných, informačných a dokumentačných asociácií, bol založený v roku 1992 ako mimovládna nezisková strešná organizácia zastupujúca knižnice na európskej úrovni. Zameriava sa na kultúru, copyright, strednú a východnú Európu, záležitosti súvisiace s informačnou spoločnosťou a informačnou technológiou. (1) Sídlo je v Haagu.

1.1Definovania poslania
EBLIDA je zástupcom a legitímnym hlasom knihovníkov, informačných špecialistov a dokumentaristov v Európe. Jej poslaním je lobovať v príslušných orgánoch na európskej úrovni, ako aj obhajovať ekonomické záujmy v oblastiach týkajúcich sa jej členov, zabezpečujúc, že tieto názory sa odrážajú v politických dokumentoch a legislatíve. Pôsobí ako jednotný, reprezentatívny hlas na medzinárodnej úrovni. Poskytuje svojim členom služby súvisiace s jej poslaním.

Aké ma poslanie: (2)
-Formálne a neformálne vzdelávanie na všetkých úrovniach vrátane celoživotného vzdelávania,
-vytvárane kultúry a kultúrnej diverzity vo všetkých dostupných formách a pri zabezpečovaní jej ochrany,
-podpora vedeckého a technického rozvoja,
-zabezpečovanie prístupu k informáciám,
-podporovanie ekonomického a sociálneho rozvoja na individuálnej, skupinovej a spoločenskej úrovni,
-zabezpečovanie prístupu každého jednotlivca k výhodám informačnej spoločnosti stanovuje EBLIDA svoje poslanie.
Ciele EBLIDA?
Ciele sú uvedené v zriaďovacej listine. Stanovenie cieľov pre EBLIDA:
-byť hlasom knihovníckej, archivárskej a informačnej profesie v Európe,
-zastupovať názory svojich členov v Európskej komisii, Európskom parlamente, ďalších inštitúciách EÚ, Rade Európy a v ďalších relevantných medzinárodných orgánoch vytvárajúcich politiku, zabezpečovať lobovaním a ďalšími prostriedkami zohľadňovanie legitímnych záujmov svojich členov,
-zvyšovať vplyv, účinnosť a súdržnosť knihovníckej a archivárskej profesie ako jej reprezentant v európskych záležitostiach,
-podporovať rozvoj knihovníctva a archívnictva v Európe,
-identifikovať východiská európskej politiky z hľadiska právnych záujmov svojich členov a lobovať za pozitívne výsledky,
-mobilizovať členstvo na európskej úrovni pri riešení spoločných problémov,
-snažiť sa o aktívnu zaangažovanosť svojich členov, o čo najväčší počet členov a podporovať súlad s ich poslaním a cieľmi,
-usilovať sa o účasť v projektoch a partnerstvách, ktoré zvyšujú vplyv a pôsobenie EBLIDA,
-zabezpečovať služby v zhode so svojím poslaním a cieľmi
-Dať členom najnovšie informácie, ktoré sa týkajú Európskej únie
-a rozšíriť a zosilniť kooperáciu medzi členmi

EBLIDA by sa mala angažovať v relevantných oblastiach širokého okruhu vrátane nasledujúcich:
-Politika informačnej spoločnosti, najmä autorské právo a súvisiace práva, telekomunikačná politika (vrátane východísk pre univerzálne služby), celoživotné vzdelávanie, ochrana digitálnych a tradičných materiálov, slobodný prístup k informáciám, prístup k informáciám verejného sektora, definovanie a rozvoj nových profesionálnych zručností pre sektor, elektronický obchod.
-Úloha knižníc a archívov ako stredísk kultúry a vzdelávania v informačnej spoločnosti.
-Rozvoj spolupráce a spoločnej politiky s archívmi.
-Politika kníh a čítania.
-Regionálna politika.
-Rozširovanie EÚ.
-DPH na elektronické produkty.

1.2Organizácia
Hlavnou konštrukciou sú: (3)
•Rada
•Výkonný výbor
•Sekretariat

Rada pozostáva z plnoprávnych členov a asociovaných členov a stretávajú sa raz ročne. Výkonný výbor vykonáva všetky administratívne a manažérske práce. Sekretariát sa stará o rozhodovanie Rady a Výkonného výboru a riadi denno denné aktivity asociácie.

Prezident:Mr Jan Ewout van der Putten, Vereniging van Openbare Bibliotheken (Holandská asociácia verejných knižníc), Holandsko
Vice-Prezident: Mr Pedro Hípola, FESABID, Španielsko

Riaditeľ:Ms María Pía González Pereira, EBLIDA
1.3 Informovanosť a publikačná činnosť

Ako sa udržuje informovanosť členov? (3)
•Horúce a aktuálne novinky sa spojili do jednej publikácie „EBLIDA Hot News, the EBLIDA monthly newsletter on European library & information society issues", je to teda mesačník, ktorý sa týka európskej knižničnej a informačnej spoločnosti, zahŕňa informácie o Európskych smerniciach, programoch, noviniek a podujatí. Update sa zasa týka či už legislatívnych alebo nelegislatívnych otázok, návrhov a pod. Členov Euópskeho parlamentu.
•Pravidelné správy prostredníctvom mailom v tzv. Mailing listoch, ktoré sú len pre členov EBLIDA
•Taktiež stránka je pravidelné updatovaná s čerstvými informáciami
•Distrubácia dokumetnov Európskych inštitúcií

1.4 Členstvo

Ako sa stať členom alebo sponzorom?
Kategórie: (2)
•Plnoprávny člen
•Asociovaný člen
•Sponzor pre komerčné organizácie

Prístup pre plnoprávne členstvo je otvorené pre:
•Profesionálne asociácie v Členských štátoch Európskej Únie zaoberajúce sa presadzovaním záujmov služieb knižničnej a informačnej vedy na národnej úrovni
•Organizácie Členských štátoch Európskej Únie, ktorých členovia sú hlavnom ťahu z Členských štátov EU.

Asociovaný člen:
•Podobné organizácie v Európskych štátoch, ktoré nie sú členmi EU;
•Iné organizácie, inštitúcie a individuálne knižnice

Plnoprávny člen má právo hlasovania v Rade a byť zvolený do Výkonného výboru. Asociovaný člen má miesto v Rade, ale nemá právo hlasovania.
Členskú základňu EBLIDA tvorí 39 členov a 121 asociovaných členov. Riadnymi členmi môžu byť profesijné organizácie a združenia, ktoré na národnej úrovni reprezentujú záujmy knižničných a informačných inštitúcií v členských štátoch EÚ. Organizácie podobného zamerania v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, iné asociácie, inštitúcie a knižnice môžu mať štatút asociovaného člena.

1.4.1Sponzorstvo
Základné sponzorstvo a Patronátne sponzorstvo je otvorené pre všetky komerčné spoločnosti, ale nemajú status v asociácií. Oba typy sponzorstva nemajú hlasovacie právo, ale majú zvláštne privilégia.

Čo stojí členstvo
Full memberAsociovaný člen Základné sponzorstvo Patronátne sponzortvo
€ 483,60€ 395,20€ 499,20€ 4.160,00
€ 1.237,60
€ 2.267,20
€ 3.239,60
€ 4.160,00
€ 4.950,40
Tento rok sa odhlasovalo, že sa členstvo zvýši o 4%. Sú rozdielne kategórie pre plnoprávnych členov, pretože to závisí od ročného Non-profit obratu organizácie. Non-profitový obrat obsahuje členské poplatky a príspevok vlády.

1.5Projekty
Projekty, ktorých sa EBLIDA zúčastňuje: (3)
Čo môže EBLIDA ponúknuť svojim členom?
•ECUP+ (European Copyright User Platform) – riešenie problému copyrightu v elektronickom prostredí
•CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform)
•CELIP (Central and Eastern European Licensing Information Platform) - Tento projekt je špeciálne vytvorený a zameraný v prospech knižníc strednej z východnej Európy. Elektronické časopisy a iné webovské produkty predstavujú rastúci trh. V elektronickom prostredí knižnice pokračujú v nakupovaní fyzických objektov, napr. kníh, ale teraz nakupujú aj prístup k elektronickému materiálu. Na toto sú potrebné licenčné zmluvy. Licencie sa musia dojednať s národnými i medzinárodnými vydavateľmi. Porozumieť tomuto rýchlo sa vyvíjajúcemu trhu, kde knižnice sú dôležitými zákazníkmi je novou výzvou pre knihovníkov. Aby sa tento elektronický trh otvoril pre krajiny strednej a východnej Európy, knihovníci sa potrebujú vyškoliť. CELIP bude podporovať rozvoj profesionálnych schopností knihovníkov v krajinách strednej a východnej Európy v tejto kritickej oblasti licencovania.

•TECUP (Test bed implementation of the ECUP framework) – snaha o prepojenie rôznych knižničných softvérov pre tvorbu a výmenu
•PULMAN (PUblic Libraries Mobilising Advancing Networks) – projekt, ktorý sa snaží o pomoc a propagáciu digitálneho prostredia pre verejné knižnice a kultúrne organizácie, ktoré pracujú na miestnej a regionálnej úrovni. Naša Univerzitka je zapojená do projektu.
•CALIMERA: Cultural Applications Local Institutions Mediating Electronic Resource Access – prepojenie spolupráce s inštitúciami prostredníctvom informačných technológií. Ide hlavne o kultúrnu oblasť.

2Zastúpenie Slovenska
Slovensko je zastúpené v EBLIDA prostredníctvom Slovenskej Asociácie Knižníc. V rámci svojho členstva v EBLIDA sa SAK aktívne zapájala do projektu CELIP, vyvrcholením tejto aktívnej spolupráce bol národný seminár v Žiline v 2001, na ktorého organizáciu bol pridelený grant vo výške 1 800 eur. SAK bola reprezentovaná Dr. Jaroslavom Šušolom z UK. Za relatívne krátky čas sa aj podarilo na základe návrhov zo seminára zrealizovať preklad oficiálnej publikácie EBLIDA o problematike licencií na prístup k digitálnym informačným zdrojom.

3Budúcnosť
Odporúčané prvky budúcich ročných pracovných programov
Zvyšovanie členstva
Veľký potenciál EBLIDA je v jej legitímnosti založenej na štruktúre členskej základne – národných združení aj samostatných inštitúcií. Už teraz je jednotným, autoritatívnym hlasom knižničnej a informačnej vedy v Európe. S rozširovaním členskej základne budú výraznejšie reprezentované aj archívy. (2)

Získavanie členov
-Z krajín uchádzajúcich sa o vstup do EÚ. Vyvíjať systematické úsilie o získanie asociovaných členov v takých krajinách, kde ešte EBLIDA nemá zastúpenie, napr. Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko a Turecko. Mali by sa tiež vytvoriť kontakty s ďalšími európskymi krajinami, ktoré by mohli mať o členstvo záujem, napr. Moldavsko, Albánsko, Ukrajina. EBLIDA sa rozhodla rozšíriť oblasť záujmu aj o profesijné združenia archívov.
-Zvyšovanie počtu asociovaných členov.
-Získavanie sponzorov. Snažiť sa podstatne zvýšiť počet sponzorov (v súčasnosti existujú 4 sponzori z krajín EÚ).
-Združenia archívov. Koncipovať pracovný program na systematické získavanie združení archívov za členov, aby EBLIDA reprezentovala archívy a knižnice z hľadiska ich spoločných bodov, pretože existuje výrazná zhoda v takých oblastiach ako ochrana, autorské právo, technické východiská vyhľadávania a sprostredkovania zdrojov.
Spolupráca s inými organizáciami
Zo spolupráce môže EBLIDA veľa získať. Mala by sa stanoviť jasná politika výberu spolupracujúcich organizácií a určiť dôvody na spoluprácu. Do úvahy prichádzajú rozličné úrovne spolupráce, napr. výmena informácií, získanie štatútu pozorovateľa v radách niektorých organizácií alebo formálne dohody o spolupráci. Ako súčasť prípravy by mohlo byť užitočné navrhnúť taxonómiu organizácií, napr.
-asociácie knižníc a archívov na európskej a medzinárodnej úrovni, napr. Európska informačná asociácia, LIBER, IFLA, ICA;
-iné organizácie vrátane európskych pobočiek amerických organizácií, UNESCO;
-príbuzné lobistické organizácie, napr. BEUC, Európske fórum pre umenie a dedičstvo, Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých.

Finančné a ľudské zdroje
Hlavným finančným zdrojom EBLIDA je príjem z členských poplatkov, čo by sa nemalo zmeniť. Keďže tento zdroj príjmu je trvalý a zabezpečuje nezávislosť, nie je dynamický. Ak však bude EBLIDA potrebovať viac peňazí v strednodobom časovom horizonte, budú musieť prichádzať z iných zdrojov. (v máji 2003 sa ale rozhodla pre zvýšenie členského).
EBLIDA si získala výrazný vplyv ako veľká sieť s malým sekretariátom. Zostáva nebyrokratická a treba zabezpečiť, aby takou bola aj v budúcnosti .
EBLIDA môže podstatne zvýšiť svoje ľudské zdroje prostredníctvom účasti na vhodných projektoch a takto zvýšiť angažovanosť v nových oblastiach politiky. Mali by sa zvažovať možnosti využívať konzultantov namiesto zamestnancov, najmä ak to rozšíri prístup do nových oblastí politiky.

Skvalitňovanie produktov a služieb
-Hot News a Update on EU developments sú hodnotné a nedostatočne využívané produkty. EBLIDA by mala využiť možnosť posilniť informačný reťazec a zvýšiť výnosy tak, že ich bude poskytovať iným. Klienti, ktorí použijú celú informáciu alebo jej časť, by mali za toto privilégium platiť. Elektronická publikácia by mohla mať charakter týždenníka, ak bude zo strany klientov záujem. Rozširovanie okruhu odberateľov elektronickej formy by mohlo znížiť výrobné náklady.
-Konferencie a pracovné semináre. EBLIDA by mala vziať do úvahy možnosť organizovať takéto podujatia aj každé dva roky v predsedajúcej krajine EÚ, s aktívnym zainteresovaním a podporou členov v krajine, ktorej sa to týka.
-Ocenenia. EBLIDA by mohla vyskúšať možnosť vytvoriť európske ocenenia výsledkov dosiahnutých v informačnom svete. Mohlo by to zlepšiť profil asociácie a profesie.

Úloha výkonného výboru
Výkonný výbor by mal prehodnotiť svoju úlohu. Mali by sa prehodnotiť aj úlohy čestného pokladníka a čestného tajomníka. Aby bolo možné podporovať sekretariát v kľúčových aspektoch pracovného programu, ako napr. získavanie nových členov, spolupráca s inými organizáciami a snaha stať sa reprezentantom archívov, treba dať členom výkonného výboru špecifické právomoci.

Záver
Hlavným cieľom tejto organizácie je teda lobovať v príslušných orgánoch, v tomto prípade je to hlavne Európska únia. Snaží sa o zlepšenie mena knihovníckej profesie, zaoberá sa archiváciou, rieši ekonomické otázky, proste zaoberá sa širokým rozsahom tém.
Ak by ale v budúcnosti chcela dať táto inštitúcia viac o sebe, mala by sa viac zviditeľniť. Momentálne má finančné problémy, ktoré sa snažila riešiť zvírením členského, pritom by stačilo skôr získať viacerých sponzorov. Ale to nie je vôbec jednoduché. Prvým krokom by aj mohlo byť zlepšiť dizajn svojej vlastnej stránky. Stránka síce obsahuje všetky dôležité informácie o svojej činnosti a pod., ale tieto informácie sú tam dosť v chaotickom slede. Je pravda, že k tomu je nutný ďalší ľudský zdroj, ale treba využiť všetky možné spôsoby zvýraznenia svojho mena.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk