referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Zahraničná politika Českej republiky
Dátum pridania: 01.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Keeze
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 482
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 34.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 57m 10s
Pomalé čítanie: 85m 45s
 
ustupuje do pozadia, lebo všetko svedčí o tom, že nebezpečie európskej vojny v najbližšej dobe bezprostredne nehrozí. Ako naliehavú úlohu zdôrazňuje dokument „Vzájomné posilňovanie bezpečnostných organizácií“, lebo NATO, Rada Európy, Európska únia, ZEU a OBSE majú každá svoje poslanie, ale bude treba zaistiť racionálnu deľbu práce medzi nimi. ČR zastáva názor, že každý štát má právo na slobodnú voľbu svojich bezpečnostných väzieb a integračných priorít. V úseku o „Západoeurópskej únii“, ktorej pridruženým členom sa Česká republika stane po svojom vstupe do NATO, sa dokument zapodieva úlohami ZEU ako budúceho nástroja spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EU, a hlási sa k účasti na vypracovaní týchto nových koncepcií s presvedčením, že čoskoro sa stane novým členom. Preto hneď pripomína, že „podporuje vymedzovanie kompetencií a posilňovanie vzťahov medzi ZEU a NATO.“

Značnú pozornosť dokument venuje OBSE, ktorej prisudzuje dôležité miesto v systéme existujúcich európskych bezpečnostných organizácií. Dokument uvádza, že hlavnou úlohou OBSE je preventívna diplomacia. Usiluje o zmiernenie napätia ešte pred tým, než toto napätie prerastie do otvoreného konfliktu, a prispieva k obnove stability a mieru v oblastiach postihnutých medzinárodným či vnútropolitickým konfliktom. Odzbrojenie a kontrola zbrojenia sú dlhoročné a nesmierne dôležité problémy medzinárodnej politiky. Až s rastúcim ovzduším dôvery v posledných rokoch sa začali vytvárať priaznivejšie podmnienky pre niektoré kroky v smere odzbrojenia a jeho kontroly. Na jednej strane ide o zbrane hromadného ničenia, ktorých držiteľom je iba niekoľko mocností, a kde sa Česká republika podieľa tým, že už podpísala a ratifikovala základné zmluvné inštrumenty o nešírení a zákazu jadrových, chemických a biologických zbraní a podporuje najrôznejšie formy kontrol.

Ďalšia časť má názov „III. Bilaterálna a regionálna spolupráca v euroatlantickom priestore“, čo už samo o sebe naznačuje, že pôjde o veľmi rozsiahly výpočet úloh českej diplomacie. Pre ČR majú zvláštny význam vzťahy s krajinami v euroatlantickom priestore. Ide v prvom rade o vzťahy so susednými štátmi, ďalej s krajinami, s ktorými ČR spojuje a v budúcnosti bude spojovať spoločné členstvo v NATO a Európskej únii. Zo susedov sa logicky najprv jedná o Slovensko. ČR prikladá zvláštny význam všestrannému rozvoju vzťahov so Slovenskom a usiluje o to, aby dosiahli nadštandartnej úrovne. Uľahčuje to spoločná minulosť i úzke spojenia medzi mnohými Čechmi a Slovákmi. Česko narozdiel od minulosti aktívne podporuje vstup Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Vláda prejavuje záujem na čo najrýchlejšom vysporiadaní majetkoprávnych otázok spojených s delením federálneho majetku.

Je veľmi zaujímavé, že na druhom mieste sa medzi susedmi hovorí o Poľsku. Nehovorí sa výslovne o nadšdandartných vzťahoch, ale kladie sa mimoriadny dôraz na pozitívny rozvoj vzťahov a počíta sa s ich prehlbovaním. Nemecko je v dokumente označené za krajinu prioritného významu pre Českú republiku. SRN podporuje vstup Česka do Európskej únie a do NATO. Po prvý krát v novodobých dejinách nadobúdajú česko-nemecké vzťahy charakter spojeneckých vzťahov. Vo svojej politike vychádza z toho, že česko-nemecké vzťahy sa musia orientovať na spoločnú budúcnosť v zjednotenej Európe, ako to stanovila česko-nemecká deklarácia. Štvrtým bezprostredým partnerom je Rakúsko. Rakúsko patrí medzi najvýznamnejších hospodárskych partnerov Českej republiky. Česká vláda je pripravená naďalej styky rozvíjať, presadzovať konštruktívnu spoluprácu v oblasti životného prostredia s dôrazom na budovanie ovzdušia vzájomnej dôvery, predovšetkým v otázke využívania jedrovej energie a nakladania s jadrovým odpadom. Zvláštnu pozornosť venuje koncepcia „Višegradskej spolupráci.

Česká vláda chce rozvíjať vśestrannú spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu a napomáhať vytváraniu oblasti širokej občianskej a kultúrnej spolupráce. Štvrtú časť „IV. Česká republika a štáty Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Austrálie“ uvádza odstavec „Obecných zásad“. Tam sa hovorí o tom, že sa ČR vo vzťahoch s týmito štátmi riadi zásadami: „Podporuje bezpečnosť a stabilitu všetkých svetových regiónov a presadzuje mierové riešenie regionálnych konfliktov; má záujem na obojstrannú výhodnú hospodársku spoluprácu a na tomto základe usiluje o rozvoj bilaterálnych i mnohostranných vzťahov; považuje za dôležitú súčasť politického dialógu so všetkými krajinami sveta otázku dodržovania neodcudziteľných ľudských práv.“

Piata časť druhého oddielu dokumentu sa zaoberá „V. Českou republikou v medzinárodných organizáciách.“ Úvod upozorňuje na stále naliehavejšiu potrebu vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj celej planéty a pre globálne riadenie. Uvedomuje si hrozby ohrozenia životného prostredia, biedy, nekontrolovanej populačnej explózii či obchodu s drogami a organizovaného zločinu. Preto česká vláda bude venovať podstatne väčšiu pozornosť multilaterárnej dimenzii svojej zahraničnej politiky, a to ako vo svetovom, tak aj v európskom a regionálnom meradle. Dokument zdôrazňuje, že Česká republika je pripravená zúčastniť sa v rámci svojich možností na mierových operáciách a pozorovacích misiách OSN. Svojím dielom chce prispieť k plnému využitiu potencionálu OSN a posilniť jej autoritu.

Ďalšia časť je venovaná „VI. Úlohám zahraničnej politiky v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov, propagácii ČR a vzťahom s krajanmi. Najskôr sa zaoberá významom „proexportnej politiky“, kde ministerstvu zahraničných vecí v úsilí o zvýšenie dynamiky vývozu pomáhajú ministerstvo hospodárstva a obchodu, Česká exportná banka a Exportná a garančná poisťovacia spoločnosť, a to v súlade s pravidlami Európskej únie. „Ekonomická diplomacia“ patrí k úlohám zastupiteľských úradov v zahraničí, kde je treba zlepšiť činnosť obchodno-ekonomických úsekov. Posledná časť venovaná „VII. Zahraničnej službe ČR“. Ministerstvo zahraničia už v tomto smere učinilo niektoré kroky, predovšetkým zavedením „karierného radu pre diplomatických pracovníkoch od prvého januára 1999“, ktorého súčasťou je systém zvyšovania odbornej kvalifikácie, na ktorých sa významne podieľa Diplomatická akadémia. Koncepcia zahraničnej politiky Českej republiky je veľmi seriózny dokument. Je nepochybne návodom k bezprostrednej činnosti českej diplomacie.
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.