Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Okná, dvere, brány a vráta

Okná

Rozdelenie okien podľa konštrukcie: jednoduché, jednoduché s dvojsklom (trojsklom), zdvojené, dvojité. Jednoduché okná tvorí okenný rám a krídlo. Môže byť s jednoduchým zasklením, s jednoduchým zasklením a s príložným krídlom alebo zasklené dvojsklom, prípadne trojsklom.

Zdvojené okná pozostávajú z okenného rámu prispôsobeného na zavesenie zdvojených krídel navzájom spojených spojkou krídla. Vlysy krídla môžu byť po obvode tesnené. Dvojité okná tvoria dva okenné rámy, vonkajší a vnútorný, ktoré sú navzájom spojené obložením z dosiek.

Rozdelenie okien podľa spôsobu otvárania: pevné, otváravé, otočné, sklopené, kývavé, skladané, vyberacie, výklopné, odsuvné, výsuvné, posuvné. Spôsob otvárania okien je odrazom požiadaviek na vetranie priestorov, ktoré je významným faktorom tvorby optimálneho vnútorného prostredia.

Rozdelenie okien podľa materiálu: podľa materiálu vlysov okenného rámu sa rozdeľujú okná na: drevené, plastové, kovové, kombinované.

Základné prvky okna: Okenný rám je nosný konštrukčný prvok, na ktorom sú osadené závesy a po ktorom sa posúvajú okenné krídla alebo sa priamo do neho osádzajú sklenené tabule. Rám môže byť jednoduchý (nečlenený) alebo členený stĺpikmi (zvislé prvky), alebo priečnikmi (vodorovné prvky). Okenné krídlo je pohyblivá časť okna, ktorú tvorí vlys krídla a sklenený systém. Okenné krídlo je pomocou závesov zavesené na ráme. Otvor, do ktorého sa osadzuje okno, tvorí v dolnej časti parapet, v hornej časti preklad alebo nadpražie a po stranách ostenie. Odkvapnica je dolná upravená vodorovná časť vlysu krídla, ktorá zabraňuje vnikaniu dažďovej vody do styku medzi okenným rámom a krídlom. Odvodňovacie otvory slúžia na odvedenie dažďovej vody zo styku okenného krídla a rámu alebo z detailu zasklenia. Detail ostenia okna, styk okna s obvodovou alebo deliacou konštrukciou.

Dvere

Rozdelenie dverí podľa spôsobu otvárania: jednoduché, dvojkrídlové otočné, otočné okolo pevného zvislého čapu, otočné okolo pohyblivého zvislého čapu, jednokrídlové kývavé, posuvné, jednostranne posuvné trojkrídlové, posuvné ovládané automaticky, turniketové, výsuvné, výklopné,

Rozdelenie podľa umiestnenia a funkcie: vonkajšie dvere- uzatvárajú priechodné otvory v obvodových stenách budov a v oplotení (vchodové, plotové, vráta).

vnútorné dvere- uzatvárajú priechodné otvory vo vnútorných stenách jednotlivých miestností alebo účelových celkov (vstupné do bytu, medzi miestnosťami, a i.).

Rozdelenie podľa polohy závesu: pravé- závesy otočného krídla sa pri pohľade zo strany závesov nachádzajú vpravo, dvere majú pravé závesy a pravý zámok.

ľavé- závesy otočného krídla sa pri pohľade zo strany závesov nachádzajú vľavo.

Rozdelenie podľa počtu krídel: jednokrídlové (pravé, ľavé), dvojkrídlové (pravé, ľavé), viackrídlové

Rozdelenie podľa radenia krídel v smere kolmom na dverové krídlo: jednoduché, zdvojené, dvojité

Rozdelenie podľa použitého materiálu: drevené, kovové, z plastov, celozasklené, kombinované z rôznych materiálov.


Brány a vráta:

Brány (vráta) slúžia na uzatváranie a zároveň spájanie priestorov, medzi ktorými komunikačné prepojenie vyžaduje použitie vozidiel, vozíkov alebo na prepravu väčších telies. Vráta predstavujú jednoduchú konštrukciu uzatvárajúceho prvku, ktorá umožňuje vratný pohyb a plní základnú funkciu optického uzavretia priestorov. Pojem brána má širší význam. Je to konštrukcia uzatvárajúceho prvku s dokonalejším riešením spôsobov otvárania, zatvárania a plnenia ďalších funkcií- estetických, tepelnoizolačných, bezpečnostných, protipožiarnych.

Rozdelenie brán (vrát):

Podľa druhu materiálu: drevené z masívu, drevené lamelové, drevené vystužené oceľovými profilmi. Kovové, oceľové z valcovaných profilov, z tenkostenných profilov otvorených alebo uzavretých, z plechov, kombinované napr. oceľovo-hliníkové. Z plastov vystužených oceľovými profilmi a z iných kombinácií materiálov.
Podľa počtu krídel: jednokrídlové, dvojkrídlové, viackrídlové
Podľa spôsobu otvárania: kývavé, vodorovne posuvné, zvisle posuvné, výklopné, atď.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk