referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Monitoring vodných útvarov na Slovensku
Dátum pridania: 15.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: frido
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 505
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
Vladimír Fridrich 4.IŽP/2 2004/2005

Obsah :Strana
1. Úvod................................................................................................................................... 3
2. Monitoring vôd ................................................................................................................. 3
3. Programy monitorovania vôd ......................................................................................... 5
4. Monitoring kvantity povrchových vôd ........................................................................... 6
4.1 Odbery povrchových vôd ................................................................................................ 7
4.2 Monitoring kvality povrchových vôd Slovenska........................................................7
4.2.1 Monitorovacia sieť kvality povrchových vôd ........................................................ 7
4.3 Monitoring kvantity podzemných vôd .......................................................................... 9
4.3.1 Monitorovacia sieť kvantity podzemných vôd ....................................................... 9
4.4 Monitoring kvality podzemných vôd .............................................................................10
5. Vodohospodárska bilancia ............................................................................................... 11
5.1 Kvantitatívna bilancia povrchových vôd ..................................................................... 12
5.2 Vodohospodárska bilancia podzemných vôd .............................................................. 13
Prílohy :
Príloha čís.1 Pozorovacie siete množstava a kvality povrchových vôd
Príloha čís.2 Pozorovacie siete množstava a kvality podzemných vôd
Použitá literatúra ................................................................................................................. 15

1.ÚVOD

Do zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. boli transponované ustanovenia týkajúce sa i podrobností zisťovania výskytu, monitorovania, hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd .
Hlavným princípom navrhovanej právnej úpravy, kde sa špecifikujú podrobnosti o výkone
činností súvisiacich so zisťovaním výskytu a hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní a o vodnej bilancii.
Slovenská republika v súlade po prístupovým procesom musela prijať smernice EÚ do svojej legislatívy.
Najdôležitejším, v súčasnosti platným právnym dokumentom týkajúcim sa vodného hospodárstva, je Rámcová smernica 2000/60/EC o vodách (RSV), ktorá bola prijatá v máji 2001 ako záväzný dokument. Cieľom tohto strategického dokumentu je umožniť v čo možno najväčšej miere, dôslednú a harmonickú implementáciu RSV.

S ohľadom na technickú náročnosť úlohy a potrebu jednotného prístupu boli vytvorené v rámci EK nasledovné pracovné skupiny, ktorých úlohou bolo pripraviť spoločné metodické postupy – „usmernenia“ na riešenie jednotlivých krokov implementácie RSV. Smernica pozostáva z deviatich bodov, šiestim bodom tejto smernice je monitoring vodných útvarov.

2. MONITORING VÔD
Monitorovanie stavu vôd je získanie základných údajov na účely zabezpečenia úplného prehľadu o stave vôd, podľa časového a priestorového plánu s použitím porovnateľných a schválených metód zisťovania, zberu a hodnotenia príslušných údajov. Monitorovanie stavu vôd slúži na zabezpečenie údajov pre hodnotenie stavu útvarov povrchových a podzemných vôd a na zistenie účinnosti vykonaných opatrení podľa zákona na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
Medzi základné údaje o množstve a kvalite povrchových vôd sú údaje o :
a) prietokoch a objemoch povrchových vôd,
b) hladine povrchových vôd,
c) fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach povrchových vôd.

K základným údajom o množstve a kvalite podzemných vôd sú údaje o :
a) výdatnosti prameňa podzemných vôd,
b) úrovni hladiny podzemných vôd,
c) tlaku na zhlaví vrtu pri artézskych vodách,
d) tepelno-energetickom potenciáli pri geotermálnych vodách,
e) prírodných a využiteľných množstvách podzemných vôd,
f) fyzikálnych, chemických a mikrobiologických vlastnostiach podzemných vôd.

Faktory, ktoré ovplyvňujú základné údaje o množstve a kvalite povrchových vôd a podzemných vôd a sú súčasťou procesu monitorovania vôd sú :
fyzicko-geografické podmienky povodí
 hydromorfologické charakteristiky vodných útvarov povrchových vôd,
množstvo a kvalita atmosférických zrážok a snehovej pokrývky,
teplota vzduchu,
výpar z vodnej hladiny,
objemov vody v nich,
kolísanie hladiny v prirodzených stojatých povrchových sústredeniach vody a zmeny,
interakcia povrchových vôd a podzemných vôd,
množstvo a kvalita odobraných povrchových vôd a podzemných vôd,
množstvo a kvalita odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd a do podzemných vôd,
kolísanie hladiny v umelých stojatých povrchových sústredeniach vody a zmeny objemov vody v nich,
zmeny prítokov a odtokov, zadržanie, prevod alebo presmerovanie časti prietoku vôd vodného toku,
iné antropogénne vplyvy, ako sú uvedené v písmenách j) a k), ktoré menia hydrologický režim,
výpar z pôdy a rastlinstva,
hydrogeologické pomery a hydraulické vlastnosti hydrogeologického kolektora podzemných vôd.

Monitorovanie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a stanovenie faktorov
zabezpečuje :
ústav prostredníctvom štátnych monitorovacích sietí a na základe výsledkov vodnej bilancie a informácií zo súhrnnej evidencie o vodách
správca vodných tokov prostredníctvom ich monitorovacích sietí pre potreby manipulácie na vodných stavbách, pre sledovanie kvality vôd určených na závlahy, vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a vôd pri mimoriadnom zhoršení ich stavu a za účelom sledovania vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd a hodnotenia ich vplyvu na kvalitu povrchových vôd a sledovanie a hodnotenie znečistenia povrchových vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov,
inšpekcia
prevádzkovateľ informačných systémov a indikačných systémov na sledovanie kvality vôd, prevádzkovateľ účelových prieskumov a účelových monitorovacích sietí,
fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca vodárenské zdroje, čistiarne odpadových vôd, stavby alebo zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami
fyzická alebo právnická osoba odoberajúca povrchovú vodu alebo podzemnú vodu pre priemysel alebo poľnohospodárstvo a fyzická alebo právnická osoba využívajúca prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody a geotermálne vody.

3. PROGRAMY MONITOROVANIA VÔD

Monitorovanie stavu vôd sa vykonáva podľa schválených programov a spracúvajú sa samostatne pre každú oblasť povodia v členení osobitne pre povrchové vody, pre podzemné vody, pre chránené územia a pre zraniteľné oblasti. Programy monitorovania stavu vôd sa spracovávajú pre každé obdobie na ktoré sa vzťahuje plán manažmentu oblasti povodia.
Pre každé obdobie na ktoré sa vzťahuje plán povodia, programy monitorovania stavu vôd obsahujú:
ciele monitoringov stavu povrchových a podzemných vôd,
výber monitorovacích miest pre jednotlivé monitoringy stavu povrchových a podzemných vôd,
výber a frekvencia parametrov na hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd,
spôsob odovzdávania a uchovávania výsledkov,
právne subjekty zodpovedné za realizáciu jednotlivých monitoringov stavu povrchových a podzemných vôd alebo ich presne stanovených častí,
právne subjekty zodpovedné za zabezpečenie systému kvality jednotlivých monitoringov stavu povrchových a podzemných vôd.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákon čís.364/2004 z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Vyhláška čís. 556 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 26. augusta 2002 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, http://www.lifeenv.gov.sk/minis/voda/povr_voda/riecna.htm, http://www.lifeenv.gov.sk/minis/voda/povr_voda/odbery.htm, Zborník z celoslovenskej konferencie : Integrovaný manažment povodí a implementácia Rámcovej smernice EÚ o vode, 21.apríla 2004
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.