referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania
Dátum pridania: 08.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 738
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 39m 40s
Pomalé čítanie: 59m 30s
 
Terminologický slovník

Obsah pojmov týkajúcich sa zaistenia bezpečnosti práce sme zoradili podľa abecedy a vybrali podľa dôležitosti z hľadiska našej témy práce (SOJKA, MACHOVIČ, 1990).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu na pracovníkov. 

Bezpečná vzdialenosť je presne určená vzdialenosť od nebezpečného miesta, ktorú treba dodržať, aby sa predišlo ohrozeniu pracovníkov.

Bezpečnostná technika je systém organizačných a technických opatrení, ktoré zabraňujú pôsobeniu nebezpečných činiteľov
pracovného procesu na pracovníkov.

Bezpečnostné zariadenie je technické alebo iné zariadenie, ktoré je určené na zaistenie alebo zvýšenie bezpečnosti pri práci.

Blokovacie zariadenie je súhrn technických opatrení, ktorými sa stáva funkcia stroja, zariadenia alebo jeho časti závislou od splnenia určitých vopred stanovených podmienok. 

Nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.

Nebezpečná látka je výbušná, podporujúca horenie, ľahko zápalná, horľavá, jedovatá, žieravá alebo dráždivá látka.

Nebezpečné miesto je miesto na stroji, zariadení alebo na pracovisku, kde je nebezpečenstvo bezprostredného ohrozenia osôb.

Nebezpečný priestor je časť pracovného priestoru, alebo pracoviska v blízkosti nebezpečného miesta stroja, alebo zariadenia, kde je zvýšené riziko pri práci.

Ohrozenie je súbor podmienok vytvorených človekom, alebo za jeho spolupôsobenia prírodnými vplyvmi, alebo technickým zariadením, z ktorého vyplýva možnosť poškodenia osôb, alebo havária a porucha technického zariadenia.

Ochrana práce tvorí systém legislatívnych, sociálnych, ekonomických, organizačných, technických, technologických, zdravotníckych, hygienických a výchovných opatrení zameraných na vytvorenie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a práceschopnosti pracovníka.

Ochranné zariadenie je technické alebo iné zariadenie na zabránenie úrazov, prevádzkových nehôd, alebo porúch technického zariadenia.

Osobné ochranné pracovné prostriedky sú prostriedky určené na individuálnu ochranu osôb, ktorých použitie zabraňuje pôsobeniu nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu, alebo ho oslabuje.

Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú stanovené normami, zákonodarstvom, technickou dokumentáciou, predpismi a inštrukciami, ktorých dodržiavanie zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Pracovná pomôcka je predmet, ktorého používanie uľahčuje prácu, prípadne znižuje jej nebezpečnosť.

Prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia.

Pracovný úraz
je akékoľvek poškodenie duševného alebo fyzického zdravia prípadne smrť, ktoré boli spôsobené pracovníkovi nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným poškodením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.

Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví.

Rizikové práce sú pracoviská a práce, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo chorôb z povolania, profesionálnych otráv, alebo iného poškodenia zdravia, vyhlásených orgánmi hygienickej služby na základ návrhov predkladaných organizáciami.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.