Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zmluva o prenájme

Zmluva o nájme nebytových priestorov
uzatvorená podľa č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:Nájomca:l.
Predmet nájmu
Predajný stánok v ....................., ulica ..................................

ll.
Účel nájmu
Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na prevádzkovanie obchodnej činnosti- maloobchod v rozsahu voľných živností.

lll.
Výška nájomného
1)Za užívanie priestorov podľa bodu l. tejto zmluvy bude nájomca platiť prenajímateľovi nájomné v dohodnutej výške .................. SK mesačne.
2)Poplatky za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu si bude hradiť nájomca.
Meranie výšky odberu el. energie a vody je zabezpečené samostatnými meračmi.

lV.
Splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia
1)Mesačné nájomné podľa bodu lll. tejto zmluvy v sume .................. Sk bude nájomca platiť prenajímateľovi vždy najneskôr do 10 dňa príslušného mesiaca na účet prenajímateľa.
2)Prevádzkové náklady (elektrickú energiu a vodu) bude nájomca platiť prenajímateľovi zálohovo 2x ročne vo výške po ................. Sk, v termínoch: k 15.1. a 15.7. s polročným vyučovaním.

Termín vyúčtovania medzi prenajímateľom a nájomcom bude najneskôr v mesiaci nasledujúcom po vyúčtovaní správcom siete príslušného média.

V.
Doba nájmu
Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu neurčitú od .........................

Vl.
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
1)Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi užívať priestor za podmienok dohodnutých touto zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájom.
2)Nájomca zodpovedá za plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany, vyplývajúcich z ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
3)Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania priestorov bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
4)Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytové priestory do podnájmu inej právnickej či fyzickej osobe.

Vll.
Skončenie nájmu
1)Nájom nebytových priestorov podľa tejto zmluvy zaniká:
a) dohodou zmluvných strán kedykoľvek
b) výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka zmluvy i bez uvedenia výpovedného dôvodu
v 3- mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
2)V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný priestory odovzdať prenajímateľovi bez závad a poškodenia nad rozsah bežného opotrebenia.

Vlll.
Záverečné ustanovenia
1)Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení a ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2)Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k tejto zmluve.
3)Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre nájomcu a prenajímateľa.


V............................. dňa ...............................................................................
Prenajímateľ

...................................................
Nájomca


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk