Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

ABC analýza

ABC Analýzy (Activity Based Costing)


Metóda Activity Based Costing vznikla koncom 20. storočia na základe potreby vyspelých firiem poznať presnejšie náklady na produkty. Už nestačila kvalita, dobrá distribúcia a marketing, nevyhnutnosťou sa stalo zvládnuť nákladovosť výroby a ostatných podnikových činností, na čo bolo potrebné adresné sprehľadnenie nákladov na procesy a aktivity.

Activity Based Costing je súčasťou nadstavbového manažérskeho informačného systému a poskytuje najmä nasledovné informácie:

•Náklady podnikových procesov, aktivít, produktov a klientov
•Výšku zisku alebo straty po produktoch i po zákazníkoch
•Možnosť modelovania scenárov (stanovenie správnej ceny produktov, optimalizácia, plánovanie)

Základný princíp Activity Based Costing (ABC)Metóda Activity Based Costing inteligentným spôsobom generuje uvedené informácie. Hlavným princípom je “vsunutie” aktivít medzi zdrojové náklady (účtovníctvo) a výrobky (viď obrázok na nasledujúcej strane). Týmto spôsobom vzniká logická väzba medzi nákladmi podľa druhov a aktivitami na jednej strane (každý náklad vznikol z dôvodu nejakej činnosti) a rovnako vzťah medzi nákladmi aktivít a výrobkami (náklady výrobku sa rovnajú súčtu častí nákladov aktivít, ktoré boli potrebné na jeho realizáciu - napr. zásobovania, výroby, predaja a pod).

Priradenie nákladov robí systém ABC s využitím tzv. cost-driver-ov (ťahače nákladov, rozvrhové základne). Sú to ľubovoľné údaje z podniku (počty pracovníkov, mzdové náklady, výška pohľadávok klientov, čas operácie na 1 ks výrobku atď.), ktoré je možné mesačne sledovať. Ak majú aktivity charakter vnútropodnikových služieb (napr. údržba, ľudské zdroje), ich skalkulované náklady sa následne prenášajú na ostatné podnikové činnosti podľa skutočne poskytnutých výkonov.

V ďalšom kroku sa prenášajú náklady činností na produkty (výrobky, služby) podľa toho, ktorá činnosť sa podieľala na ktorom produkte, podľa skutočnosti. Dostávame tak mesačné výsledné kalkulácie všetkých produktov, s veľmi dobrou presnosťou.

Jedným z hlavných prínosov systému ABC je previazanie účtovníctva, nákladov aktivít a nákladov na produkty (plánové i výsledné kalkulácie) do jedného systému.


Hlavné prínosy Activity Based Costing:

•Náklady a zisk na výrobky zodpovedajú skutočnosti.
•Procesná kalkulácia: výšku nákladov nedostávame ako súčet nejakých réžií, ale sa skladá z dielčích nákladov za aktivity, ktorými výrobok “prechádza”.
•Náklady aktivít možno prehľadne analyzovať, t.j. rozdeliť ich na náklady podaktivít, alebo druhových nákladov na aktivitu.
•Systém Activity Based Costing umožňuje plánovať a modelovať. Pomocou neho možno zistiť, ako sa prejaví zvýšenie počtu výrobkov na jednotkovom náklade.
•Model umožňuje zvoliť si pre každú aktivitu ľubovoľnú rozvrhovú základňu (Cost Driver, ťahač nákladov), aby sme dosiahli optimálnu presnosť.
•V priebehu niekoľkých minút možno spracovať niekoľko variantov plánu pri očakávaných výkyvoch na trhu (ceny vstupov, kurzy národných mien, zmeny v objemoch zákaziek).
•Stanovenie špeciálnych cien: ak zákazník požaduje zmenu v štandardnom vyhotovení, alebo sa účastníme v tendri, je pomerne jednoduché stanoviť “správnu” nákladovú cenu.

Osobitnou možnosťou systému ABC je sledovanie nákladov na nevyužité kapacity. Dozvieme sa tak skutočné náklady aktivít, ktoré možno porovnávať s nákladmi konkurencie resp. s inými podnikmi (benchmarking) a nákladové ceny výrobkov, ktoré sú zrovnateľné s firmami, ktoré majú naplno využité kapacity.


Ako pracuje ABC v praxi?

Prvým krokom pri implementácii modulu ABC je rozdelenie podniku na mozaiku aktivít. Potom sa stanovia väzby medzi nákladovým účtami a aktivitami spolu s rozvrhovými základňami.

V nasledujúcom kroku sa určia vzťahy medzi aktivitami navzájom (napr. riadenie ľudských zdrojov poskytuje “služby” pre ostatné činnosti) a v závere väzby z aktivít na výrobky, služby a na zákazníkov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk