referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Organizácie železničnej dopravy
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivan.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 863
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

Organizácie železničnej dopravy

Štátny dráhový úrad

Štátny dráhový úrad je organizáciou, ktorá zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu, dráhového správneho úradu pre prevádzkovanie dráh a dopravy na dráhe, dráhových vozidiel, štátneho odborného dozoru vo veci bezpečnosti dráhovej dopravy a štátneho odborného technického dozoru na určené technické zariadenia a určené činnosti.
Úrad bol zriadený na základe rozhodnutia ministra dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 22/92 z 18. 11. 1992, je ho činnost' je rámcove vymedzená zriaďovacou listinou č. 15 09/M-93 z 18. 1. 1993 a zákonom NR SR č. 164 /1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Sídlom úradu je Bratislava.

Úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR).

Postavenie a pôsobnost' úradu sú dané zákonom NR SR č.164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej "zákon").

Poslanie a úlohy úradu

Úrad je príslušným Dráhovým správnym úradom (d'alej len DSÚ) a vykonáva pôsobnost' vo veciach:

 • železničných dráh
 • vozidiel železničných dráh
 • určených technických zariadení a určených činnosti
 • vozidiel lanových dráh
 • električkových, trolejbusových, špeciálnych a lanových dráh

Úrad ako príslušný DSÚ v zmysle zákona vykonáva:

 • pôsobnost' špeciálneho stavebného úradu v oblasti štátnej stavebnej správy vo veciach železničných dráh,
 • štátnu správu vo veciach železničných a lanových dráh, dráhových vozidiel, železničných a lanových dráh, určených technických zariadení a určených činností
 • štátny odborný dozor nad prevádzkovaním železničných dráh a prevádzkovaním dopravy na železničných dráhach a nad bezpečnost'ou dopravy na železničných dráhach,
 • štátny odborný technický dozor nad určenými technickými zariadeniami, nad určenými činnost'ami a nad odbornou spôsobilost'ou osôb vykonávajúcich činnosti na určených technických zariadeniach.

Úrad vykonáva d'alej:

 • rozpracúva a zabezpečuje úlohy MDPT v brannom systéme Slovenskej republiky - v oblasti príprav na obranu na vlastné podmienky úradu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s ochranou štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach úradu,
 • v určenom rozsahu zabezpečuje a plní úlohy na úseku civilnej ochrany v podmienkach úradu,
 • plánuje v spolupráci s Odborom obrany, bezpečnosti a ochrany MDPT SR, materiálno-technické, finančné a spojovacie zabezpečenie obranných príprav v podmienkach úradu

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.