Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neurofyziologické vyšetrovacie metódy

Neurofyziologické vyšetrovacie metódy

Základným vyšetrovacím postupom v neurológii je neurologické vyšetrenie – skladá sa z anamnézy a základného objektívneho vyšetrenia

anamnéza – objektívna (údaje od členov rodiny), subjektívna (od chorého) - RA, OA, PA, SA, TO

zistenie subjektívnych ťažkostí terajšieho ochorenia – senzitívne ťažkosti (parestézie a bolesti), senzorické (porucha zraku, sluchu, čuchu, chuti, závraty), motorické ťažkosti (pocity slabosti, únavy, pohybovej neschopnosti, kŕče, hyperkinézy), poruchy vedomia, spánku, vegetatívne poruchy (poruchy močenia a stolice), sexuálne poruchy, nauzea a vracanie, iné vegetatívne poruchy (zvýšená potivosť, pocit búchania srdca, pocity úzkosti), abuzus

objektívne neurologické vyšetrenie – vyšetrenie všeobecného telesného a psychického stavu (prvý dojem, výraz tváre, sfarbenie kože, stimgy, stav vedomia, poloha pacienta, postoj, chôdzu, psychický stav, reč, kostra, výživa, habitus, vyšetrenie základných funkcií – pulz, krvný tlak) a vlastné neurologické vyšetrenie

na vyšetrenie sa používa: reflexné kladivko, špendlík, vata, baterka, špachtľa, ladička, dynamometer, pásový meter

hlava – tvar lebky, poklep, auskultácia, dutiny,
krk – tvar, náplň jugluárnych vén, pulzácia karotíd, pohyblivosť,
trup – tvar hrudníka, dýchacie pohyby, akciu srdca, charakter oziev, hlavové nervy (12 párov, sú v mozgovom kmeni),
HK – držanie, vzhľad, objem, turgor kože, svalový tonus, aktívnu pohyblivosť, koordináciu, reflexy, citlivosť,
brucho – priebeh dýchacích vĺn, tonus brušných stien, brušné reflexy,
DK

Vyšetrenie symbolických funkcií:- orientačné vyšetrenie fatických, gnostických a praktických funkcií – vyšetrenie reči, zhodnotenie kontaktu pacienta s vyšetrujúcim, schopnosti poznávať bežné predmety, schopnosť vykonávať bežné účelové pohyby

vyšetrenie fatických funkcií: - pomenovanie predmetu, ukázať predmet, napísať názov predmetu, ukázať napísané- vyšetrujeme spontánnu reč, opakovanie slov a viet, automatickú – sériovú reč, čítanie, písanie – spontánne, na diktát, odpisovanie, počítanie- hodnotíme schopnosť hovoriť, rozumieť, opakovať, čítať a rozumieť, počítať, písať

vyšetrenie gnostických funkcií:- zraková gnózia, sluchová gnózia, stereognózia, somatognózia

vyšetrenie praktických funkcií:- schopnosť vedieť použiť podaný predmet- schopnosť znázorniť jednoduché alebo zložité výkony bez objektu


Lumbálna a subokcipitálna punkcia- odoberaniu likvoru na diagnostické účely, terapeutické účely

lumbálna punkcia – chirurgický zákrok vykonaný neurológom, pri ktorom sa získava likvor nabodnutím likvorového priestoru v lumbálnej oblasti (L4-L5)

subokcipitálna punkcia – chirurgický výkon, pri ktorom sa livkor odoberá subokcipitálnou punkciou, nabodnutím cisterna magna presne pod záhlavnou kosťou

indikácie na odber likvoru: všetky ložiskové, viacložiskové a diseminované postihnutia mozgu, miechy a koreňov miechy, ktorých etiológia nie je známa

kontraindikácie: absolútna – veľký stupeň intrakraniálnej hypertenzie , relatívna – expanzívne procesy v zadnej lebečnej jame, intraventrikulárne nádory, edém predĺženej miechy, infekčné procesy kožné, podkožné a kostné v mieste vpichu, výrazná artérioskleróza mozgových ciev


komplikácie: kolaps, náhla prudká bolesť (vyžarujúca do DK), poranenie cievy (likvor je arteficiálne krvavý)
Rádiografické vyšetrovacie metódy- delíme na natívne a vyšetrovanie pozitívnymi alebo negatívnymi kontrastnými látkami- pozitívne kontrastné látky majú väčšiu hustotu ako tkanivá a na rtg snímke sa zobrazujú ako tiene – jódové preparáty- negatívne kontrastné látky majú menšiu hustotu ako tkanivá a na rtg snímkach sa zobrazujú ako vyjasnenie – prakticky sa používa iba vzduch alebo kyslík

Pneumoencefalografia PEG - vyšetrovacia metóda, lumbálne alebo subokcipitálne sa vháňa vzduch do mozgových komôr a do subarachnoidálnych priestorov, odkiaľ sa najprv vypustilo 10-30 ml likvoru

Ventrikulografia VEG- vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa cez trepanačný otvor a mozog insufluje vzduch do bočnej mozgovej komory v oblasti trigona a to pre každú bočnú komoru osobitne po predchádzajúcom odbere likvoru

indikácie: podozrenie na mozgový nádor, pri vysokom stupni intrakraniálnej hypertenzie, blokáda likvorových ciest, pri nebezpečenstve temporálneho alebo okcipitálneho kónusu


Pneumoencefalografické vyšetrenie - pneumoencefalografia

Indikácie: - expanzívne intracerebrálne a extracerebrálne procesy, ktoré sa šíria do lebečnej dutiny- nenádorové expanzívne procesy – cysty, gumma, abscesy- neložiskové chronické zápalové procesy – arachnoiditídy- atrofické procesy mozgu- záchvatové ochorenia – epilepsia- vývojové anomálie a malformácie

kontraindikácie: vysoký stupeň intrakraniálnej hypertenzie, relatívne – ochorenia s horúčkami, SM v ataku, ťažké dekmopenzované srdcové chyby a hypertyreóza

komplikácie: bolesti hlavy, klesá krvný tlak, kolaps, závraty, nauzea, vracanie

Mozgová angiografia- vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa kontrastná látka vstrekuje do niektorej prívodnej mozgovej artérie (a. carotis alebo a. vertebralis), kontrastná látka sa dostane do cievneho riečišťa mozgu, ktorého priebeh sa rtg znázorní (kontrastné látky: zlúčeniny jódu)

indikácie:- cievne ochorenia mozgu (zistenie stenózy, trombózy, anomálií priebehu, aneuryziem)- úrazy mozgu – subdurálny a epidurálny hematóm, traumatický edém, traumatické intracerebrálne krvácanie, kontúzia mozgu- mozgové nádory- zápalové procesy mozgu – absces, tromboflebitídy, flebotrombózy, trombózy sínusov

kontraindikácie: nemá absolútnu kontraindikáciu, relatívna – IM, alergia na kontrastnú látku, krvácavé choroby, výrazná artérioskleróza

komplikácie: vznk neurologickej symptomatológie, zhoršenie existujúcej neurologickej symptomatológie, vznik neurologických príznakov, artériospazmus

Myelografia- vyšetrovacia metóda, pri ktorej pomocou kontrastnej látky zisťujeme chorobné zmeny vo vertebrálnom kanáli, kontrastná látka sa vpravuje do subarachnoidálneho priestoru miechy, cieľom je znázornenie týchto priestorov miechy- kontrastná látka: pozitívna – perimyelografia, negatívna – pneumoperimyelografia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk