Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Realizácia archeologického výskumu

Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI realizuje záchranné archologické výskumy, ktoré sú nevyhnutné pri príprave stavebnej a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt vo forme archeologických nálezov. SAHI vykonáva tieto výskumy na základe oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo kultúry SR pod č. MK-2216/2007-51/7048 dňa 3. mája 2007 podľa § 36 ods. 2, ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon).

S ekonomickým rastom Slovenska už niekoľko rokov narastá rozsah stavebnej, prípadne inej investičnej činnosti (ťažba nerastných surovín), ktorá výrazne zasahuje do stavu a vzhľadu krajiny. Príprave územia pred stavbou sa preto venuje čoraz viac pozornosti z viacerých hľadísk, z ktorých významné miesto zaujíma ochrana pamiatkového fondu. Výstavba sa spravidla nezaobíde bez rozsiahlych zemných prác, pri ktorých može dôjsť k narušeniu archeologických nálezov, resp. nálezových situácií. Realizácia záchranného archeologického výskumu má za úlohu predchádzať zničeniu pamiatkových hodnôt.

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou. Podmienky vykonania výskumu určí v zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad. Tieto podmienky sú zohľadnené v zmluve o vykonaní záchranného archeologického výskumu. Náklady na výskum uhrádza podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona stavebník.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk