Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán - Pekáreň Bánov

Podnikateľský plán je základom každého podniku a každej firmy. V podnikateľskom pláne je presne určené a zapísané ako funguje výroba a ako sú na tom naše financie.

Podnikateľský plán (Business plan)
Podnikateľský plán je nástrojom riadenia podniku pri zabezpečovaní jeho zámerov a cieľov jeho rozvoja.
Podnikateľský plán:

 • stanovuje ciele podniku na určité časové obdobie (plánovacie obdobie)
 • zahŕňa všetky aktivity a opatrenia podniku zamerané na dosiahnutie týchto cieľov

Podnikateľský plán pozostáva z niekoľkých častí:

 • Prehľad – súhrnná charakteristika
 • Charakteristika podniku
 • Ciele podniku
 • Trhy a konkurencia
 • Marketing
 • Výroba
 • Organizácia a manažment
 • Finančné hospodárenie
 • Dodatky a prílohy

Prehľad – súhrnná charakteristika
Úvodná časť podnikateľského plánu podáva základné charakteristiky o predmete podnikania, t.j. informácie o výrobkoch a službách, ktoré podnik chce realizovať na trhu. Prehľad je zhrnutím zámeru podnikania a vypracúva sa spravidla až v konečnej fáze zostavovania podnikateľského plánu.

Prehľad by mal obsahovať:

 • stručnú charakteristiku podnikateľského zámeru
 • predpokladaný obrat z predaja výrobkov alebo služieb a očakávaný zisk
 • finančné požiadavky na zabezpečenie podnikateľského zámeru

Charakteristika podniku
Je východiskom pre tvorbu podnikateľského plánu a poskytuje informácie o podniku z hľadiska vývoja až po zhodnotenie jeho súčasného postavenia na trhu. Definuje právnu formu podnikania, výrobné zameranie podniku s definovaním súčasného výrobného programu i jeho zabezpečenia.

Charakteristika podniku by mala byť spracovaná takto:

 • chronologický vývoj podniku
 • súčasný stav podniku
 • prehľad o existujúcich výrobkoch a trhoch
 • majetok podniku, štruktúra kapitálu

Trhy a konkurencia

Táto časť podnikateľského plánu je zameraná na analýzu trhu a konkurencie. Analýza trhu je vlastne analýzou prostredia, v ktorom podnik chce pôsobiť a zabezpečiť úspešný rozvoj.

V zmysle tohto cieľa je potrebné analyzovať:

 • súčasný stav
 • zákazníkov a predpokladané zákazky
 • ďalší vývoj trhu
 • najdôležitejších domácich a zahraničných konkurentov a ich konkurenčnú stratégiu
 • silné a slabé stránky výrobkov a služieb

Výroba

Je vecnou časťou podnikateľského plánu, kde by mal byť opísaný výrobný zámer podniku. Táto časť by preto mala byť zameraná na:

 • výrobný proces
 • výrobné kapacity, zmennosť
 • dodávateľov
 • výrobné náklady, kalkulácie

Organizácia a manažment

Táto časť podnikateľského plánu by sa preto mala sústrediť na:

 • organizáciu podniku, právomoc a zodpovednosť
 • personálne zabezpečenie

Finančné hospodárenie

Táto časť podnikateľského plánu má byť vypracovaná dôsledne a zodpovedne a má obsahovať:

 • súvahu – poskytuje informácie o aktívach (majetku) a pasívach (záväzkoch) podniku
 • výkaz ziskov a strát – poskytuje prehľad o predpokladanom vývoji výnosov, nákladov a zisku
 • výkaz cash-flow – obsahuje prehľad o finančných tokoch v podniku

Dodatky a prílohy

V dodatkoch a prílohách sú spravidla obsiahnuté doplňujúce informácie, napríklad:

 • prospekty, opis výrobkov a služieb
 • ostatné dôležité údaje a informácie.

Tvorbe podnikateľského plánu je potrebné venovať v podniku mimoriadnu pozornosť, pretože od tejto činnosti v mnohom závisí ďalší rozvoj podniku, jeho úspešnosť a prosperita.

Popis podniku – Pekáreň J. Oremus Bánov

Pekáreň sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Nové Zámky v neďalekej obci Bánov. Vznikla roku 1991.
Za obdobie 14 rokov sa výrobné priestory rozšírili štvornásobne. Sortiment sa rozšíril z 2 na 70 druhov výrobkov. Počet pracovníkov vzrástol na 90. Rozvozy zabezpečujú denne vlastnými nákladnými autami.
Dosiahnutie kvality a hlavne jej udržania je hlavným strategickým cieľom Pekárne Bánov. Svedčia o tom aj ocenenia zo špeciálnej pekárenskej výstavy KOBA z roku 2003 a 2005, obe ceny získal chlieb.

Identifikačné údaje
Názov: Jozef Oremus - PEKÁREŇ BÁNOV
Sídlo:Štúrova 42, 941 01 Bánov
Web:http://www.pekarne.sk/
E-mail:[email protected]
Predmet podnikania:technológia, výroba a predaj pekárenských výrobkov

Všeobecné požiadavky na zariadenie prevádzky
Podnik bol vybudovaný v roku 1991. Odvtedy budova prešla rôznymi technickými úpravami. V podniku je zavedený plyn, elektrina, voda (sprchy, WC...) a bezpečnostné zariadenie. Každý pracovník dodržiava hygienické a bezpečnostné predpisy. Pracovníci sa pravidelne zúčastňujú na povinných školeniach a lekárskych prehliadkach. Na každom pracovisku musí byť lekárnička.

Hygiena podniku
Všetka manipulácia s tovarom musí byť v súlade s požiadavkami hygieny. Najmä pri manipulácii s nebaleným tovarom a s tovarom, ktorý zákazník konzumuje priamo v predajni vzniká nebezpečenstvo nákazy. Pokazený výrobok, napadnutý živočíšnymi škodcami, prípadne chybný a nepredajný tovar sa urýchlene z pekárne odstráni až do likvidácie.

Zásady bezpečnosti práce

Pracovný odev udržiavame v poriadku a obuv máme vždy v dobrom stave. Na prácu sa úplne sústredíme a pri práci nepožívame žiadne omamné látky. Podlahu udržujeme čistú a suchú, rozliate kvapaliny z podlahy ihneď utrieme. Vo výške nikdy nepracujeme bez riadneho zabezpečenia. Pracujeme len na stroji, zariadení, na ktorom sme zaučený. Zariadenie čistíme len ak je vypnutý elektrický prúd.

Dispozičné riešenie priestorov podniku a jeho vybavenia inventárom a zariadením

Budova je rozdelená na viac častí, kde sa vyrábajú výrobky. V budove sú šatne, sprchy, sociálne zariadenie, jedáleň, pre zamestnancov. V pekárni sú stroje, ktoré slúžia na výrobu pekárenských výrobkov, chladiarne, kancelárie pre vedúcich výroby, sklady, parkovisko pre zásobovacie autá. Podnik je vybavený regálmi, váhou, pecami, baliarňou, pracovnými linkami, hygienickými a bezpečnostnými potrebami.

Charakteristika hlavných činností podniku

 • výroba pekárenských výrobkov
 • dodávanie výrobkov do obchodných sieti
 • rozširovanie sortimentu výroby
 • obnova a modernizácia pracovných strojov
 • udržiavanie dobrého mena podniku

Personálne zabezpečenie činnosti podniku
Pekáreň Bánov zamestnáva 90 zamestnancov: Predajňa má jedného vedúceho pracovníka, ktorý vedie účtovníctvo, má na starosti objednávky tovarov a pokladnicu. Jedného zástupcu vedúceho, ktorý má na starosti spolu s vedúcim pracovníkom pokladnicu a preberanie tovaru. Za neprítomnosti vedúceho pracovníka preberá úplnú zodpovednosť. Jedného pracovníka, ktorý má na starosti vykladanie tovaru, starostlivosť o tovar.

Nároky na kvalifikáciu a prax

Každý pracovník musí byť vyučený v odbore pekár. Požiadavkou na vedúceho pracovníka je mať ukončenú strednú školu s maturitou a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva. Pracovníci musia mať zdravotný preukaz.

Organizačná štruktúra
Riaditeľ podniku

Vedúci podniku

Expedient ––– Účtovník ––– Pracovník
Pracovná doba
Denne sa pracuje 12 hodín na dve zmeny (denná, nočná). Pracuje sa počas celého týždňa okrem soboty.

MarketingAnalýza trhu v súvislosti s ponukou produktov podniku
Porovnanie cien vo vybraných predajniach:
Druhy produktovPekáreň BánovPekáreň N.Z.Pekáreň NELLA
Chlieb čierny20,00 Sk25,00 Sk27,00 Sk
Vianočka14,50 Sk16,00 Sk17,50 Sk
Rožok1,50 Sk1,50 Sk2,00 Sk

Finančný plán

Príjmy 09/2006 10/200 611/2006 Celkom

1. tržby 55 00060 00070 000185 000
4. iné zdroje 50 000––50 000
5. príjmy spolu 71 000––71 000
Výdavky 176 00060 00070 000306 000
7. bankové poplatky a úroky 2 0003003002 600
8. poistenie 1 100101001 210
10. daň 6 750––6 750
13. elektrina/plyn/teplo/voda– 8 00010 00018 000
14. finančné poplatky 1 7002 5002 5006 700
15. právne a odborné rady 1 200––1 200
19. poštovné a balné 73 0002 0002 00077 000
20. opravy a údržby 505050150
21. mzdy zamestnancom 3 0005 0005008 500
23. kancelárske potreby 4204204201 260
24. zásoby a suroviny 1 000––1 000
25. poplatky 70 00038 50038 000146 500
26. drobné výdavky 360––360
33. čistý peňažný tok 160 88056 98054 070271 930
35. Konečný zostatok 015 12022 50037 620
15 12022 55038 48076 150
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
20052006


P. č. Ukazovateľ denný mesačný ročný denný mesačný ročný
1tržby za predaj tovaru 40 000480 000100 0001 200 000
2náklady na preda j15 000180 00015 000180 000
3obchodná marž a14 000168 00017 000204 000
4tržby za predaj vlastných výrobkov 38 000456 00041 000492 000
5náklady výroby 8 00096 0008 00096 000
7pridaná hodnota 35 000420 00035 000420 000
8ostatné prevádzkové náklady 5 00060 0005 00060 000
9- mzdy 40 000480 00040 000480 000
10- sociálne náklady 8 00096 0008 00096 000
11- elektrická energia 6 00072 0006 00072 000
12- voda 2 00024 0002 00024 000
13- kúrenie 7 00084 0008 00096 000
14- telefón 7008 4007008 400
15- pohonné hmoty 8 00096 0008 00096 000
16- údržba 5006 0005006 000
17- reklama 2 00024 0003003 600
20- kancelárske potreby 1 0001 000--
21- poistenie 8 00096 00010 000120 000
22- dane a poplatky----
23- odpisy----
24výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 50 000600 00089 0001 068 000
25prevádzkové náklady 9 000108 0007 00084 000
30výsledok hosp. z mimo. činnost i40 000480 000100 0001 200 000
31výsledok hosp. celkom 40 000480 00040 000480 000
32daň z príjmu 4205 0404205 040

ZÁVER
Cieľom našej práce bolo priblížiť Vám podnikateľský plán pekárne Bánov a využitie vlastných vedomostí v praxi. Podnikateľský plán sme napísali vďaka vedomostiam z marketingu, ekonomiky, marketingovej propagácie a účtovníctva.

Zdroje:
Učebnica – Podniková ekonomika pre 2 a 4 ročník OA - 5. časť, 1998 -
Odborná učebnica – Technológia pekárskej výroby -

Linky:
Jozef oremus - Bánov - www.pekarne.sk/

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk