Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prvky P

PRVKY p

III.A-p1
VIII.A-p 6

III.A skupina-prvky p1   B, Al, Ga, In, Tl


Al

-najrozšírenejší kov v zemskej kôre 
-Alumínium-alumen  KAl(SO4)2 . 12H2O 
-sťahujúce (adstringentné) účinky 
-v zemskej kôre hlinito-kremičitany-sľudy, źivce, granáty 
-oxid hlinitý-Al2O3-korund-drahokamy (zafír, rubín) 
-v pôde, v telách živočíchov a rastlín 
-kyslé dažde ho zvyšujú v podzemných aj povrchových vodách 
-Al-pre ľudské telo toxický 
-zlúčeniny Al sú zastúpené v mrazených potravinách


Vlastnosti Al

-striebro-sivý, lesklý, ľahký kov 
-nepodlieha korózií (je pokrytý tenkou vrstvou oxidu) 
-má amfoterné vlastnosti (reaguje s kyselinami aj so zásadami)
2Al + 6HCl–––> 2AlCl3 + 3H2
2Al + 3H2SO4–––> Al2(SO4)3 + 3H2 


PRVKY p2

C, Si, Ge, Sn, Pb

Zhora nadol pribúdajú prvkomkovové vlastnosti 


Alotropické modifikácie uhlíka


Grafit

-4 elektróny na valenčnej vrstve 
-vrstvová mriežka-vo vrstvách sú kovalentné väzby 
-medzi vrstvami Van der Vaalsove sily 
-štiepateľný

Diamant

-každý atóm uhlíka v štruktúre sa viaže 4 atómami uhlíka-kovalentné väzby 
-atómy uhlíka sú rovnomerne rozložené 
-nie je štiepateľný, nie je elektricky vodivý, vysoká teplota topenia
-podľa kvality sa rozdeĺuje na:

-klenotnícky (vynikajúce optické vlastnosti) 
-technický (rezenie, vŕtanie, brúsenie) 
-syntetický (fulleren-60 atómový)

diamanty sa brúsia diamantovým práškom-bort za vzniku briliantov
uhličitany v prírode-vápenec, magnezit, syderit 


Zlúčeniny uhlíka C

CO-oxid uhoľnatý

-vzniká nedostatočným spaľovaním uhlíka 
2C + O2––> 2CO 
-nebezpečný plyn, lebo sa viaže na krvné farbivo a vytvára karbonylhemoglobín 
-pri výrobe železa

CO2-oxid uhličitý

-nachádza sa v atmosfére-pôvodne 0,003 % 
-vzniká pri pálení vápna  CaCO3––> CaO + CO2 
C +  O2 ––-> CO2     
CaCO3 + 2HCl ––-> CaCl2 + CO2 + H2O 
-skleníkový efekt (oxid uhličitý-skleníkový plyn) 
-nie je toxický, ale nie je dýchateľný 
-ak vzduch obsahuje viac ako 10 % tohto oxidu–otrava


Si

–podobná krištálová mriežka ako diamant 
-2.najrozšírenejší prvok v zemskej kôre 
-kremičitany, hlinito-kremičitany, živce (K, Na, Ca), sľudy (muskovit-svetlá, biotit-tmavá), granáty (pyrop-červený)

SiO2

-kremeň (minerál)-veľmi odolný voči zvetrávaniu 
-mliečno-biely kremeň 
-odrody-polodrahokamy (krištál, citrín, ruženín, ametyst, záhneda, morion) 
SiO2 . n H2O -hydratovaný oxid kremičitý-opál 

-drahý opál-drahokam-rôzne farby 
-jaspis (červený, zelený) 
-achát-vypĺňa dutiny

Si –modro-šedá krištálová látka, vyrába sa z kremeňa redukciou koksom (v počítačových čipoch) 
SiO2 + 2C ––> Si + 2CO


Na2(SiF6)
–hexa fluoro-kremičitan sodný 
-vyrába sa zonálnou tavbou – prečistený kremík s nečistotami menej ako 10-10 % obsahu 
-kremík tvorí niekoľko kyselín, ale nedajú sa izolovať samotné, sú len v zlúčeninách : H2SO3, H4SiO4, H2Si2O5, H6Si2O7 


VÝROBA SKLA

Sklársky piesok Na2CO3, CaCO3 –sklársky kmeň
-premieśajú sa a tavia sa pri teplote 1400-1500°C --vznikne sklovina, ktorá obsahuje bublinky plynov
-pridaním As2O3 alebo NH4NO2 sa odstránia bublinky
-po odstránení sa vytvárajú várobky

Sklo

–je amorfné (nemá pevnú vnútornú stavbu)

Zmes Na2O . CaO . 6SiO2 – na zasklievanie okien 
-pridanie olova-farebné sklo 
-pridanie oxidov-modré-oxid cobaltu 
-červené-zlúčeniny zlata 
-vodné-zmes sodných alebo draselných solí kys.kremičitých 
-na impregnáciu materiálov

-silikagél-keď do vodného skla pridáme HCl-dostaneme želatínu a po stuhnutí prášok-silikagél, ktorý má veľký povrch (zachytávanie látok-1g–450m2) 
KERAMIKA

Výrobné odvetvie-konečné vlastnosti sa získavajú vypaľovaním
Keramika -hrubá  -tehliarsky tovar (tehly, kvetináče, strešna krytina) 
-žiaruvzdorné materiály (šamot, magnezitové tehly) 

-jemná  -pórovina (zdravotnícka keramika, obkladačky-po vypálení majú biely črep+glazúra) 
-hrncovina (ľudová keramika-po vypálení majú žltú alebo hnedú farbu) 
-kamenina (válevky, nádoby na odpadky-odolné voči kyselinám) 
-porcelán (izolanty v elektrotechnike-2x sa vypaľujú-biely-pôvodne z Kaolínu)

Glazúra-nerozpustná, hladká, sklovitá vrstva


PRVKY p3

Na valenčnej vrstve d majú 3 elektróny – N, P, As, Sb, Bi

N –veľmi málo reaktívny 
-v prírode vo vzduchu 72 % 
-zlúčeniny dusíka v prírode v teplom suchom prostredí

NaNO3 –čílsky liadok-veľmi dôležitý biogénny prvok, súčasť nukleových kyselín 
-ox.čísla –III, I, II, III, IV, V

NH3 –amoniak –nepríjemný zápach 
-výroba priamym zlučovaním dusíka a vodíka  N2 + 3H2 ––>2NH3

Dusík-v medicíne na vypalovanie, vytváranie internej atmosféry (nereaktívnej) 
-zmes N + Ar –->na plnenie žiaroviek

HNO3 –vyrába sa z amoniaku, reaguje s Cu, Ag, Hg 
-soli kyseliny dusičnej-dusičnany-najlepšie rozpustné soli vo vode 


Oxidy dusíka


–oxid dusný, oxid dusnatý, oxid dusitý, oxid dusičný, oxid dusičitý

-oxid dusný -,,rajský plyn“-narkóza pri operáciach - náplň bombičiek na výrobu ślahačky

-oxid dusnatý –bezfarebný plyn, ktorý je súčasťou výfukových plynov -(medziprodukt pri výrobe kys.dusičnej)

-oxid dusičitý –hnedý plyn, ktorý vzniká oxidáciou oxidu dusnatého so vzdušným kyslíkom -je zložkou výfukových plynov (podiel na vzniku kyslích dažďov)
P-svetlonos

-ďalší prvok V.A skupiny
-v prírode iba v zlúčeninách

-fosforečnan vápenatý- Ca(PO4)2 –je základom minerálov-fosforitu a apatitu 
-zložka kostí a zubov

Alotropické modifikácie fosforu

-biely-P4 (toxický)-najreaktívnejšia modifikácia, ľahkovznietivý, uskladnenie vo vode -rozpúšťenie v sirouhlíku, kedysi výroba zápaliek
-červený
-čierny –netoxický-menej horľavý

-fosfor svetielkuje-pomaly sa na vzduchu oxiduje na oxid fosforitý a oxid fosforečný 


Zlúčeniny fosforu

PH3-fosfán (plyn so zápachom cesnaku)
PH4+ -katión fosfónia
P2O3 (molekulový vzorec-P4O6)oxid fosforitý
P2O5 (molekulový vzorec-P4O10)oxid fosforečný
H3PO4 -bezfarebná krištalická látka -dobre rozpustná vo vode, vyskytuje sa vo forme roztoku 

-okyslovanie nápojov v potravinárstvetri typy solí - CaHPO4   Ca(H2PO4)2   Ca3(PO4)2

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk