referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Zaujímavosti o referátoch
Kvalita v leteckej doprave (bezpečnosť leteckej dopravy, nehodovosť v leteckej doprave, vplyv leteckej dopravy na životné prostredie)
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 764
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 29m 10s
Pomalé čítanie: 43m 45s
 
1. Úvod

Kvalita je miera, s akou množina vlastných charakteristík spĺňa dané požiadavky, ktoré predstavujú potreby a očakávania, ktoré sa určia, resp. sa predpokladajú a sú povinné. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Odráža sa nielen vo výrobkoch a službách, ale aj v kvalite ľudí a celkovej kvalite života. Je to fenomén, ktorý sa vyskytuje vo všetkom, čoho sa len trochu dotýka konkurenčný boj. Umožňuje totiž zefektívniť poskytovanie produktov alebo služieb, ale aj znižovať náklady či minimalizovať úroveň „neporiadku” v procesoch, a tým účinnejšie bojovať o zákazníka.

Problematika systémov kvality je aktuálna aj v letectve a v doprave vôbec, čo vidieť aj zo Zásad štátnej dopravnej politiky Slovenskej republiky. Zavedením systému kvality a prípadným následným certifikovaním organizácia prezentuje navonok svoju snahu vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníka a dodržiavať presne stanovené postupy čím zabezpečí dodržiavanie stanovenej úrovne kvality.

V Európe sa letecká doprava rozširuje rýchlo. Za uplynulých pätnásť rokov sa viac než zdvojnásobila. Zavedenie vnútorného trhu leteckej dopravy významne prispelo k urýchleniu tohto vývoja. Lietadlo sa stalo prirodzeným dopravným prostriedkom a tak je kvalita takejto prepravy veľmi dôležitá.

2. Kvalita v letectve

Kvalita v leteckej doprave závisí od viacerých ukazovateľov, ako napríklad bezpečnosť, nehodovosť, vplyv tejto dopravy na životné prostredie, ale aj rýchlosť, komfort, kvalita služieb atď. V mojej práci sa budem podrobnejšie venovať prvý trom, ktoré sú veľmi dôležité pri určovaní kvality leteckej dopravy.

Zásady štátnej dopravnej politiky Slovenskej republiky, uvádzajú aj zásady: "Trvalo zvyšovať kvalitu dopravy vrátane rozvoja služieb v súlade s globálnymi vývojovými tendenciami pri systémovom presadzovaní zmien v kvalite a jej efektívnom riadení" a "Podporovať zavádzanie a rozvoj riadenia a zabezpečovania systémov kvality v doprave". Tieto systémy sa budujú na základe certifikácie systému kvality príslušnými nezávislými organizáciami podľa postupov EÚ.

2.1 Koncepcie vytvárania systémov kvality

Na budovanie a zdokonaľovanie systémov manažérstva kvality organizácií sa dnes v celosvetovom meradle používajú tri koncepcie:

1.Koncepcia podnikových štandardov

Potrebu vytvárania systémov kvality v dnešnom ponímaní pociťovali mnohé firmy, najmä americké, už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Požiadavky na tieto systémy zaznamenali potom do noriem, ktoré mali svoju platnosť v rámci jednotlivých korporácií, resp. výrobných odvetví. Niektoré firmy sa však už orientujú na aplikáciu noriem ISO či princípov TQM a od tejto koncepcie ustupujú.

2.Koncepcia TQM

Pojem Total Quality Management sa začal používať v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia pre systémy celopodnikového riadenia . Je definovaná ako neustále spoznávanie spokojnosti zákazníka prostredníctvom integrovaného systému nástrojov, techník a tréningu. To znamená neustále zlepšovanie organizačných procesov, čím sa zvyšuje kvalita.

3.Koncepcia ISO

Táto koncepcia sa zrodila v roku 1987, kedy Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) prvýkrát zverejnila súbor noriem, ktoré sa nezaoberali technickými špecifikáciami na výrobky či procesy, ale požiadavkami na systém – systém kvality. Tieto normy majú univerzálny charakter, nie sú záväzné, iba odporúčacie a sú súborom iba minimálnych požiadaviek na systém kvality .

2.2 Budovanie systému kvality u leteckých dopravcov

Systémom kvality sa zaoberali aj pri tvorbe požiadaviek JAR, ktoré jednoznačne nariaďujú zaviesť systém kvality pre jednotlivé úseky. Najprísnejšie požiadavky sú kladené na letový a technický úsek . Pre plnohodnotné fungovanie systému kvality je výhodné budovať systém kvality ako celok pre celú spoločnosť. Je to hlavne preto, lebo v rámci systému kvality sa riešia problémy zabezpečenia toku informovanosti, vzájomných zodpovedností a rad ďalších organizačných činností, ktoré sú týmto spôsobom presne popísané a zdokumentované, pričom jednotlivé procesy sú pravidelne kontrolované.

Prevádzkovateľ je povinný zaviesť jednotný systém kvality a ustanoviť jedného vedúceho kvality, aby monitoroval dodržovanie a primeranosť postupov požadovaných na zabezpečenie bezpečných prevádzkových postupov a letovej spôsobilosti lietadiel. Monitorovanie dodržovania musí zahŕňať systém spätnej väzby k zodpovednému manažérovi na zabezpečenie nevyhnutných nápravných činností. Systém kvality musí obsahovať program zabezpečovania kvality, v ktorom sú navrhnuté postupy na overenie skutočnosti, že všetky činnosti sa vykonávajú v súlade so všetkými použiteľnými požiadavkami, normami a postupmi so zámerom poskytnúť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti, pravidelnosti, spoľahlivosti, a poskytovaných služieb na palube. Musí byť prijateľný pre letecký úrad a opísaný v príslušnej dokumentácii.

Pre leteckých dopravcov ako poskytovateľov služieb, je pri budovaní takéhoto funkčného systému manažérstva kvality vhodné využiť koncepciu ISO noriem. Pomocou nich sa vybuduje spoľahlivý a funkčný systém manažérstva kvality, ktorý zabezpečí spĺňanie nie len predpisov a požiadaviek leteckého úradu ale v neposlednej miere aj uspokojovanie požiadaviek zákazníkov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.