referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Školský poriadok
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: P1rLo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 516
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
III. Správanie žiakov v triede

1. Počas vyučovania žiaci svojím primeraným správaním umožňujú plynulý nerušený chod hodiny a snažia sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby ich práca doma bola čo najkratšia a ich pobyt v škole čo najefektívnejší.
2. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene, vchádzajú do učebne po zaklopaní. Pozdravia a ospravedlnia sa učiteľovi, ktorý ich v tom čase vyučuje. Prezuť sa idú až cez prestávku, v sprievode povereného žiaka.
3. Vyučovacie hodiny sa realizujú podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.
4. Žiaci sú povinní nosiť na vyučovanie všetky potrebné učebné pomôcky, ktoré si pripravia pred každou vyučovacou hodinou na lavicu. V učebni zaujmú miesta podľa zasadacieho poriadku, dohodnutého s triednym učiteľom na dané obdobie školskej práce.
5. Počas vyučovania výchovných predmetov si žiaci pravidelne nosia pomôcky na tieto predmety, osobitne telocvičný úbor a pomôcky na výtvarnú výchovu. V prípade pravidelného porušovania tohto predpisu, budeme tento problém riešiť cestou pohovoru s rodičmi, s následnými výchovnými opatreniami.
6. Žiakom sa zakazuje prinášať do školy veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Ide najmä o cenné predmety /prstene, náramky, väčšie sumy peňazí/, ako aj lopty /okrem žiakov športových tried/, tranzistorové rádiá, magnetofóny, walkmeny, karty a nevhodné publikácie. Žiaci športových tried sa pri ukladaní lôpt v triedach riadia pokynmi triednych učiteľov.
7. Žiakom nie je dovolené nosiť do školy mobilné telefóny. V prípade výslovnej písomnej žiadosti rodiča môže riaditeľ školy povoliť nosenie mobilného telefónu, pričom žiak musí dbať, aby počas vyučovacej hodiny bol mobil vypnutý. Zároveň je zakázané používať mobilný telefón v školskej jedálni.
8. Ak žiak nemá domácu úlohu, alebo sa nemohol z vážnych dôvodov na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.
9. Na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pri príchode učiteľa alebo inej dospelej osoby žiaci povstanú.
10. Pri odpovediach hovoria žiaci jasne a zrozumiteľne, počas skúšania skúšanému žiakovi nenašepkávajú. Rovnako nie je dovolené odpisovať školské a domáce úlohy.
11. Počas vyučovania /vrátane prestávok/ je zakázané žiakom opustiť bez dovolenia budovu školy. Ak žiak odíde svojvoľne z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí budovu školy, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako vážne porušenie vnútorného poriadku školy.
12. Povolenie opustiť školu z jednej vyučovacej hodiny dáva učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi. Povolenie opustiť školu počas viacerých vyučovacích hodín dáva iba triedny učiteľ.
13. Triedny učiteľ povoľuje žiakovi ostať doma z vážnych rodinných alebo iných dôvodov na 2 dni iba po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodičov žiaka. Povolenie na viac dní dáva riaditeľ školy po predbežnom vyjadrení triedneho učiteľa.
14. Rodičia žiaka sú povinní oznámiť škole do 48 hodín príčinu neprítomnosti žiaka v škole. V prípade, že takto neurobili, triedny učiteľ zasiela výzvu k návšteve školy.
15. Vymeškané vyučovacie hodiny musí žiak ospravedlniť písomným ospravedlnením, ktoré je podpísané rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka alebo lekárom.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.