referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Obsahová a procesuálna stránka výchovy
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 718
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Kvantitatívna analýza spočíva v hodnotení vedomostí žiaka ustálenou klasifikačnou škálou.
Kvalitatívnou analýzou výsledkov vyučovacieho procesu sa posudzuje nielen výkon žiaka, ale i výkon učiteľa. Hodnotí sa priebeh celého vyučovacieho procesu. V súvislosti so žiakom sa hodnotí záujem žiaka o vyučovanie, vyučovací predmet a stotožnenie sa žiaka so svojou rolou. Treba zdôrazniť, že aj obsah učiva je veľmi rôznorodý. Jedno má povahu konkrétneho charakteru, pochopenie iného učiva si zase vyžaduje zložité myšlienkové operácie.
Hodnotí sa obsahová stránka vyučovacieho procesu, ktorú určujú didaktické ciele a obsah vzdelávanie. Ciele vyučovacieho procesu, ich stanovovanie, ale aj realizácia sú významnou stránkou.

Hodnotí sa aj procesuálna stránka vyučovacieho predmetu, ktorú určujú použité formy vyučovania, vyučovacie zásady a prostriedky.

Význam spoločenských základov vyučovacieho procesu spočíva v tom, že vyučovanie nie je možné odtŕhať od požiadaviek spoločnosti. Takéto ponímanie si vyžaduje skúmať ho v dvoch rovinách, a to v obsahu vzdelania a v procesuálnej stránke vyučovania.

Obsahovú stránku vyučovacieho procesu tvorí učivo, ktoré si osvojuje učiteľ i žiak. Procesuálna stránka vyučovacieho procesu pozostáva teda z vyučovacej činnosti učiteľa a učenia žiaka.

Ak vychádzame z toho, že vyučovanie je úzko spojené so spoločnosťou a jej perspektívami, potom aj obsah vzdelania musí byť zostavený a usporiadaný tak, aby zodpovedal tejto požiadavke.

Osvojenie si základov príslušnej vedy je predpokladom ďalšieho zvyšovania vedomostnej úrovne žiaka v budúcich školských rokoch, a teda aj jedným z predpokladov úspešného zaradenia sa do spoločnosti v budúcnosti. Obsah vzdelania má teda širšie zameranie a nesústreďuje sa len na rozumovú stránku. Okrem iného plní funkciu spoločenskú. Učiteľ sa musí usilovať o to, aby každé učivo obohatilo žiaka nielen vedomostne, ale aby ho súčasne pripravovalo pre život a prácu v spoločnosti.

Činnosť učiteľa, ciele a obsah vzdelania sa odrážajú v činnostiach žiakov. Učiteľ má riadiť vyučovací proces tak, aby v ňom prevládali činnosti žiakov. Žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale je významným subjektom. Subjektom aktívne činným, poznávajúcim, objavujúcim a tvorivým.

Aby si žiaci osvojili nové vedomosti, spôsobilosti zručnosti a návyky, je potrebné, aby učiteľ volil adekvátne vyučovacie metódy (adekvátne vo vzťahu k žiakom a k obsahu učiva), čím navodzuje učebnú činnosť žiakov. Vyučovací proces má byť pre každého žiaka primeraný.

Zhrnutie:
Obsahovú stránku vyučovania tvorí cieľ spolu s obsahom t. j. „čo učiť“ a procesuálnu stránku tvoria metódy, procesy, formy a prostriedky, t. j. „ ako čo učiť“.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.