Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronické vzdelávanie

Informačná spoločnosť označuje ďalšiu etapu vývoja ľudstva, ktorú je možné dosiahnuť uplatnením nových informačno-komunikačných technológií. Pre oblasť vzdelávania sa v tejto súvislosti začína používať pojem e-vzdelávanie, e-learning. Tento pojem je potrebné rozlišovať v dvoch rovinách: ako technický systém a ako nový systém vzdelávania. Technický systém e-vzdelávania zahŕňa všetky potrebné technické prostriedky informačno-komunikačných technológií pre vzdelávanie, systém vzdelávania a novú technológiu vzdelávania s implementáciou technického systému. Spoločné pôsobenie obidvoch systémov je základným predpokladom vytvorenia nového vzdelávania v informačnej spoločnosti.

Elektronické vzdelávanie je forma vyučovania, ktorej výhody sa využívajú už mnoho rokov. Zmenili sa iba nástroje: po korešpondenčných kurzoch a TV a rozhlasových univerzitách je čas na zavedenie nových technológií - internetového vzdelávania, ktoré poskytuje interaktívny spôsob získavania vedomostí.

Učenie pomocou internetu je stále viac uprednostňovanou metódou. Dôkazom jeho popularity (a teda i úspechu) je to, že v roku 2000 takmer 75% vysokoškolských inštitúcií v USA ponúkalo rôzne formy vzdelávania prostredníctvom internetu.
Množstvo informácií, ktoré je potrebné zvládnuť, neustále narastá. Spracovanie učebnej látky do multimediálnych kurzov a ich interaktívne študovanie zvyšuje kvalitu a rýchlosť získavania vedomostí a zručností, dovoľuje študentovi prechádzať z pasívnej roly do aktívnej.
Ako prekážky realizácie služby e-vzdelávanie sa dnes dajú uviesť:
 nedostatočná informačno-komunikačná infraštruktúra,
 počiatočné finančné náklady realizácie,
 zotrvačnosť súčasného vzdelávacieho systému, ako aj metodiky vzdelávania,
 nedostatok znalostí o spôsobe implementácie služby e-vzdelávania a uskutočnenia ďalších potrebných zmien.

Multimediálne vzdelávacie programy, ktoré sa označujú ako e-learning sa považujú za rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie. E-learning obvykle znamená možnosť poskytovať viac výcvikov a vzdelávania väčšiemu množstvu ľudí bez rastu dodatočných nákladov a bez problémov s organizovaním tradičných foriem vzdelávania. Pre e-learning sa najviac hodia tri typy tréningov. Okrem výcviku nových zamestnancov je tento druh výučby vhodný, ak je potrebné rozšíriť znalosti veľkej skupiny ľudí, ktorá je rozptýlená. Aj to je dôvod, prečo je e-learning alebo učenie on-line príťažlivé pre globálne pôsobiace firmy. Ako potvrdzujú skúsenosti podnikov v Európe a v USA, na elektronické učenie sa musí firma náležite pripraviť. E-learning je totiž efektívny, ak sa využíva vo firme dlhodobo, vtedy je táto forma štúdia lacná a viac dostupná. Pre niektoré firmy znamená e-learning aj vstupné technologické investície - počítače vybavené zvukovými kartami s dostatočnou výkonnosťou, slúchadlami pre každého účastníka.

Výhodou e-learningu je aj jeho prispôsobenie sa prevádzkovým podmienkam firmy a pracovným úlohám jednotlivých pracovníkov. Umožňuje tiež lacnú realizáciu opakovaných školení a retréningov, zvyšuje rýchlosť a efektivitu zavádzaných procesov a podporuje tvorbu firemnej kultúry. Pri využívaní e-learningu sa pracovník bude čoraz viac meniť z prijímateľa informácií a vzdelávacích produktov na aktívneho vyhľadávača.
Multimediálne vzdelávacie kurzy môžu byť dostupné cez komunikačné siete, čo umožňuje študentom získavať aktuálne vzdelávacie obsahy z viacerých zdrojov, v akomkoľvek čase a z akéhokoľvek miesta. Tým sa dá meniť čiastočne alebo v niektorých prípadoch aj celkom charakter poskytovania služby vzdelávania na službu e-vzdelávania.

