referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Zaujímavosti o referátoch
Humanizácia a demokratizácia v školstve a telesnej výchove
Dátum pridania: 03.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alicicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 359
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Novým prvkom je odporúčanie citlivého prístupu k výkonnostnému chápaniu telesnej výchovy najmä v medziosobnom porovnávaní motorických výkonov žiakov. Z toho vyplýva, že v 1. a 2. ročníku treba tieto podriadiť emocionalite, t.j. hre a radosti z pohybu. Až v 3. a 4. ročníku adekvátnymi prostriedkami a zaujímavou organizáciou formovať racionálne jadro motivácie pre individuálne potreby žiakov. V pedagogickej praxi i výskume to znamená, že telesnú výchovu na 1. stupni. Základnej školy musíme chápať ako predmet, v rámci ktorého by mala dominovať snaha získať žiaka pre pravidelné cvičenie, teda ako telovýchovné vzdelanie prostredníctvom rôznych pohybových aktivít so zreteľom na to, či daná pohybová činnosť pôsobí jedincovi radosť a uspokojuje jeho potreby. Predpokladá sa, že najmä v radosti z pohybu a v osobnej sebarealizácii spočíva humanizujúca hodnota telesnej výchovy.

Humanizácia telesnej výchovy je tiež vedieť sa vžiť do situácie žiaka, akceptovať jeho danosti. Aby sa naše školstvo mohlo vysporiadať s niektorými úlohami, mali by nastať zmeny predovšetkým v osobnosti učiteľa, jeho postojoch i v pôsobení na žiakov. Vyžaduje to celkovú zmenu v myslení, zmenu spolupráce pedagógov s rodičmi. Zmenu možno dosiahnuť sebakontrolou a sebautváraním učiteľa, ale na to je nevyhnutná ochota, vlastná vôľa, odhodlanie zmeniť niečo vo svojom štýle práce, vo svojich rutinných postupoch, čomu sa mnohí najmä starší pedagógovia bránia.

Za jednu z možných ciest humanizácie telesnej výchovy, ktorá bola u nás v minulosti len často deklarovaná, je upriamenie pozornosti na možnosti uplatnenia niektoré prvky z alternatívnych škôl. Ide o uplatňovanie tých princípov alternatívneho vyučovania, ktoré si nevyžadujú žiadne finančné náklady, ale sú overené a akceptovateľné i pre školy s odlišnou praxou. Spoločným znakom filozofie alternatívnych škôl je humánnosť výchovy, ktorá vychádza z názoru na človeka ako slobodného indivídua s určitými schopnosťami a záujmami s cieľom rozvinúť tieto schopnosti a záujmy, aby slúžili dieťaťu po celý život. K dosiahnutiu takéhoto cieľa nemôže stáť v popredí záujmu učiteľov množstvo učebnej látky určené k osvojeniu zložitých pohybových štruktúr a náročných zručností, ale optimálne pre život potrebné množstvo vedomostí a zručností, zdravé nenásilné rozvíjanie prirodzených daností jedinca za adekvátnej motivácie a aktivizácie jeho tvorivých síl. Je tu však aj nutné upozorniť na negatívne javy, vyplývajúce z nesprávneho poňatia humanizačných snáh na školách, ktoré sa prejavujú v nedostatočnej príprave, niekedy až benevolentnom prístupe učiteľov k hodinám telesnej výchovy.

Dôsledkom je prehlbujúca sa tendencia ohrozenia individuálnych hodnôt ako je pohybový rozvoj, zdravie, výkonnosť, psychická odolnosť a tým i všeobecná zdatnosť detskej populácie. Alarmujúcou je skutočnosť, že učitelia nekladú dostatočný dôraz ani na správne držanie tela žiakov, čo je jedným zo základných zdravotných cieľov telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ. Aj uplatňovanie pohybových hier v atletike, gymnastike, plávaní a iných pohybových aktivitách v rámci telesnej výchovy je nedostatočné. V školskej telesnej výchove stále absentuje alebo len v malej miere sa uplatňujú aj hudobno-pohybové a tanečné hry s cieľom kultivácie pohybu v rámci tematického celku: Rytmická gymnastika a tanec. Výskum potvrdil, že cieľavedomé špecificky programované hudobno-pohybové a tanečné hry, v ktorých si žiak upevňuje vedomosti z vecného učiva, opakuje osvojené prvky z hudobnej výchovy a cvičením na hudbu rozvíja nielen motorické schopnosti, ale aj rytmické estetické cítenie, môže sa uplatniť aj pre rozvoj všeobecnej kondície žiakov mladšieho školského veku.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Zborník – Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1.stupni ZŠ. Banská Bystrica, 1998, 192s. ISBN 80-8055-220-7 , Trunečková, E. a kol. : Vybrané kapitoly z didaktiky telesnej výchovy a športu detí mladšieho školského veku. Banská Bystrica: PF UMB, 2001. 125s. ISBN 80-8055-892-2
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.