Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tehla (materiálové inžinierstvo)

Pálená hlina ako stavebný materiál je tradičným výrobkom, ktorý progresívne a zdravo ovplyvňuje naše životné prostredie. Ľudstvo používa tento stavebný materiál už 5000 rokov.

Laik si pri slove tehla obyčajne predstaví klasickú pálenú tehlu, ktorú ľudstvo používa už 3000 rokov. Táto predstava však už dávno neplatí. Prvá kvalitatívna revolučná premena bola v 50. rokoch 20. storočia, keď sa na trh začali dodávať dierované tenkostenné tvarovky. Druhá kvalitatívna premena bola v 80. a 90. rokoch minulého storočia, keď vytváraním pórov v črepe tvaroviek s vhodným tvarom a usporiadaním otvorov, sa ešte viac zvýšil ich tepelný odpor. Odvtedy sa na trh uvádzajú stále nové tehliarske výrobky s vysokými úžitkovými vlastnosťami. Výrobou doplnkových tvaroviek a vytvorením zazubenia na tvarovkách dochádza k zvýšeniu produktivity práce pri murovaní, úspore malty a ďalšiemu zlepšeniu tepelného odporu muriva.

Pálené tehly predstavujú optimálnu a vyváženú kombináciu stavebnofyzikálnych vlastností a celý proces ich výroby kladie minimálne zaťaženie na životné prostredie..

Požiarna odolnosť

Pálený keramický črep je v zmysle európskych právnych predpisov zaradený do triedy reakcie na oheň s označením A1. Znamená to, že v prípade zaťaženia požiarom sa z tehly neuvoľňuje dym a neodpadávajú z nej horľavé časti alebo kvapky. To isté platí aj pre malty a omietky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou muriva. Z hľadiska požiarnej odolnosti patrí tehlové murivo k najspoľahlivejším konštrukciám. V rámci požiarnej odolnosti spĺňa funkčné požiadavky na: únosnosť, celistvosť, izoláciu
Okrem toho tehlové murivo patrí do skupiny konštrukčných prvkov D1, ktoré v požadovanom čase požiarnej odolnosti nezvyšujú intenzitu požiaru, preto je tehla vhodná na rôzne druhy požiarnych deliacich stien.

Pevnosť

Tehly sa vyrábajú vo viacerých pevnostných triedach podľa účelu použitia: tehly pre obvodové steny, tehly pre vnútorné nosné steny a tehly pre nenosné priečky. Aj priečne dierované tehly si zachovali vysoké hodnoty pevnosti v tlaku. Výroba takejto tehly si vyžaduje najmodernejšiu technológiu.

Tvarová stálosť

Vypálený tehliarsky črep má stabilný tvar a rozmery získané v procese vypaľovania. Ďalšie objemové zmeny v dôsledku zmeny teploty alebo vplyvom vlhkosti sú prakticky nulové, bez rizika vzniku nežiaducich trhlín v murive.

Zvuková izolácia

Tehla poskytuje prirodzenú zvukovú izoláciu proti vonkajšiemu aj vnútornému hluku. Správnou voľbou hrúbky tehlového muriva v kombinácii s kvalitnými výplňovými konštrukciami (okná, dvere) sa dá dosiahnuť veľmi nízka hlučnosť vnútorného prostredia. Na medzibytové deliace priečky sú určené špeciálne zvukovoizolačné tehly. Zvukovoizolačné vlastnosti konštrukcií vyjadruje index vzduchovej nepriezvučnosti Rw.

Stavebná vlhkosť

Vďaka vypaľovacej technológii a baleniu tehál sa dostáva na stavbu murovací materiál s prakticky nulovou vlhkosťou. Avšak aj v prípade, že dôjde vplyvom zrážok k zvýšeniu vlhkosti, tehlové murivo dosahuje praktickú ustálenú vlhkosť (u tehlového muriva 0,5-1,5%), rýchlejšie ako iné materiály, nevytvára podmienky pre plesne a huby a umožňuje difúziu vodných pár.Kompletný stavebný systém

Súčasné tehliarske výrobky zahŕňajú:

- tehly pre rôzne účely použitia a ich doplnky,
- preklady,
- stropný systém,
- malty a omietky.

Jednotlivé prvky sú navrhnuté tak aby umožňovali čo najjednoduchšie navrhovanie a zhotovovanie. Výhodou sú kompletné dodávky na stavbu, ktoré šetria čas a peniaze.

Variabilita systému

Tehla je najmenší konštrukčný prvok stavby, vďaka čomu vznikajú široké možnosti variability stavebného diela. Projektantom a architektom ponúka možnosť využiť okrem veľkoformátových tehlových blokov aj ponuku lícových tehál či tehlové dlažby.

Bývanie bez žiarenia

Každá surovina na výrobu stavebných látok pochádzajúca z prírodných zdrojov, vykazuje určitú mieru prirodzenej rádioaktivity. Je to dôsledok toho, že každá surovina obsahuje určitú koncentráciu prírodných rádionuklidov. Tehla vykazuje obsah prírodných rádionuklidov hlboko pod prípustnou hranicou 120Bq/m3.

Tepelná izolácia

Moderné veľkoformátové tehlové bloky sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla. Samotný tehliarsky črep je ešte ľahčený množstvom jemných pórov, ktoré podstatne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti.

Akumulácia tepla

Tehlové murivo má vďaka vlastnostiam páleného tehliarskeho črepu schopnosť akumulovať teplo, ktoré neskôr zo seba vydáva. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku na tepelnú pohodu v obytnom priestore. Horeuvedené vlastnosti vedú k úspore energie na vykurovanie obytných budov postavených z tehál, ričom návrh musí zohľadňovať budovu ako celok.

Životnosť a hospodárnosť tehlových stavieb

Tehlové murivo vyžaduje v rámci svojho životného cyklu minimálne náklady na dodatočné investície ako sú údržba a obnova. Kvalitne navrhnuté a zrealizované tehlové stavby majú prakticky neobmedzenú životnosť. Najlepším dôkazom sú niekoľko storočné stavby z pálenej tehly, ktoré spoľahlivo slúžia svojmu účelu aj dnes.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk