Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kmeňové syndrómy

Kmeňové syndrómy

Poškodenie mozgového kmeňa - mezencefala, pontu, predĺženej miechy - príznaky: - charakteristické tzv. alternujúce hemiplégie – periférna paréza mozgového nervu na 1 strane sa strieda s centrálnou hemiparézou až hemiplégiou na 2. strane telastredný mozog = mezencephalon – porucha III. hlavového nervu – n. oculomotorius – pacient má zatvorené oko, oko škúli smerom von, zrenica je mydriatická

Varolov most – periférna paréza tvárového nervu – n. facialis (n. VII) predĺžená miecha – poškodené jadro XII. hlavového nervu – n. hypoglossus – nápadné schudnutie celej ½ jazyka spolu s drobnými zášklbmi svalových zväzkov

Postihnutie: kortikospinálnych dráh – centrálne obrny, senzitívnych dráh – poruchy citlivosti, jadier hlavových nervov, zhlukov ďalších častí sivej hmoty a jej spojov s ostatnými oblasťami CNS, ďalších štruktúr, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mozgového kmeňa

Poškodenie kortikospinálnych a kortikobulbárnych dráh v mozgovom kmeni vyvoláva obraz tzv. alternujúcich hemiplégií - z poškodenia aferentných dráh vzniká hemihypestézia


Najčastejšie typy alternujúcich hemiplégií sú:

a)horná alternujúca hemiplégia – vzniká pri poškodení stredného mozgu a prejavuje sa homolaterálnou poruchou funkcie n. III a kontralaterálnou hemiplégiou
b)stredná alternujúca hemiplégia – vzniká pri poškodení mostu a prejavuje sa homolaterálnou periférnou obrnou mimického svalstva z lézie n. VII a kontralaterálnou hemiplégiou, prípadne hemihypestéziou
c)dolná alternujúca hemiplégia – vzniká pri poškodení v predĺženej mieche a prejavuje sa homolaterálnou poruchou n. XII a kontralaterálnou hemiplégiou, na poškodenej strane predĺženej miechy je porucha hybnosti jazyka, atrofia a fibrilácia jazyka, kým na druhej strane je hemiplégia a prípadne hemihypestézia


Pedunkulárne syndrómy:

1.hemiplégia alternans superior (Weberov syndróm) – homolaterálna lézia n. III, kontralaterálna hemiplégia, centrálna lézia n. VII
2.Parinaudov syndróm – obrna pohybu očí nahor, obrna konvergencie, neprítomná reakcia na pohľad do blízka a do diaľky
3.obrna pohybu očí na postihnutú stranu


Pontínne syndrómy: (lézia v pons Varoli)

1.hemiplegia alternans media (Millardov-Gublerov syndróm) – homolaterálna periférna lézia n. VII a kontralaterálna hemiplégia
2.rôzne kombinácie poškodenia jadier n. V, VI, VII a VII na strane poškodenia
3.rôzne kombinácie poškodenia kortikospinálnych, senzitívnych, senzorických a vestibulárnych dráh a sympatikových vláken
4.vegetatívne syndrómy – vazomotorické a termické poruchy
5.pseudobulbárna paralýza – pri obojstrannej lézii v ponte alebo nad ním


Bulbárne syndrómy: (lézia v medulla oblongata)

1.hemiplegia alternans inferior (Jacksonov II. syndróm) – homolaterálna lézia n. XII a kontralaterálna hemiplégia
2.bulbárna paralýza – pri obojstrannom postihnutí
3.príznaky lézie n. IX, X, XI, XII – pri jednostrannom postihnutí
4.pri jednostrannom postihnutí kontralaterálna hemiparéza
5.rozličné prejavy porúch citlivosti

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk