Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cudzojazyčná korešpondencia

Ú V O D

Pri komunikácii so zahraničnými organizáciami je nevyhnutné poznať cudzí jazyk a normovanú úpravu obchodných listov príslušnej krajiny. V najbližších rokoch má byť v celej Európe úprava obchodnej korešpondencie zjednotená. Keďže aj Slovensko je členom EÚ od 01. 05. 2004 budú aj u nás zavedené normy CEN (Comité Européen de Normalisation).

Cieľom mojej práce bolo poukázať na rozdiely cudzojazyčnej korešpondencie oproti našej slovenskej. K tejto téme som našiel málo odbornej literatúry a preto som bol nútený informácie zháňať prostredníctvom internetu. Ďalšie poznatky som získal z hodín na OV. Pri príprave mojej záverečnej práce by som sa chcel zvlášť poďakovať pani konzultantke Bc. Vlaste Balíkovej a pani učiteľke Ing. Ľudmile Dzadíkovej, ktoré mi svojimi odbornými skúsenosťami a radami pomohli pri tvorbe záverečného projektu.


1 CHARAKTERISTIKA CUDZOJAZYČNEJ KOREŠPONDENCIE

V praxi sa často stretávame s tým, že sa listy slovenských subjektov určené do cudziny píšu podľa normy uplatňovanej v krajine určenia. S opačným prípadom sme sa nikdy nestretli, čo je logické. Každá krajina dodržiava vlastné normy a preto je nevhodné, aby sme listy písali podľa zahraničných noriem (napr. anglickej, nemeckej, francúzskej atď.). Z informatívneho hľadiska je síce užitočné poznať aj normy cudzích krajín na uľahčenie adaptácie našich ľudí pracujúcich v cudzích firmách etablovaných na Slovensku, ale nesmieme však zabúdať, že väčšina ľudí bude pracovať alebo pracuje v slovenských subjektoch, ktoré korešpondujú aj v cudzích jazykoch.

Listy do zahraničia sa píšu podľa novelizovanej normy STN 01 69 10 – Pravidlá písania a úpravy písomností, ktorá obsahuje aj kapitolu o úprave listov do zahraničia. Najbežnejším druhom v cudzojazyčnej korešpondencii ktorý sa v poslednom čase využíva aj u nás na Slovensku je Curriculum Vitae – životopis (príloha 2).


2 ÚPRAVA LISTOV DO ZAHRANIČIA

Pre predtlač záhlavia, orientačných bodov adresového pásma a orientačných značiek platia príslušné ustanovenia: STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy. Odvolávacie údaje sa predtlačia v slovenskom jazyku podľa tejto normy, v ďalšom riadku sa odporúča uviesť odvolávacie údaje aj v príslušnom cudzom jazyku.

PRÍKLADY

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Poprad
Your ref.Our ref. Attended to by/ Poprad
2007-06-25


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Poprad
Ihre Nummer/Ihre Brief vom Unsere Nummer Bearbeiter/ Poprad
070625


Obidva riadky odvolávacich údajov sa musia napísať rovnakou veľkosťou písma, a to buď 12, 11 alebo 10. Niektoré odvolávacie údaje v cudzom jazyku sú dlhšie, preto, aby tieto údaje nesplývali, použijeme veľkosť písma 11 alebo 10 a (odporúčam) upraviť medzery medzi jednotlivými údajmi tak, aby vzdialenosti boli približne rovnaké. Stále musíme pozerať na estetickú stránku listu.
Na listových papieroch bez predtlačených odvolávacich údajov sa odporúča rovnaká úprava ako na listových papieroch s predtlačou.

2.1 Zostupný spôsob písania dátumu

STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností odporúča požívať dátum najmä v písomnostiach so zahraničím zostupným spôsobom rrr-mm-dd. Rok, mesiac, deň sa píšu základnými číslovkami, medzi jednotlivé údaje sa vkladá spojovník (ak je potrebné, môže sa skrátiť rok alebo vynechať spojovník).

PRÍKLAD

2007-06-16 (07-06-16 alebo 20070616 alebo 070616)

Zostupný spôsob uprednostňuje európska norma EN 28601.


2.1.1 Vzostupný spôsob písania dátumu

V prípade, že je pre príslušný cudzí jazyk (napr. nemecký) prirodzený vzostupný spôsob a nehrozí nesprávny výklad významu čísel, umožňuje európska norma písať dátum vzostupne v tvare dd. mm. rrrr. Deň, mesiac, rok sa píšu radovým číslovkami (ak je potrebné, môžu sa vynechať medzery alebo skrátiť rok).

PRÍKLAD

16. 06. 2007 (16.06.2007 alebo 16.06.07)

P O Z O R ! ! !

Celý text listu sa píše v jazyku tej krajiny, do ktorej je adresovaný.


3 LISTY DO ZAHRANIČIA

Adresa

Adresa na obálkach a v listoch do zahraničia sa píše podľa zvykov krajiny určenia. Názov dodávacej pošty sa píše s veľkými písmenami. Pred PSČ sa môže uviesť medzinárodný kód štátu. Názov krajiny určenia sa píše v poslednom riadku adresy s veľkými písmenami v medzinárodne známom jazyku.

PRÍKLADY

Ms Gladys OwenDott. Fausto Ramondelli
25 Gledhow LaneVia Garibaldi 81
HARROGATE JS5 3WGI-50121 FIRENZE
UNITED KINGDOMITALIA

Mr Harry FosterDr. Hans Gutzler
2340 SW 22nd Ave. # 603INTERSTENO
DELRAY BEACH, FL 33445Postfach 12 02 69
USAD-53046 BONN
DEUTSCHLAND

Melle Noëlla AsselineauJoke Bakker
10. av. Villebois-MareuilLaan van Poot 180
F-9400 CRÉTEILNL-2566 EG DEN HAAG
FRANCENEDERLAND
Ing. Ludmila NovákováMaurer Éva
Karlínské nám. 8Szindbad U. 13 XV. 157
186 21 PRAHA 8 – KARLÍNH-1039 BUDAPEST
ČESKÁ REPUBLIKAHUNGARY4 AKO POSTUPOVAŤ PRI ZASIELANÍ ZÁSIELOK DO ZAHRANIČIA

1. Do poštovej schránky môžete vložiť len obyčajné listy 1. a 2. triedy (t. j. bez doplnkových služieb), ktoré nepodliehajú colnému konaniu. Do poštovej schránky ich vkladajte len s nalepenými poštovými známkami, inak sa považujú za nevyplatené.

2. Pri podávaní zásielok do EÚ prijíma pošta na prepravu bez predchádzajúceho colného prerokovania všetky zásielky. Podávateľ zásielky vyplní iba balíkovú sprievodku, nemusí už vyplňovať colné vyhlásenie o obsahu zásielky CN 22 a CN 23 a pri EMS zásielkach kolónku colné vyhlásenie.

3. Do tretích krajín (všetky ostatné mimo krajín EÚ) môžete podať akúkoľvek zásielku neobchodného charakteru (napr. darčeky) alebo obchodného charakteru bez predchádzajúceho colného konania pokiaľ:
a)tovar nepodlieha zákazom a obmedzeniam v krajine určenia,
b)súčasne nejde o viac jednorazovo podaných zásielok s rovnakým alebo podobným tovarom,
c)ktorej celková hodnota nepresahuje 1 000 EUR,
d)ak si nebudete uplatňovať oslobodenie od DPH podaním JCD.


Zásielka s tovarom iného obchodného charakteru do tretích krajín, ako je uvedené v bode 3, musí byť vopred colne prerokovaná na colnom úrade, alebo na colne pobočke. Zásielku do tretích krajín zabalíte a vypíšete colné vyhlásenie - pre listové zásielky tlačivo CN 22 a pre balíkové zásielky CN 23 - v jazyku a v počte uvedenom v zasielacích podmienkach Tarify SP, a.s. V tlačivách uvediete podrobný obsah zásielky a jeho hodnotu. Podpisom potvrdíte, že ste do zásielky nevložili žiadny nebezpečný tovar. K balíkom vypíšete ešte balíkovú sprievodku. Ak ide o zásielky, ktoré obsahujú iba správy alebo iné písomnosti, colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23 nepripájate. Ak ide o zásielky obchodného tovaru do tretích krajín, pripojíte ostatné doklady potrebné na vývoz napr. faktúru.


4.1 ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

-colným deklarantom je odosielateľ,
-záväzné informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru podávajú zásadne zamestnanci colných orgánov,
-Slovenská pošta, a.s., nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom vecí, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia zakázaný, -vzory správneho vypĺňania colných vyhlásení CN 22 a CN 23 a Zoznam nebezpečných tovarov zakázaných v poštovej preprave sa nachádzajú na každej podacej pošte.5 PRIÍJEM ZÁSIELOK ZO ZAHRANIČIA

Záleží od organizácie v akom jazyku korešpondujú do iných krajín. Najčastejšie je to v jazyku odosielateľa aj keď by bolo prijateľnejšie, aby písali v jazyku prijímateľa.


5.1 Zásielky z krajín Európskej únie

Zásielky nepodliehajú colnému dohľadu, Slovenská pošta ich nebude predkladať colným úradom na colný dohľad, ale budú smerované priamo adresátovi.
5.1.1 Krajiny EÚ

Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko (+ Monako), Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko (okrem ostrova Helgoland a územia Busingenu), Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko (s výnimkou obcí Livigno a Campione d´Italia ako aj pobrežných vôd jazera Lugano nachádzajúcich sa medzi brehom a politickou hranicou územia medzi Ponte Tresa a Porto Ceresio), Veľká Británia a Severné Írsko, Normandské ostrovy a ostrov Man, Cyprus (južná časť ostrova), Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko.


5.2 Zásielky z tzv. tretích krajín

Colný dohľad sa naďalej týka medzinárodných zásielok z tzv. tretích krajín, ktoré je Slovenská pošta povinná predkladať na colnú kontrolu.

5.2.1 Tzv. tretie krajiny

(všetky ostatné okrem krajín EÚ) – Austrália, Bulharsko, Chorvátsko, Island, Kanada, Nórsko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora, Švajčiarsko, Turecko, USA, a ostatné.


6 ZOZNAM ZÁKÁZANÝCH PREDMETOV V MEDZINÁRODNÝCH POŠTOVÝCH ZÁSIELKACH


Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2320/2002 na ochranu civilného letectva ustanovuje Slovenská pošta, a. s., opatrenia, aby sa predišlo aktom protiprávneho zasahovania voči civilnému letectvu a vydáva zoznam povinne zakázaných predmetov v medzinárodných poštových zásielkach, ktoré budú prepravované letecky. Pod pojmom zakázaný predmet sa rozumie v zmysle Nariadenia EÚ č. 2320/2002 každý predmet, ktorý môže byť použitý na neoprávnený útok, ktorý nie je riadne ohlásený a nezodpovedá platným právnym a správnym predpisom.

Sú to tieto zakázané predmety:

1. Strelné zbrane

- všetky zbrane, ktoré spôsobujú streľbu výbušnou silou alebo tlakovým vzduchom alebo plynom, alebo môžu byť zapálené,
vrátene štartovacích a svetelných pištoli.

2. Nože a rezacie nástroje

- k týmto patria tiež šable, meče, nože na kartón, lovecké nože, spomienkové nože, bojové, športové a profesionálne nástroje a iné nože s čepeľou nad 6 cm alebo nože, ktoré sú zakázané jednotlivými štátmi.

3. Úderné zbrane

- obušky, palice, baseballové palice a podobné predmety.


4. Výbušniny/munícia/zápalné kvapaliny/žieraviny

- všetky explozívne alebo zápalné spúšťacie látky, ktoré samotne alebo spolu s inými predmetmi vyvolávajú explóziu alebo môžu spôsobiť požiar,
- k nim patria výbušné látky, zápalné kapsule, hasiace prístroje, benzín, iné horľaviny, munícia atď., alebo ich kombinácia,
- žieravé alebo otravné látky, taktiež plyny v prepravkách pod normálnym tlakom alebo v tlakových nádobách.

5. Obranné prostriedky

- slzný plyn, dráždivý plyn a podobné chemikálie a plyny v patrónach, kanistroch alebo iných prepravkách, ako aj iné obranné prostriedky ako sú, napr. elektrošokové prostriedky.


6. Iné predmety

- horolezecké čakany, cestovné palice, holiace nože a nožnice s dlhou čepeľou, aj keď sú zvyčajne nepovažované za smrteľné
zbrane, ale môžu byť nasadené ako zbrane, vrátane hračiek a napodobením zbraní a napodobenín zbraní a granátov.


7. Predmety všetkého druhu

- u ktorých je dostatočné podozrenie, že by mohli byť použité na predstieranie smrteľnej zbrane; k nim patria o. i. pyrotechnické
predmety alebo iné predmety so vzhľadom podobajúcim sa zbran alebo s nebezpečným vzhľadom.


8. Predmety a látky na chemické alebo biologické útoky

- k možnosti chemického alebo biologického útoku sa počíta nasadenie chemických alebo biologických účinných látok na
spáchanie protiprávnych činov,
- k týmto zakázaným chemickým alebo biologickým látkam patria o. i.: yperit, VX, chlór, sarin, kyanovodík, choroboplodné zárodky pre zápalové ochorenia (anthrax), botulizmus, kiahne, tularémia a vírusová horúčka spôsobujúca krvácanie (VHF).


Z Á V E R

Problematika cudzojazyčnej korešpondencie ma veľmi zaujala a obohatila ma o ďalšie poznatky a vedomosti, ktoré využijem v budúcom povolaní. Táto práca by mala pomôcť aj ostatným žiakom a poslúžiť im ako pomôcka pri výučbe o cudzojazyčnej korešpondencii.

Nakoľko sa EÚ stále rozširuje, podľa môjho názoru by sa mala úprava všetkých písomností zjednotiť, čo by určite prispelo k lepším obchodným vzťahom a komunikácii medzi zahraničnými organizáciami a ušetrilo by sa zbytočných nedorozumení. Myslím si, že v školách by sa mal viac klásť dôraz na cudzí jazyk a žiakom by mali dávať učitelia viacej praktických ako teoretických poznatkov. Som presvedčený o tom, že anglický jazyk je jedným z najrozšírenejších a najpoužívanejších jazykov na svete a tým pádom by sa mohol používať aj vo svetovej korešpondencii.

Zdroje:
Jancíková, Ľ., Kotrusová, M.: Hospodárska korešpondencia, ISBN 80-85331-18-7 -
Iglovská, Z., Ďurišová, H.: Administratíva a korešpondencia, ISBN 80-08-03452-1 -
STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností -
STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy -
- www.posta.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk