Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo všetko možno premietať

1. OBSAH
2. VÝHODY
3. ČO VŠETKO MOŽME PREMIETAŤ
A) Typy priesvitek podľa technológie prípravy
B) Typy priesvitiek podľa formy
C) Typy priesvitiek podľa spôsobu spracovania
4. TECHNIKY PREDVÁDZANIA
A) Ukazovanie
B) Dopĺňanie
C) Odkrývanie a zakrývanie
D) Postupné odkrývanie
E) Rysovanie a kreslenie
5. ZHOTOVOVANIE PRIESVITIEK
 Pred tvorbou presvitky
 Všeobecné zásady
 Čím píšeme, kreslíme, rysujeme
 Voľba veľkosti písma
 Uplatnenie farieb
 Výber farby písma
6. ZÁVER


VÝHODY

 jednoduchá obsluha

 prednášajúci je tvárou k účastníkom, nestráca s nimi vizuálny kontakt

 osnova umožní postupnovať bod za bodom, nedovolí príliš odbočovať z témy

 ideálna možnosť spájať slovo s obrazom
- písané na priesvitke
- hovorené – komentár

 prostriedok pre - motiváciu
- výklad
- kontrolu vedomostí, hodnotenie

 možnosť syntézy – prikladaním listov na seba
analýzy – odoberaním listov
resp. vývoj v čase

 voľba tempa premietania

 navracanie sa k priesvitkám, opakované premietanie

 pôsobí na účastníkov sugestívne

ČO VŠETKO MOŽNO PREMIETAŤ?

Typy priesvitiek podľa TECHNOLÓGIE PRÍPRAVY

- vytvárané súčasne s výkladom

- dopredu pripravené: -

- rozmnožovacími technikami

- priehľadné modely
- nepriehľadné modely: - na predvedenie siluety
Typy priesvitiek podľa FORMY ZNÁZORNENIA

 reálne: kreslené, fotografované


 symbolické: grafy, schémyTypy priesvitiek podľa SPOSOBU SPRACOVANIA


 jednoduché (jednotlivé)

 zložené (dvojlistové)

 zostavované (z viacerých listov - fázogramy)

- aditívne

- geneticky

- historicky

DOLEŽITÉ: ?ľubovoľné? alebo ?presne stanovené poradie?

očíslovať!

POSTUP: 1. rozkreslenie na viaceré listy fólie
2. krížiky
3. očíslovanie, ako sa budú premietať
4.

hotové listy upevníme k základnej priesvitke
lepiacou páskou...


TECHNIKY PREDVÁDZANIA

UKAZOVANIE

- hrotom pera, ceruzkou

- šípkou

- presvitným ukazovátkom


DOPĹŇANIE

- dokresľovanie

- dopisovanie na čistú fóliu položenú na presvitke
ODKRÝVANIE A ZAKRÝVANIE

- nepriehľadnými materiálmi niektoré časti obrazuPOSTUPNÉ ODKRÝVANIE

- celého obrazu maskou : - po riadkoch

- po častiachRYSOVANIE A KRESLENIE

- na pracovnej ploche pomocou: - pravítka

- kružidla

- krivítka

- šablón

PRÍKLAD:

Dané : kružnica

Pomôcky : pravítko, ktorého dĺžka je menšia ako priemer kružnice, tužka

Hľadáme : stred kružnice.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk