Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Školský poriadok

I. Všeobecné pravidlá vnútorného poriadku školy:

1. Žiaci Základnej školy Užhorodská 39 v Košiciach svojim správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentujú túto školu.
2. Žiaci zachovávajú pravidlá školského poriadku, o ktorých ich triedni učitelia poučia vždy na začiatku školského roka, na začiatku II. polroka a podľa potreby aj v jeho priebehu.
3. Každý žiak chodí slušne a čisto oblečený. Nosí so sebou potrebné hygienické potreby. Na vyučovanie telesnej výchovy nosí predpísaný cvičebný úbor a na hodiny technickej výchovy a výtvarnej výchovy pracovný plášť.
4. Správanie žiakov je vždy a všade slušné a zdvorilé. Takto sa žiaci správajú v škole, v mieste svojho bydliska, ako aj pri účasti na rôznych podujatiach.
5. Žiaci zdravia učiteľov v škole a ostatných pracovníkov pozdravom "Dobrý deň". Pozdrav musí byť zrozumiteľný. Vyučujúcich oslovujú "Pán učiteľ, pani učiteľka".

II. Príchod žiakov do školy

1. Žiaci prichádzajú do školy po chodníkoch a dodržiavajú dopravné predpisy. Cez cestu prechádzajú na miestach vyznačených dopravnou značkou.
2. Do budovy školy vstupujú ráno najskôr o 7,30 hod., najneskôr o 7,50 hod. Začiatok vyučovania je stanovený na 8,00 hod. Žiaci ročníka 1.-4. vchádzajú vchodom pre 1. stupeň, žiaci ročníkov 5.-9. vchádzajú vchodom pri vrátnici.
3. Po príchode do školy žiaci odchádzajú do šatne, kde sa preoblečú a prezujú. Prezúvanie je povinné. Na prezúvanie používajú vhodné, čisté, ortopedicky neškodné prezuvky. Vstup do tried bez prezuviek sa zakazuje. Po prezutí žiaci odchádzajú do svojich tried. Šatne opúšťajú najneskôr o 7,55 hod.
4. Triedni učitelia poveria 2 žiakov, ktorí počas celého vyučovania zabezpečujú v prípade potreby otváranie a zatváranie šatní. Chodiť bezdôvodne do šatní počas vyučovania a prestávok sa zakazuje.
5. Neskorý príchod do školy sa bude tolerovať len v ojedinelých prípadoch, pri pravidelných neskorých príchodoch budeme informovať rodičov a ak ani to nebude dostatočné, pristúpime aj k nápravným opatreniam.III. Správanie žiakov v triede

1. Počas vyučovania žiaci svojím primeraným správaním umožňujú plynulý nerušený chod hodiny a snažia sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby ich práca doma bola čo najkratšia a ich pobyt v škole čo najefektívnejší.
2. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene, vchádzajú do učebne po zaklopaní. Pozdravia a ospravedlnia sa učiteľovi, ktorý ich v tom čase vyučuje. Prezuť sa idú až cez prestávku, v sprievode povereného žiaka.
3. Vyučovacie hodiny sa realizujú podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.
4. Žiaci sú povinní nosiť na vyučovanie všetky potrebné učebné pomôcky, ktoré si pripravia pred každou vyučovacou hodinou na lavicu. V učebni zaujmú miesta podľa zasadacieho poriadku, dohodnutého s triednym učiteľom na dané obdobie školskej práce.
5. Počas vyučovania výchovných predmetov si žiaci pravidelne nosia pomôcky na tieto predmety, osobitne telocvičný úbor a pomôcky na výtvarnú výchovu. V prípade pravidelného porušovania tohto predpisu, budeme tento problém riešiť cestou pohovoru s rodičmi, s následnými výchovnými opatreniami.
6. Žiakom sa zakazuje prinášať do školy veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Ide najmä o cenné predmety /prstene, náramky, väčšie sumy peňazí/, ako aj lopty /okrem žiakov športových tried/, tranzistorové rádiá, magnetofóny, walkmeny, karty a nevhodné publikácie. Žiaci športových tried sa pri ukladaní lôpt v triedach riadia pokynmi triednych učiteľov.
7. Žiakom nie je dovolené nosiť do školy mobilné telefóny. V prípade výslovnej písomnej žiadosti rodiča môže riaditeľ školy povoliť nosenie mobilného telefónu, pričom žiak musí dbať, aby počas vyučovacej hodiny bol mobil vypnutý. Zároveň je zakázané používať mobilný telefón v školskej jedálni.
8. Ak žiak nemá domácu úlohu, alebo sa nemohol z vážnych dôvodov na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.
9. Na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pri príchode učiteľa alebo inej dospelej osoby žiaci povstanú.
10. Pri odpovediach hovoria žiaci jasne a zrozumiteľne, počas skúšania skúšanému žiakovi nenašepkávajú. Rovnako nie je dovolené odpisovať školské a domáce úlohy.
11. Počas vyučovania /vrátane prestávok/ je zakázané žiakom opustiť bez dovolenia budovu školy. Ak žiak odíde svojvoľne z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí budovu školy, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako vážne porušenie vnútorného poriadku školy.
12. Povolenie opustiť školu z jednej vyučovacej hodiny dáva učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi. Povolenie opustiť školu počas viacerých vyučovacích hodín dáva iba triedny učiteľ.
13. Triedny učiteľ povoľuje žiakovi ostať doma z vážnych rodinných alebo iných dôvodov na 2 dni iba po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodičov žiaka. Povolenie na viac dní dáva riaditeľ školy po predbežnom vyjadrení triedneho učiteľa.
14. Rodičia žiaka sú povinní oznámiť škole do 48 hodín príčinu neprítomnosti žiaka v škole. V prípade, že takto neurobili, triedny učiteľ zasiela výzvu k návšteve školy.
15. Vymeškané vyučovacie hodiny musí žiak ospravedlniť písomným ospravedlnením, ktoré je podpísané rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka alebo lekárom.IV. Správanie žiakov počas prestávok a cez voľný čas v škole

1. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede a venujú sa príprave na vyučovacie hodiny. Počas prestávok sú povinní riadiť sa pokynmi učiteľskej služby. Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede /vyvetranie, čistá tabuľa, príprava pomôcok/.
2. Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú na chodbách na svojom poschodí pričom dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny službu konajúcich učiteľov a pravidlá vnútorného poriadku. Žiaci ročníkov 5.-9. môžu len počas veľkej prestávky schádzať na prízemie školy do bufetu a k nápojovému automatu.
3. Počas prestávok sa žiakom zakazuje vstup do cudzích tried, okrem prípadov presúvania sa celej triedy podľa rozvrhu hodín a ojedinelých prípadov /návšteva súrodenca/.
4. Do odborných učební odchádzajú žiaci spoločne s vyučujúcim až po zazvonení na hodinu. Na hodiny Tv sa žiaci prezliekajú v šatni pri telocvični. Do odborných učební zemepisu a dejepisu odchádzajú žiaci počas prestávky a venujú sa príprave na vyučovaciu hodinu /práca s atlasmi a mapou/.
5. V prípade popoludňajšieho vyučovania žiaci nebehajú po chodbách, ale zhromaždia sa pri vrátnici a čakajú na príchod vyučujúceho.
6. V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa správajú disciplinovane. Riadia sa pokynmi učiteľov a vychovávateľov, ktorí majú dozor, dodržujú pokyny vedúcej školskej jedálne.
7. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, ŠvP a pod. sa žiaci riadia podľa pokynov učiteľov. Správajú sa disciplinovane, dodržiavajú pravidlá cestnej premávky a v dopravných prostriedkoch nerušia ostatných cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a pod.

V. Pomer žiakov k školskému majetku

1. Školský majetok je našim spoločným vlastníctvom a má slúžiť mnohým generáciám. Preto každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Žiaci opatrne zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. Každé poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi.
2. Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich. Je dovolené vetrať iba vetracími oknami. Z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety. Nemanipulujú bez povolenia vyučujúceho s medziokennými žalúziami.
3. Vzorne sa starajú o učebnice, učebné pomôcky a školské potreby. Šetria ich a udržiavajú v čistote a poriadku.
4. Akékoľvek poškodzovanie školského majetku alebo jeho odcudzenie bude prísne potrestané a vymáhaná náhrada zavinenej škody.
5. Žiaci majú prísne zakázané odťahovať a ničiť šatne.
6. Prísne sa zakazuje poškodzovanie príboru a riadu v školskej jedálni.VI. Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa do šatní, po prezutí ihneď opustia priestory školy. Musí platiť zásada, že učiteľ je stále pred žiakmi a nedovolí, aby ho žiaci predbehli.
2. Žiaci odchádzajú domov až vtedy, keď uvedú svoje pracovné miesto do poriadku. Skontrolujú, či je v triede poriadok, či sú zavreté okná, vyložené stoličky a skontrolujú uzavretie vodovodného ventilu. Po odchode z triedy poverení žiaci triedu uzamknú.
3. Žiaci, ktorí chodia na obed, sa krokom presunú do jedálne. Každý ročník si pri jedálni dáva svoje veci na určené miesto.
4. Po odchode žiakov šatniari uzamknú šatne a skontrolujú, či je v nich poriadok. Každý žiak musí mať prezuvky vo vrecúšku zavesené na háčku.
5. Žiaci počas odchodu zo školy dbajú na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel slušného správania. Po skončení vyučovania sa nezhromažďujú pred školou, ale idú najkratšou cestou do miesta svojho bydliska.

VII. Povinnosti samosprávy triedy a týždenníkov

1. Samospráva triedy je volená na daný školský rok. Jej hlavnou úlohou je viesť triedu k dobrej práci v škole i mimo nej, starať sa o dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi. Náplň prác jednotlivých členov samosprávy určuje triedny učiteľ.
2. Na každý týždeň určí triedny učiteľ 2 týždenníkov, maximálne po dobu 2 týždňov.
3. Týždenníci dbajú na disciplínu a poriadok v triede. Dohliadajú, aby sa neporušovali ustanovenia školského poriadku. Dbajú na čistotu v triede a aby sa nepoškodzoval školský majetok. Pripravujú triedu na vyučovanie. Po odchode žiakov zo školy skontrolujú, či si žiaci niečo nezabudli. Cez prestávku utierajú tabuľu, vetrajú, starajú sa o čistotu handry a špongie. Každé poškodenie školského zariadenia alebo stratu osobných vecí žiakov hlásia triednemu učiteľovi. Tak isto hlásia každý priestupok žiakov a zjavné porušovanie pracovnej disciplíny. Pomáhajú vyučujúcemu pri donášaní učebných pomôcok.
4. Oznamujú zástupcom riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa, ak tento nedôjde na vyučovaciu hodinu 5 minút po zvonení.VIII. Zdravotná starostlivosť

1. Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodržiavajú pokyny k zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodržiavajú zásady osobnej hygieny.
2. V prípade, že žiak ochorie, zúčastní sa v sprievode aspoň jedného z rodičov vyšetrenia u lekára. Svoju neprítomnosť v škole z dôvodu ochorenia musí včas ospravedlniť /do 48 hod./. Keď žiak nastúpi do školy, predloží písomné ospravedlnenie svojej neprítomnosti.
3. Zvláštnu pozornosť venujú žiaci udržiavaniu vzorovej čistoty v hygienických zariadeniach. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. Maľovanie nechtov a líčenie sa je zakázané.
4. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia bezodkladne škole.
5. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského výletu.
6. Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.
7. Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo psychického týrania, sexuálne zneužívanie spolužiakov a v odôvodnených prípadoch budú žiaci, ktorí sa dopúšťajú týchto pokleskov nahlasovaní na príslušný odbor starostlivosti o deti a rodinu.
8. Pri prácach v dielňach, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách Tv dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.
9. Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, ochránia svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

IX. Postihy

1. Vychádzajúc zo všeobecných pravidiel o povinnej školskej dochádzke, sa pedagogická rada uzniesla, že jednotlivé limity pre zníženie známok zo správania za neospravedlnené hodiny budú nasledovné:

a) do 9 neospr. hodín /1 deň/ je udelené riaditeľské pokarhanie
b) od 10 do 29 neospr. hodín je znížená známka zo správania na 2. stupeň
c) od 30 do 99 neospr. hodín je znížená známka zo správania na 3. stupeň
d) nad 100 neospr. hodín je znížená známka so správania na 4. stupeň, s následným posunutím problému na vyššie inštitúcie.

2. Za porušenie školského poriadku budú žiaci hodnotení a klasifikovaní podľa metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu schválených MŠaV SR zo dňa 25.5.l994 pod číslom 2489/l994-2ll č. 6.

Za porušenie školského poriadku budú udelené tieto tresty:

A. Napomenutie od triedneho učiteľa.
B. Pokarhanie od triedneho učiteľa.
C. Pokarhanie od riaditeľa školy.
D. Znížená známka zo správania na stupeň 2 - uspokojivé.
E. Znížená známka zo správania na stupeň 3 - menej uspokojivé.
F. Znížená známka zo správania na stupeň 4 - neuspokojivé.
Tresty budú udelené podľa závažnosti priestupkov. Hierarchia trestov nemusí byť dodržaná.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk