Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tabak a alkohol v reklame

Zákon 147 z 5. apríla 2001

§5
Reklama alkoholických nápojov

(1)Reklama alkoholických nápojov nesmie
a)dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť,
b)tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok, alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,
c)nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok,
d)zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.
(2)Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.

§6
Reklama tabakových výrobkov

(1)Zakazuje sa reklama tabakových výrobkov
a)na všetkých druhoch informačných nosičov,
b)rozdávaním vzoriek tabakových výrobkov verejnosti,
c)na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov.
(2)Za reklamu tabakových výrobkov sa nepovažuje
a)označenie špecializovaných predajní tabakových výrobkov a potrieb pre fajčiarov s nápisom TABAK,
b)označenie dopravných prostriedkov výrobcu tabakových výrobkov jeho ochrannou známkou,
c)vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií určených výhradne pre výrobcov a obchodníkov s tabakovými výrobkami a tabakom,
d)informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa, umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti fajčenia a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne,
e)rozdávanie tabakových výrobkov na rokovaniach súvisiacich s výrobou a predajom tabakových výrobkov.Reklama na alkohol

Reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená v médiách určených pre maloletých, na billboardoch v tesnej blízkosti škôl, detských ihrísk a v podobných zariadeniach, ktoré sú určené predovšetkým maloletým.
Za reklamy odporujúce kódexu reklamnej praxe sa budú považovať také reklamy propagujúce alkoholické výrobky, na ktoré sa bude vzťahovať niektorá z ďalej uvedených charakteristík:

Vlastnosti alkoholu
Reklamy oznamujúce nevhodným spôsobom, že konkrétny produkt má mimoriadny účinok, alebo rýchlo pôsobí.
Reklamy zdôrazňujúce obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.
Reklamy, ktoré obsahujú výrazy zľahčujúce účinok alkoholu ako nápoja tým, že na jeho popis použijú hovorový výraz, ktorý buď zníži, alebo preháňa skutočný obsah alkoholu v nápoji.

Konzumenti alkoholu
Reklamy tvrdiace, že alkohol konzumujú členovia sociálnej skupiny, ktorá s používaním alkoholu spravidla nesúhlasí, alebo reklamy, ktoré obsahujú náznaky spotreby alkoholu osobami, ktoré sú považované za maloleté alebo je pre nich spotreba alkoholu považovaná za nevhodnú.
Reklama na alkoholické nápoje nesmie byť zameraná najmä na spotrebiteľov mladších ako 18 rokov.

Postoje voči spotrebe alkoholu
Reklamy naznačujúce nezodpovedný postoj k spotrebe alkoholu, najmä čo sa týka spotrebovaného množstva alkoholu.

Miesto spotreby alkoholu
Reklamy naznačujúce spotrebu alkoholu v blízkosti cintorínov a posvätných miest.
Reklamy naznačujúce spotrebu alkoholu na ktoromkoľvek mieste, kde je to všeobecne zakázané.
Reklama zobrazujúca spotrebu alkoholu v sociálne slabom alebo sociálne ponižujúcom prostredí.

Okolnosti spotreby alkoholu
Reklamy, ktoré zobrazujú spotrebu alkoholu za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne.

Okolnosti súvisiace s deťmi
Reklamy na akloohol využívajúce maloletých alebo fiktívne osoby či figúrky podobajúce sa, či konaním pripomínajúce maloletých.
Reklamy zamerané najmä na spotrebiteľov pod 18 rokov.


Účinky požitia alkoholu
Reklamy naznačujúce nadmerné požitie alkoholu alebo následky tohto nadmerného požitia, reklamy súhlasiace s nadmernou spotrebou alkoholu.
Reklamy naznačujúce zanedbanie bezpečnosti alebo nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku.
Reklamy podporujúce agresivitu alebo fyzické násilie.
Reklamy tvrdiace, že alkohol má liečivé účinky, alebo reklamy, ktoré takéto účinky naznačujú.


Tabaková reklama

Pod tabakovým výrobkom sa pre účely tohto Kódexu rozumejú cigarety, „cigarilos“, cigary, cigaretový tabak, ľuľkový tabak, šňupací a žuvací tabak, „snuff“.
Reklama tabakových výrobkov nesmie byť zameraná na maloleté osoby, nabádať ich k fajčeniu a znázorňovať výjavy, ktoré by mohli tieto osoby špeciálne priťahovať.
Reklama tabakových výrobkov nesmie nabádať nefajčiarov, aby začali fajčiť.
V reklame na tabakové výrobky nesmú vystupovať neplnoleté osoby.
Názvy a značky tabakových výrobkov nesmú byť používané na tovaroch, určených najmä deťom.
Oblečenie s názvami cigariet alebo s ich logami musí byť len vo veľkostiach určených pre dospelých spotrebiteľov.
Reklamy tabakových výrobkov nesmú tvrdiť, že použitie tabakových výrobkov podporuje a rozširuje sexuálne, podnikateľské alebo športové úspechy.
Reklamy tabakových výrobkov nesmú tvrdiť, že používanie tabakových výrobkov je prirodzený a nevyhnutný prostriedok na relaxáciu alebo koncentráciu.
Priama propagácia tabakových výrobkov môže byť zameraná iba na plnoletých spotrebiteľov, V reklamných tabakových súťažiach môžu súťažiť len plnoletí spotrebitelia.
Reklama tabakových výrobkov musí obsahovať označenie stanovené príslušnými zákonmi.


Alkohol

Nový zákon o reklame uvoľnil striktný zákaz reklamy alkoholických nápojov, v zmysle ktorého bola reklama alkoholu okrem piva obmedzená tak, že sa nesmela uvádzať na veľkoplošných nosičoch a v periodickej tlači. Liberalizácia spočíva v tom, že zákon už reguluje iba obsahovú stránku tohto druhu reklamy, ktorý sa vzťahuje na liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Zákon zakazuje určité zobrazenia v rámci reklamy alkoholických nápojov - reklama alkoholických nápojov nesmie dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú alebo duševnú výkonnosť, nesmie tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo pomáhajú riešiť osobné problémy, reklama nesmie zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality. Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.


Tabak

Dňa 6. júla 1998 vstúpila do platnosti Smernica 98/43/EC o reklame tabakových výrobkov. Smernica zakazovala takmer všetky formy reklamy tabakových výrobkov a vzťahovala sa na tabakové výrobky vyrábané i dovážané v členských štátoch EÚ.Zakázaná bola aj reklama na športoviskách a štadiónoch bez ohľadu na to, či reklamné tabule alebo panely boli umiestnené spôsobom nezachytiteľným televíznymi kamerami. Finančné sponzorstvo s priamym i nepriamym účinkom taktiež podliehalo zákazu. Smernica však obsahovala aj taxatívny výpočet povolených foriem marketingovej komunikácie:
· komunikovanie výrobkov výlučne pre odborníkov v tabakovom priemysle,
· prezentácia tabakových výrobkov v predajniach tabaku a označenie ceny výrobkov,
· reklama zameraná na nákupcov v zariadeniach špecializovaných na predaj tabakových výrobkov
· predaj tlačovín obsahujúcich tabakovú reklamu, ktoré sú tlačené v tretích krajinách, pokiaľ tieto tlačoviny nie sú určené primárne pre Spoločný trh.

Základná transpozičná lehota mala uplynúť 30. júla 2001. Implementácia mohla byť odložená do 30. júla 2002 pre oblasť tlačených médií a do 30. júla 2003 pre oblasť sponzorstva. Pre sponzorstvo podujatí a aktivít organizovaných na celosvetovej úrovni mala transpozičná lehota končiť 1. októbra 2006.

V októbri 1998 však Spolková republika Nemecko vzniesla na ESD žalobu proti Európskemu parlamentu a Rade EÚ [10]. Nemecko v petite žaloby navrhlo zrušenie predmetnej smernice. Hlavná námietka nemeckej vlády spočívala v nedostatku právneho základu (legal basis) pre prijatie tejto smernice. Nemecko namietalo, že článok 95 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (ZES) nie je správnym a dostatočným právnym základom pre harmonizačné opatrenia, ktorých normatívny obsah neprispieva špeciálne a podstatne k zdokonaleniu fungovania Spoločného trhu. Nemecko ďalej argumentovalo, že vzhľadom na čisto vnútroštátny charakter tabakovej reklamy a na absenciu cezhraničného pohybu tabakových výrobkov neexistujú obchodné bariéry pre reklamné materiály. Preukázanie čisto vnútroštátneho charakteru absolútneho zákazu má za následok stratu opodstatnenosti právneho základu v zmysle článku 95 ZES. Smernica podľa nemeckej vlády mala efekt obmedzenia hospodárskej súťaže mimo sektora tabakových výrobkov, keďže postihuje aj reklamu na diverzifikované produkty, ktoré sú komunikované pod značkami, ktoré predtým boli používané výlučne pre tabakové výrobky.

V októbri 2000 ESD rozhodol v konaní podľa článku 230 ZES tak, že tabakovú smernicu zrušil. ESD v tomto rozsudku judikoval, že zákazové ustanovenia smernice nemôžu byť odôvodnené potrebou odstrániť prekážky voľného pohybu reklamných médií a slobodou poskytovať služby v oblasti reklamy. Tento postoj ESD je odôvodnený tým, že zákaz reklamy tabakových výrobkov na plagátoch, slnečníkoch a iných reklamných nosičoch používaných v hoteloch, reštauráciách a kaviarňach v žiadnom prípade nepodporuje obchodovanie s tabakovými výrobkami. ESD teda naznačil, že členské štáty budú musieť pristupovať s opatrnosťou k obmedzeniam, ktoré síce obsahovo súvisia s tabakovou reklamou, ale majú negatívny účinok na ostatné produkty (point-of-sale materiály, diverzifikované produkty a pod.). Takéto produkty nie sú podľa ESD neoddeliteľnou súčasťou a nástrojom tabakovej reklamy, ale tvoria samostatný segment trhu. A preto výrobcovia reklamných prostriedkov požívajú ochranu, ktorú im garantujú ustanovenia primárneho práva o voľnom pohybe tovaru. V odôvodnení rozhodnutia ESD jednoznačne vyjadril právny názor, že rozdiely vo vnútroštátnej legislatíve upravujúcej reklamu sú spôsobilé vytvoriť bariéry pre voľný pohyb tovarov, ktoré slúžia ako nositeľ informácií o tabakových produktoch. V tejto súvislosti je vhodné upozorniť na skutočnosť, že predpisy obmedzujúce alebo zakazujúce určité druhy propagácie môžu znížiť objem obchodu, a teda i objem dovozov.

Takéto predpisy je možné kvalifikovať ako opatrenia s účinkom rovnocenným kvantitatívnym obmedzeniam, ktoré sú podľa ZES neprípustné. Legislatíva v oblasti reklamy musí garantovať voľný pohyb tovarov, ktoré sú v súlade s právnymi požiadavkami. Voľný pohyb reklamných prostriedkov a sloboda poskytovania služieb v oblasti reklamy nesmú byť v žiadnom prípade narušené. O nezvratnosti právneho vývoja daného predmetným rozsudkom svedčí i skutočnosť, že rozsudok bol následne potvrdený ESD v prípade Imperial Tobacco Ltd. a iní [11]. ESD akceptoval argument, že v rámci EÚ neexistujú opatrenia jednotlivých členských štátov, ktoré by zamedzovali dovoz printových médií obsahujúcich tabakovú reklamu. V praxi to znamená, že členský štát, ktorého vnútroštátna legislatíva obmedzuje uverejňovanie tabakovej reklamy v periodickej tlači, nemôže vytvárať a udržiavať prekážky na dovoz periodík obsahujúcich reklamu na tabak. Tento princíp má pôvod v línii rozsudkov začínajúcej rozhodnutiami vo veciach Dassonville [12] a Cassis de Dijon. Z odôvodnenia rozsudku je evidentné, že Súd citlivo vníma tendenciu sprísňovania vnútroštátnych úprav, ktoré sú motivované presvedčením, že reklama na tabakové výrobky spôsobuje nárast konzumácie týchto výrobkov.

Nakoľko Smernica bola vyhlásená za neplatnú, Slovenská republika nebola naďalej povinná harmonizovať vnútroštátnu legislatívu s jej obsahom. Táto skutočnosť bola reflektovaná Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré vypustilo z pripravovaného návrhu zákona o reklame príslušné ustanovenia, ktoré mali implementovať ustanovenia zrušenej smernice do slovenského právneho poriadku.
V súčasnosti pre reklamu tabakových výrobkov v Slovenskej republike platí obmedzenie jej šírenia v rozhlasovom a televíznom vysielaní (v čase vyhradenom pre reklamu) a na všetkých druhoch informačných nosičov. Zakázané je rozdávanie vzoriek tabakových výrobkov verejnosti a umiestňovanie reklám na veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov. Komunikovanie ochranných známok, obchodných názvov, charakteristických emblémov tabakových výrobkov však v rozpore so zákonom nie je.
Senát uviedol do života zákon, ktorý od júla tohto roku razantne obmedzuje propagáciu tabakových výrobkov na verejných priestranstvách a sponzorovanie z peňazí výrobcov cigariet.
Senátori sa k verzii zo snemovne nijako nevyjadrili a zákon by tak mal byť po 30 dňoch automaticky prijatý. Pokiaľ ho podpíše prezident, bude v Českej republike od júla 2004 povolená tabaková reklama iba na predajných miestach cigariet a tabakových výrobkov.
Sponzorovanie financiami tabakových koncernov by malo byť povolené iba v motoristickom športe, ale len do roku 2007, keď začnú platiť rovnaké pravidlá aj v Európskej únii (EÚ).


Zaujímavosti

Reklama na cigarety nie je podľa nemeckého vedca, profesora Wolfganga Donsbacha zásadným dôvodom toho, že ľudia začínajú fajčiť. Či sa z niekoho stane fajčiar alebo nie, závisí predovšetkým od genetického vybavenia, spoločenského prostredia a dôležitých referenčných osôb. "Reklama sa na tom podieľa len malým percentom," vyhlásil Donsbach v rozhovore pre agentúru DPA. Z tohto dôvodu si nemyslí, že plánovaný všeobecný zákaz reklamy na cigarety má väčší význam.

Podľa rozhodnutia EÚ má v roku 2005 zmiznúť tabaková reklama zo všetkých novín, časopisov a iných médií. Expert na komunikáciu z drážďanskej Technickej univerzity sa zaoberal štúdiami, podľa ktorých má reklama na cigarety vplyv hlavne na mladých ľudí. "Problémom väčšiny štúdií je, že ich závery sú príliš široké, vedecky sú však neudržateľné," uviedol Donsbach. Cieľom väčšiny štúdií je dokázať vplyv reklamy a preto je časté, že protichodné údaje sa vôbec nehodnotia. "Okrem toho dnes jednoducho panuje paradigma, že aj tabaková reklama má veľmi negatívne následky. Tomu sa nevyhne žiaden vedec," zdôraznil.

"Ľudské správanie je príliš zložité," povedal profesor. Ak sú práve mladí ľudia takí vnímaví na reklamné posolstvá tabakového priemyslu, mali by byť rovnako prístupní aj pre opačné posolstvá, obsiahnuté napríklad v protifajčiarskych kampaniach alebo vo varovaniach na cigaretových škatuľkách, argumentuje.
"Pre mladistvých zohráva oveľa väčšiu rolu napríklad to, či fajčia rodičia," uviedol Donsbach. "Kým nie je zakázaný produkt, nemožno zakázať ani reklamu naň," uzavrel.

Stop fajčeniu dnes vyzvalo delegátov víkendového Valného zhromaždnia Slovenskej humanitnej rady, aby sa dištancovali od postupu vedenia SHR, ktoré poskytuje priestor pre propagáciu spoločnosti Philip Morris, najväčšieho výrobcu cigariet a tabakových výrobkov v SR.

Podľa Blažeja Slabého zo združenia Stop fajčeniu je postup SHR v rozpore s Varšavskou deklaráciou, ktorú prijali ministri zdravotníctva európskych krajín a hlási sa k nej aj Slovenská republika. Deklarácia odmieta akúkoľvek formu reklamy a prezentácie darov a sponzoringu výrobcov, distribútorov a predajcov cigariet a tabakových výrobkov. Postup SHR je v rozpore s výzvami Svetovej zdravotníckej organizácie, Svetovej banky a Európskej únie a podľa Slabého povedie k domácej a medzinárodnej izolácii Humanitnej rady.

"Je výsmechom humanity a charity a urážkou humanitného cítenia všetkých doterajších laureátov tohto ocenenia, že Dar roka bol poskytnutý aj spoločnosti Philip Morris Slovakia, ktorá sa svojou produkciou významnou mierou podieľa ročne na predčasnej smrti vyše 10 000 našich spoluobčanov," hovorí Slabý. Podľa neho nemôže byť vybudovanie jedného akokoľvek dôležitého bezbariérového výťahu ospravedlnením ľudských tragédií dvetisíc mŕtvych na rakovinu pľúc ročne. Až 90 % z týchto úmrtí je spôsobených bezprostredne fajčením. Takmer 50 % všetkých alergických ochorení u detí je spôsobených tým, že ich rodičia sú fajčiari. "Takáto je skutočná tvár Philip Morris Slovakia. Je to tvár smrti a ľudského nešťastia," dodáva Slabý.
Rozhodcovia ako reklamné nosiče

Futbaloví rozhodcovia budú môcť od nového roka nosiť na svojich dresoch reklamné logá rôznych inštitúcii, pričom reklama na alkohol, tabak a sex by sa nemala na mužoch v čiernom objaviť.

Nový návrh zákona v Nemecku obmedzí reklamu na alkohol a tabakové produkty

Nový vládny návrh zákona v Nemecku obmedzí reklamu na alkohol a tabakové produkty vysielanú v kinách. Podľa tohto návrhu zákona sa v kinách bude môcť premietať reklama na spomínané produkty len pred začiatkom filmov, ktoré sú určené divákom starším ako 16 rokov. Pričom až 70 percent všetkých filmov premietaných v nemeckých kinách je určených divákom mladším ako 16 rokov. Mnohé kiná, najmä vidiecke s menšou návštevnosťou pocítia tento návrh zákona na svojich ziskoch. Okrem toho nový návrh zákona zakazuje predávať cigarety osobám mladším ako 16 rokov, následkom čoho musia byť automaty na cigarety do roku 2006 vybavené prístupovým kontrolným systémom. Automaty na cigarety si prostredníctvom kreditnej karty overia vašu totožnosť a zistia dátum narodenia. Nový zákon by mal vstúpiť do platnosti ešte pred tohtoročnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň.

Reklama na tabakové výrobky je v krajinách EÚ obmedzená rozlične

Na úrovni Európskej únie zatiaľ neplatí okrem zákazu reklamy v televízii žiadna úprava propagácie tabakových výrobkov. Všetky krajiny EÚ však majú vlastnú legislatívu, ktorá reklamu na tabak viac či menej obmedzuje. Absolútny zákaz reklamy na tabakové výrobky platí už niekoľko rokov vo Francúzsku, od júla budúceho roku zakázalo akúkoľvek reklamu na tabak Belgicko. Prísny návrh európskej smernice, ktorá mala od minulého roku postupne zakázať všetku reklamu na cigarety a s určitým odkladom taktiež sponzorovanie, zrušil v októbri 2000 Európsky súdny dvor s tým, že starosť o zdravie ľudí je vecou jednotlivých štátov a tým pádom EÚ prekročila svoje právomoci. Minulý rok v máji však Európska komisia schválila návrh ďalšej smernice, ktorá rozširuje platný zákaz reklamy na tabakové výrobky v televízii, taktiež na rozhlas, tlač a internet a zakazuje sponzorovanie medzinárodných kultúrnych alebo športových udalostí tabakovými firmami. Nový zákon sa nemá vzťahovať na billboardy, plagáty a iné formy pouličnej reklamy, na propagáciu cigariet v kinách a na nepriamu reklamu. Návrh musí ešte schváliť Rada ministrov EÚ a Európsky parlament. Členské štáty potom budú mať dva roky na prevedenie smernice do domáceho práva.


Od júla 2004 by sa mala reklama na cigarety z českých ulíc vytratiť

Od 1. júla 2004 by mala byť v Českej republike zakázaná reklama na tabak a tabakové výrobky, s výnimkou obchodov či oddelení, kde sa cigarety a tabak predávajú. Ale ani tam sa nesmie objaviť reklama, na ktorej by ľudia fajčili, alebo slovné presvedčovanie. Rozhodla o tom dnes dolná komora parlamentu hlasmi 125 zo 188 prítomných poslancov. Výnimku do roku 2007 dostali výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov pre oblasť sponzoringu automobilového športu. Proti zákonu hlasovali už tradične poslanci ODS, ktorí obmedzenie reklamy na cigarety odmietajú. Zákon musí prerokovať ešte horná komora českého parlamentu - Senát. Práve tam vlani obdobný návrh senátori zamietli.

Česi bez reklamy na tabak

Českí výrobcovia cigariet a ďalších výrobkov z tabaku by mohli prísť o takmer akúkoľvek možnosť svoje produkty verejne propagovať. Nový kabinet totiž schválil poslanecký návrh novely zákona o reklame, ktorý bude znamenať absolútny zákaz reklamy tabakových výrobkov. Reklama by mala byť možná len v niekoľkých výnimočných prípadoch. Zákaz sa týka aj sponzoringu, ktorý by mohol výrobky z tabaku propagovať, a aj propagačnej distribúcie tabakových výrobkov zadarmo. Zakázaná bude aj reklama, ktorá sa nezmieňuje priamo o tabakovom výrobku, ale využíva ochrannú známku, emblém alebo charakteristický znak produktu. Návrh ešte musia schváliť obe komory parlamentu. Podľa jedného z predkladateľov zákona, poslanca ľudovcov Viléma Holáňa, by bola propagácia tabaku možná len v obchodoch s tabakom a vo veľkých predajniach, konkrétne v tých ich častiach, kde sa tabak predáva. Ďalšou výnimkou by bola reklama v špeciálnych časopisoch. Návrh zákona počíta nielen s likvidáciou napríklad billboardov propagujúcich cigarety, ale i sponzorstva športových akcií alebo propagačnej distribúcie tabakových výrobkov zdarma.
Je reklama tabákových firem škodlivá?

Čím překvapivější zjištění, tím by mělo být podloženo solidnějšími daty a argumenty
V Neviditelnnm psovi zo 17.5. vyšiel príspevok Pavla Jílka, ktorý sa ohradzoval proti príspevku MUDr. Evy Kralikové CSc. Súhlasím s ním, že ohrozuje a spôsobuje rakovinu samotné fajčenie tabakových výrobkov a nie ich reklama. Ovšem niektoré tvrdenia, ktoré uviedol sa mi zdajú veľmi prekvapivé. Rovnako ako pred ním i da2ší autor štúdie Miloslav Ševčík v zdelovacích prostřiedkoch uvádzal, že štúdie preukázali tvrdenia:
1) Tabaková reklama nepôsobí na mladých začínajúcich či potenciálnych fajčiarov, ale iba na starších už zavedených fajčiarov, ktorých ovplyvňuje pri výbere značky cigarety.
2) Tabaková reklama neovplyvňuje fajčenie...
Tieto závery sú veľmi prekvapujúce a odporujú väčšine predpokladov, z ktorých sa zdají vycházet tvůrci tabákových reklamních kampaní a tvůrci reklam obecně. Dále odporují obecně vžitým představám. Shrňme si je:
1) Většina reklamních kampaní tabákových výrobků je zaměřena na mládež (náctileté či jen o něco starší). Reklamní kampaně probíhají prioritně na akcích navšťěvovaných mládeží, samotné reklama používá symboliky a prvky obdivované a přitažlivé pro mládež a často spíše starší generaci odrazující ("má Petra má parta" a.jiné). Tyto dobře financované reklamní kampaně jsou založeny na řadě poměrně rozsáhlých statistických studií, vypracovaných různými agenturami zabývajícími se spotřebitelskými průzkumy. Je dost těžké uvěřit, že by se všechny naše i zahraniční reklamní agentury mýlily a tabákové koncerny dávaly velké sumy peněz na reklamu zaměřenou na úplně nesprávnou sociální skupinu obyvatelstva a tedy zbytečnou.
2) Dá se předpokládat, že u výrobku jako je jídlo, pití i tabákové výrobky je zavedený starší (i věkově) spotřebitel dost konzervativní a jednodušeji lze přesvědčit spotřebitele začínajícího či nového. Proto jsou reklamy na Coca-Colu a i na tabakové výrobky zaměřena na mládež.
3) Výstražný nápis o nebezpečí kouření působí více na starší lidi a kuřáky, u kterých se už negativa kouření začínají projevovat. Na rozdíl od mladých lidí, kteří si možnost nebezpečí zdravotního ohrožení či dokonce smrti připouštějí méně.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk