referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Rovnosť príležitostí na trhu práce
Dátum pridania: 04.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Biba23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 669
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 25.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 42m 50s
Pomalé čítanie: 64m 15s
 
1.6.2 Pozície

Podľa denníka Mladá Fronta Dnes nórska sociologička Kristine Nergardová tvrdí: „Jednou z príčin rozdielov je obrovský rozdiel v pomere mužov a žien v rôznych odboroch. Muži stále dominujú v lepšie platených odboroch, zatiaľ čo ženy prevládajú v štátnej správe a službách.“ Experti nadácie tvrdia, že situácia sa pomaly zlepšuje, ale žiadne zázraky čakať nemožno. V štúdii sa píše: „Akokoľvek je princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu daný zákonom, rozdiely pretrvávajú a budú sa zamazávať veľmi pomaly. Aj napriek občasným úspechom je jasné, že cesta k platovej rovnosti bude zložitá.“


2 POLITIKA ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ ŽIEN A MUŽOV

2.1 Fakty

Európska únia nie je iba spoločným trhom. Jej vývin je zároveň synonymom pre „sociálnu“ úniu. Od vzniku Európskeho spoločenstva v roku 1957 legislatíva týkajúca sa rovnosti žien a mužov výrazne pokročila od zaručenia rovnakej mzdy za rovnakú prácu pre ženy a mužov po odstránenie všetkých foriem rodovo podmienenej diskriminácie na pracovisku v súčasnosti.

2.2 Dopad na každodenný život

Rozsah aktivít EÚ vo všetkých oblastiach jej právomocí je široký, takže ovplyvňuje aj každodenný život žien. Navyše, v oblastiach, v ktorých členské štáty udelili EÚ právo konať, majú zákony EÚ prednosť pred národnou legislatívou a národné zákony, ktoré sú v rozpore s európskou legislatívou, sa musia zmeniť. Inak povedané, ak sa dosiahne pokrok na európskej úrovni, musí sa tento pokrok odraziť aj na úrovniach národných. Vzhľadom na to, že legislatíva EÚ týkajúca sa rovnosti príležitostí mužov a žien je niekedy o krok vpred pred národnými legislatívami, je pre ženy veľmi dôležité, aby boli informované o možnostiach, ktoré EÚ ponúka, a aby sa zúčastňovali jej programov.

2.3 Legislatíva

2.3.1 Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu v Rímskej zmluve (1957)

Prvý dôležitý legislatívny čin v právnych textoch Európskeho spoločenstva, týkajúci sa rovnosti, bol uvedený v článku 119 Rímskej zmluvy, ktorý zaviedol princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu pre ženy a mužov. Túto zásadu vo veľkej miere využíval Európsky súdny dvor v súvislosti s prípadmi zaistenia rovnakých príležitostí pre ženy a mužov na trhu práce.

2.3.2 Rodovo podmienená diskriminácia a Amsterdamská zmluva

V roku 1997 bol princíp rovnosti mužov a žien, ktorý prekračoval oblasť rovnakej odmeny, po prvý raz zahrnutý do európskych dohôd ako jeden z hlavných cieľov Európskeho spoločenstva (články 2 a 3 Amsterdamskej zmluvy). Článok 13 tejto zmluvy, týkajúci sa diskriminácie všeobecne, hovorí už aj o rodovo podmienenej diskriminácii. Je to veľký úspech Európskej ženskej loby, podporovanej mnohými ženami v celej Európe.

Rovnaká odmena v Amsterdamskej zmluve: Článok 141 Amsterdamskej zmluvy predpokladá rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty pre ženy aj mužov, a zavádza aj opatrenia pozitívnych krokov.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Internetový servis programu SOCRATES , Servis Európskej komisie, ktorý poskytuje informácie o politike gender mainstreaming. , Internetový servis programu STOP. , Internetový servis programu DAPHNE. , Filadelfiová, J.: Ženy zarábajú o štvrtinu menej. , Filadelfiová, J.: Ženy na trhu práce na Slovensku., Filadelfiová, J. – Teutsch, A. – Kozak, B. – Fiszer, B. – Daučíková, A. - Králiková, A. – Pietruchová, O. – Rybárová, J.: Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy, 1. vyd. Bratislava: Valeur, 2002. 55 s. ISBN 80–85549-39-5, Filadelfiová, J.: Ženy na trhu práce. , Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.