Možnosť prístupu k vzdelávacím multimediálnym kurzom cez komunikačnú sieť umožní kontinuálne vzdelávanie ľudí bez toho, aby prerušili svoje pracovné povinnosti. Vzdelávacie inštitúcie a učitelia môžu prístupom k štúdiu cez komunikačnú sieť získať nielen miestnych študentov, ale aj študentov z miest vzdialených. Tým sa dá zväčšiť ich pole pôsobenia, čo prinesie vyššiu efektivitu vzdelávania.
Zmení sa skladba pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávací proces. Kým doteraz bol učiteľ tvorcom informačného obsahu, prednášateľom a tvorcom študijných materiálov, vytváranie multimediálnych kurzov bude vyžadovať špeciálne profesie potrebné pre tímovú prácu odborníkov z rôznych oblastí.
Súčasná zodpovednosť učiteľov za vedomostnú úroveň študentov sa prenesie na študentov samotných. Učiteľ sa stane viac trénerom a poradcom študenta pri získavaní požadovaných vedomostí.
Zmeny vzdelávacieho procesu si vyžadujú riešiť najmä tieto oblasti:
 informačno-komunikačné technológie pre vzdelávanie,
 pedagogické postupy rešpektujúce použitie informačno-komunikačných technológií,
 sociálno-kultúrne problémy vzdelávania.
Nevýhody klasickej formy výučby
– nie všetci študenti vnímajú učiteľa pri kontaktnej výučbe rovnako, nie všetci sa vedia v danom okamihu sústrediť na prednášané učivo,
- s podporou e-vzdelávania si študenti majú možnosť určiť vlastné tempo, spôsob prechádzania učebnými materiálmi, vybrať si z niekoľkých možností výkladu, majú možnosť priebežne zisťovať, či uvedenej problematike porozumeli.

E-learning rozširuje priestor na prechod riadenia poznávania k jeho podnecovaniu, usmerňovaniu i kontrole. Dáva viac možností učiteľovi i študentovi. Nevylučuje však možnosť kombinovaného vzdelávania (blended learning), ktoré využíva prezenčné aktivity a e-vzdelávanie cez internet, pričom je snaha prezenčné aktivity zredukovať na čo najnižšiu mieru.

Pred zavedením elektronického výučbového prostredia je potrebné:
- prijať strategické rozhodnutie, ktoré výučbové prostredie sa bude používať,
- kritériom nemusí byť iba cena, ale najmä kvalita a akceptovateľnosť učiteľmi a študentmi. - treba počítať s tým, že bude potrebné zaškoliť veľké množstvo pedagógov pre prácu v tomto prostredí,
- k dispozícii je pomerne veľké množstvo produktov v tejto oblasti. Mnohé je možné získať bezplatne, väčšinou je však potom používanie obmedzené na nekomerčné aktivity,
- v prípade dostatočných programátorských kapacít je možné vyvinúť vlastné prostredie šité na mieru.

Obsah vyučovacieho predmetu ponúkaného v e-vzdelávaní je špecifický a vychádza z požiadaviek a potrieb študentov. Text určený pre e-vzdelávanie nemôže obsiahnuť celý obsah predmetu, preto je sústredený iba na nevyhnutný obsah.

Elektronický text má svoje špecifiká. Takéto študijné programy by mali byť koncipované ako flexibilné (pružné prispôsobenie sa formy a v určitej miere aj obsahu výučby tak, aby stanovený obsah, kvalita i ciele výučby boli dosiahnuté čo najefektívnejším spôsobom), otvorené (dostupnosť pre rôzne cieľové skupiny, v rôznom priestore a čase, pre rôzne možnosti integrácie s inými študijnými programami a pod.), modulárne (je snaha vytvárať relatívne malé moduly, s minimálnymi závislosťami, s jasne vymedzeným vstupom aj výstupom, pri tvorbe modulov je použitá jednotná metodika i štruktúra, zahŕňajúca základné parametre modulu – názov, kód, anotáciu, učebné ciele,...), on-line (využitie možností nových informačných a komunikačných technológii, najmä internetu a www) a dištančné (študijné materiály realizované metodikou dištančného vzdelávania, ktorá umožní ich univerzálne a flexibilné využitie nielen pre predpokladanú cieľovú skupinu, ale aj efektívnu adaptáciu pre iné cieľové skupiny.

Metodika prípravy učebných materiálov pre dištančné vzdelávanie
- vkladaný učebný materiál musí byť čo najviac členený, odporúča sa 1 kapitola a 2 úrovne podkapitol,
- vhodná implementácia mimotextových zložiek, predovšetkým orientačného aparátu,
- množstvo textu na stránke/obrazovke menšie než v tlačenom študijnom materiále,
- pri tvorbe materiálu je potrebné dodržiavať dohodnuté značky,
- text musí byť vyjadrený jasnými formuláciami v jednoduchých vetách,
- dobrá „čitateľnosť“,

Čo sa týka obsahu:
- v texte je vhodné umiestniť odkazy na materiály na inom mieste, resp. iných www serveroch odkazy na index kľúčových slov,
- jasne stanovené dlhodobé i špecifické ciele a ich dôsledná korelácia s obsahom,
- využívanie a nadväzovanie na predchádzajúce vedomosti frekventantov,
- zohľadnenie rôznych potrieb frekventantov,
- animácia a simulácia dejov,
- dostatok praktických zadaní na precvičenie a upevnenie osvojeného,
- dostatok vysvetľujúcich príkladov,
- otázky a cvičenia na sebahodnotenie,
- zaujímavosť a príťažlivosť materiálu (obsah i forma).

Dôvody na implementáciu e-vzdelávania do vyučovacieho procesu:
• nárast množstva informácií, v ktorých je potrebné sa zorientovať,
• potreba rozsiahlejšieho vzdelávania, aké je možné získať v školských laviciach,
• aktívna úloha študenta vo vzdelávacom procese,
• rýchlejšie a kvalitnejšie získavanie informácií,
• individuálny časový harmonogram výučby,
• možnosť zvýšenia počtu študentov bez nárokov na rozširovanie výučbových priestorov,
• zníženie potreby zabezpečovania ubytovania, zníženie cestovných nákladov,
• konkurenčný tlak zahraničných univerzít, najmä univerzít v USA.
Výhody elektronického vzdelávania zo strany študujúceho, vyučujúceho a vzdelávacej inštitúcie:
- dostupnosť – štúdium je možné nezávisle na vzdialenosti medzi miestom bydliska a umiestnením vzdelávacej inštitúcie,
- časová a priestorová asynchrónnosť – študent sa venuje štúdiu v čase, keď mu to najlepšie vyhovuje a na ktoromkoľvek mieste. Prevažnú časť štúdia prispôsobuje svojim potrebám, riadi si svoj vlastný proces učenia sa. V anglickej literatúre je tento typ učenia označovaný ako self-directed learning. Študenti sú zodpovední sami za seba, elektronické vzdelávanie je vhodným typom pri vzdelávaní dospelých ľudí popri zamestnaní, pretože nie sú viazaní časom a ani konkrétnym miestom,
- dobre rozvinutý servis – poradenstvo, vydávanie, zasielanie alebo požičiavanie študijných materiálov organizovaných tak, aby čo najlepšie umožňovali samostatné štúdium,
- nízke, takmer nulové požiadavky na ubytovanie a stravu alebo cestovné,
- nízke nároky na počty učební a s tým súvisiace prevádzkové náklady,
- nízke pracovné úväzky tútorov,
- väčšia zaangažovanosť študenta do vzdelávacieho procesu,
- ľahšia dostupnosť pre hendikepovaných študentov.

Nevýhody elektronického vzdelávania zo strany študujúceho, vyučujúceho a vzdelávacej inštitúcie:
- založenie a financovanie organizačného pracoviska
- nutnosť zaškolenia pedagogických pracovníkov pre novú technológiu
- na tvorbu kvalitných študijných materiálov sú kladené vysoké nároky
- preverovanie vedomostí študentov – študent môže dávať úlohy vypracovávať niekomu inému
- náročnosť na technické zabezpečenie
- nedostatočná dôveryhodnosť všetkých materiálov na internete
- vysoké náklady na technické vybavenie inštitúcie a prípravu alebo zakúpenie softwarových programov

Organickou súčasťou elektronického vzdelávania a e-learningového kurzu je spätná väzba. Musí byť vopred naplánovaná už pri konštrukcii programu formou otázok a úloh, ktoré zisťujú, či frekventant nadobudol cieľové vedomosti a zručnosti stanovené v jednotlivých moduloch programu.
Kontrola a hodnotenie sú činnosti, ktoré treba chápať v dvoch rôznych formách: priebežnej (formatívnej) a výstupnej (sumatívnej). Dôležitým prvkov elektronického študijného textu je zadanie písomných samostatných prác, ktoré študujúci zasiela v stanovenom termíne na opravu. Tieto práce sa zaraďujú vždy po preštudovaní určitého študijného celku. Sú dôležitým prvkom spätnej väzby pre študujúceho a zároveň priebežne informujú o pokrokoch jednotlivých študujúcich.

Forma interaktívneho kurzu sa volí podľa cieľovej skupiny, pre ktorú je kurz určený. Berie sa do úvahy vzdelávanie, možnosť štúdia, vzťah k IKT a budúcich študentov, predmet kurzu,
jeho najvhodnejšie riešenie, technologické možnosti, ako pripojenie na Internet, ultimediálny počítač a pod.
Medzi základné spôsoby distribúcie kurzu patria CD nosiče, lokálne disky na počítačoch,
lokálna počítačová sieť, Intranet, Internet alebo zmiešané (hybridné) metódy, čo je typické najmä pri kurze na CD ROM, kde je veľmi vhodné najmä potrebu aktuálnych informácií sprostredkovať pripojením na Internet u účastníkov kurzu, ktorí na to majú možnosti. [1]
Riadenie procesu výučby je tiež závislé od cieľovej skupiny pre ktorú je kury určený a
distribučných médií kurzu. Vždy však je nutné myslieť na spätnú väzbu, ale aj administráciu kurzu. U dištančných kurzov je táto problematika zrejmá, u rôznych on-line kurzov, ktoré sú určené na neriadenú výučbu, musia byť informovanosť, pomocné oznamy a rôzne štatistiky zabezpečené vopred. vopred je potrebné riešiť u firemných kurzov nadväznosť na riadenie ľudských zdrojov, pracovné miesta, kvalifikáciu a pod.

Na Žilinskej univerzite v Žiline existuje Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov, kde prebieha kurz elektronického vzdelávania v rozsahu 20 vyučovacích hodín.

Cieľovou skupinou tohto kurzu sú:
- učitelia stredných odborných škôl
- učitelia vysokých škôl

Obsah kurzu:
- Čo je elektronické vzdelávanie?
- Elektronické a klasické vzdelávanie
- Prínosy elektronického vzdelávania
- Plánovanie implementácie elektronického vzdelávania
- Kritické faktory pre úspešnú implementáciu
- Čo je LMS (Learning Management System)?
- Organizácie, normy a štandardy v elektronickom vzdelávaní
- Elektronický kurz a jeho tvorba
- Konzultácie k LMS MOODLE

Profil absolventa
- úspešní absolventi vzdelávacej aktivity vedia využívať elektronické vzdelávanie ako formu neustáleho zvyšovania svojej kvalifikácie a integrujú ho do svojho každodenného života a pedagogickej praxe. Znalosť fungovania elektronického vzdelávania im rozšíri možnosti prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu vo svojom odbore a v metodike, príp. k ďalším oblastiam podľa záujmu. Absolventi vedia argumentovať o výhodách a nevýhodách elektronického vzdelávania. Získajú prehľad o nevyhnutných funkciách dobrého systému riadenia výučby a môžu kvalifikovane rozhodovať o výbere vhodného systému riadenia výučby pri implementácii elektronického vzdelávania.

Požadované vstupné zdieľanie
- Pre samotné zvládnutie obsahu aktivity sa nevyžadujú žiadne priame skúsenosti s prácou na počítači alebo iné znalosti súvisiace s prácou na počítači, ale ich ovládanie môže pomôcť k lepšiemu pochopeniu celej problematiky.

Kurz je bezplatný, spolufinancovaný Európskou úniou, ukončený testom na overenie získaných vedomostí. Po úspešnom absolvovaní kurzu, absolventi obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je akreditovaný MŠ SR v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.

Budovanie "On-Line" vzdelávania je proces ekonomicky, organizačne a legislatívne náročný. Umožňuje splniť ciele ako napr.: zaviesť do praxe celoživotné vzdelávanie, efektívnejšie
využiť narastajúci sa rozsah poznatkov, zvýšenie produktivity vzdelávania a vzdelávania sa, zmena kvality výučby, lepšie reagovať na zmeny požiadaviek, integrovať do procesu vzdelávania narastajúce počty študentov a uspieť v narastajúcej konkurencii vzdelávacích inštitúcií.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk