referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Technológia vodného hospodárstva
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sisi22
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 638
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 20.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 33m 0s
Pomalé čítanie: 51m 0s
 


2. LEGISLATÍVA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1. Rámcová smernica o vode – 2000/ES z 22.12.2000


Jedným z hlavných cieľov Rámcovej Smernice o vode 2000/ES z 22.12.2000 je v určitom časovom horizonte (do roku 2015) dosiahnuť dobrý stav vôd. V prípade povrchových vôd je tento definovaný ich „dobrým ekologickým stavom“ a „dobrým chemickým stavom.“ Dobrý stav podzemných vôd je definovaný ich “kvantitatívnym stavom a chemickým stavom“. Smernica definuje aj výrazne zmenené a umelé vodné útvary pre ktoré je ich dobrý stav definovaný ekologickým potenciálom a chemickým stavom.

Smernica 2000/60/EC Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RSV) v odstavci 32 preambuly stanovuje nutnosť sledovať vývoj stavu vôd na systematickom a porovnateľnom základe pre celé Spoločenstvo. Z tohto dôvodu bola na úrovni EK zriadená riadiaca štruktúra pre implementáciu RSV. V súlade so
strategickými dokumentami, tzv. CIS (Common Implementation Strategy) boli zriadené pracovné skupiny, ktoré na úrovni EÚ riešia čiastkové problémy spojené s implementáciou RSV. Výstupom činnosti týchto pracovných skupín sú zvyčajne metodické príručky. Tieto síce nereprezentujú legálne záväzné dokumenty, ale vzhľadom na to, že sú schvaľované Vodnými riaditeľmi
členských štátov, odporúčania v nich uvádzané by mali byť zohľadňované na národnej úrovni.

2.2. Smernica o pitnej vode 98/83/ES z 25.12.1998


Dňom 25.12.1998 vstúpila do platnosti nová smernica EÚ – 98/83/ES, podľa ktorej kvalita pitnej vody v členských štátoch musí vyhovovať jej požiadavkám najneskôr do päť rokov od jej vstúpenia do platnosti, tzn. do 25.12.2003.

Z porovnania ukazovateľov tejto smernice a platnej normy STN 75 7111 (Kvalita vody. Pitná voda) vyplýva, že podľa EÚ prísnejšie limity sú napr. v ukazovateľoch: mangán, železo, akrylamid. Okrem toho smernica obsahuje rad mikrobiologických, chemických, indikačných ukazovateľov a ukazovateľov rádioaktivity, ktoré sa nesledujú v STN. Naopak, STN má prísnejšie
ukazovatele napr. v obsahu: brómu, kadmia, medi, kyanidov, dusitanov, pesticídov (celkové), chloridov, vodivosti, reakcií vody, CHSK-Mn a sleduje ďalšie početné ukazovatele, ktoré nie sú v smernici EÚ.

V súčasnosti už takmer každý zdroj vody, využívaný na verejné zásobovanie, vyžaduje úpravu vody. Kvalita vody podliehajúca procesu úpravy sa v dôsledku znečisťovania postupne zhoršuje. Naviac požiadavky na kvalitu vody sa sprísňujú, takže náročnosť na úpravu vody sa zvyšuje. Úpravne vody, vybudované pred rokmi, často kvalitatívne a kapacitne nepostačujú súčasným
požiadavkám a vyžadujú rekonštrukciu resp. rozšírenie a modernizáciu.

2.3. Smernica o komunálnych odpadových vodách 91/271/ES z 21.5.1991, zmena a doplnenie č. 98/15/ES

Pre oblasť komunálnych odpadových vôd je to práve smernica Rady 91/271/ES týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody (ďalej Smernica) prijatá 21.mája 1991. Uvedená Smernica s cieľom zachovania potrebnej kvality vôd a životného prostredia rieši jeden z veľmi dôležitých zdrojov ich znečisťovania – komunálne (mestské) odpadové vody. Smernica upravuje spôsob zberu, čistenia, vypúšťania mestských odpadových vôd a vôd určitých priemyselných odvetví ako i nakladanie s kalom vzniknutým v priebehu čistenia komunálnych odpadových vôd.

V súčasnosti sú v národných slovenských právnych normách týkajúcich sa oblasti vôd plne zahrnuté platné predpisy Európskych
spoločenstiev.

S ohľadom na vecnú aj ekonomickú náročnosť splnenia podmienok tejto Smernice boli v prístupových rokovaniach s EÚ dohodnuté pre Slovensko prechodné obdobia. Nimi definované povinnosti SR pre oblasť verejných kanalizácií uvedené v Zmluve o pristúpení k Európskej únii možno zhrnúť nasledovne:
 • priebežne zabezpečovať primerané čistenie odpadových vôd vo všetkých aglomeráciách, ktoré majú vybudovanú stokovú sieť,
 • do konca roka 2010 zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie vrátane odstraňovania nutrientov vo všetkých
  aglomeráciách nad 10 000 EO
 • do konca roka 2015 zabezpečiť odvádzanie a plné biologické čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO

2.4. Vodný zákon 364/2004 Z. z.

Nový vodný zákon nahrádza predchádzajúci vodný zákon č. 184/2002 Z. z. Do slovenského právneho poriadku implementuje Rámcovú smernicu o vode. V záujme eliminácie dopadu spoplatňovania užívania vôd na obyvateľstvo neboli poplatky za odbery
podzemných vôd pre verejné vodovody zvýšené a zostávajú na terajšej úrovni 1,00 Sk. Zavádzajú sa poplatky za odbery podzemných vôd pre účely, na ktoré sa použitie pitnej vody ustanovuje osobitnými predpismi, pre odbery geotermálnych vôd a zvyšujú sa poplatky za odbery pre ostatné využitie. Menia sa poplatky za vypúšťanie odpadových vôd podľa toho, v akej miere zaťažuje životné prostredie. K základným povinnostiam pribudla povinnosť obmedzovať v jestvujúcich priemyselných zdrojoch vo vypúšťaných odpadových vodách škodlivé látky. Z nových priemyselných zdrojov zásadne nie je možné vypúšťať obzvlášť škodlivé látky v odpadových vodách. Ustanovujú sa prípady, na ktoré možno vydať iba časovo obmedzené povolenia a k ním prislúchajúce lehoty, na ktoré možno vydať povolenie orgánu štátnej vodnej správy napr. na vypúšťanie odpadových vôd.

2.5. Zákon o vodovodoch a kanalizáciách 442/2002 Z.z.

Dňom 1.11.2002 nadobudol účinnosť zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý spresňuje podmienky pre uzatváranie zmlúv na odber
vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Podľa § 42 odst. 4 tohoto zákona je vlastník alebo prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomne zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s odberateľom. V zákone je novo vymedzené postavenie odberateľa a prevádzkovateľa, ich vzájomné vzťahy a podmienky pre prerušenie dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd. Predmetom úpravy je zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti FO a PO pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok, a pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Vymedzenie základných pojmov:

 • verejný vodovod, verejná
 • kanalizácia,
 • komunálne
 • odpadové vody,
 • vodohospodárska činnosť.

2.6. Ďalšia legislatíva

 • Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. 
 • Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.
 • Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 524/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 525/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských tokov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 238/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných kanalizácií
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.131/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.