Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Viacstupňová detekčná kontrola zapísanej batožiny

1. Úvod

Záujem o otázku bezpečnosti enormne vzrástol po teroristických útokoch 11. septembra 2001 (New York), v novembri 2003 (Istanbul), 11. marca 2004 (Madrid), 7. júla 2005 (Londýn) a ďalších útokoch na iných miestach. Už si nikto nemohol byť ničím istý, stať sa môže čokoľvek. Všade boli prijaté preventívne a operatívne opatrenia na čo najväčšiu a najúčinnejšiu ochranu ľudí, dopravných prostriedkov a majetku. Bezpečnosť sa stala pálčivou otázkou, rozhodujúcou pri tvorbe politiky.

Po celom civilizovanom svete sa začali prijímať výrazné opatrenia, ktoré mali obmedziť priestor pre teroristov. Zasadali rôzne branno-bezpečnostné výbory a porady vlád jednotlivých krajín. Výsledkom tohto úsilia na medzinárodnej scéne bol vznik veľkého napätia a obáv. Medzi jedno z dôležitých opatrení v letectve patrí aj zavedenie viacstupňovej detekčnej kontroly zapísanej batožiny.

2. Základné pojmy danej témy


Zapísaná batožina - batožina určená pre prepravu v priestore lietadla pre náklad.

Sprevádzaná zapísaná batožina - batožina prijatá na prepravu v nákladovom priestore lietadla, na palube ktorého sa nachádza cestujúci, ktorý ju dal zapísať.

Nesprevádzaná zapísaná batožina - batožina prijatá na prepravu v nákladovom priestore lietadla, na palube ktorého sa osoba, ktorá ju zapísala nenachádza.

Zakázaný predmet - predmet, ktorý môže byť použitý na spáchanie protiprávneho činu, ktorý nebol riadne prihlásený a je predmetom, na ktorý sa vzťahujú zákony a právne predpisy.

Detekčná kontrola – použitie technických alebo iných prostriedkov na zisťovanie zbraní, výbušnín alebo iných nebezpečných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vykonania činov protiprávneho zasahovania.

EDS - systém detekcie výbušnín - systém alebo kombinácia rôznych technológii, ktoré majú schopnosť odhaliť a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušný materiál nachádzajúci sa v batožine, nezávisle od materiálu z ktorého je vyrobená batožina.

PEDS – primárny systém detekcie výbušnín - systém alebo kombinácia rôznych technológii, ktorá má schopnosť odhaľovať a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušný materiál nachádzajúci sa v batožine, nezávisle od materiálu, z ktorého je vyrobená batožina.

EDDS – systém detekcie výbušných zariadení - systém alebo kombinácia rôznych technológií, ktoré majú schopnosť odhaľovať a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušné zariadenie detekciou jedného alebo viac komponentov takého zariadenia, nachádzajúceho sa v batožine, nezávisle od materiálu, z ktorého je vyrobená batožina.

Stopový detektor - technologický postup alebo kombinácia rôznych technologických postupov, ktoré majú schopnosť odhaľovať veľmi malé množstvá (1/miliardtina gramu) a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušné materiály, ktoré obsahuje batožina alebo iné predmety, ktoré podliehajú analýze.

TIP – obrazová projekcia ohrozenia - softwarový program ktorý môže byť nainštalovaný do niektorých röntgenových prístrojov. Program premieta virtuálne zobrazenia (napr. pištoľ, nôž, improvizované výbušné zariadenie) v procese zobrazovania reálneho obrazu batožiny, ktorá je detekčne kontrolovaná a zabezpečuje okamžitú spätnú väzbu pre kontrolóra procesu detekcie o schopnosti operátora rozpoznávať také zobrazenia.

3. Kontrola zapísanej batožiny

Cieľom bezpečnostnej kontroly v prípade zapísanej batožiny je zabrániť vneseniu zbraní, výbušných látok alebo iných nebezpečných zariadení a predmetov, ktoré môžu byť použité pri spáchani činov protiprávneho zasahovania a nosenie a prechovávanie ktorých nie je dovolené, na palubu lietadla.

3.1 Detekčná kontrola zapísanej batožiny

1. Všetky kusy zapísanej batožiny sa pred naložením do lietadla najprv podrobia detekčnej kontrole.
2. Zapísaná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak:

a) prichádza z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo príslušný členský štát neposkytli informácie o tom, že táto zapísaná batožina sa nepovažuje za batožinu, ktorá sa podrobila detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem,
b) prichádza z tretej krajiny, s ktorou má Spoločenstvo dohodu uvedenú v článku 23, ktorá uznáva, že táto batožina sa podrobila detekčnej kontrole podľa bezpečnostných noriem rovnocenných s normami Spoločenstva.

3. Zapísaná tranzitná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak zostáva na palube lietadla.3.2 Ochrana zapísanej batožiny

Zapísaná batožina, ktorá sa má letecky prepraviť, musí byť od podrobenia detekčnej kontrole alebo po prevzatí leteckým dopravcom, podľa toho, čo sa vykoná skôr, až do odletu lietadla, ktorým sa bude prepravovať chránená pred protiprávnymi činmi.

Pri ochrane zapísanej batožiny sa vykonávajú následné opatrenia:

a) pred naložením, zapísaná batožina je uchovávaná v priestoroch určených pre manipuláciu s batožinou alebo v iných skladovacích priestoroch letiska kde majú
vstup len oprávnené osoby;
b) akákoľvek osoba vstupujúca bez povolenia do priestoru pre manipuláciu s batožinou alebo jej skladovanie, je vyzvaná a eskortovaná z tohto priestoru;
c) zapísaná a batožina v transfere sa neponecháva nechránená na rampe alebo na voľnom priestranstve pred naložením do lietadla;
d) zapísaná batožina v transfere prekladaná z lietadla do lietadla sa neponecháva nechránená na rampe alebo na voľnom priestranstve pred naložením do lietadla;
e) vstup do priestoru oddelenia strát a nálezov batožiny v termináli je obmedzený s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k batožine a materiálom.

3.3 Uloženie batožiny na palubu lietadla po splnení podmienok

1. Zapísaná batožina je správne a viditeľne označená na vonkajšej časti tak, aby bola možná jej identifikácia s príslušným cestujúcim.
2. Cestujúci, ktorému taká batožina patrí, je zapísaný pre let, ktorým je táto batožina dopravovaná
3. Pred naložením je zapísaná batožina držaná v takých priestoroch letiska, kde majú prístup len osoby s povolením;
4. Každý kus batožiny prevzatý do starostlivosti leteckým dopravcom určený na prepravu v nákladovom priestore lietadla je identifikovaný ako sprevádzaný alebo
nesprevádzaný. Proces identifikácie sa vykonáva buď manuálne alebo automatickými prostriedkami.

3.4 Vyzdvihnutie batožiny cestujúcim

1. Každý kus zapísanej batožiny musí byť identifikovaný ako sprevádzaný alebo nesprevádzaný. Zapísaná batožina cestujúceho, ktorý je zapísaný na let, ale na palubu lietadla nenastúpil, sa identifikuje ako nesprevádzaná.
2. Nesprevádzaná zapísaná batožina sa neprepraví s výnimkou tých prípadov, ak bola batožina od cestujúceho oddelená spôsobom, ktorý nemohol ovplyvniť, alebo sa
batožina podrobila náležitým bezpečnostným kontrolám.

3.5 Tvorba zoznamu

Je potrebné vystaviť zoznam zapísanej batožiny , alebo iný alternatívny doklad , ktorý slúži ako dôkaz pre potvrdenie identifikácie a vykonania detekčnej kontroly nesprevádza nej zapísanej batožiny.

4. Viacstupňová detekčná kontrola zapísanej batožiny

4.1 5-stupňová detekčná kontrola

Všetka batožina určená na prepravu musí byť detekčne skontrolovaná spôsobmi, ktoré sú štandardizované a akceptované ECAC.

Je potrebné, aby bezpečnostný personál prijal princíp, podľa ktorého status každej batožiny určenej na prehliadku pred aplikáciou bezpečnostných kontrol je, že “batožina nie je čistá”. Každá batožina je podrobená prehliadke buď technickými prostriedkami, ručne alebo kombináciou obidvoch, aby sa určilo, či batožina neobsahuje žiadne zakázané predmety. Batožina je označená ako “čistá” iba ak sa stanoví, že batožina ani jej obsah neobsahujú zakázané predmety.

Ak batožina, ktorá bola detekčne kontrolovaná röntgenovým zariadením, nebola schválená ako “čistá” musia byť aplikované ďalšie kontrolné a vyšetrovacie postupy. Batožina nemôže byť povolená na jej ďalšiu prepravu, pokiaľ nebudú tieto postupy dôkladne dodržané. V prípade použitia röntgenového zariadenia ( či už konvenčného a zariadení EDS alebo EDDS) môže táto stratégia viesť k rôznemu počtu stupňov alebo fáz pri kontrole (viacstupňový kontrolný proces).

Pri aplikácii viacstupňového kontrolného procesu by sa mali prijať nasledovné základné princípy:

a)počet kontrolných stupňov by mal byť čo najmenší;
b)relevantné informácie musia byť prenášané z jedného stupňa na ďalší;
c)každý následný kontrolný stupeň musí poskytnúť “presnejšiu bezpečnostnú informáciu”;
d)kontrolný proces by mal byť vždy zabezpečený pred zlyhaním.

Medzinárodná organizácia pre letectvo ICAO odporúča zaviesť na letiskách viacstupňový systém detekčnej kontroly zapísanej batožiny (max. 5 stupňový):

1.stupeň - generický model detekčnej kontroly zapísanej batožiny:

-batožina je vyhodnocovaná EDS a EDDS alebo konvenčným röntgenovým prístrojom,
-zariadenie je integrované do handlingového systému batožiny,
-je skontrolovaná všetka batožina, ktorá je určená na naloženie do lietadla,
-na naloženie do lietadla alebo triedenie je čistá a ak je predpoklad že nie je (niečo sa tam nachádza), prechádza na ďalší stupeň.

2.stupeň - vyhodnotenie zobrazenia batožiny školeným a vycvičeným kontrolórom.
3.stupeň - batožina je vyhodnocovaná certifikovanou technológiou použitím databázy vyhodnotenia.
4.stupeň - dochádza k spojeniu batožiny s cestujúcim a u batožiny je vykonaná ručná fyzická prehliadka.
5.stupeň - ak batožina nie je čistá ani po predošlých prehliadkach alebo sa nedá spojiť s cestujúcim, ide na preskúmanie expertmi–polícia, pyrotechnici..

Každý kontrolný stupeň je zároveň aj rozhodujúcim miestom, ktorý samozrejme zahŕňa v sebe určité riziko. Minimalizovanie počtu stupňov musí viesť k znižovaniu rizika z nesprávnych rozhodnutí.

Každý proces detekčnej kontroly je založený na princípe vytvárania detailnejšieho vyhodnocovania na každom stupni, vychádzajúc pritom z informácií získaných z predchádzajúcich stupňov. Keď každý stupeň procesu neposkytuje komplexnejšie informácie o batožine a jej obsahu, je tento proces neúčinný.

Ak sa používa EDS/EDDS zariadenie a batožina je vyradená iba na základe výstrahy pre ohrozenie alebo vysokú hustotu, toto musí byť úplne zrejmé kontrolórovi na ďalšom stupni. V prípade ale, že existujú znepokojujúce indície, ktoré sú významné ale nie sú okamžité zrejmé, tieto budú postúpené na posúdenie kontrolórovi v ďalšom stupni.

Každý nasledujúci stupeň v procese detekčnej kontroly by mal poskytovať jasnú “dodatočnú bezpečnostnú hodnotu”, ktorá umožní kontrolórovi na základe komplexnejších informácií stanoviť spoľahlivé rozhodnutie., t.j. množstvo a kvalitu informácií o batožine a jej obsahu, ktoré bude výrazne lepšie ako v predchádzajúcom stupni. Táto dodatočná bezpečnostná hodnota bude vychádzať z dôkladnejšieho, kvalitnejšieho a detailnejšieho preskúmania.4.2 Zakázané predmety v zapísanej batožine

Všetky zakázané predmety pre zapísanú batožinu uvedené v Annexe IV-4-A sú zo zapísanej batožiny vybraté a odobraté. Ide hlavne o:

-výbušniny, vrátane detonátorov, rozbušiek, granátov a mín,
-plyny (propán, bután a iné),
-horľavé hmoty a reaktívne látky (magnézium, zapaľovacie lampy, ohňostroje, svetelné rakety,
-okysličovadlá a organické peroxidy, vrátane bieliacich roztokov, súprav na opravu karosérii áut,
-toxické a infekčné látky, jedy,
-rádioaktívne materiály, vrátane medicínskych a komerčných izotopov,
-leptadlá, ortuť, vozidlové batérie a pod.
-súčiastky palivového systému vozidiel, ktoré obsahujú palivo.

5. Jednotlivé stupne kontroly

5.1 Systém detekcie výbušnín (EDS) a výbušných zariadení (EDDS)

Systém detekcie výbušnín (EDS) je systém – alebo kombinácia technológii, ktorý má schopnosť detekovať a indikovať vlastným spôsobom výstrahy výbušný materiál nachádzajúci sa alebo tvoriaci časť predmetu v batožine.

Systém detekcie výbušných zariadení (EDDS) je systém –alebo kombinácia technológií, ktorý má schopnosť detekovať a indikovať vlastným spôsobom výstrahy výbušné zariadenie nachádzajúce sa alebo tvoriace časť predmetu v batožine. Tento systém vytvára zobrazenie k priamemu prezeraniu kontrolórom, na ktorom sú zvýraznené podozrivé/tmavé oblasti, ktoré pomáhajú pri skúmaní a vyhodnocovaní zobrazenia.

Kombinované používanie týchto nových technológií významne zvyšuje stupeň spoľahlivosti v porovnaní s výsledkami dosiahnutými s konvenčnými röntgenovými systémami. Výrazne je znížená nevyhnutnosť vykonávania dodatočnej ručnej prehliadky a následne je výrazne znížený počet cestujúcich, ktorí musia byť opätovne spojení s ich batožinou. Tieto systémy môžu byť inštalované v preplnených odbavovacích priestoroch ako samostatné jednotky alebo na letiskách, kde je málo priestoru. Použitie kombinovaných technológií bude z prevádzkového hľadiska znamenať minimalizáciu požiadaviek na “dodatočný priestor v termináli”, nakoľko proces detekčnej kontroly môže byť inštalovaný do batožinového systému “v smere” odbavovania.

5.2 Konvenčné röntgenové zariadenia

Ide o techniku reprodukcie zobrazenia častí predmetu použitím röntgenového lúča. Uskutočňuje sa neautomatická detekcia ohrozujúcich predmetov. Zaškolený a vycvičený operátor vyhodnocuje zobrazenia, aby identifikoval ohrozujúce predmety. Kvalita zobrazenia je mimoriadne dôležitá pre spoľahlivé vyhodnotenie detekčne kontrolovanej batožiny.

Konvenčná röntgenová metóda je bežne používaná na mnohých letiskách na detekčnú kontrolu príručnej batožiny cestujúcich. Aby použitie tejto technológie bolo účinné pre zapísanú batožinu, je minimálne 10% detekčne skontrolovanej batožiny podrobenej ručnej prehliadke. (Toto číslo zahŕňa aj batožinu a predmety, ktoré už boli vyradené kontrolórom ako čistá batožina). Dodatočná batožina a predmety na ručnú prehliadku sú vyberané operátorom röntgenového prístroja na báze náhodného výberu. Tento proces vyžaduje poskytnutie stanoveného miesta na ručnú prehliadku.

Použitie konvenčného röntgenového zariadenia sa neodporúča na detekčnú kontrolu batožiny v triediarni batožín alebo v rámci handlingového (pri preberaní zapísanej batožiny) systému batožiny. Detekčnou kontrolou vo vybavovacom priestore sa obíde problém opätovného spojenia cestujúcich s batožinou po tom, ako už boli separovaní, avšak tento proces bude pravdepodobne vyžadovať až 20% vybavovacieho priestoru. Použitie tohto priestoru bude znižovať vybavovaciu kapacitu terminálu a veľký podiel vyradenej batožiny počas detekčnej kontroly bude ešte zvyšovať požiadavky na tento priestor terminálu.

Keď je zapísaná batožina detekčne kontrolovaná röntgenovým zariadením, kontrolór:

a)Skúma celé röntgenové zobrazenie, či neobsahuje zakázané predmety alebo komponenty zakázaných predmetov maximálne a účinne by mal pritom využiť zdokonalené obrazové funkcie zariadenia. Kontrolór by sa mal zamerať predovšetkým na komponenty improvizovaných výbušných zariadení, vrátane detonátorov, drôtov, batérií a elektronických alebo mechanických časovaných zariadení. Kontrolór by mal venovať špeciálnu pozornosť hustým a nepriehľadným oblastiam na vytvorenom zobrazení, ktoré môže skrývať zakázané predmety, alebo oblastiam, ktoré sú zvýraznené ako oblasti obsahujúce potenciálny predmet pre ohrozenie;
b)skontroluje, či je tieňovanie zobrazenia batožiny konzistentné rovnomerne v celom priestore. Svetlejšie hrany môžu indikovať prítomnosť lisovanej výbušniny, ktorá dôkladne nevypĺňa horné a spodné okraje kufríka;
c)venuje rovnakú pozornosť konštrukcii a vonkajšiemu príslušenstvu ako aj obsahu batožiny;
d)prešetrí viditeľné vystúpeniny alebo vypukliny akejkoľvek kovovej časti alebo vyhĺbené časti kufra, ktoré by ukrývať komponenty výbušného zariadenia.

Kontrolór sa nesmie cítiť pod tlakom pri určovaní stavu batožiny, ak má akékoľvek pochybnosti alebo výhrady, batožina musí byť postúpená do ďalšieho stupňa na jej ďalšie preskúmanie.5.3 Požiadavky na prevádzku röntgenových zariadení

a) Bezpečnosť - Röntgenové zariadenia zabezpečujú nevyhnutnú detekciu meranú rozpoznávaním, prienikom a rozlíšením, s cieľom zabrániť vneseniu zakázaných predmetov na palubu lietadla.

b) Testy - Prevádzka je hodnotená na základe používania príslušných testovacích postupov.

c) Prevádzkové požiadavky - Röntgenové zariadenia zobrazujú kompletný vizuálny obraz akéhokoľvek predmetu, ktorý prejde tunelom tohto zariadenia. Nie je vynechaný žiadny roh predmetu. Je dodržiavané minimálne zakrivenie zobrazovaných predmetov. Na transportnom páse zariadenia je označené miesto pre umiestnenie batožiny, s cieľom získať optimálne zobrazenie.

•Kontrast zobrazenia: röntgenové zariadenia majú schopnosť zobrazovať stupnicu šedých odtieňov (pre zvýšenie rozlišovacej schopnosti prehliadania). Zobrazenie ktorejkoľvek časti predmetu ktorý je detekčne kontrolovaný, zotrvá na obrazovke po dobu aspoň päť sekúnd. Naviac, operátor má možnosť zastaviť dopravný pás a ak je to nutné, vrátiť dopravný pás späť, ak si to vyžaduje ďalšie skúmanie.

•Rozmer obrazovky: obrazovka monitora má dostatočnú rozmerovú veľkosť pre komfort operátora (obvykle 14 palcov a viac).

•Parametre obrazovky: obrazovka je bez dosvitu a má aspoň 800 riadkov (obvykle 1024x1024 pixelov, t.j. vysoko rozlišovacie monitory). Ak sa používajú duálne monitory, jeden z nich je len monochromatický. Röntgenové zariadenia indikujú vizuálne tie materiály, ktorými nemôže preniknúť. Röntgenové zariadenia zabezpečujú rozlišovanie organických a neorganických látok šrafovaním. Systémy zabezpečujú automatické rozpoznávanie ohrozenia, čím uľahčujú skúmanie operátorovi.

5.4 Ručná prehliadka

Ručná prehliadka batožiny je fyzická prehliadka batožiny a jej obsahu. Ručná prehliadka je úloha pomerne náročná na zdroje i čas a je vhodná pre prevádzky s malými objemami cestujúcich. Vyžaduje značný počet dobre vyškoleného a motivovaného personálu, ktorý je často plne zamestnaný na krátke časové úseky, a stanovené priestory zriadené pre tento proces. Toto môže znamenať dodatočné požiadavky na priestor v termináli a môže tak znižovať jeho kapacitu. Táto metóda je metódou pre stanovenie konečného rozhodnutia pre všetky ostatné techniky.

Personál vykonávajúci ručnú prehliadku by mal mať vždy, ak je to možné, prístup k röntgenovým zariadeniam alebo zariadeniu na detekciu stôp výbušných látok na doplnenie ručnej prehliadky jednotlivých predmetov. Ručné prehliadky zapísanej batožiny musia byť vykonávané v priestore, ktorý je špecifikovaný a určený v schválenom miestnom protokole (pokynoch). Každá ručná prehliadka sa musí vykonávať nasledovným spôsobom:

a)predmety zapísanej batožiny sa zvyčajne prehliadajú v prítomnosti príslušného cestujúceho;

b)batožinu otvorí cestujúci (ak je prítomný);

c)batožina sa preskúma, či neobsahuje falošné dno. V prípade potreby sa môže použiť pravítko, šablóna, tyč alebo iné zariadenie, aby sa zistilo, či neexistujú výrazné rozdiely medzi vnútornými a vonkajšími rozmermi;

d)osobitnú pozornosť treba venovať vložke, čalúneniu, švom, lemom, cvočkom a ozdobným gombíkom, zipsom, uzáverom, sponám, kolieskam a rúčkam na identifikáciu znakov po zasahovaní alebo opravách, čo môže indikovať ukrytie zakázaného predmetu. Ak vznikne podozrenie, priestor(y) budú podrobené detekcii stôp výbušných látok;

e)obsah sa odstraňuje vrstva po vrstve, pričom je každá vrstva kontrolovaná, až kým nie je batožina prázdna. Prázdna taška sa zdvihne a vyhodnotí sa jej vyváženosť a hmotnosť prázdnej batožiny;

f)ak vznikne podozrenie, že batožina nemá štandardnú hmotnosť alebo jej hmotnosť nie je konzistentná s hmotnosťou prázdnej batožiny, musí byť prehliadnutá, či neukrýva zakázaný predmet. V prípade potreby je potrebné ju detekčne skontrolovať röntgenovým zariadením. ( Je potrebné zabezpečiť, aby bolo röntgenové zobrazenie doručené kontrolórovi na vyhodnotenie a rozhodnutie.) ;

g)preskúmajú sa elektrické predmety, ktoré môžu ukrývať zbrane alebo výbušné zariadenia, (napr. holiace strojčeky, kalkulačky, rádiá, hodiny, kamery, stereá a kazety) aby sa zaistilo, že nebolo s nimi manipulované, príp. že neboli otvárané, majú predpokladanú hmotnosť, sú vyvážené a neobsahujú ďalšie batérie. V prípade potreby bude predmet detekčne skontrolovaný röntgenovým prístrojom, aby sa zaistilo, že neobsahuje dodatočný zdroj energie alebo neobsahuje organický materiál, v rámci ktorého by sa mohol nachádzať anorganický predmet a bude podrobený detekcii stôp výbušných látok ;

h)predmety ako termosky, knihy, dáždniky, barle atď., budú dôkladne prehliadnuté, v prípade potreby röntgenom, aby sa určilo, že sú neškodné;

i)pozornosť sa musí venovať obsahu kontajnerov a fliaš, v ktorých by sa mohli nachádzať prchavé kvapaliny;

j)kvapaliny, pri ktorých existuje podozrenie, že by mohli byť použité pri spáchaní nezákonných činov , budú vylúčené;

k)personál preskúma mastné škvrny a malé otvory na vonkajšej strane kufra a prítomnosť pachu po mandliach, laku na nechty, lepidla, parfému alebo iných maskovacích výparov, ktoré môžu indikovať prítomnosť výbušných látok ;

l)po ukončení prehliadky bude batožina uzatvorená .

Po ukončení prehliadky nebude za normálnych okolností zapísaná “čistá” batožina vrátená cestujúcemu, ale bude uložená v skladových priestoroch letiska a pripravená na naloženie do lietadla.

7. Záver

Spôsob kontroly zapísanej batožiny viacstupňovým detekčným systémom je pre bezpečnosť cestujúcich ako aj posádky dôležitým aspektom. Je preto dôležité aby táto kontrola bola vykonávaná dôkladne špeciálne školenými a cvičenými pracovníkmi. Tí musia svoju prácu brať zodpovedne, nesmú pracovať nad rámec svojich možností, lebo by sa kvôli únave alebo iným nepriaznivým faktorom mohla ovplyvniť kvalita ich výkonu, čo by znamenalo možné ohrozenie letu. Aj na to sú na letiskách kontroly, ktoré sledujú kvalitu vykonanej práce či už detekčných zariadení alebo personálu, aby sa každý človek mohol bezpečne prepraviť lietadlom kam potrebuje.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk