referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Monitoring vodných útvarov na Slovensku
Dátum pridania: 15.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: frido
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 505
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
4. MONITORING KVANTITY POVRCHOVÝCH VÔD
Monitoring kvantity povrchových vôd je prioritnou činnosťou oddelenia hydrológie povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zabezpečovanie monitoringu je v kompetencii regionálnych pracovísk. Pracovisko v Bratislave spracováva povodia: Morava, Dunaj, dolný Váh, Nitra a oblasť Žitného ostrova. Pracovisko v Žiline má v kompetencii monitoring horného a stredného Váhu. Povrchové vody v Banskej Bystrici sú pracoviskom pre povodia: Hron, Ipeľ a Slaná. Košické regionálne pracovisko monitoruje povodia: Hornád, Bodrog, Bodva a Poprad. Celkový počet objektov pozorovacej siete kvantity povrchových vôd k 31.12.2000 je 392. (PRÍLOHA 1)

Pravidelné pozorovanie vodných stavov v Bratislave trvá od roku 1876. Až do začiatku prvej svetovej vojny sieť vodomerných staníc tvorilo len niekoľko pozorovacích objektov na Dunaji, Morave, Bodrogu a ďalších väčších tokoch.. Najvýznamnejší nárast pozorovacích objektov bol medzi rokmi 1960 až 1975, kedy počet vodomerných staníc dosiahol takmer 500 objektov (najväčší počet staníc – 580 bol v roku 1987).
Na základe režimových informácií, založených na dlhodobom predchádzajúcom meraní a pozorovaní sa vypracovávajú hydrologické posudky a expertízy, správy a štúdie (napr. informácie a údaje pre Správu o stave životného prostredia, spracovanie častí Hydroekologických plánov povodí a podkladov pre Vodohospodárske plány povodí, ...) využívané v rezortoch životného prostredia a pôdohospodárstva, v stavebníctve, školstve a štátnej správe. Dôležitou činnosťou oddelenia je spracovávanie dokumentov Štátnej vodohospodárskej bilancie (ŠVHB) – Kvantitatívna vodohospodárska bilancia SR uplynulého roka a spracovanie Správy ŠVHB za rok.

4.1 ODBERY POVRCHOVÝCH VÔD
V Štátnej vodohospodárskej bilancii sa evidujú všetci užívatelia povrchovej vody, ktorých užívanie vody aspoň v jednom mesiaci presahuje hodnotu 1 250 m3. Údaje o odberoch povrchovej vody a vypúšťaní do povrchovej vody za hodnotený rok sa získavajú od správcu povodí, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
V dokumente ŠVHB: Kvantitatívna vodohospodárska bilancia SR uplynulého roka každý rok sú uvedení menovite všetci užívatelia, s umiestnením na toku a mesačné hodnoty užívaných množstiev. Každoročné kolísanie počtu užívateľov povrchovej vody spracovaných v ŠVHB je spôsobené nielen pribúdaním nových užívaní, resp. ich rušením na základe vodoprávnych rozhodnutí. Určitý počet užívateľov v hodnotenom roku vodu neužíva alebo nie sú o nich údaje. V ŠVHB, ak nie sú vyradení v tomto roku z evidencie jednotlivých podnikov povodí, sú zahrnutí ako pasívni užívatelia. Nie zanedbateľný počet užívateľov v hodnotenom roku užíva menšie množstvo ako 1 250 m3 za mesiac a títo užívatelia sú zahrnutí v hodnotenom roku do ako pasívni užívatelia, t. j. s nulovými hodnotami.
Monitorovanie hydrologického režimu na hraničných tokoch sa zabezpečuje v súlade medzinárodných dohôd.

4.2 MONITORING KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD
4.2.1 Monitorovacia sieť kvality povrchových vôd
Kvalita povrchových vôd bola v roku 2001 sledovaná v 179 miestach odberov, z toho v 176 základných a 3 zvláštnych miestach odberov (PRÍLOHA 1).

Tab. 4.2.2 Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody za rok 2001
PovodieMiesto odberu vzoriekHodnotená dĺžka tokov
 km Sledovaná
dĺžka tokov
 km
ZákladnéZvláštne
Povodie Dunaja36-610,95746,8
Povodie Váhu403893,61 298,2
Povodie Hrona37-729,61 176,6
Povodie Bodrogu a Hornádu63-1 135,81 669,5
Slovensko spolu17633 369,954 891,1

Plán sledovania kvality povrchovej vody v tokoch sa každoročne upresňuje z hľadiska potrieb vodného hospodárstva s prihliadnutím na kapacitné možnosti a na limitované finančné prostriedky.
Rozsah sledovaných ukazovateľov kvality vody
Kvalita povrchovej vody sa pravidelne vyhodnocuje podľa platnej normy STN 75 7221 "Klasifikácia kvality povrchových vôd" z výsledkov analýz vody, ktoré pozostávajú z výberu ukazovateľov poskytujúcich čo najviac informácií o pozorovanom systéme. Všetky odbery a analýzy vzoriek sa realizujú v laboratóriách Slovenského vodohospodárskeho podniku (Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona, Povodie Bodrogu a Hornádu).
Pri výbere ukazovateľov v jednotlivých miestach odberu vzoriek treba mať na zreteli tieto kritériá:
• ciele monitorovacieho programu
• zváženie ekotoxicity jednotlivých parametrov
• znalosť výrobného programu znečisťovateľa nad miestom odberu
• vplyv primárneho znečistenia
• vplyv rôznych druhov priemyslu
• vplyv vodných nádrží
• vplyv poľnohospodárstva
• skúsenosti z dlhoročného pozorovania a poznania povodia
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákon čís.364/2004 z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Vyhláška čís. 556 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 26. augusta 2002 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, http://www.lifeenv.gov.sk/minis/voda/povr_voda/riecna.htm, http://www.lifeenv.gov.sk/minis/voda/povr_voda/odbery.htm, Zborník z celoslovenskej konferencie : Integrovaný manažment povodí a implementácia Rámcovej smernice EÚ o vode, 21.apríla 2004
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.