Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Technická normalizácia - základ

Úloha noriem, normalizácia = vypracúvanie a zavádzanie noriem do praxe - doplňuje a prikazuje (špec. prípady);
-nevyhnutná disciplína v hospodárstve (Hosp.integr.Európy –EN norma) -hlavný odborný a obchodný prvok (dôležitosť kvality výrobku, činnosti, technologický a technický vývoj);
- požiadavka na kvalitu v 50-tych rokoch→jej hodnotenie→učujúci faktor konkurencieschopnosti. Delíme:

1.národná (u nás: STN) vlastný normalizačný systém danej krajiny
2.regionálna (Európska CEN, CENELEC, ETSI)
3.medzinárodná – svetové zoskupenie národných normaliz. orgánov (151 členov) ISO,IEC,ITU;

Presné parametre normalizácie poskytuje právna úprava technickej normalizácie( Z. 254/2003 a § 4-8).
Norma = dokument, vytvorený na základe dohody a schválený uznaným orgánom, kt. poskytuje na bežné a opakovanie pravidlá, usmernenia pre činnosti (resp. výsledky) tak, aby bol dosiahnutý optimálny stupeň usporiadania v danej súvislosti (ISO IEC Guide 2); tvar normy u nás:

1. STN EN XX XXX (54% noriem)
2. STN XX XX XX – trieda, skupina, poradie (40% )
3. STN ISO XXXX (6%)

Obsah normy – určuje charakter, predmet, spôsob šírenia;

1. podľa disciplín – jazyk, matematika, fyzika, ekonomika...
2. sú koherentné a konzistentné – tech. komisie a špecializ. orgány zabezpečujú prekonávanie prekážok
3. spolupráca – spoločná práca a záujmy zainteresovaných strán, výrobcov, používateľov, laboratórii, spotrebiteľ....
4. živý proces – skúsenosti a materiálne výsledky z praxe (produkty-výrobky, služby, skúšobné postupy....)
5. aktuálnosť – pravidelné revidovanie s vývojom technológii a sociálnych procesov
6. referenčný dokument – zakotvené v zmluvách a v súdnych procesoch
7. uznávanosť – platnosť dokumentu doma aj vo svete
8. dostupnosť – každému, môže sa kupovať alebo študovať bez obmedzenia
9. všeobecnosť – pravidlo dobrovoľného použitia ( pri bezpečnosti, verej obstarávanie... povinná)

Úloha normy

1. úroveň know-how a technológia (norma nie je neutrálna)
2. referenčný dokument v použití (kontrakty,medzinár.obchod, obchod.zmluvy)
3. prikazuje, doporučuje, informuje, používa sa stále častejšie v súdnych sporoch;

Pre ekonom. partnerov je norma:

- faktor odôvodňujúci produkciu,
- faktor na sprehľadnenia transakcie,
- faktor inovácie a ďalšieho vývoja výrobkov,
- faktor prenosu nových technológií,
- faktor ovplyvňujúci strategické rozhodnutia firiem.


Druhy noriem

1. základné(terminológia, značky, symboly...)
2.skušobné metódy a analýzy (meranie charakteristiky)
3. na výrobky a služby (vhodnosť použitia, zdravie, bezpečnosť, ochrana život. prostredia, dokumentácia priložená k výrobku.....) 4. organizačné – opis funkcie firmy a jej vzťahov (manažérstvo, analýza, logistika, organizácia výroby...)
Iné delenie:

1.národné – tvorené a používané v danom štáte STN (Slov.tech.norma)
2.medzinárodné – tvorené a používané celosvetovo (svetové zoskupenie národných normaliz.orgánov(151 členov) ISO,IEC,ITU)
3. regionálne – v Európe (Európska CEN, CENELEC,ETSI)

STN: STN TN 53,7%,STN 38,7%, STN ISO 6,1%, STN IEC, Vojenské STN, Zahraničné STN Počty noriem STN: elektrotechnika 35%, strojárstvo 30%, chémia 20%, stavebníctvo 10%, život. prost.+zdravotn., iné


Tvorba normy (fázy, životný cyklus)

1. identifikácia potrieb ( vhodnosť v danom sektore)
2. programovanie (rozhodnúť zaevidovať pracovný program organizáciou)
3. vypracovanie (odborníci, výrobcovia, distribútor, spotrebiteľ....)
4. dohoda odborníkov o návrhu normy
5. validácia (potvrdenie) použitia – diskusia, pripomienkovanie
6. preskúmanie pripomienok
7. schválenie textu na vydanie normy
8. previerka ( použitie normy a následné potvrdenie alebo zrušenie – prax)

Autorské právo a právo na používanie tech.noriem; norma je kolektívna práca, je vypracovaná národ. normaliz. úradom, preto je chránená už v etapách návrhu→nesmie sa kopírovať (cena jednej normy 2,60 – 3600,-Sk) ;

1. národná norma – vlastník národný normalizačný orgán ( je chránená už v pripravovaných návrhoch)
2. medzinárodná – medzinárodná norm. organizácia (ISO a IEC), automaticky sa prenáša na národné (musia byť členmi medzinár.)
3. obsahuje ochrannú formulu so symbolom medzinárodnej ochrany, meno vydavateľa a rok vydania, používanie a rozširovanie bez písomného súhlasu národného a medzinárodného normaliz. orgánu je nemožné ( fotokópia, mikrofilm, elektronicky, mechanicky...), internet, intranet... – schvaľuje používanie národná, medzinárodná org.; Presné parametre normalizácie poskytuje právna úprava technickej normalizácie( Z. 254/2003 a § 4-8)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk