Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Izolácie a zateplenie

Izolácie a zateplenie

Vnútornú interiérovú pohodu voči vonkajším poveternostným podmienkam zabezpečujú v stavebných dielach izolácie. Ide predovšetkým o izolácie proti vode a vlhkosti, stratám tepla, proti hluku a špeciálne izolácie (proti otrasom, požiarnu ochranu, protichemické, v el. rozvodniach, žiareniu). Priemerná domácnosť spotrebuje cca 60 % z celkovej spotreby energie na zabezpečenie tepelnej pohody. Optimálna tepelná izolácia zníži úniky tepla cez obvodové konštrukcie a zároveň utesní budovu pred prenikaním vonkajšieho chladnejšieho vzduchu do interiéru. Tým sa výrazne znižuje spotreba energie na vykurovanie bez zníženia pohodlia.

Tepelné straty

Okrem samotnej kvality tepelnej izolácie budovy, straty tepla ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

 1. veľkosť presklennej plochy budovy, tienenie okien a presklenných plôch (izolačné okenice počas zimných nocí, horizontálne tienidlá počas slnečných letných dní, hlavne pri južnej a západnej fasáde)
 2. klimatické pomery (vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prevládajúcich vetrov)
 3. spôsob odvetrania
 4. tvar, výška a dispozičné riešenie objektu, orientácia objektu na svetové strany,tienenie budovy        
 5. zariadenie bytov (nábytok, záclony) a vlastné správanie sa užívateľov objektu

Izolačné materiály a výrobky

Účel: chrániť stavebné diela a priemyselné zariadenie pred nepriaznivými účinkami vody a vlhkosti, majú zabrániť stratám tepla v objekte a prenikaniu chladu a odstraňovať rušivé účinky hluku a otrasov.

Dodatočným zateplením môžeme získať:

 1. zvýšenie povrchovej teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody
 2. zníženie spotreby energie na vykurovanie až o 30%
 3. odstránenie plesní v chladných kútoch
 4. odstránenie zatekania pri oknách, strešných plášťoch, obvod. múroch
 5. ochrana výstuže v stykoch pred koróziou pri betónových konštrukciách
 6. zvýšenie tepelnej stability budov voči kolísaniu vonkajšej teploty

Hlavné však je, že budeme kúriť šetrnejšie, predĺžime životnosť stavby a budeme bývať zdravšie.

Netesnosť obalu domu                                                                              

Netesnosti a medzery vedú k zvýšeným únikom tepla. Popri dobrej tepelnej izolácii je dobré mať aj optimálne utesnenie proti nárazom vetra. Okrem iného tak zabránite vzniku prievanu. Nedostatočne utesnená plocha stráca 2-3 x viac tepla ako kvalitne utesnená. Sprievodným javom netesností sú navyše škody spôsobené ochladzovaním vnútorných povrchov a vznik plesní.
Rizikové sú najmä domy, ktorých steny pozostávajú z viacerých vrstiev a majú zložitú konštrukciu.

Tepelný odpor (R) vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a súčiniteľ tepelnej vodivosti. Väčšiu hodnotu R dosiahneme zvýšením hrúbky konštrukcie, alebo voľbou jednotlivých materiálov konštrukcie s čo najnižšou hodnotou.

Útlm hluku

Opatrenia zamerané na akustickú ochranu sa odlišujú podľa druhu hluku. Rozoznávame hluk šíriaci sa vzduchom, krokmi (kročajový) a pevnými látkami.

Izolácie proti hluku

Zvuk sa šíri v plynnom, tekutom a tuhom prostredí. Požiadavky:

 • Akustická pohoda prostredia
 • Vzduchová nepriezvučnosť
 • Kroková nepriezvučnosť 

Zvukové mosty vznikajú v miestach spojov rôznych konštrukcií: napr. miesta spojov vodorovných / zvislých konštrukcií, styk zárubní dverí s podlahou, technické zariadenia (vodovodné rúry) v priečkach - najrušivejšie vplyvy zasahujúce do komfortu bývania.

Vzduchová nepriezvučnosť je schopnosť materiálu brániť prieniku zvuku, ktorý sa šíri vzduchom. Závisí od plošnej hmotnosti
materiálu. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti sa posudzujú zvislé deliace prvky (obvodové múry, priečky, výplne otvorov), ale aj vodorovné deliace prvky (u týchto je však veľmi dôležitá kroková nepriezvučnosť).

Horizontálne konštrukcie (podlahy, resp. stropy) sa posudzujú z hľadiska krokovej nepriezvučnosti, t.j. ochrany pred šírením hluku vyvolaného nárazmi do stavebných prvkov. Akonajefektívnejšie riešenie kroková neprieznučnosti sa javí  striedanie akusticky mäkkých a tvrdých vrstiev, ako aj oddelenie podlahovej konštrukcie od zvislých stien pružnou vrstvou.

Dodatočná zvuková izolácia - Dodatočné zvýšenie vzduchovej aj krokovej nepriezvučnosti je veľmi aktuálne najmä v bytových domoch. Týka sa spravidla izolácie hluku z vonkajšieho (okolie budovy), alebo vnútorného priestoru (od susedov, výťahu, z chodby).

Tepelná izolácia

Tepelnoizolačné materiály

Zabraňujú unikaniu tepla z budovy alebo vnikaniu chladu do budovy. Tepelná energia sa šíri:

 • Vedením – v tuhých látkach: ustálené, neustálené
 • Prúdením – v kvapalinách a vo vzduchu pri pohybe
 • Sálaním – z tepelného vyžarovania slnečných lúčov všetkými smermi a pri dopadaní na tuhé teleso sa menia na teplo

Tepelná priepustnosť je množstvo tepla, ktoré prejde látkou určitej hrúbky a plochou 1 m2 za 1s pri rozdiele oboch povrchových teplôt 1K.                                                          

Použ. materiály: Expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS), Expandovaný perlit, minerálna vlna – NOBASIL, kamenná vlna, sklená vata, Izolačné drevovláknité dosky, Ľahké drevovláknité dosky, Korok, Polyuretán (PUR), Penové sklo, Ovčia vlna,) Celulóza (buničinové vločky)

Tepelný most:

 • časti konštrukcií, ktoré majú väčšiu tepelnú priepustnosť ako ostatné stavby tvoria tepelné mosty
 • na povrchu sa zráža vlhkosť a môže sa tvoriť pleseň
 • vznikajú, ak je konštrukcia prerušená iným materiálom, ktorý lepšie vedie teplo
 • na zabránenie ich vzniku pri ŽB prekladoch alebo stĺpoch vkladáme do prekladov drevocementové platne

Poruchy

Poruchy v kontaktnom zatepľovacom systéme vznikajú pri kombinácií viacerých materiálov a vynechaním komponentov pri vytváraní detailov. Pri vynechaní tmelu a pások medzi zateplenými a nezatepletnými časťami, nepoužitie doplnkových profilov a diagonálnej pásky pri otvoroch, môžu vzniknúť trhliny v povrchovej úprave a vo výstužnej vrstve. Výsledkom bude zatekanie zrážkovej vody do zatepľovacieho systému.

Riešením je použitie kompletného zatepľovacieho systému od jedného výrobcu, ktorý poskytuje záruky a samozrejme presnosť prevedenia s dodržaním technologických postupov.

IZOLÁCIE PROTI STRATÁM TEPLA A PROTI PRENIKANIU CHLADU

Účel: sú nevyhnutné z funkčného aj národohospodárskeho hľadiska, najväčší význam majú najmä pre obmedzovanie tepelných strát, z hľadiska hygieny a bezpečnosti. Udržujú teplotu v objekte.

Hydroizolácia, utesnenie

Stavenisko odvodňujeme trativodmi al. drenážovaním pred začiatkom stavby príp. počas. Podklad pre navrhovanie izolácie je geologický a hydrologický prieskum. Staveb. materiály sú väčšinou pórovité a ľahko prijímajú vlhkosť – zmenš. pevnosť a trvanlivosť konštr. – zhoršenie hygien. pomerov pri používaní budov – kazia vzhľad budovy a jej povrch úpravy

druhy: - proti zemnej vlhkosti, podzemnej, beztlakovej a tlakovej vode, agresívnej vode, chemickým účinkom

 • izolácie proti vode a zemnej vlhkosti: na malú, strednú a zväčšenú vlhkosť –zabráni prenikaniu vlhkosti nahor do stavebných konštrukcií
 • izolácie proti agresívnej vode: mierne, so stredne a veľkou agresivitou prostredia – budujeme tam, kde podzem. voda obsahuje chem. látky, ktoré rozrušujú konštrukcie – druhy agres. vody: slatinné, morské, minerálne, stokové, továrenské, chlórové, banské
 • izolácie proti chemickým účinkom: v chem. prevádzkach sa na izolovanie: nádrží, vaní, prac. plôch a podláh navrhujú najčastejšie kyselinovzdorné obkladačky a izolačné vložky

Nepodpivničená budova: vodovzdorné stavivá, vodorovné izolácie

Podpivničená budova: vodorovné a zvislé izolácie

Vrstvy pri navrhovaní izolácie:

 1. podklad pod izoláciu
 2. izolačná vrstva
 3. ochranná vrstva izolácie

Izolačné vrstvy na: vodorovné, strmé a zvislé plochy

Zvislé izolácie a izolácie v spáde: izol. vložky, izol. priestupy, etapové izol., izol. konštrukcií v chem. prevádzkach a dodatočné izolovanie

Výhodou tekutých hydroizolácií je ich nenáročná aplikácia, nepatrná hrúbka, vysoké premostenie trhlín, používajú sa aj ako parozábrany v konštrukcií strešných plášťov

Tekuté izolačné fólie -Výhody spriahnutých utesnení:

 • rýchle a jednoduché realizovanie náteru s realizovaním kútových napojení
 • nepatrná hrúbka
 • vysoké premostenie trhlín
 • cena za prácu a materiál je primeraná

Pre výber vhodného materiálu treba stanoviť vlhkostnú záťažovú triedu

Príčiny deštrukcie hydroizolácie

Nosná vložka v asfaltovom páse nesmie byť nasiakavá : Príkladom môže byť handrená strojová lepenka vložená v asfaltovom páse. Pri nasiakavých vložkách môže sa dostať do vložky voda, ktorá v zime zamrzne, v teplých obdobiach sa mení na paru a uniká niekde mikroskopickými, inde väčšími trhlinami von. Proces sa opakuje až do úplnej deštrukcie lepenky. Asfaltové pásy s nasiakavými vložkami sa na hydroizolačnú vrstvu napr. pri výstavbe plotu, domu nepoužívajú.

IZOLÁCIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTIRozdelenie na niekoľko druhov vlhkostí:
 1. Vlhkosť z ovzdušia – vzduch obsahuje stále určité množstvo vodných pár, ktoré sa mení s teplotou a tlakom
 2. Zrážková voda – obsahuje rozpustné plyny v mestách dymové plyny
 3. Povrchová voda – obsahuje okrem rozpustných plynov a rozpustených solí také organické látky vo forme roztokov
 4. Zemná vlhkosť – spôsobená je prevažne zrážkovou vodou presiaknutou z povrchu do zeme
 5. Podzemná voda – vzniká infiltráciou vody z ovzdušia

Asfaltové emulzie, laky a tmely

Použitie: izolačné nátery proti zemnej alebo atmosférickej vlhkosti a nanášajú sa za tepla, alebo za studena na suchý podklad. Krycie nátery sa nanášajú vo viacerých vrstvách.

Izolačné vložkové povlaky

Použitie: majú väčšiu mechanickú odolnosť a preto sa používajú na izolácie proti podzemnej vode a na strešné krytiny

Tkaninové a papierové vložky

Použitie: sú nasiakavé a preto nesmú prísť do kontaktu s vodou. Uplatňujú sa len ako ďalšie vrstvy

Ochrana hydroizolácie na streche: ochranným posypom, reflexným náterom, dlažbou, kovovou fóliou, vodnou vrstvou, zatrávnením na vrstve zeminy

IZOLAČNÉ MATERIÁLY NA POŽIARNU OCHRANU

Na požiarnu ochranu sa používajú výrobky z nehorľavých anorganických materiálov s dobrou tepelnou izoláciou.

Sibaterm – je izolačná látka zložená z perlitu, vláknitých materiálov a prísad na požiarnu ochranu oceľových konštrukcií. Nanáša sa strojovo.

Resistex – sú žiaruvzdorné tuhé dosky s vlákninami Resistex a používajú sa ako ľahká vymurovka, ktorá sa dobre montuje na ľahkú oceľovú konštrukciu priemyselných pecí.

Ezalit C – sú ťažko horľavé lisované plášťové dosky, vyznačujúce sa pevnosťou v ťahu. Určené sú pre interiéry.

Pyral – sú vrstvené protipožiarne dosky. Majú dobré teploizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, veľmi dobrú požiarnu odolnosť

Izolácie proti otrasom

Vznik otrasov z dôvodu vonkajších činiteľov (pouličná, letecká doprava) alebo vnútorných (prevádzky výroby a pod.) Stroje aj samé základy strojov sa odizolujú privarenými materiálmi aby nevznikla rezonancia.

Tepelnoizolačné omietky

V princípe nemôžu tepelnoizolačné omietky nahradiť tepelnú izoláciu. Maximálna hrúbka omietky (vonkajšej a vnútornej) asi 5 cm zodpovedá dvojcentimetrovej hrúbke tepelnej izolácie. Tepelnoizolačné vlastnosti omietok sa zvyšujú pridaním extrémne ľahkých prímesí namiesto piesku. Bezškárové nanesenie týchto omietok z vonkajšej strany steny uzavrie dom energeticky
úsporným plášťom. Ako prísady: vermikulity (tepelne spracovaný ílovitý materiál), perlity a EPS (granulát z penového polystyrénu). Extrémne ľahké omietky vyžadujú povrchovú (tvrdú minerálnu ušľachtilú) omietku, ktorá zaručuje zotrvanie tepelnoizolačnej omietky v suchom stave. Podomietka a povrchová omietka -ako jednotný systém. V oblasti sanácií starých budov sú tieto omietkové systémy vhodné ako prídavná tepelná izolácia rôznorodých miešaných murív.

Izolačné termotapety

Používajú sa na studené steny ako podkladové tapety. Termotapety v princípe majú rovnakú funkciu ako vnútorná izolácia a platia pre ne rovnaké zásady v súvislosti s rizikom vytvárania kondenzátu.

Zatepľovacie systémy

Zatepľovanie budovy nie je len obložením fasády tepelnou izoláciou, ale ucelený systém tepelnej a poveternostnej ochrany budovy.

Vo všeobecnosti sa zatepľovacie systémy skladajú z nasledovných vrstiev:

 • podkladová alebo spojovacia
 • tepelnoizolačná
 • vystužovacia vrstva
 • povrchová vrstva

Podľa toho či medzi povrchovou vrstvou a tepelnou izoláciou máme odvetranú vzduchovú medzeru alebo nie, rozoznávame odvetrané a kontaktné systémy zatepľovania

Kontaktné systémy

Tieto systémy obvykle pozostávajú z nasledovných vrstiev:

 • spojovacia vrstva s jestvujúcou konštrukciou (lepiaca malta)
 • tepelnoizolačná vrstva (zvyčajne dosky penového polystyrénu alebo polyuretánu príp. minerálnovlaknité dosky)
 • výstužné vrstvy obsahujúce výstužné rohože, pletivá alebo mriežky
 • povrchové vrstvy (omietky silikátové, minerálne, silikónové alebo dekoratívne z rôznych kamienkov či farebného piesku)
 • doplňujúce profily a lišty (dilatačné, soklíkové a pod.)

Izolácie proti otrasom

Vznik otrasov z dôvodu vonkajších činiteľov (pouličná, letecká doprava) alebo vnútorných (prevádzky výroby a pod.) Stroje aj samé základy strojov sa odizolujú privarenými materiálmi aby nevznikla rezonancia.

Technologický postup pri vyhotovovaní izolácií

Podklad pod izoláciu musí byť rovný, suchý bez výčnelkov a prehĺbení. Očistený od prachu a sutiny. Na mieste styku zvislej
a vodorovnej plochy a v kútoch sa hrany zaoblia cementovou maltou. Izolačné vrstvy z lepeniek alebo pásov. Impregrovaným asfaltovým pásom sa zlepujú a to tak, že pásy sa prekrývajú a tvoria izolačnú vrstvu bez škár. Lepenkový pás má byť dlhý 5m. Pred položením sa podkladová plocha natrie základovým náterom a spodná plocha lepenky pomocným náterom podľa druhu izolácie proti vlhkosti sa lepia lepenky 2x alebo viackrát na seba. V tomto prípade sa spoje medzi vrstvami striedajú. Pri vodorovnej vrstve je presah 100mm a pri zvislej vrstve 150 mm. Jednotkové vrstvy sa predlžujú do zvislej polohy min. do výšky 100mm v kútoch a rohoch sa zosilňujú vloženými pásmi lepenky 200-400mm.Suterény sa odizolovávajú vytvorením izolačnej vane.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk