referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Móric
Streda, 22. septembra 2021
Elektronické vzdelávanie
Dátum pridania: 01.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lubkababulka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 868
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Výhody elektronického vzdelávania zo strany študujúceho, vyučujúceho a vzdelávacej inštitúcie:
- dostupnosť – štúdium je možné nezávisle na vzdialenosti medzi miestom bydliska a umiestnením vzdelávacej inštitúcie,
- časová a priestorová asynchrónnosť – študent sa venuje štúdiu v čase, keď mu to najlepšie vyhovuje a na ktoromkoľvek mieste. Prevažnú časť štúdia prispôsobuje svojim potrebám, riadi si svoj vlastný proces učenia sa. V anglickej literatúre je tento typ učenia označovaný ako self-directed learning. Študenti sú zodpovední sami za seba, elektronické vzdelávanie je vhodným typom pri vzdelávaní dospelých ľudí popri zamestnaní, pretože nie sú viazaní časom a ani konkrétnym miestom,
- dobre rozvinutý servis – poradenstvo, vydávanie, zasielanie alebo požičiavanie študijných materiálov organizovaných tak, aby čo najlepšie umožňovali samostatné štúdium,
- nízke, takmer nulové požiadavky na ubytovanie a stravu alebo cestovné,
- nízke nároky na počty učební a s tým súvisiace prevádzkové náklady,
- nízke pracovné úväzky tútorov,
- väčšia zaangažovanosť študenta do vzdelávacieho procesu,
- ľahšia dostupnosť pre hendikepovaných študentov.

Nevýhody elektronického vzdelávania zo strany študujúceho, vyučujúceho a vzdelávacej inštitúcie:
- založenie a financovanie organizačného pracoviska
- nutnosť zaškolenia pedagogických pracovníkov pre novú technológiu
- na tvorbu kvalitných študijných materiálov sú kladené vysoké nároky
- preverovanie vedomostí študentov – študent môže dávať úlohy vypracovávať niekomu inému
- náročnosť na technické zabezpečenie
- nedostatočná dôveryhodnosť všetkých materiálov na internete
- vysoké náklady na technické vybavenie inštitúcie a prípravu alebo zakúpenie softwarových programov

Organickou súčasťou elektronického vzdelávania a e-learningového kurzu je spätná väzba. Musí byť vopred naplánovaná už pri konštrukcii programu formou otázok a úloh, ktoré zisťujú, či frekventant nadobudol cieľové vedomosti a zručnosti stanovené v jednotlivých moduloch programu.
Kontrola a hodnotenie sú činnosti, ktoré treba chápať v dvoch rôznych formách: priebežnej (formatívnej) a výstupnej (sumatívnej). Dôležitým prvkov elektronického študijného textu je zadanie písomných samostatných prác, ktoré študujúci zasiela v stanovenom termíne na opravu. Tieto práce sa zaraďujú vždy po preštudovaní určitého študijného celku. Sú dôležitým prvkom spätnej väzby pre študujúceho a zároveň priebežne informujú o pokrokoch jednotlivých študujúcich.

Forma interaktívneho kurzu sa volí podľa cieľovej skupiny, pre ktorú je kurz určený. Berie sa do úvahy vzdelávanie, možnosť štúdia, vzťah k IKT a budúcich študentov, predmet kurzu,
jeho najvhodnejšie riešenie, technologické možnosti, ako pripojenie na Internet, ultimediálny počítač a pod.
Medzi základné spôsoby distribúcie kurzu patria CD nosiče, lokálne disky na počítačoch,
lokálna počítačová sieť, Intranet, Internet alebo zmiešané (hybridné) metódy, čo je typické najmä pri kurze na CD ROM, kde je veľmi vhodné najmä potrebu aktuálnych informácií sprostredkovať pripojením na Internet u účastníkov kurzu, ktorí na to majú možnosti. [1]
Riadenie procesu výučby je tiež závislé od cieľovej skupiny pre ktorú je kury určený a
distribučných médií kurzu. Vždy však je nutné myslieť na spätnú väzbu, ale aj administráciu kurzu. U dištančných kurzov je táto problematika zrejmá, u rôznych on-line kurzov, ktoré sú určené na neriadenú výučbu, musia byť informovanosť, pomocné oznamy a rôzne štatistiky zabezpečené vopred. vopred je potrebné riešiť u firemných kurzov nadväznosť na riadenie ľudských zdrojov, pracovné miesta, kvalifikáciu a pod.

Na Žilinskej univerzite v Žiline existuje Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov, kde prebieha kurz elektronického vzdelávania v rozsahu 20 vyučovacích hodín.

Cieľovou skupinou tohto kurzu sú:
- učitelia stredných odborných škôl
- učitelia vysokých škôl

Obsah kurzu:
- Čo je elektronické vzdelávanie?
- Elektronické a klasické vzdelávanie
- Prínosy elektronického vzdelávania
- Plánovanie implementácie elektronického vzdelávania
- Kritické faktory pre úspešnú implementáciu
- Čo je LMS (Learning Management System)?
- Organizácie, normy a štandardy v elektronickom vzdelávaní
- Elektronický kurz a jeho tvorba
- Konzultácie k LMS MOODLE

Profil absolventa
- úspešní absolventi vzdelávacej aktivity vedia využívať elektronické vzdelávanie ako formu neustáleho zvyšovania svojej kvalifikácie a integrujú ho do svojho každodenného života a pedagogickej praxe. Znalosť fungovania elektronického vzdelávania im rozšíri možnosti prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu vo svojom odbore a v metodike, príp. k ďalším oblastiam podľa záujmu. Absolventi vedia argumentovať o výhodách a nevýhodách elektronického vzdelávania. Získajú prehľad o nevyhnutných funkciách dobrého systému riadenia výučby a môžu kvalifikovane rozhodovať o výbere vhodného systému riadenia výučby pri implementácii elektronického vzdelávania.

Požadované vstupné zdieľanie
- Pre samotné zvládnutie obsahu aktivity sa nevyžadujú žiadne priame skúsenosti s prácou na počítači alebo iné znalosti súvisiace s prácou na počítači, ale ich ovládanie môže pomôcť k lepšiemu pochopeniu celej problematiky.

Kurz je bezplatný, spolufinancovaný Európskou úniou, ukončený testom na overenie získaných vedomostí. Po úspešnom absolvovaní kurzu, absolventi obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je akreditovaný MŠ SR v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.

Budovanie "On-Line" vzdelávania je proces ekonomicky, organizačne a legislatívne náročný. Umožňuje splniť ciele ako napr.: zaviesť do praxe celoživotné vzdelávanie, efektívnejšie
využiť narastajúci sa rozsah poznatkov, zvýšenie produktivity vzdelávania a vzdelávania sa, zmena kvality výučby, lepšie reagovať na zmeny požiadaviek, integrovať do procesu vzdelávania narastajúce počty študentov a uspieť v narastajúcej konkurencii vzdelávacích inštitúcií.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.