Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Konštrukcia vozidla

N á u k a  o  k o n š t r u k c i i  a  ú d r ž b e

Zameranie otázok z náuky o vozidlách a ich údržbe

Skupiny B, B+E a podskupina B1

1. základný opis konštrukcie vozidla
2. povinná výbava vozidla
3. čerpanie paliva, kontrola prevádzkových kvapalín
4. meranie tlaku v pneumatikách a meranie hĺbky dezénu pneumatiky
5. spôsob ovládania spojky, brzdového systému a radenie prevodových stupňov
6. rozpoznanie závad v pneumatikách
7. rozpoznanie závad v riadení, zavesení kolies, brzdovom systéme, výfukovom systéme
8. rozpoznanie závad v osvetlení vozidla, smerových svetlách, spätných zrkadlách, stieračoch, prednom skle
9. rozpoznanie závad v bezpečnostných pásoch

1. Základný opis konštrukcie vozidla

K základným častiam vozidiel patrí: podvozok s príslušenstvom, na ktorom je karoséria, alebo samonosná karoséria s príslušenstvom podvozku

 • poháňacia sústava
 • príslušenstvo vozidla
 • výstroj vozidla
 • výbava vozidla

V súčasnej dobe majú osobné vozidlá väčšinou samonosnú karosériu. Pri vozidlách so samonosnou karosériou tvorí rám vozidla a karoséria jeden celok. Na tejto karosérii je príslušenstvo podvozka a poháňacia sústava.

Podvozok vozidla tvorí:

 • rám vozidla
 • nápravy s kolesami a pérovaním
 • riadenie
 • brzdové zariadenie

Poháňaciu sústavu vozidla tvorí:

 • motor
 • spojka
 • prevodovka
 • rozvodovka a diferenciál

Karoséria slúži na ochranu prepravovaných osôb a nákladu pred poveternostnými vplyvmi.

Príslušenstvo vozidla tvoria zariadenia pevne spojené s vozidlom a z pohľadu technickej funkcie sú pre vozidlo nevyhnutné (elektrické zapaľovanie, štartér, chladenie, palivová sústava a pod.).

Výstroj vozidla tvoria pomocné zariadenia, prístroje a pomôcky, s vozidlom pevne spojené a pre prevádzku vozidla sú predpísané alebo účelné (stierače, spätné zrkadlá, rýchlomer, odrazové sklá, osvetlenie vozidla, slnečná clona a pod.).

Výbavu vozidla tvoria prostriedky a pomôcky, potrebné pre prevádzku a údržbu vozidla, prípadne pre odstránenie jednoduchých porúch, ktoré nie sú spojené s vozidlom ( náradie, náhradné súčiastky, snehové reťaze, hasiace prístroje a pod.).

2. Povinná výbava vozidla

Povinnou výbavou motorového vozidla skupiny B, B+E a podskupiny B1 sú:

 1. náhradné poistky, po jednej z každého používaného druhu,
 2. náhradné vláknové žiarovky, po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie na ich výmenu
 3. príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcej sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla (podľa návodu výrobcu),
 4. kľúč na matice alebo skrutky kolies,
 5. náhradné koleso, nahustené najmenej na najvyšší tlak, používaný na vozidle,
 6. ťažná tyč alebo lano schváleného typu
 7. autolekárnička príslušného typu podľa druhu vozidla,
 8. homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27
 9. bezpečnostný odev (reflexný vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka – v dosahu zo sedadla vodiča.

Do odporúčanej výbavy vozidla patria niektoré pomôcky, s ktorých pomocou možno opraviť bežné poruchy, ktoré vznikli na vozidle, napr. skrutkovač, montážne kľúče č. 8, 10, 13, 17 – uvoľnené skrutky na batérii, uvoľnené ramienka stieračov alebo niektoré diely, ktoré môžu spôsobovať hluk alebo narušiť funkciu niektorých častí na vozidle. Ďalej hasiaci prístroj, snehové reťaze, drobné náhradné diely, ako klínový remeň, krátky káblik a pod. (podľa úvahy vodiča).

3. Čerpanie paliva, kontrola  prevádzkových  kvapalín

Čerpanie paliva.

Pri čerpacej stanici pristavíme vozidlo k stojanu, pri ktorom môžeme načerpať pohonnú látku, potrebnú pre naše vozidlo.
Ako bežné pohonné látky používame:

 • olovnatý benzín UNI 91, 95 (pištoľ má modré označenie) – používajú ho staršie vozidlá bez katalyzátora
 • bezolovnatý benzín NATURAL (pištoľ má zelené označenie) – používajú ho najmä nové vozidlá, vybavené katalyzátorom. Rozlišujeme viac druhov benzínu NATURAL podľa oktanového čísla (95, 98, a pod.)
 • motorová nafta DIESEL (pištoľ má čierne označenie) – používajú ho vozidlá so vznetovým motorom. I tu rozlišujeme viac druhov motorovej nafty – zimná, letná (podľa bodu tuhnutia), prípadne podľa vplyvu na životné prostredie (ekologická nafta)
 • zmes benzínu a oleja (mastná zmes) – dvojdobé motory

Najprv musíme odomknúť plniaci otvor (kľúčom alebo tiahlom z kabíny vodiča) a odobrať uzáver. Zvolíme správnu pištoľ a zasunieme ju riadne do plniaceho hrdla. Stlačíme páčku ventilu a pohonná látka tečie do nádrže. Na ukazovateli sledujme množstvo načerpanej pohonnej látky ako aj sumu k úhrade. Uvoľnením páčky uzatvoríme ventil a tým prerušíme plnenie do nádrže. Opätovným stlačením páčky môžeme pokračovať v plnení nádrže. Pri plnej nádrži zvyčajne pištoľ automaticky ukončí čerpanie. Pištoľ zavesíme na stojan. Uzatvoríme a uzamkneme plniace hrdlo.

Doprava paliva.

Palivová sústava slúži na dopravu paliva z nádrže do motora.
Aby sa benzín dostal z palivovej nádrže do karburátora, používame dva spôsoby dopravy paliva, a to 

 • samospádom
 • nútene palivovým dopravným čerpadlom
Samospádom
Pri tomto systéme je nádrž vyššie ako karburátor motora. Z nádrže tečie palivo samospádom cez ochranné sitko trojcestným palivovým uzáverom a prívodným potrubím (hadičkou) do karburátora. Trojcestný palivový uzáver je zaskrutkovaný do dna nádrže a zabezpečuje rezervu paliva (asi 3-5 litrov) a uzavretie prívodu paliva v čase odstavenia vozidla, aby v prípade drobnej poruchy palivo vlastným spádom z nádrže nevytieklo. Tento spôsob sa používa pri motocykloch aj pri niektorých (starších) osobných vozidlách (používa ho napr. TRABANT).

Nútene palivovým dopravným čerpadlom (AC pumpou)
Pri tomto systéme je nádrž nižšie ako karburátor alebo vstrekovacie zariadenie motora.

Palivová sústava zážihového motora sa skladá z palivovej nádrže, palivového potrubia, čističa paliva, membránového alebo elektrického dopravného čerpadla (AC pumpy), nasávacieho potrubia a čističa vzduchu. Dopravné čerpadlo zabezpečuje dopravu benzínu do karburátora alebo do vstrekovacieho zariadenia, kde sa vytvára zmes benzínu a nasávaného vzduchu (správny pomer 1:16).

Palivová sústava vznetového (naftového) motora má hrubý čistič paliva, piestové dopravné čerpadlo, jemný čistič paliva a vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo. Piestové dopravné čerpadlo dopravuje naftu cez jemný čistič do vstrekovacieho čerpadla, ktoré zabezpečuje vstrekovanie paliva cez dýzy pod vysokým tlakom do spaľovacieho priestoru.

Čistič paliva - skladá sa zo sitka a usadzovacej nádobky, ktoré je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť, alebo uzatvorený čistič paliva, ktorý pravidelne vymieňame).

Čistič vzduchu občas čistíme prúdom vzduchu a pravidelne vymieňame.

Niektoré palivové sústavy dodávajú palivo z nádrže do karburátora bez obmedzenia a množstvo paliva, ktoré motor nespotrebuje sa vracia vratným potrubím späť do palivovej nádrže (naftové motory všetky).

Kontrola prevádzkových kvapalín

Na vozidle sa používajú bežne prevádzkové kvapaliny

 • v motore - motorový olej (MADIT, SHELL, CASTROL ap.). Množstvo kontrolujeme mierkou, ktorá má dve rysky, označujúce maximálnu a minimálnu úroveň hladiny oleja v motore; mierku vyberieme z motora a sledujeme, či hladina oleja siaha medzi tieto dve rysky. Vozidlo musí byť na vodorovnej ploche
 • v chladiacej sústave - chladiaca kvapalina (FRIDEX, ALYCOL), Súčasťou chladiacej sústavy je vyrovnávacia nádržka, na ktorej sú dve rysky, označujúce maximálnu a minimálnu úroveň hladiny chladiacej kvapaliny; v priestore motora sa pozrieme na vyrovnávaciu nádržku a sledujeme úroveň hladiny kvapaliny. U starších vozidiel, ktoré nemajú vyrovnávaciu nádržku, otvoríme uzáver a pozrieme do chladiča, či máme dostatok kvapaliny.
 • v brzdovej sústave - brzdová kvapalina (SYNTOL HD 260 a iné), K hlavnému brzdovému valcu je pripojená nádržka na brzdovú kvapalinu, ktorá má rysku, označujúcu potrebnú úroveň hladiny brzdovej kvapaliny; v priestore motora sa pozrieme na nádržku a sledujeme,či úroveň hladiny brzdovej kvapaliny siaha po túto rysku.
 • v ostrekovačoch skiel - destilovaná voda alebo nemrznúca zmes GLACIET, SUPERON ap. V priestore motora je nádržka na kvapalinu na ostrekovanie skiel o objeme 1,5 až 2 l; nemá žiadnu rysku, ale v nádržke musí byť dostatočné množstvo kvapaliny, aby ostrekovače boli funkčné.
 • v prevodovke, rozvodovke a diferenciáli - prevodový olej, Na bočnej strane prevodovej skrine je otvor, uzatvorený zátkou; vyskrutkujeme zátku a sledujeme, či hladina oleja v prevodovke siaha po dolnú hranu otvoru. Túto kontrolu vykonávame zvyčajne pri servisných prehliadkách.

4. Meranie tlaku v pneumatikách a meranie hĺbky dezénu pneumatiky

Meranie tlaku v pneumatikách
Tlak v pneumatikách kontrolujeme tlakomerom vlastným alebo pri čerpacej stanici). Odstránime prachovku z ventilu (čiapočku) a tlakomer priložíme k ventilu. Tým sa otvorí ventilček a tlak vzduchu vnikne do tlakomeru. Výchylka ukazovateľa nám ukáže veľkosť tlaku v pneumatike. Podľa potreby tlak upravíme (prihustíme alebo časť vzduchu vypustíme). Veľkosť tlaku vzduchu určuje výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík. Býva uvedená na štítku, ktorý je umiestnený na vozidle.

Meranie hĺbky dezénu pneumatiky
Prístroj na meranie hĺbky dezénu je zvyčajne kombinovaný s tlakomerom. Merací kolík vložíme do dezénu. Kolík sa zasunie do dezénu a zvyšná časť sa zatlačí do prístroja. Výchylka ukazovateľa nám ukáže hĺbku dezénu. Minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm po celom obvode plášťa (osobné auto) a 1,0 mm motocykle.

5. Spôsob ovládania spojky, brzdového systému a radenie prevodových stupňov

Spôsob ovládania spojky
Spojka má tri základné časti:

 • hnacia časť – trecia plocha na zotrvačníku a trecia plocha na prítlačnom ústrojenstve (prítlačný kotúč s prítlačnými pružinami)
 • hnaná časť – trecie plochy na hnanom kotúči (oceľový kotúč s obložením)
 • ovládacie zariadenie - pedál. lanko alebo hydraulický prevod, vypínacia páka, výtlačné ložisko

Spojku ovládame stlačením a uvoľňovaním spojkového pedála. Tento pohyb je prenášaný na prítlačný kotúč, ktorým pohybujeme.

Stlačením spojkového pedála sa prenáša pohyb na vypínaciu páku spojky

 • pomocou lanka spojky alebo 
 •  pomocou hydraulického systému.

Vypínacia páka, ktorá pritlačí na spojkové ložisko; spojkové ložisko tlačí na vypínacie páčky prítlačného kotúča, ktoré oddialia prítlačný kotúč od zotrvačníka. Tým sa zníži tlak na trecie plochy a hnaný kotúč sa uvoľní (motor prestane hnaným kotúčom otáčať) a spojka je vypnutá.

Uvoľňovaním spojkového pedála sa prítlačný kotúč vplyvom tlaku prítlačných pružín približuje a zvyšuje tlak na trecie plochy hnacej a hnanej časti, tým sa zvýši trenie na trecích plochách a tým záber spojky. V okamihu, keď sa trecie plochy začínajú dotýkať (spojka začína zaberať), spojkový pedál v tejto polohe pridržíme; pri rozjazde počkáme, až sa kolesá začnú otáčať. Potom uvoľňujeme pedál spojky ďalej, až je spojka celkom zapnutá.

Spôsob ovládania brzdového systému
Každé vozidlo musí byť vybavené najmenej dvoma na sebe nezávislými brzdami. Podľa druhu použitého prevodu rozlišujeme brzdy vozidiel

 • kvapalinová (hydraulická)
 •  mechanická

Kvapalinová (hydraulická) brzda - ovládame ju brzdovým pedálom a nazýva sa prevádzková brzda. Stlačením brzdového pedála stlačíme brzdovú kvapalinu v hlavnom brzdovom valci a vytvoríme tlak na trecie plochy brzdového obloženia. Tým vznikne trenie medzi brzdovým obložením a trecími plochami, ktoré sa pohybujú spolu s kolesami. Tento odpor proti pohybu nám spomalí otáčanie kolies, prípadne kolesá úplne zastaví.

Mechanická brzda - ovládame ju pákou ručnej brzdy a slúži ako brzda 

 • parkovacia (pre zaistenie vozidla proti pohybu najmä zo svahu), 
 • pomocná (pri rozjazde do svahu) a 
 • núdzová (pri zlyhaní prevádzkovej brzdy).

Zatiahnutím páky ručnej brzdy ťaháme brzdové lanká, ktoré nám pohybujú pákou brzdového mechanizmu v brzdových bubnoch. Táto páka nám pritlačí trecie plochy čeľustí na trecie plochy bubnov, ktoré sa pohybujú spolu s kolesami. Tento odpor proti pohybu nám spomalí otáčanie kolies, prípadne kolesá úplne zastaví. Keď je páka ručnej brzdy zaistená a brzdové lanká napäté, kolesá sú trvale zabrzdené (parkovacia brzda).

Radenie prevodových stupňov
Hlavné časti prevodovky sú:
 • skriňa prevodovky s náplňou oleja
 •  hnacia časť prevodovky - hnaný hriadeľ spojky je súčasne hnacím hriadeľom prevodovky; má pevné ozubené kolesá, niekedy zvaný stromček
 • hnaná časť prevodovky - drážkovaný hriadeľ s pohyblivými ozubenými kolesami; je spojený cez rozvodovku a diferenciál s kolesami poháňanej nápravy.
 • ovládacie zariadenie prevodovky - rýchlostná páka s tiahlom a zasúvacou vidlicou na posúvanie ozubených kolies na hnanom hriadeli.

Väčšinu prevodoviek ovládame pomocou rýchlostnej páky. Rýchlostnou pákou posúvame ozubené kolesá na hnanom hriadeli prevodovky tak, aby sme zasunuli (zapojili) do seba ozuby tých kolies, ktoré tvoria príslušný prevodový stupeň. Ak robíme rozjazd, zasunieme ozuby najväčšieho ozubeného na hnanom hriadeli do najmenšieho ozubeného kolesa na hnacom hriadeli (1. prevodový stupeň).

Pri preraďovaní vysunieme najskôr zaradený predchádzajúci prevodový stupeň, urobíme krátku pauzu, aby sa prispôsobili otáčky hnacieho hriadeľa a následne zasúvame ďalší prevodový stupeň (posúvame ďalšie ozubené koliesko).

Pri každom posúvaní ozubených kolies v prevodovke musí byť vypnutá spojka (zošliapnutý pedál spojky - aby motor netočil nežiaduco hnacím hriadeľom prevodovky).

6. Rozpoznanie závad v pneumatikách

Poruchy pneumatík zisťujeme vizuálne, citom počas vedenia vozidla a odbornou kontrolou.

 1. nesprávny tlak v pneumatike
  a) Nedostatočne nahustená pneumatika - vizuálne – pneumatika je zjavne stlačená,
  - presne - zmeriame tlakomerom.
  Pneumatika sa ťažšie otáča, riadenie ide ťažšie, zvyšuje spotrebu, opotrebenie pneumatiky je väčšie po stranách, v strede môže praskať.
  b) Nadmerne nahustená pneumatika - zmeriame tlakomerom.
  Pneumatika má nedostatočnú styčnú plochu s vozovkou – opotrebováva sa nadmerne v strednej časti
 2. nadmerné opotrebovanie dezénu pneumatiky – vizuálne alebo zmeriame
 3. nepravidelné opotrebovanie dezénu pneumatiky - jednostranné opotrebenie, plôšky
 4. poškodenie pneumatiky - porušená kordová alebo oceľová výstuha, vytvorí sa hrboľ. pri otáčaní kolesa trasie vozidlom
  - porušený povrch plášťa tak, že je obnažená kordová alebo oceľová výstuha, (hrozí náhle prasknutie pneumatiky).
 5. nevyvážené kolesá (pri vyššej rýchlosti koleso kmitá)
 6. netesnosť pneumatiky - dopĺňame vzduch a stále uniká

7. Rozpoznanie závad v riadení, zavesení kolies, brzdovom systéme, výfukovom systéme

Rozpoznanie porúch v riadení

- Riadenie má veľkú vôľu
Pootáčame volantom a kolesá neskoro reagujú na zmenu smeru (pri malom potočení nereagujú vôbec)
a) Môže byť poškodený prevod riadenia (hrebeňový, šnekový).
b) Môže byť poškodená spojovacia tyč riadenia (uvoľnené matice a pod.)
c) Môžu byť opotrebované čapy riadenia - vymeniť čapy riadenia.
Pri zdvihnutom kolese sa snažíme pohybovať kolesom okolo zvislej osi – musí byť pevné.

- Riadenie sa ťažšie ovláda
Môže byť chybný posilňovač riadenia alebo nie je udržiavané (mazané)

Rozpoznanie porúch v zavesení kolies

- Pri jazde kmitá riadenie, pri dvihnutí vozidla je koleso voľné, môžeme s ním pohybovať vodorovne aj priečne.
Uvoľnené upevňovacie matice alebo skrutky kolesa. Treba ich dotiahnuť kľúčom. Doťahujeme ich postupne, vždy dvojice proti sebe, aby sme neporušili nastavenie geometrie.

- Chybne nastavená geometria prednej nápravy (zbiehavosť a odklon kolies) alebo poškodené zvislé čapy
Jednostranné opotrebovanie dezénu, kmitanie kolies

Rozpoznanie porúch v brzdovom systéme

- zavzdušnený hydraulický systém
Pri stlačení brzdového pedálu cítime pružný pohyb.

- poškodené trecie plochy (opotrebované, mastné) alebo pohyblivé časti brzdového mechanizmu (napr. piestiky)
Pri brzdení nedostatočný brzdový účinok.

- nesúmerný brzdový účinok medzi ľavou a pravou stranou
Pri intenzívnom brzdení a uvedení vozidla do šmyku nemá vozidlo rovnaké brzdné stopy jednotlivých kolies na tej istej náprave a pri väčšej rýchlosti vozidlo mení smer pohybu predných i zadných kolies.

- nesúmerný brzdový účinok medzi ľavou a pravou stranou predných kolies
Pri miernom pribrzdení a uvoľnenom volante vozidlo mení smer jazdy.

- nesprávne nastavený záber ručnej brzdy
Pri zatiahnutí páky ručnej brzdy ťaháme páku veľmi vysoko.

- nedostatočný alebo žiaden brzdový účinok pri brzdení ručnou brzdou
Poškodený prevod medzi pákou ručnej brzdy a čeľusťami zadných bŕzd (chybne nastavený alebo zhrdzavený)

- nesúmerný brzdový účinok medzi ľavou a pravou stranou pri brzdení ručnou brzdou
Zadná časť vozidla mení smer pohybu (bočný šmyk).

- poškodený zaisťovací mechanizmus páky ručnej brzdy
Nemožno zaistiť parkovaciu brzdu

Rozpoznanie porúch vo výfukovom systéme

- Netesnosť výfukového systému.
Poškodené tesnenie medzi jednotlivými dielmi alebo poškodená vonkajšia časť výfukového systému.

- Hlučný výfukový systém
Poškodená vonkajšia alebo vnútorná časť výfukového systému (prepálený alebo mechanicky poškodený)

- Poškodené uchytenie výfukového systému (kmitá a klope o karosériu a spôsobuje hluk).

- Poškodenie katalyzátora (nedostatočná úprava výfukových plynov – STK, servis).

8. rozpoznanie závad v osvetlení vozidla, smerových svetlách, spätných zrkadlách, stieračoch, prednom skle

Rozpoznanie závad v osvetlení vozidla

Nesvieti žiadna žiarovka niektorého druhu svetiel
- porucha vypínača, chybná poistka, chybný kontakt prívodu prúdu, prípadne chybné spínacie relé
Nesvieti niektorá žiarovka
- chybná poistka, chybný kontakt prívodu prúdu, chybná žiarovka (prepálené vlákno).
Stretávacie svetlá spôsobujú oslnenie
- nesprávne nastavenie svetlometov
Slabá svietivosť reflektorov
- chybný kontakt na kostru
Stretávacie svetlá spôsobujú oslnenie
- chybne nastavené reflektory
Nedostatočná viditeľnosť z miesta vodiča
- znečistené krycie sklá reflektorov (blatom), skorodované odrazové plochy reflektorov (zhrdzavelé)
Poškodené krycie sklá reflektorov
- rozbité kameňmi (napr. odletujúcimi od pneumatík ostatných vozidiel), prudkým ochladením

Rozpoznanie závad v smerových svetlách

Nefungujú vôbec smerové svetlá
- porucha vypínača, chybná poistka, chybný kontakt prívodu prúdu, chybný prerušovač.
Nesprávna funkcia smerových svetiel
- chybný kontakt prívodu prúdu, chybná žiarovka (prepálené vlákno - kontrolka bliká rýchlejšie).

Rozpoznanie závad v spätných zrkadlách

Nesprávny odraz skutočnosti
- poškodená odrazová plocha, prasknuté zrkadlo.
Zrkadlo počas jazdy kmitá (trasie sa)
- uvoľnený držiak zrkadla.
Zrkadlo počas jazdy mení polohu
- chybné uchytenie zrkadla
Nemožno nastaviť zrkadlo
- chybné nastavovanie zrkadla

Rozpoznanie závad v stieračoch

Stierače vôbec nefungujú
- porucha vypínača, chybná poistka, chybný kontakt prívodu prúdu, chybný motorček.
- chybná mechanická časť – tiahla, otočný hriadeľ
Stierače pri vypnutí nedobehnú do krajnej polohy (zastavia sa v ktorejkoľvek polohe pri vypnutí)
- chybný kontakt prívodu prúdu pre samočinný dobeh; pri trvalom zopnutí kontaktu dobehu stierače nemožno vypnúť vôbec.
Stierače nedostatočne stierajú plochu skla
- nedostatočný prítlak ramien stieračov na plochu skla (napr. chybné pružiny alebo iné mechanické poškodenie),
- poškodené stieracie gumičky.

Rozpoznanie závad v prednom skle

Popraskané čelné sklo.
Poškrabané čelné sklo napr. stieračmi
Znečistené čelné sklo z vonkajšej a vnútornej strany. námraza na skle.
Netesnosť uloženia čelného skla.

9. rozpoznanie závad v bezpečnostných pásoch

Samonavíjacie bezpečnostné pásy nenavíjajú sa samočinne alebo sa nedajú ľahko odvíjať.
Nemožno ľahko zapnúť alebo vypnúť bezpečnostné pásy.
Samonavíjacie bezpečnostné pásy pri prudkom pohybe sa nezaistia.
Mechanické poškodenie prvkov bezpečnostných pásov - poškodený pás alebo spojovacie


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk