referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania
Dátum pridania: 08.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 738
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 39m 40s
Pomalé čítanie: 59m 30s
 
1. Bezpečnosť pri práci

Pracovné úrazy, zdroje a príčiny

Pojem pracovný úraz sme vymedzili v základných bezpečnostných pojmoch. Pracovné úrazy podľa závažnosti rozdeľujeme na: smrteľné; ťažké; hromadné; ostatné

Registrujú a evidujú sa všetky pracovné úrazy, ktoré sú smrteľné alebo ich následkom vznikla pracovníkovi práceneschopnosť dlhšia ako 1 deň, pričom prvý deň úrazu nezapočítavame. Pracovné úrazy, ktoré nespôsobili práceneschopnosť dlhšiu ako 1 deň, sa evidujú v „Knihe úrazov

Pri zistení úrazu sa najskôr snažíme zastaviť úrazový dej. Musíme zodpovedne a spoľahlivo zistiť príčiny a všetky ďalšie okolnosti úrazu. O pracovnom úraze sa spisuje záznam a tiež sa musia vykonať opatrenia proti opakovaniu pracovných úrazov. 

Pokiaľ je postihnutý pracovník schopný, nahlási úraz sám, alebo svedok svojmu nadriadenému. Oboznámený nadriadený pracovník úraz ohlási vedeniu organizácie, ktorá v prípade spáchania trestného činu oznámi príslušnému úradu polície trestný čin. Inak hlási hygienickej službe a príslušnému obvodnému bezpečnostnému úradu. Pri smrteľných úrazoch sa tieto nahlasujú Inšpektorátu bezpečnosti práce. Hromadné úrazy sa nahlasujú odborovej organizácii.


Tlačivá na hlásenie a evidenciu úrazu
musia obsahovať:

a.) meno, priezvisko, pracovné zaradenie postihnutého pracovníka
b.) dátum a hodina pracovného úrazu
c.) činnosť, pri ktorej sa úraz stal, popis úrazového deja
d.) charakteristika úrazu a k akému poraneniu prišlo
e.) svedkovia úrazu a ich podpisy
f.)  meno a funkcia pracovníka, ktorý zápis vykonal
g.) prípadné iné skutočnosti pre posúdenie pracovného úrazu


Zdrojom úrazu
je predmet alebo energia, prípadne ľudská bytosť, zviera, prírodný živel, ktoré svojim náhlym vonkajším pôsobením spôsobili poranenie pracovníka priamo alebo nepriamo, tým že pri nejakej jeho činnosti prípadne nejakom náhodnom styku s ním, boli bezprostredným podnetom vzniku úrazu.


Základné skupiny zdrojov úrazov:

I. dopravné prostriedky
II. zdvíhadlá a dopravníky
III. stroje (hnacie, obrábacie)
IV. cestné dopravné priestory
V. materiál, bremená, predmety
VI. náradie a nástroje
VII. priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny, jedovaté látky
VIII. kotly, nádoby a vedenia pod tlakom
IX. elektrina (podľa napätia)
X.  ľudia, zvieratá, prírodné živly
XI. iné zdroje, napr. zábavné, telocvičné náradie, pri liečebných zákrokoch…

Základné príčiny úrazov sú:

1. skupina – príčiny z nesprávnych a nebezpečných pracovných podmienok
2. skupina – príčiny spočívajúce v porušení pracovných predpisov, príkazov, zákazov a iných pokynov k zaisteniu bezpečnosti
3. skupina – príčiny prameniace z osobných predpokladov ohrozujúce bezpečnosť osobami, zvieratami alebo inými živlami

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.