referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Schody a rampy
Dátum pridania: 19.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Serbia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 580
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Rozdelenie schodíšť: podľa funkcie: hlavné, vedľajšie, pomocné, vyrovnávajúcepodľa umiestnenia: vnútorné- vo vnútri budovy, vonkajšie- umiestnené mimo objektu tak, že s ním priamo súvisí. Prekonáva sa ním rozdiel medzi terénom a úrovňou vstupu do objektu, terénne- umiestnené samostatne mimo objektu a slúžiace k prekonávaniu výškových rozdielov terénu.podľa pôdorysného tvaru: priamočiare, krivočiare, zmiešanočiarepodľa počtu ramien: jednoramenné, dvojramenné, viacramenné, združenépodľa zmyslu výstupu: priame, pravotočivé, ľavotočivépodľa konštrukcie resp. spôsobu podopretia schodišť. ramien: vretenové schodištia, pilierové, schodnicové, visuté, doskové, zavesené, pohyblivé, rebríkové, podopierané, kombinovanépodľa materiálu: drevené, kamenné, tehlové, betónové, oceľobetónové, kovové, z iných materiálov, kombinovanépodľa technológie: tradičné- vytvárané na stavbe, montované (prefa)podľa sklonu: rampové 10-20, mierne 20-25, normálne (bežné) 25-35 výška 150-180mm, strmé, rebríkové

Postup pri budovaní schodišťa: Schodištia z prízemia na horné podlažie sú spravidla z ľahkých materiálov, ako je drevo alebo oceľová konštrukcia. Schodište z pivnice na prvé podlažie sa na väčšine stavieb buduje ako masívna betónová konštrukcia. Debnenie na priame schodište sa dá urobiť veľmi ľahko. 3ikmú dolnú plochu debnenia tvoria jednotlivé dosky, odspodu dobre podopreté. Zo statických výpočtov zistíme, koľko ocele treba do schodov zabudovať. Veľkú pozornosť musíme venovať vyloženiu schodov. Ak má schodište viesť medzi dvoma stenami, treba ponechať v múre medzery, do ktorých sa zapustí armatúra. Veľmi dôležité je, aby sa záťaž zo schodišťa prenášala do bočných múrov. Keď schodište nevedie pozdĺž nosných múrov, spočíva celá hmotnosť schodov iba na hornom a dolnom vyložení. V úrovni stropnej dosky sa to dá vyriešiť celkom jednoducho. Do stropnej dosky sa zabetónuje zosilňovací prvok –železobetónový trám alebo oceľový profil. Po zabudovaní oceľovej výstuže sa začne s debnením jednotlivých stupňov. Ich poloha sa najprv vyznačí na bočných stenách a dosky debnenia sa do múrov upevnia pomocou latiek a klincov.

Debniace dosky stupňov by mali mať hrúbku aspoň 2,4 centimetra a pri výške stupňov asi jeden meter treba všetky dosky v strede vystužiť. Mali by sme upevniť jednotlivé debniace dosky stupňov s miernym výškovým odsadením tak, že dolná hrana stupňa sa osadí asi jeden až dva centimetre pod úroveň hornej hrany stupňa. Takýmto spôsobom sa zadební celé schodište. Výškový rozdiel dosák stačí na to, aby betón spod hornej dosky nevytiekol. Pokiaľ by sme tento postup pri ukladaní debniacich dosák nedodržali, vystúpil by naliaty betón z horného stupňa v dolnej ploche. Pred betónovaním treba okolité murivo a samotné debnenie navlhčiť a nasypaný betón zhutňovať. Povrch jednotlivých stupňov ihneď čisto vyhladiť, pretože to je už konečná kvalita povrchu, na ktorý prídu priamo dlaždice.Vretenové schodište: tieto môžu byť zostavené zo stupňov: a. obojstranne votknutých do vretenového a do schodišťového múru. b. obojstranne prosto uložených na vretenovom a schodišťovom múre. c. na jednej strane votknutých do schod. múru a na druhej strane voľne uložených na vreten. múr.d. uložený po celej ploche na votknutej alebo prostouloženej doske.e.

Votknutej iba po jednej strane do vreten. múru, druhá strana je voľná bez podpery.f. podopieraný na oboch koncoch, uprostred rozpätia (v hlavných priestoroch)- vretenové schodište nazývame schodište ľubovolného tvaru v pôdoryse ktorého stupne sú v mieste zrkadla podopierané zvislou strednou podperou ktorú voláme vretenový múr.Pilierové schodište: vzniklo z konštrukcie vretenového schodištia vyľahčením vretenovej steny (vretenového múru). Funkciu vretenovej steny (múru) prevzali piliere spolu so schodnicami. Schodnice prenášajú zaťaženie pôsobiace na schody do pilierov (stĺpov). V kombinácií s doskovou alebo schodnicovou konštrukciou vznikajú veľmi pekné schody. Odstránením pilierov (stĺpov) vznikajú schodnicové schody.Schodnicové schodište: schodnicové schodištia majú stupne obojstranne podopierané schodnicami. Schodnice sú šikmé nosníky, ktoré sú uložené alebo votknuté do podestvových nosníkov alebo panelov. Pri betónových montovaných schodnicových schodištiach sa jednotlivé stupne osádzajú na ozub schodnice.

Pri monolitických schodištiach sa postupne betónujú súčasne so schodnicami.Visuté schodište: charakteristickou črtou je spôsob ich upevnenia. Samonosný schod je na jednej strane votknutý do nosnej konštrukcie, druhá strana je voľná bez podpory. Môžu mať stupne votknuté do 1. schodištovej steny 2. schodniceDoskové schodište: schody v schodišťových ramenách doskového schodišťa sú podopierané nosnou železobetónovou doskou. Jej nosná výstuž sa kladie v smere výstupnej čiary. Na nosnú ŽB dosku sa kladú hotové stupne, ktoré môžu byť napr. kamenné alebo hotové z prefa závodu. Taktiež sa môžu vybetónovať s nosnou ŽB doskou. Princípy: doska je votknutá do odpočívadlových nosníkov, alebo doska je votknutá do odpočívadlového nosníka a podopretá v mieste schodišťového múru, alebo doska je podopieraná v miestach čelných schod. múrov.Zavesené schodište: Pre halové, obchodné a reprezentačné priestory často potrebujeme z estetického hľadiska vytvoriť ľahké schodištia, ktoré nám svojou hmotou neuzatvárajú možnosť priehľadu na priestory nachádzajúce sa za konštrukciou schodišťa. Vtedy máme možnosť vyhotoviť zavesené schodište, ktorého stupne sú vytvorené z dosák bez podstupníc.

Zavesená konštrukcia tvorí súčasne zábradlie. Prvý a posledný schodišťový stupeň ramena musí byť pevne uchytený do konštrukcie stropu prípadne odpočívadla.Rebríkové schodište: Používame ich len ako pomocné a používame ich občas v rodinných domoch. Používajú sa na prístup do trvalo neobývaných priestorov. Terminológia hlavných prvkov v schodisku:Schodiskový priestor je priestor, v ktorom sa uskutočňuje vertikálna komunikácia. Spravidla býva ohraničený schodiskovými stenami, ktoré môžu mať nosný, alebo nenosný charakter. Nosná stenová konštrukcia, ktorá v mieste schodiskového zrkadla podopiera schody schodiskového ramena, alebo do ktorej sú tieto schody votknuté sa nazýva vretenová stena. Vodorovná plošná konštrukcia v úrovni riešeného podlažia sa nazýva podlažné odpočívadlo (podesta), plošina medzi podlažiami je medzipodlažné odpočívadlo (medzipodesta). Rmeno schodiska spájajúce riešené podlažie s medzipodlažným odpočívadlom sa nazýva nástupné rameno (prvé rameno v každom podlaží), rameno ktoré prekonáva výšku z medzipodlažného odpočívadla do vyššieho podlažia (posledné rameno v každom podlaží) sa nazýva výstupné rameno.

Ostatné ramená sú medziľahlé. Schod (schodiskový stupeň) ako základný prvok schodiska slúži na stupňovité prekonávanie určitej výšky a dĺžky normálnym ľudským krokom. Horná vodorovná plocha schodu sa nazýva nástupnica, predná zvislá plocha podstupnica a obidve bočné plochy schodu sa nazývajú čelá.-jalový schod – schod , ktorým sa neprekonáva nijaký výškový rozdiel, jeho nástupnica lícuje s úrovňou odpočívadla, do ktorého je zabudovaný.-nástupný schod – prvý dolný schod v schodiskovom ramene nad úrovňou odpočívadla.-normálne (bežné) schody – schody medzi jalovými alebo nástupným schodom a schodom výstupným.-výstupný schod – posledný schod v schodiskovom ramene, ktorý svojou nástupnicou lícuje s úrovňou odpočívadla, je však umiestnený tak, že prekonáva výšku jedného schodu. Šikmé rampy:Šikmé rampy sú sklonené šikmé plochy spájajúce rôzne výškové úrovne spravidla v rozmedzí jedného podlažia so sklonom do 10. Plynulo vyrovnávajú menšie výškové rozdiely bez použitia schodov.

Spád rámp musí zaistiť bezpečnú chôdzu (pre peších) alebo bezpečnú jazdu (pre vozidlá). Rampy sa uplatňujú predovšetkým tam, kde má byť umožnený pohyb osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, osobám telesne postihnutým.- šikmé rampy sa delia podľa účelu na: -rampy pre pešiu prevádzku t. j. pre chodcov a pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. -rampy pre vozidláNajväčší dovolený sklon šikmých rámp pre chodcov môže byť: vnútorné rampy 16.7% alebo 9 27´ vonkajšie rampy do dĺžky 3m 12.5% alebo 7 08´vonkajšie rampy väčšej dĺžky ako 3m 8.3% alebo 4 45´Rampy pre chodcov sa navrhujú vo verejných budovách ako sú kiná, divadlá, detské jasle a pod.Pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie sa rampy navrhujú vo všetkých verejných budovách. Rampy pre vozidlá: sa používajú pri vjazde do skladovacích a manipulačných priestorov, garáží a pod.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.