Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dopravný a prepravný proces v MHD

1. Charakteristické znaky MHD

- MHD je druh pravidelnej verejnej hromadnej osobnej dopravy. Zabezpečuje dopravu a prepravu osôb nielen na území mesta ale aj do susedných obcí a regiónov, kam si to život vyžaduje. MHD je najvýhodnejší spôsob dopravy ľudí v mestách. Základným cieľom je prepraviť maximálny počet osôb na danom území.

Charakteristickými znakmi MHD sú:

- Nerovnomernosť intenzity prepravného prúdu
- pravidelnosť dopravy
- prepravná kapacita
- prepravná vzdialenosť
- výmena cestujúcich
- čas prepravy a čas premiestnenia
- hustota dopravnej siete
- preťaženosť dopravných prostriedkov

Nerovnomernosť intenzity prepravného prúdu

MHD podáva svoj hlavný prepravný výkon v čase prepravy osôb do zamestnania.

Prepravná špička

- je to časový úsek, v ktorom je intenzita prepravovaného prúdu väčšia ako je priemerná intenzita za sledované obdobie.

Prepravné sedlo

- je časový úsek keď sú požiadavky na prepravu nižšie ako je priemerná intenzita za sledované obdobie.

Pravidelnosť dopravy

Veľký počet prepravovaných osôb vyžaduje zodpovedajúcu pravidelnosť pri preprave.

Intervalová doprava – je charakterizovaná ako jazda vozidiel idúcich za sebou vo vopred stanovených pravidelných odstupoch.
Interval dopravy – je časový úsek medzi dvoma po sebe idúcimi vozidlami v jednom smere.

Prepravná kapacita v MHD

Je to schopnosť dopravných prostriedkov prepravovať za jednotku času určité množstvo osôb v danom prepravnom smere. Závisí od obsaditeľnosti dopravných prostriedkov a intervalu dopravy. Prepravná kapacita MHD – autobusy, trolejbusy do 4500 miest x hod-1
                                                                                      - električky do 12000 miest x hod.-1
                                                                                      - rýchlodráhy do 50000 miest x hod.-1

Prepravná vzdialenosť

Pre MHD je charakteristická krátka prepravná vzdialenosť 3-19 km.

Prepravná vzdialenosť – je v MHD daná rozmiestnením zdrojov a cieľov rozmiestnenia.
Priemerná prepravná vzdialenosť – je vzdialenosť, na ktorej sa v priemere prepraví 1 osoba

Výmena cestujúcich

V pravidelnej MHD dochádza k častej a veľkej výmene cestujúcich v priebehu jedného spoja.

Čas prepravy a čas premiestnenia

Čas premiestnenia – je to súčet časov – chôdze na zastávku a zo zastávky
                                                        – čakanie na spoj
                                                        – pobyt vo vozidle
                                                        – prestupy

Čas prepravy – závisí od – cestovnej rýchlosti
                                      – prepravnej vzdialenosti

Tento čas je ovplyvnený dodržaním cestovného poriadku t. j. pravidelnosťou, presnosťou a spoľahlivosťou.

Hustota dopravnej siete

Sústava liniek tvorí dopravnú sieť MHD.

Sieť MHD sa delí na:

1, základnú - zodpovedá hlavným smerom prepravy a veľkým intenzitám prepravných prúdov. Prevádzka 24 hodín denne.
2, prekrývajúcu - zabezpečuje dopravnú obsluhu tam, kde nesiaha základná dopravná sieť. Doplňuje základnú sieť linkami, ktoré slúžia ako privádzače k dôležitým zastávkam a staniciam základnej dopravnej siete.

Podľa vedenia trasy linky na dopravnej sieti MHD vo vzťahu k centru dopravnej oblasti sa linky delia na:

- Radiálne
- Diagonálne
- Tangenciálne
- Okružné

2. Technická základňa MHD

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk