Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zápisnica

Zápisnica č. 1

z triednickej hodiny 4. A triedy, ktorá sa konala 19. októbra 2006 o 14. 30 h v OA Poprad.

Prítomní:podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní:xy – práceneschopná; xy – lekárske vyšetrenie

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola dochádzky
 3. Príprava
 4. Záver

 

 1. Triednickú hodinu otvorila a viedla triedna profesorka Ing. xy.

 2. Triedna profesorka skontrolovala dochádzku žiakov za predchádzajúci týždeň a lekárske ospravedlnenia. Žiakov upozornila na vysokú absenciu a vzhľadom na blížiacu sa štvrťročnú klasifikačnú poradu ich vyzvala k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov.

 3. Stužková slávnosť sa uskutoční 18. 11. 2006 v hoteli Sobota v Spišskej Sobote. Výber menu zabezpečili rodičia žiakov. Triedna profesorka oboznámila žiakov s priebehom stužkovej slávnosti a povinných častí programu. Nacvičoval sa nástup žiakov na slávnostné odovzdávanie stužiek. Určili sa žiaci, ktorí budú čítať prejavy. Nacvičovali sa piesne.

 4. Úloha č. 1
  Zabezpečiť hudobnú produkciu na stužkovú slávnosť.
  Zodp.: xy, Termín: do 25. 10. 2006

  Úloha č. 2
  Zabezpečiť nealkoholické nápoje a koláče na stužkovú slávnosť.
  Zodp.: xy, Termín: do 17. 11. 2006

  Úloha č. 3
  Pripraviť si príhovory rodičom, učiteľom a prípitok.
  Zodp.: xy, Termín: do 25. 10. 2006
  xy,
  mama xy,
  otec xy

 5. Triednickú hodinu ukončila triedna profesorka a žiakov upozornila, že nasledujúca triednická hodina bude v piatok 20. 10. 2006.

Poprad 19. októbra 2006


Zapísala: xy, Schválila: Ing. xy
triedna profesorka


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk