referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania
Dátum pridania: 08.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 738
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 39m 40s
Pomalé čítanie: 59m 30s
 

Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania


Základnou požiadavkou technológie vzdelávania je zvyšovanie úrovne vzdelávania a jeho efektívnosti. K tejto požiadavke je potrebné vytvoriť a neustále zabezpečovať zodpovedajúce podmienky, ku ktorým nesporne patria podmienky bezpečnej a hygienickej práce vo vzdelávacom procese. Život a zdravie človeka patrí medzi najcennejšie hodnoty a oblasť bezpečnosti a hygieny práce patrí v spoločnosti k najvýznamnejším oblastiam.
     
Všeobecnou požiadavkou bezpečnosti a hygieny práce je vytvárať také pracovné podmienky, aby ľudia neboli z plného života, pracovného alebo vzdelávacieho procesu vyraďovaní chorobou alebo úrazom, aby pracovné podmienky a prostredie, ktoré ich obklopujú umožňovali pracovať a učiť sa stále produktívne, bez vysilenia alebo poškodenia zdravia.

Charakter bezpečnosti a hygieny práce si vyžaduje predovšetkým adekvátne vytváranie podmienok bezpečného a zdravého prostredia pre pracujúcich. Pri ucelenom pohľade na problematiku bezpečnosti a hygieny práce a podľa princípu postupnosti (od
všeobecného k jednotlivému) najskôr vychádzame z ústavných záruk, ustanovení Zákonníka práce, Zákona o ochrane zdravia ľudí, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a na nich nadväzujúce zákony a nariadenia Slovenskej republiky.

Základom štátu je ústava (1992), ktorá sa odvoláva na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a slobôd. Z jej hospodárskych,
sociálnychkultúrnych práv vplýva, že každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako i právo podnikať
alebo vykonávať inú hospodársku činnosť, a tak získať prostriedky na svoje životné potreby prácou. Každý má právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov, čím sa zabezpečuje vznik odborových organizácií nezávisle od štátu, i keď ich činnosť môže byť obmedzená zákonom, ak ide o opatrenia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu. Zamestnanci majú nárok na spravodlivú odmenu a bezpečné pracovné podmienky. Každý má právo na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať prírodné prostredie a kultúrne pamiatky.

Zákon o ochrane zdravia ľudí definuje prostredie pre bezpečnú prácu. Za zdravie sa podľa neho považuje stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Ochranu zdravia tvorí súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a šírení ochorení a v obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia. Životné podmienky tvoria fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k zdraviu ľudí. Tieto podmienky spolu s pracovnou výkonnosťou človeka v pracovnom
procese dotvárajú pracovné podmienky, ktoré sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom
pracovného prostredia.

Šiesta časť Zákonníka práce sa zaoberá problematikou ochrany práce, ktorú považuje za neoddeliteľnú súčasť pracovnoprávnych vzťahov. Podľa neho sa pod pojmom ochrana práce rozumie systém opatrení vyplývajúcich z právnych
predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. 

Základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie ustanovuje Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Rieši všeobecné zásady prevencie, povinnosti zamestnávateľa, oboznamovanie a informovanie zamestnancov, povinnosti a práva zamestnancov. Výchovu a vzdelávanie v súvislosti s bezpečnou prácou rieši svojim 15 §, podľa ktorého je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií. Zamestnávateľ má zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. Je dôležité, aby učebné osnovy na školách a programy vzdelávania zamestnancov obsahovali aktuálne, platné a s vykonávacou činnosťou súvisiace predpisy bezpečnosti a zdravia pri práci. 

Všetky vzdelávacie  zariadenia (školské i mimoškolské) majú v oblasti bezpečnosti a hygieny dve základné povinnosti:

1. Vychovávať učiacich sa jednotlivcov (žiakov, študentov) k bezpečnosti a hygiene práce a k bezpečnému správaniu
2. Zabezpečiť podmienky pre bezpečnú a zdraviu nezávadnú prácu učiacich sa jednotlivcov, vyučujúcich a ostatných pracovníkov vzdelávacieho zariadenia.

Organizátori vzdelávania musia mať na zreteli starostlivosť o bezpečnosť a hygienu prácu, pretože táto má okrem humánneho charakteru i ekonomický dosah a výchovný zámer. Prostredie vzdelávania je samo nositeľom prostriedku výchovných cieľov. Usporiadané a estetické prostredie pôsobí a podmieňuje vzdelávanie, výchovu, disciplínu a poriadok. Skúsenosti a návyky k bezpečnej práci a k obozretnému a ohľaduplnému konaniu sa mimoriadne pozitívne odrážajú nielen vo vzdelávacom procese, ale i v profesiovom zaradení absolventov vzdelávania v hospodárskom živote.

Vytváranie optimálnych podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vo vzdelávaní sa zabezpečuje právnymi
opatreniami, ako sú zákony, vládne nariadenia, vyhlášky smernice, pokyny a tiež opatreniami organizačnými, technickými, výchovnými, zdravotnými a hygienickými. Vo vzdelávaní sa musí klásť dôraz i na dôslednú prevenciu a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických pravidiel, pokynov a zásad. 

Oblasť bezpečnosti a hygieny práce je veľmi rozsiahla a zasahuje do všetkých oblastí činnosti jednotlivca. V našej práci vymedzíme základné požiadavky bezpečnosti a hygieny práce vo vzdelávacích podmienkach, ktorých
dodržiavanie vedie k zdravému, bezpečnému vývinu a rozvoju učiacich sa jednotlivcov a k tým aj k efektívnemu vzdelávaniu.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.