referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Školský poriadok
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: P1rLo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 516
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
VIII. Zdravotná starostlivosť

1. Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodržiavajú pokyny k zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodržiavajú zásady osobnej hygieny.
2. V prípade, že žiak ochorie, zúčastní sa v sprievode aspoň jedného z rodičov vyšetrenia u lekára. Svoju neprítomnosť v škole z dôvodu ochorenia musí včas ospravedlniť /do 48 hod./. Keď žiak nastúpi do školy, predloží písomné ospravedlnenie svojej neprítomnosti.
3. Zvláštnu pozornosť venujú žiaci udržiavaniu vzorovej čistoty v hygienických zariadeniach. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. Maľovanie nechtov a líčenie sa je zakázané.
4. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia bezodkladne škole.
5. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského výletu.
6. Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.
7. Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo psychického týrania, sexuálne zneužívanie spolužiakov a v odôvodnených prípadoch budú žiaci, ktorí sa dopúšťajú týchto pokleskov nahlasovaní na príslušný odbor starostlivosti o deti a rodinu.
8. Pri prácach v dielňach, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách Tv dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.
9. Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, ochránia svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

IX. Postihy

1. Vychádzajúc zo všeobecných pravidiel o povinnej školskej dochádzke, sa pedagogická rada uzniesla, že jednotlivé limity pre zníženie známok zo správania za neospravedlnené hodiny budú nasledovné:

a) do 9 neospr. hodín /1 deň/ je udelené riaditeľské pokarhanie
b) od 10 do 29 neospr. hodín je znížená známka zo správania na 2. stupeň
c) od 30 do 99 neospr. hodín je znížená známka zo správania na 3. stupeň
d) nad 100 neospr. hodín je znížená známka so správania na 4. stupeň, s následným posunutím problému na vyššie inštitúcie.

2. Za porušenie školského poriadku budú žiaci hodnotení a klasifikovaní podľa metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu schválených MŠaV SR zo dňa 25.5.l994 pod číslom 2489/l994-2ll č. 6.

Za porušenie školského poriadku budú udelené tieto tresty:

A. Napomenutie od triedneho učiteľa.
B. Pokarhanie od triedneho učiteľa.
C. Pokarhanie od riaditeľa školy.
D. Znížená známka zo správania na stupeň 2 - uspokojivé.
E. Znížená známka zo správania na stupeň 3 - menej uspokojivé.
F. Znížená známka zo správania na stupeň 4 - neuspokojivé.
Tresty budú udelené podľa závažnosti priestupkov. Hierarchia trestov nemusí byť dodržaná.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.