Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Testovanie požiarnickej výstroje

Požiarnici sú pri zásahu vystavení vysokému tepelnému zaťaženiu (priame pôsobenie plameňov, sálavé teplo, prúdenie tepla, obarenie vodou alebo rozprášenými prúdmi vody pri dopade na rozžeravené konštrukcie a materiály pri hasení). Ak teplo pôsobí na kožu človeka, pokožka sa postupne nahrieva a pri jej teplote približne 45°C je prekročený prah bolesti. Ak tepelné pôsobenie pokračuje, dochádza k popáleninám.
Popáleniny patria medzi komplikované úrazy. Čím rozsiahlejšia popálenina, tým závažnejšie je ohrozenie života človeka. Popálenina vzniká dostatočne dlhým, priamym a nepriamym pôsobením nadprahovej hodnoty tepelnej energie na povrch tela.
Rozsah popálenia u dospelých a starších detí sa určuje v percentách z celkového telesného povrchu. Celkový telesný povrch dospelého muža kolíše v závislosti od jeho veku a telesnej hmotnosti, a to v rozpätí od 16 000 do 21 000 cm2.

Rozsah popálenia je možné rýchlo a spoľahlivo odhadnúť podľa tzv. „pravidla deviatich“. Každá časť tela (u dospelých) predstavuje deväť (alebo násobok deviatich) percent povrchu. Hlava, krk a každá horná končatina sa rovná 9%, dolná končatina, predná a zadná plocha trupu sa 18% a perineum je 1%. Ako pomôckou pri určení rozsahu menších popálenín je možné využiť poznatok, že plocha ruky s natiahnutými a zomknutými prstami každého človeka predstavuje 1% jeho telesného povrchu. Na akých miestach a v akom rozsahu by človek utrpel popáleniny druhého a tretieho stupňa pri použití ktoréhokoľvek ochranného obleku v podmienkach blízkych realite je možné zistiť testovacím zariadením THERMO-MAN.

Zariadenie Thermo-man je figurína v životnej veľkosti, ktorá má na svojom kovovom tele 122 senzorov zaznamenajúcich tepelnú energiu absorbovanú jej povrchom. Má nazuté skúšané rukavice z testovaného materiálu a je vystavená ohňu z propánových horákov s teplotou 1 000°C.
Počítač skúšku následne vyhodnotí a graficky znázorní. Thermo-man je umiestnený v zvláštnej kabíne, ktorá je zo všetkých strán obklopená ohňovzdorným sklom. Pomocou tohto testu možno porovnávať ochrannú funkciu rukavíc z materiálu NOMEX, ale aj z iných materiálov. Testy ukázali, že osoba používajúca rukavice z čistej bavlny alebo zmesi polyester/bavlna, by utrpela popáleniny II. a III. stupňa takmer na celej ruke, zatiaľ čo v rukaviciach z materiálu NOMEX len okolo 40% ruky by bolo popálenej. Z uvedeného vyplýva, že použitím ochranných oblekov z NOMEXU sa zvyšuje šanca na prežitie.
Prenos tepla pri požiari
Požiarnici sú pri zásahu ovplyvňovaní prenosmi tepla, proti ktorým ich majú chrániť zásahové obleky. Najvýznamnejší spôsob prenosu tepla pri zdolávaní požiaru je prenos tepla sálaním.
Metodiky na skúšanie prestupu tepla a účinku sálavého tepla.
Na skúšanie prestupu tepla cez ochranné rukavice sú zavedené nasledovné metodika:
STN EN 367 Ochranné pracovné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda: stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku plameňa.
Princíp skúšky: Na horizontálne upevnenú vzorku dopadá tepelný tok hustoty 80 kW.m-2 z plameňa plynového horáka umiestneného pod ňou. Teplo prechádzajúce cez vzorku sa meria pomocou malého medeného kalorimetra, ktorý je na povrchu vzorky a je s ňou v priamom kontakte. Čas potrebný na zvýšenie teploty o 24,0 +,- 0,2°C v kalorimetri sa zaznamenáva v sekundách. Vypočítaný priemerný výsledok pre tri skúšobné vzorky je považovaný za index prestupu tepla (plameňa), ktorý naznačuje relatívnu ochranu v určených skúšobných podmienkach. Index prestupu tepla nemožno považovať za mieru ochranného času poskytovaného materiálom v skutočných podmienkach použitia. Podľa hodnoty indexu prestupu tepla HTI sú materiály rozdelené do piatich skupín.

U nás je skúšobňa pre posudzovanie výrobkov na Požiarnotechnickom a expertíznom ústave MV. Je zameraná na:
-tvorbu, posudzovanie a revíziu technických a skúšobných noriem z oblasti ochrany pre požiarmi, určovanie požiarnotechnických charakteristík materiálov a ich aplikácie v praxi
-posudzovanie určených vlastností výrobkov používaných pri zásahovej činnosti jednotiek
-poskytovanie odborných služieb Hasičkému a záchrannému zboru

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk