referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Flexibilné formy zamestnávania
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aurica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 958
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

Úvod

Väčšinu svojich prác musí zamestnávateľ zabezpečovať zamestnancami v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (služobný pomer a i.). V niektorých situáciách mu však Zákonník práce umožňuje výnimočne na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb zamestnávať občanov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, čiže mimo zamestnania, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, a ak by preňho bolo neúčelné alebo nehospodárne, aby ju niekto vykonával ako zamestnanie.

Takýto pracovnoprávny vzťah teda nepredstavuje zamestnanie, z čoho vyplýva, že pracujúci "na dohodu" nemá také práva ako zamestnanec. Napríklad nemá nárok na dovolenku, na náhradu mzdy pri prekážkach v práci.
Istý úžitok však má. Zamestnávateľ zaňho platí poistné na úrazové a garančné poistenie. Takže ak sa platobne neschopným stane ten, kto poskytuje prácu "na dohodu", nárokovať si dávku garančného poistenia môže aj ten, kto túto prácu vykonáva.
Poznáme dvoje takýchto dohôd:

 • dohodu o vykonaní práce a
 • dohodu o brigádnickej práci študentov.

1. Uzatváranie dohôd


Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patria do oblasti pracovného práva, ale ich uzavretím nevzniká pracovný pomer. Právna úprava je voľnejšia, fyzická osoba vykonáva práce v zmysle dohody samostatne v rámci dohodnutých podmienok.

Pravidlá uzatvárania dohôd:

 1. Uzatvárajú sa písomne (inak sú neplatné) najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
 2. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
 3. Uzatvárajú sa výnimočne:
  • ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom,
  • ak ide o prácu, ktorej výkon nemôže zamestnávateľ zabezpečiť v rámci vopred určeného rozvrhnutia pracovného času tak, aby riadenie práce zamestnávateľom, sledovanie jej vykonávania a kontrola dodržiavania pracovného času boli účelné a hospodárne,
  • ak ide o prácu, ktorej výkon nemôže zamestnávateľ zabezpečiť v pracovnom pomere, pretože výkon práce by bol z hľadiska záujmov zamestnávateľa neúčelný alebo nehospodárny z iných dôvodov.
 4. S mladistvým zamestnancom ich možno uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj alebo výchova na povolanie.
 5. Zákazy niektorých prác pre ženy a mladistvých platia tak, ako keby vykonávali práce v pracovnom pomere.
 6. Nemožno ich uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.
 7. V dohode nemožno dohodnúť nároky a iné plnenia pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.

1.1 Zodpovednosť zmluvných strán

 1. Zamestnávateľ je povinný vytvoriť primerané pracovné podmienky, oboznámiť zamestnanca s bezpečnostnými predpismi.
 2. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone práce rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere, aj keby túto škodu spôsobili jeho rodinní príslušníci, ktorí mu pomáhali.
 3. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti zamestnanca nesmie byť vyššia ako 1/3 dohodnutej odmeny, okrem prípadov podľa § 182 až § 185 Zákonníka práce, tzn. ak ide o zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré mal zamestnanec vyúčtovať, alebo o stratu zverených predmetov.
 4. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce rovnako ako zamestnancovi v pracovnom pomere.
 5. Spory sa prerokúvajú rovnako ako z pracovného pomeru. Na dohody sa vzťahujú ustanovenia I. časti Zákonníka práce; neplatia pre ne podporné ustanovenia ostatných častí.

2. Porovnanie dohôd o vykonaní práce a brigádnickej práci študentov

Dohoda o vykonaní práce
Definícia Uzatvára sa s fyzickou osobou.
Podmienky uzatvorenia dohody
V dohode je potrebné stanoviť:

 • predpokladaný rozsah práce – maximálne 300 hodín/rok; do týchto hodín sa započítava aj práca vykonávaná pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody,
 • jasne a jednoznačne pracovnú úlohu,
 • odmenu a jej splatnosť (jej časť môže byť splatná už po vykonaní určenej časti úlohy; nárok na odmenu nezaniká smrťou),
 • dobu, za ktorú bude pracovná úloha vykonaná.

Podmienky odstúpenia od dohody

Zamestnávateľ:
môže od dohody odstúpiť, ak pracovná úloha nie je vykonaná v dohodnutej dobe (po prerokovaní so zamestnancom môže znížiť odmenu, ak práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam).

Zamestnanec:
môže od dohody odstúpiť, ak nemôže úlohu vykonať, lebo mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky (zamestnávateľ je povinný nahradiť mu škodu, ktorá mu tým vznikla).

Obmedzenia
Uchádzač o zamestnanie:

 • a) môže vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín/mesiac,
 • b) jeho mzda alebo odmena za výkon činnosti nesmie presiahnuť 3 200 Sk/mesiac.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Definícia Uzatvára sa s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta.

Podmienky uzatvorenia dohody
Prácu nemožno vykonávať v rozsahu prekračujúcom v priemere 1/2 týždenného pracovného času(čiže 20hodin) počas celej doby, na ktorú bola uzatvorená; nezapočítava sa čas pracovnej pohotovosti.

Pri uzatvorení dohody je potrebné zdokladovať štatút študenta potvrdením školy o štúdiu.

V dohode je potrebné stanoviť:

 • a) rozsah pracovného času,
 • b) dobu, na ktorú sa uzatvára,
 • c) druh práce,
 • d) odmenu,
 • e) spôsob jej zrušenia.

Podmienky odstúpenia od dohody
Dohodu je možné zrušiť:

 • a) iba dohodou zamestnávateľa a študenta k dohodnutému dňu,
 • b) jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou,
 • c) okamžite – také zrušenie dohody možno urobiť len v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer podľa Zákonníka práce (pozri stranu 12 – Okamžité skončenie pracovného pomeru).
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.