referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Trendy v riadení rizík
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 431
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Problematika riadenia rizík prestáva byť iba záležitosťou najväč-ších zahraničných či finančných inštitúcií. Aj na Slovensku sa už ňou vo väčšej miere zaoberajú vedúci pracovníci spoločností. Dôle-žitosť tejto problematiky rastie súbežne s väčšou integráciou slo-venskej ekonomiky a celkovou globalizáciou. Trh má však od ideálu ďaleko a úspešnosť inkasovania pohľadávok patrí medzi kľúčový pa-rameter úspechu v podnikaní, ktorý môže rozhodnúť o prežití alebo smrti firmy. Určuje totiž likviditu podniku, vytvára jeho bonitu a má výrazný vplyv na hodnotu firmy. S tým súvisí existencia de-siatok firiem, ktoré sa špecializujú na prácu s pohľadávkami. Ria-diť pohľadávky neznamená, že sa im firma začne venovať až po uply-nutí doby splatnosti faktúry.

Naopak, pohľadávky si vyžadujú po-zornosť od okamihu vystavenia faktúry až po prípadný neželaný ko-niec, a to súdny spor alebo konkurz. Sledovať pohľadávku je pot-rebné počas celého životného cyklu. Nie náhodou preto odborníci z podnikov spomínajú ako prvú podmienku úspešnosti v práci s po-hľadávkami systematický prístup. Nie div, že čoraz viac firiem zriaďuje pozíciu kredit manažéra, ktorý sleduje stav pohľadávok. Aj keď obvykle pôsobí v rámci finančného oddelenia, musí intenzív-ne spolupracovať aj s inými útvarmi podniku. Vybudovať rozsiahle oddelenie správy pohľadávok nemusí byť pre firmu ideálne riešenie. Znamená to totiž vysoké investície do informačného systému a pot-rebných odborníkov. Ak si firma riadi pohľadávky sama, musí zvoliť stratégiu primeranú svojmu prístupu k zákazníkom a požiadavkám na peňažné toky. Ak firma chce napríklad minimalizovať nesplatené po-hľadávky, môže dodávať tovar až po zaplatení. Konzervatívny prí-stup prezrádza aj prijatie problémových pohľadávok po úroveň vy-tvorených finančných rezerv. Naopak, pri vstupe na nový trh môže firma krátkodobo obetovať aj zisk.

Hranice akceptovateľného objemu problémových pohľadávok už prezrádzajú náchylnosť na riziko a značne ovplyvňujú prosperitu spoločnosti. V krajnom prípade môžu ohroziť jej existenciu. Veľmi často však firmy zohľadnia relatívne vysoké potenciálne riziko nesplácania pohľadávok priamo do ceny produktu či služby.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.