referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Školský poriadok
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: P1rLo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 516
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
IV. Správanie žiakov počas prestávok a cez voľný čas v škole

1. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede a venujú sa príprave na vyučovacie hodiny. Počas prestávok sú povinní riadiť sa pokynmi učiteľskej služby. Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede /vyvetranie, čistá tabuľa, príprava pomôcok/.
2. Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú na chodbách na svojom poschodí pričom dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny službu konajúcich učiteľov a pravidlá vnútorného poriadku. Žiaci ročníkov 5.-9. môžu len počas veľkej prestávky schádzať na prízemie školy do bufetu a k nápojovému automatu.
3. Počas prestávok sa žiakom zakazuje vstup do cudzích tried, okrem prípadov presúvania sa celej triedy podľa rozvrhu hodín a ojedinelých prípadov /návšteva súrodenca/.
4. Do odborných učební odchádzajú žiaci spoločne s vyučujúcim až po zazvonení na hodinu. Na hodiny Tv sa žiaci prezliekajú v šatni pri telocvični. Do odborných učební zemepisu a dejepisu odchádzajú žiaci počas prestávky a venujú sa príprave na vyučovaciu hodinu /práca s atlasmi a mapou/.
5. V prípade popoludňajšieho vyučovania žiaci nebehajú po chodbách, ale zhromaždia sa pri vrátnici a čakajú na príchod vyučujúceho.
6. V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa správajú disciplinovane. Riadia sa pokynmi učiteľov a vychovávateľov, ktorí majú dozor, dodržujú pokyny vedúcej školskej jedálne.
7. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, ŠvP a pod. sa žiaci riadia podľa pokynov učiteľov. Správajú sa disciplinovane, dodržiavajú pravidlá cestnej premávky a v dopravných prostriedkoch nerušia ostatných cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a pod.

V. Pomer žiakov k školskému majetku

1. Školský majetok je našim spoločným vlastníctvom a má slúžiť mnohým generáciám. Preto každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Žiaci opatrne zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. Každé poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi.
2. Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich. Je dovolené vetrať iba vetracími oknami. Z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety. Nemanipulujú bez povolenia vyučujúceho s medziokennými žalúziami.
3. Vzorne sa starajú o učebnice, učebné pomôcky a školské potreby. Šetria ich a udržiavajú v čistote a poriadku.
4. Akékoľvek poškodzovanie školského majetku alebo jeho odcudzenie bude prísne potrestané a vymáhaná náhrada zavinenej škody.
5. Žiaci majú prísne zakázané odťahovať a ničiť šatne.
6. Prísne sa zakazuje poškodzovanie príboru a riadu v školskej jedálni.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.